Áprilisi ülésén a Szenátus döntött többek között új, szabadon választható tantárgyak bevezetéséről, az SZMSZ módosításáról, az Egészségügyi Közszolgálati Kar új mintatantervéről, továbbá a Pro Universitate Életműdíj adományozásáról is.

A Szenátus áprilisi ülésén döntött a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) rendelkezéseinek módosításáról, összhangban a szervezeti struktúra változásával. A módosítások összehangolják a Klinikai Központ ügyrendjét és az SZMSZ rendelkezéseit; pontosítják a Klinikai Központ elnöksége összetételének szabályait; érintik az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság struktúráját; illetve jogtechnikai jellegű változásokat tartalmaznak. Az SZMSZ-ben megjelenik a Klinikai Adatszolgáltató Intézet, létrejön a HR-folyamatmenedzsment Igazgatóság, a Bér- és Munkaügyi Igazgatóság elnevezése pedig Munkaügyi Menedzsment Igazgatóságra változik. A jogtechnikai jellegű módosításokkal az SZMSZ a kollégiumok igazgatóságának a szervezeti változását követi le.

Döntött a testület a Klinikai Központ ügyrendi változásáról, a határozat, az SZMSZ módosításainak jogtechnikai átvezetését tartalmazza.

A szenátorok megtárgyalták és elfogadták az SZMSZ III. Könyv egyes rendelkezéseinek módosítását. Ennek keretében mind a Felvételi Szabályzatban, mind a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megjelennek az új képzések: az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) képzése, az egészségügyi, minőségügyi és betegbiztonsági menedzsment mesterképzés; valamint a Pető András Kar neurorehabilitáció mesterképzése. A módosítás részeként változik a Felvételi Szabályzat az EKK laktációs tanácsadó szakképzését, továbbá a Mentálhigiéné Intézet új, aktív idősödés szakirányú képzését illetően. A Szenátus döntése értelmében módosul a Térítési és Juttatási Szabályzat, eszerint a Hallgatói Önkormányzat kérésére csökken a fellebbezésekre tartalékolt kollégiumi helyek száma.

A Szenátus döntött az angol nyelvű Scientific Editor (tudományos szerkesztő) online nemzetközi szakirányú továbbképzés elindításáról. A Scientific Editor, vagy tudományos szerkesztő olyan természettudományi területen, vagy egyéb tudományterületen BSc vagy MSc szinten végzett szakember, aki kiemelkedően magas szintű angol szaknyelvi és tudományos szerkesztői ismeretekkel rendelkezik a szakterülete összes írásbeli és szóbeli tudományos és tudománynépszerűsítő közlési formájában. A tudományos szerkesztők számára elérhető képzés orvosi egészségtudományi túlsúlyú, azonban más szakterületek képviselői előtt is nyitott. A posztgraduális szakirányú továbbképzést elsősorban az egyetem doktori témavezetőinek, TDK-témavezetőinek, nemzetközi kutatócsoportok vezetőinek, valamint összes kutatójának ajánlják, továbbá nemzetközi hallgatókat is várnak. A gyakorlatorientált kurzusokat blokkosítva tartják.

Döntött a Szenátus a Language Club I-VI. szabadon választható tantárgy bevezetéséről. A Szaknyelvi Intézet keretein belül elinduló tantárgy célja, hogy heti 90 percben lehetőséget biztosítson a Semmelweis Egyetem különböző szakterületein tanuló hallgatóinak az angol, német, vagy magyar nyelvű kommunikációs készségek fejlesztésére, kezdőtől a haladó szintig.

A testület döntött a „Felvételi Bizottságokban hallgatói tagként végzett, illetve a felvételi eljárással összefüggésben hallgatóként ellátott egyéb feladatok” című tárgy bevezetéséről is. A végzett feladat (segítő vagy bizottsági tag), illetve a feladatellátással eltöltött idő függvényében a tárgyért 1, illetve 2 kredit jár, így jutalmazva utólag a felvételi során vállalt többletfeladatokat.

Megszavazták a Gyógyszermolekulák ipari kutatása, felfedezése I-II. elnevezésű szabadon választható tantárgy indítását. A Richter Tanszék magyar nyelvű tárgyát az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), a Fogorvostudományi Kar (FOK) és a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) aktív hallgatói vehetik fel. A tárgy az ÁOK-on és a FOK-on a Farmakológia tárgy, a GYTK-n a Biokémia és Élettan tárgyak sikeres teljesítése esetén vehető föl. A kurzus előadói a Richter tanszék felkérése alapján a Richter Gedeon gyógyszergyár szakértői.

Döntött a testület az ÁOK Intenzív Terápiás Klinikájának oktatási-kutatási tevékenységet folytató oktatási-kutatási szervezeti egységeinek szervezeti változásairól. Ennek értelmében a Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport az Intenzív Terápiás Klinikából kiválva az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszékhez csatlakozik;  az Önkéntes Egészségügyi Tartalékosi Tanszéki Csoport pedig az Intenzív Terápiás Klinika szervezetéből kiválva a Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszék szervezetébe beolvadva szűnik meg.  

A Szenátus elfogadta az Egészségügyi Közszolgálati Kar mintatantervének megújításáról szóló előterjesztést. A döntést a kurrikulumreform keretében hozta meg a testület.

A szenátorok elfogadták a Minőségfejlesztés Minőségértékelő Bizottság 2023-as évről szóló beszámolóját, továbbá döntöttek a Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság ügyrendjének a módosításáról, amely adminisztratív rendelkezések átvezetését tartalmazta.

A szenátorok döntöttek a Pro Universitate Életműdíj, valamint a Pro Universitate Díj és a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója díjak adományozásáról; továbbá véleményeztek aktuális vezetői és oktatói pályázatokat is.

Szepesi Anita
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.