Június 29-én jelen összetételében utoljára ült össze a Szenátus, amely többek között megszavazta az Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézet létrehozását, döntött a Pro Educatione-díj megalapításáról, módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint egy új szak, a kognitív viselkedésterapeuta bevezetéséről is határozott.

A Szenátus döntött a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) egyes rendelkezéseinek módosítása keretében a Stratégiai és Fejlesztési Kabinet 2023.  július 1-jével   történő létrehozásáról.  A Stratégiai és Fejlesztési Kabinet az egyetem alapfeladatainak ellátását végző, a rektor irányítása alá tartozó központi szervezeti egység, melynek elsődleges feladata az egyetemi szintű fejlesztési és egyéb stratégiai jelentőségű projektek koordinálása, irányítása a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes közreműködésével. Az új szervezeti egység létrehozásával párhuzamosan pontosítják a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, valamint a Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda feladatait.

Megszavazta a testület a Klinikai Központ szervezeti egységeinek módosítását, melynek értelmében létrejön az Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézet. Az előterjesztés részeként a szenátorok meghallgatták dr. Merkely Béla rektor tájékoztatását a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Merényi Gusztáv telephelyének egyetembe integrálásáról. Az Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézet létrehozását a Merényi traumatológia átvételével járó esetszám-növekedés, valamint az elektív műtéti beavatkozások és ezekhez kapcsolódóan az intenzív ellátások volumenének növelési tervei indokolják. A jelentősen növekvő teljesítményhez ugyanis szükséges racionalizálni a humánerőforrást. Az Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Klinika (AITK) eddig egy szerves egységben végezte az anesztéziai szolgáltatást, szervezte az otthonlélegeztetési programot és végezte a központi intenzív ellátást. A döntés értelmében az AITK eddigi betegellátó tevékenységéből az aneszteziológiai és ehhez szorosan kapcsolódó perioperatív betegellátási feladatokat elkülönülten, a betegellátás ezen részét biztosító Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézet keretein belül szervezik és alakítják ki. A fejlesztés bázisa az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, ahol jelenleg az aneszteziológiai és az intenzív betegellátási, oktatási és kutatási szolgáltatás egyetlen intézményen belül valósul meg. A nemzetközi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy e két, markáns orvostudományi jegyeket hordozó területet célszerű különválasztani a betegellátásban úgy, hogy a személyi és a tárgyi feltételek célzottan az adott beavatkozási szegmenst szolgálják teljes kapacitásukkal. Az AITK a profilspecifikáció után továbbra is követi az oktatásban, kutatásban kialakult elveit és gyakorlatait. Az újonnan létrehozott Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézet a maga szakterületén továbbfejleszti a betegellátás módszertanát és gyakorlatát, és ezekben biztosítja az oktatás és kutatás szervezését és végrehajtását. A módosítás nem érinti a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika bázisán korábban már kialakított aneszteziológiai és intenzív terápiás betegellátás integritását. Az átalakítás célja az átláthatóbb, hatékonyabb aneszteziológiai ellátás.

Dr. Merkely Béla rektor tájékoztatása szerint a Merényi traumatológiai osztály infrastruktúrája augusztus 1-jével kerül az egyetem birtokába, az átadás-átvétel november 1-jével zárul. Az integrációval az ortopédia-traumatológia kapacitás egymást erősítve jelenik meg a Külső Klinikai Tömbben.

A testület elfogadta a Szabályzatok könyve módosítását tartalmazó előterjesztést. A Sugárvédelmi szabályzat, a Rendezvénybiztosítási szabályzat módosításán felül támogatta a Testület az Összeférhetetlenségi szabályzat elfogadását.

A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a Pro Educatione-díj megalapításáról szóló előterjesztést. A Pro Educatione-díj az elméleti oktatói életpályamodell további fejlesztése. A határozat értelmében a kiemelt teljesítményt nyújtó legjobb (egészségügyi szolgálati jogviszonnyal nem rendelkező, teljes állású, az osztatlan képzések első három évfolyamának elméleti tárgyain átlagosan legalább heti 7 tanórát oktató) gyakorlatvezetők szeptembertől Pro Educatione-díjban és keresetkiegészítésben részesülhetnek, melynek mértéke 12 hónapon keresztül havi bruttó 200 ezer forint. A díjban a teljes oktatói státuszú, átlagosan legalább heti 7 tanórát oktató gyakorlatvezetők legjobb 40 százaléka részesülhet a csoportjukba tartozó hallgatók átlagos szigorlati és kollokviumi eredményeinek sorrendjében. A díjat évente ítélik oda a legjobb oktatóknak az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon mind a magyar, mind a nemzetközi (angol és német nyelvű) oktatásban nyújtott munka minősége alapján.

A Szenátus döntött az egyes szakok mintatanterveinek az idegen nyelvi követelmények változásával összefüggő módosításáról. Az osztatlan képzést nyújtó Általános Orvostudományi Karon és a Fogorvostudományi Karon az oklevél kiadásának feltétele az angol középfokú (B2) komplex nyelvvizsga megléte, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

A Gyógyszerésztudományi Karon a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, általános nyelvi, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges, amely kiváltható az egyetemen teljesített általános nyelvi záróvizsgával.

Osztott képzéseknél karonként, illetve szakirányonként határozzák meg a követelményeket.

A testület döntött a kognitív viselkedésterapeuta (CBT terapeuta) szakirányú továbbképzési szak létesítéséről. Az új szak célja, hogy a Semmelweis Egyetem a XXI. századi kívánalmaknak megfelelő, korszerű, bizonyítékon alapuló tudás megszerzésére adjon lehetőséget a mentális egészségügyben és az alap-, közép- és felsőoktatásban dolgozó pszichiáter szakorvos és pszichoterapeuta szakemberek számára. A képzés bemeneti feltétele az egészségügyi szakvizsgával rendelkező szakpszichológusi, pszichiáter szakorvosi és/vagy pszichoterapeuta képesítés. A CBT terapeuta képesítés új egészségügyi szakképesítést nem biztosít, azonban a szakember végzettségi szintjének megfelelő szinten CBT módszerrel való terápiás munkavégzésére ad jogosítványt, enyhe, középsúlyos és súlyos mentális zavarok esetében.

A testület megszavazta az idegen nyelvű, önköltséges képzések szabályainak módosítását. Ha az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar német nyelvű képzésre beiratkozott vagy felsőbb szemeszterre regisztrált hallgatója a szorgalmi időszak első napjától számított 30 napon belül írásban bejelenti, hogy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, az egyetem az adott képzési időszakra befizetett tandíj teljes összegét jóváírja a hallgató következő aktív félévére befizetendő tandíjként. Kimagasló tanulmányi eredmény esetén tandíj-csökkentési kedvezmény helyett – annak törlésével – a kimagasló tanulmányi eredményért adható, nyilvános pályázat alapján elnyerhető ösztöndíjat állapítanak meg. Bővül a hallgató számára adható kedvezmények köre – azonosan a magyar nyelvű képzésekhez – kizárólag a késedelmi díj alól adható mentesség, rendkívüli szociális helyzet vagy más, különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezése esetén, mely kérelmekről a rektor dönt.

A szenátorok pontosították az SZMSZ Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen szakirányú továbbképzésre vonatkozóan a Pető András Karon.

Döntött a testület az Egyetemi Esélyegyenlőségi  Bizottság személyi összetételének megújításáról, miután a Bizottság mandátuma 2023. augusztus 31-én lejár.

A szenátorok meghallgatták az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti változásokról szóló tájékoztatást.

A Szenátus döntött a testület által létrehozott, egyetemi szintű állandó bizottságok – Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel foglalkozó Bizottság, Felülbírálati Bizottság, Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság, Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság, Egyetemi Etikai Bizottság, Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság – hallgatói összetételének megújításáról, miután a bizottsági tagok hallgató jogviszonya megváltozott.

A testület döntést hozott a Pro Universitate-díj és a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozásáról, továbbá a 2024. évi állami, miniszteri szintű kitüntetési javaslatokról. Megtárgyalták és döntöttek az óraadó oktatói, oktatói címek adományozásáról, valamint aktuális kutatói pályázatokról is.  

Az ebben a körben utoljára megtartott szenátusi ülés végén a rektor felidézte, hogy az elmúlt négy év alatt a testületnek olyan embert próbáló feladatok között kellett bölcsen navigálni, mint például a COVID-járvány, a jogállási törvény bevezetése, vagy a modellváltás. Végül hangsúlyozva elismerését dr. Merkely Béla megköszönte a szenátorok munkáját.

Szepesi Anita
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.