Áprilisi ülésén a Szenátus módosította többek között a szenátusi választás szabályait, döntött a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság, valamint a Gyermekgyógyászati Hemato-onkológiai Tanszék létrehozásáról, a Pro Universitate díj odaítéléséről, továbbá vezetői és oktatói pályázatokat is véleményeztek.

A testület megszavazta a szenátusi választás szabályainak módosítását. A módosított rendelkezés értelmében általános szenátusi választást öt évente kell tartani. Ennek során a teljes Szenátust, mint testületet választják öt évre, de a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat képviselőjének megbízatása maximum három év lehet. A Szenátus továbbra is 45 főből áll. A Klinikai Központot 6 helyett 7 fő képviseli, közülük egy fő vezető munkakörrel nem rendelkező oktató, az Egészségtudományi Karról 4 helyett 3 fő lesz szenátusi tag. A Szenátus tagja – a Hallgatói Önkormányzat és a reprezentatív   szakszervezetek képviselői kivételével – az lehet, aki az egyetemen   munkaviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói, kutatói, tanári vagy egyéb munkakört tölt be. A Klinikai Központ elnökének, illetve a dékánnak megbízatása megszűnésével szenátusi tagsága is véget ér. Nem egyetemi testület nem befolyásolhatja a szenátusi tagságot. Azok a szenátusi tagok, akik delegáltként vesznek részt a Szenátus munkájában, egy megismételt vagy időközi választásnál, továbbá az elnökség vagy tanács döntése alapján visszahívhatók. 

A Szenátus határozott a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságának (HSZI) létrehozásáról. A HSZI az egyetem alapfeladatainak ellátását végző központi szervezeti egység, melynek elsődleges feladata a hallgatói élmény fokozása, az egyetem hallgatói megítélésének és vonzerejének erősítése, a hallgatói szervezetek és öntevékeny csoportok támogatása, továbbá a hazai és nemzetközi hallgatók integrációjának segítése az egyetemi közösségbe. A HSZI tevékenységét a rektor irányítja, vezetője az igazgató. A HSZI önálló keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egység. Létrehozásával a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) jogai és kötelezettségei nem változnak.

A Szenátus határozott a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) módosításáról, ennek értelmében módosul a saját bevétel terhére adható ösztöndíjak részletes eljárási szabályozása a pályázati kiírásokkal és az ösztöndíjakkal kapcsolatos döntésekre vonatkozóan.  

Döntött a Szenátus a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók alternatív lakhatási feltételeinek bérelt szálláshelyekkel való bővítéséről. Ezek nem minősülnek kollégiumnak, ezért szükségessé vált a TJSZ-ben annak szabályozása, hogy ezekre a férőhelyekre ki, mennyi időre, milyen feltétek mellett pályázhat. A szálláshelyek bérleti díját az ösztöndíjast megillető lakhatási támogatás (havi 40 ezer Ft) nem fedezné, ezért a hallgatóknak kiegészítő térítési díjat kell fizetni. Az adott tanévben fizetendő kiegészítő térítési díj összegét az egyetem a megelőző tanévben, május 31-ig hirdeti ki. A hirdetményben megállapítható kiegészítő térítési díj összege nem lehet magasabb önköltséges képzésben résztvevő és kollégiumi elhelyezésben részesülő hallgatók által fizetendő térítési díj összegénél. A bérleti díj lakhatási támogatással és a kiegészítő térítési díjjal nem fedezett részét a jövőben is az egyetem biztosítja a saját költségére. A stipendiumos hallgatók a 2023/24-es tanévtől elsősorban bérleményben kapnak helyet, pályázat alapján. Azon stipendiumos hallgatók esetén, akik részére nem sikerül a fenti bérleményekben férőhelyet biztosítani, továbbra is nyitott a kollégiumi elhelyezés lehetősége: őket pályázat nélkül a kollégiumok a rendes férőhely kiosztási eljárásban fennmaradt helyeire továbbra is el lehet helyezni a TJSZ módosuló rendelkezései szerint. A TJSZ módosítása tartalmazza a kollégiumon kívül elhelyezésre vonatkozó eljárási szabályokat, pályázati eljárási határidőket, a lebonyolításra jogosult szervezeti egységeket és a döntések formáit. 

A testület határozott a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) módosításáról. Ennek keretében a Richter Tanszék létrehozásáról hozott korábbi szenátusi döntés végrehajtása érdekében meghatározták a pontos szabályokat és feladatokat a tanszék szervezeti struktúrában elfoglalt helyét illetően. Döntöttek továbbá a szervezeti egységek hivatalos angol/német elnevezésének egységesítéséről és az integrált irányítási kézikönyv kivezetéséről. 

Döntött a testület a Gyermekgyógyászati Hemato-onkológiai Tanszék létrehozásáról a Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegén. A külön tanszék létrehozását az egységes Gyermekgyógyászati Klinika létrejötte után is indokolja a Tűzoltó utcai részleg oktatási tevékenysége, tapasztalata és a gyermek hemato-onkológia különös fontossága, valamint az intézet országos és nemzetközi vezető ereje. A két részleg a szenátusi határozat után külön infrastruktúrában marad, így szerkezeti egységként is indokolható a Tűzoltó utcai részleg bevonása az oktatásba tanszéki formában. A tanszék a graduális képzés minden területén aktívan részt tud venni és a Gyermekgyógyászati Klinika magas színvonalú kutatási tevékenységének is egyik bázisa lehet.

A szenátorok határoztak az ACH Nőgyógyászati Tanszéki Csoport létrehozásáról a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikához rendelten a Semmelweis Egyetem székhelyen kívüli képzési helyén, az Asklepios Campus Hamburgon 2023. szeptember 1-től. A döntés indoka betegellátó kórházakban létrehozott oktatási struktúra fejlesztésének alapvető igénye, a kutatási lehetőségek hosszútávú megteremtése, a hamburgi klinikai infrastruktúra további szélesítése, az V. és VI. éves hallgatók klinikai oktatási színvonalának további javítása iránti igény. Az új szervezeti egység lehetővé teszi az oktatói, tudományos és kutatói együttműködés szorosabbra fűzését, valamint a fennálló lehetőségek felmérését és maximális kihasználását. A Tanszéki Csoport egy olyan munkakörnyezet megteremtésére törekszik, ahol a hallgatók esetmegbeszélésekkel, valamint műtéti környezetben sajátítják el az egyes tématerületek ismereteit, továbbá lehetőségük van találkozni a szakterület meghatározó képviselőivel. A létrejövő tanszéki csoport szervesen kapcsolódik a Semmelweis Egyetem szakmailag kompetens klinikájához.

A Szenátus megszavazta az Egészségtudományi Kar 2019/2020. tanév mintatantervének módosítását, mely szerint a hallgatók részére előírt idegen nyelvi követelményt eltörlik.

A Szenátus elfogadta az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítását. Eszerint a felvétel feltétele bármely képzési területen legalább alapképzésen szerzett oklevél mellett legalább 30 kredit értékű teológiai alapismeret igazolása, mely a képzéssel párhuzamosan, de legkésőbb a második félév végéig is teljesíthető.

A testület döntött a Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat módosításáról. Ennek keretében a Semmelweis Egyetem Kiváló Szakdolgozója kitüntetés az évente adható jelenlegi 20-ról 30-ra nő, a kitüntetéssel járó pénzjutalom összege bruttó 400 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik. Évente 10 kitüntetés átadására az ápolók nemzetközi napja (május 12.) alkalmából kerül sor. A Szenátus határozott a Pro Universitate díj és a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozásáról, valamint aktuális vezetői, oktatói és kutatói pályázatokat is véleményeztek.

A Különfélék napirendi pont keretében határoztak a Számviteli politika I. Könyv módosításáról. A Mérlegkészítés időpontja pont bekezdés kiegészül a közfeladat finanszírozási szerződés szerinti elszámolások elfogadásának időpontjával. A könyvviteli zárlat általános szabályai pont pedig új bekezdéssel egészül ki, amely az összemérés elvének érvényesülését és feltételeit határozza meg az egyetem támogatás értékű bevételeinek kezelését illetően.

Szepesi Anita
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.