Colorectalis Nap 2023 néven új, szabadon választott tantárgyat vezetnek be. Több ponton módosult a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ). A szenátorok döntöttek az egyetem ingatlanvagyonának bővítéséről.

Megszavazta a Szenátus a testület a 2023. évi tavaszi munkatervét. Módosult a Habilitációs Szabályzat, melynek értelmében a Habilitációs Bizottságnak a korábbi 7 helyett legalább 4, legfeljebb 7 tagja lehet az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező habilitált, ún. külső szakember. A változtatás célja az egyetemi szabályok rugalmassá tétele volt. A döntés értelmében a habilitációs eljárást ezentúl angol, német és magyar nyelven is le lehet folytatni.

A testület megszavazta a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosítását. A Foglalkoztatási Követelményrendszer több ponton is változott: többek között beépültek a szabadságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, melyek tartalmazzák az éves szabadságolási terv elkészítésének kötelezettségét is. Az Mt. értelmében a munkáltató kötelessége a munka- és pihenőidő naprakész nyilvántartása, és olyan belső szabályozási környezet kialakítása, amellyel biztosítható, hogy a munkavállaló a pihenéshez való jogával valóban élni tudjon, a szabadság ne halmozódjon.  Beépültek a fizetés nélküli szabadságra, valamint a rendelkezésre állásra és kötelesség alóli mentesülésre vonatkozó rendelkezések is, melyek eddig önálló szabályzatban jelentek meg. Módosultak az adjunktusi kinevezés feltételei: az egészségügyi szolgálati jogviszony változása miatt immár nem tartoznak ezek közé a klinikai területen szerzett osztály- és ügyeletvezetői gyakorlatok. Pontosították az oktatói, kutatói munkakörök pályáztatásának rendjére, valamint az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetői megbízására vonatkozó szabályokat. A döntés értelmében az SZMSZ kiegészült összeférhetetlenségre vonatkozó keretszabályokkal, melyre a KEKVA (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány)-törvény módosítása miatt volt szükség. Módosult a Felvételi Szabályzat, amelybe bekerült az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása is. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (TVSZ) rögzítettek egy méltányossági hetedik vizsgalehetőséget. Jogtechnikai módosításokat eszközöltek a Gazdasági Főigazgatóság szervezeti struktúrájában; az SZMSZ-ben a megye kifejezés vármegyére módosult; szabályozták az adatvédelmi tisztviselő feladatkör jogállását; valamint kiegészítették a rektorjelölt választáshoz kapcsolódó, a szavazatok megsemmisítésére vonatkozó rendelkezést.

Colorectalis Nap 2023 néven új, szabadon választott tantárgyat vezetnek be a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika szervezésében 2023. március 3-án megrendezésre kerülő eseményhez kapcsolódóan. A 8 órás programon való online részvételért 1 kredit jár a hallgatóknak.

Módosult a Szaknyelvi Intézet posztgraduális angol-magyar és német-magyar nyelvpárú Egészségtudományi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzésének tanterve. Ennek értelmében az egészségtudományi szakfordítóképzésbe ágyazott egyéb ismereteket (pl.   európai uniós ismeretek, interkulturális, jogi és etikai, valamint projektismeretek) tematikusan a szaknyelvi fejlesztést biztosító kurzusokba integrálódtak. Szintén módosult az Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció 2019/2020. évi mintatanterve, melyre a nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) nyelvvizsgákat érintő változása miatt volt szükség.

A Szenátus döntése értelmében az Asklepios Campus Hamburg 2022/2023-as tanévének II. félévétől három új kötelezően választható tantárgyat vezetnek be: Neurosurgery; Personalized Medicine in Oncology and Hematology; valamint Student Policlinic Module III. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán a 2022/2023. tanév II. félévétől kötelezően választható tárgyként bevezetik az Assisted Reproduction tantárgyat, melyet eddig magyar és német nyelven oktattak.

Elfogadták a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámolót. Két új bizottság is beszámolt a tavalyi tevékenységéről: az Egyetemi Innovációs Bizottság valamint a Szak- és Továbbképzési Operatív Bizottság.

Döntött a testület a „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető címek odaítéléséről, Tudományos Diákköri Kiváló Nevelő kitüntetések adományozásáról, valamint aktuális oktatói-kutatói pályázatokat is véleményeztek.

A Különfélék napirendi pont keretében a Szenátus döntött az egyetem ingatlanvagyonának bővítéséről. Ennek értelmében az intézmény megvásárolja a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika közvetlen szomszédságában található, 30 nm-es ingatlant.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.