Módosult az önköltséges képzésre történő átsorolás során irányadó súlyozott tanulmányi átlag. Elfogadták a klinikai kutatásokról szóló szabályzat módosítását, valamint döntött a Szenátus az ÁOK és GYTK kurrikulumát érintő változtatásokról is. Új, szabadon választható tantárgy indul Egészség- és tudománykommunikáció I-II. néven.

Döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. Ennek keretében:

  • változtak a saját bevétel terhére adható ösztöndíj szabályai, melyben azok a hallgatók is részesülhetnek, akik szakmai szervezet által szervezett külföldi képzésben vesznek részt, valamint az ösztöndíj kiegészítő támogatásként is folyósítható lesz.
  • feltüntetésre került a Semmelweis Egyetem B52 Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek 100 százalékos üzletrésze a Semmelweis Egyetemhez került.
  • átmeneti rendelkezésekkel pontosítottak a Szenátus májusi ülésén elfogadott, június 3-tól hatályos Doktori szabályzat tanulmányi kötelezettségeire vonatkozó szabályain a felmenő rendszerben történő alkalmazás érdekében.
  • módosult az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság belső szervezeti struktúrája is.

A Szenátus döntött a Szervezési és Működési Szabályzat foglalkoztatási követelményrendszert érintő egyes rendelkezéseinek módosításáról is. A módosítás értelmében felmenő rendszerben csak annak adható határozatlan idejű tanársegédi kinevezés, aki a doktori fokozatot megszerezte és az egyéb feltételeknek is megfelel. A doktori fokozattal nem rendelkező tanársegédek részére határozatlan idejű, két évre szóló kinevezés adható, amely további három évvel meghosszabbítható. A rendelkezés célja a mielőbbi fokozatszerzés motiválása és a minősített oktatói létszám bővítése.

Elfogadták a távmunkavégzés szabályozására vonatkozó javaslatot, mely szerint távmunkavégzésre egyedi esetben, előzetes rektori, kancellári vagy Klinikai Központ elnöki engedéllyel kerülhet sor, a munkaszerződésben is rögzíteni kell, indokoltságát évente felül kell vizsgálni, a munkáltató pedig bármikor egyoldalú intézkedéssel megszüntetheti azt. A munkaszerződésben rögzítik, hogy a távmunkavégzés alatt a munkavállalónak munkaidőben elérhetőnek kell lennie és a megfelelő munkafeltételek mellett munkát kell végeznie. A szabályozás célja, hogy a home office-t az egyetemen belül egységes elvek szerint alkalmazzák.

A Szenátus véleményezte és döntött a Térítési és Juttatási szabályzat átsoroláshoz kapcsolódó egyes rendelkezéseinek módosításáról. Ennek értelmében az önköltséges képzésre történő átsorolás során irányadó súlyozott tanulmányi átlag 2,5 a 2021/2022-es és a 2022/2023-as tanévben is, amely a hallgatók számára kedvezőbb feltételeket jelent.

Elfogadta a Szenátus a Klinikai Központ ügyrendjének módosításáról szóló javaslatot. Ez a korábbi szenátusi határozatokat vezeti át a Klinikai Központ ügyrendjébe.

Szintén elfogadták a Klinikai Vizsgálatokról szóló szabályzat módosítását. Ennek értelmében az Orvosszakmai Főigazgatóság alatt működő Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság felelős az egyetemen a Klinikai Vizsgálatok koordinálásáért. A változtatás alapján tömbkoordinátori feladatkör került meghatározásra, valamint a Semmelweis Egészségügyi Kft. a vizsgálatokhoz kapcsolódó, szolgáltatás nyújtásával belépő közreműködőként kaphat lehetőséget. Pontosították a szerződést előkészítő, véleményezést és aláírást leíró eljárásrendet, megtartva az elmúlt időszakban jellemző jógyakorlatot. Bekerült a szabályzatba a MedSol rendszerben történő, valós idejű adatrögzítés követelménye. Többek között változott a klinikák részesedése (emelkedett) a vizsgálatok díját érintően, valamint módosultak a szerződéskötési díjtételek is.

Döntöttek az orvosképzés kurrikulumának módosításáról az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK), melynek értelmében bevezettek három kötelezően választható tárgyat: a Katasztrófamedicina ismét visszakerült a kurrikulumba, valamint bekerült a Szakorvosi terminológia és a Magyar orvosi nyelv tárgy is. Döntés született az ÁOK 2022/2023-as tanévet érintő tantárgyi követelményrendszereiről is, mely a kurrikulum megvalósulásának részleteit tartalmazza.

A Szenátus elfogadta a Gyógyszerésztudományi Karon (GYTK) a 2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben bevezetendő új mintatantervet, valamint a hatályban lévő mintatantervek módosításáról szóló előterjesztést. Az új mintatantervet az indokolta, hogy módosult a képesítési és kimeneti követelményrendszer, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat is. Emellett figyelembe vették a kurrikulumreform tapasztalatait és a hallgatói visszajelzéseket is. A változtatások főleg az óraterhelés elosztását érintik és céljuk a lemorzsolódás csökkentése. Ennek érdekében a korábban választhatóként meghirdetett A biofizika fizikai alapjai tantárgyat ezután kötelező tantárgyként hirdetik meg az 1. szemeszterben; a záróvizsga előtti hat hónapos szakmai gyakorlat közforgalmú és kórházi gyógyszertárban is teljesíthetővé válik; az elméleti és gyakorlati kurzusokat pedig egy tantárgy esetében összevonják és egysorossá teszik.

Döntés született az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiénés Intézet négy képzési szakfelelősének változásáról.

A Szenátus elfogadta az Alkalmazotti Szabályzatot. A szabályzat módosítását a 2022 januárjában megalakult új Alkalmazotti Tanács, valamint az egyetemi polgárok jogviszonyának megváltozása és a modellváltás tette indokolttá.

A Szenátus döntése értelmében új szabadon választható tantárgy indul Egészség- és tudománykommunikáció I-II. néven. A két féléves, magyar nyelvű tárgy a tudománykommunikációs képzés létrehozását és beépítését szolgálja az egyetem oktatási rendszerébe, hogy így biztosítsa az egyetemi eredmények érthető kommunikációját a laikusok számára, amely az intézmény társadalmi pozícióját is erősíti. A tárgy célja, hogy a tudománykommunikációval kapcsolatos alapvető információk a hallgatók lehető legszélesebb köre számára váljanak elérhetővé és megismerhetővé.

Elfogadta a testület a 2023. évi állami, miniszteri szintű kitüntetésekre történő felterjesztéseket, valamint egy aktuális oktatói pályázatot is véleményeztek.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.