Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás
A rektor előző egy éves tevékenységéről hallgatott meg tájékoztatót a Szenátus a november 25-i ülésen. A testület döntött egyebek mellett traumatológiai ellátás létrehozásáról az Ortopédiai Klinika bázisán, továbbá több szabadon választható tárgy elindításáról is.

Beszámolót hallgatott meg a Szenátus a rektor előző egy éves tevékenységéről a november 25-én megtartott ülésen. Dr. Merkely Béla a testület számára készített tájékoztatóban kiemelte: a Semmelweis Egyetem az elmúlt rendkívüli időszakban is kiemelkedően teljesített az oktatás, kutatás, betegellátás területén egyaránt, és ezáltal – mint fogalmazott a rektor –  közelebb kerültünk a stratégiai célok megvalósításához. A világ TOP 100 egyeteme, Európa 5 legjobb gyógyító felsőoktatási intézménye közé való bejutás érdekében tett erőfeszítések már rövid távon is eredményt hoztak: a legújabb Times Higher Education rangsorban a 277. lett a Semmelweis Egyetem, amely 149 helyet lépett előre.

A beszámolóban a rektor kitért arra, hogy a COVID-19 pandémia az elmúlt egy évben is jelentősen érintette a feladatellátást. A védekezésben továbbra is vezető szerepet tölt be a Semmelweis Egyetem, és ez nap mint nap megköveteli az intézmény és a munkatársak személyes helytállását is. Az egyetem járványban mutatott kiemelkedő teljesítménye ugyanakkor társadalmi megbecsültségét is fokozta; hazai és nemzetközi elismertsége is tovább nőtt az elmúlt időszakban, régiós vezető szerepe megszilárdult.

A testület számára összeállított több mint 110 oldalas anyag utal a modellváltás sikeres előkészítésére és megvalósítására is, és kitér arra: aláírásra került a hosszú távú keretmegállapodás, valamint a következő hat évre szóló közfeladatfinanszírozási szerződés is. Szólt a rektor a humánerőforrás fontosságáról, a munkatársak megtartását célzó és megbecsültségét fokozó intézkedésekről, így például a teljesítményértékelésen alapuló differenciált bérrendezésről, valamint a Családbarát Egyetem Programról. A rektor beszélt az infrastruktúrát és a szervezetet érintő fejlesztésekről is, a forrásteremtési tevékenység (fundraising) megújításáról, az ellátás fejlesztéséről, valamint új képzések, szakok indításáról.

Az elmúlt egy évben a rektori programmal összhangban megújult az egyetem Intézményfejlesztési Terve a 2021-24 közötti időszakra vonatkozóan. Jelentős fejlődés történt a kutatás, fejlesztés, innováció terén, továbbá nőtt a hallgatói és PhD-hallgatói létszám is.

A rektor elnöklésével a Szenátus 145 határozatot hozott, amelyek az egyetem működésének és fejlesztési területeinek teljes spektrumát érintették.

A Szenátus döntése alapján traumatológiai ellátás jön létre az Ortopédiai Klinika bázisán –ezzel új szakma jelenik meg a Semmelweis Egyetemen várhatóan 2022 első félévében. Ehhez kapcsolódóan együttműködési szándéknyilatkozatot kötött az egyetem a Péterfy Kórház- Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézettel a VIII. kerületet érintő I-es progresszivitási szintű traumatológiai ellátás átvételéről. A klinika új neve ezzel párhuzamosan Ortopédiai és Traumatológiai Klinikává alakul. Az említett együttműködési szándéknyilatkozat szintén kitér a VIII. kerületi lakosok I-es progresszivitási szintű aktív belgyógyászati ellátásának átvételére is – ez a feladat az egyetem két belgyógyászati klinikáját érinti majd.

A Szenátus döntése alapján a „Bridzs alapjai” két kreditértékű, angol nyelvű szabadon választható tárgyként vehető fel a 2021/22-es tanév második félévétől. Mindez összefügg az egyetemen az idén létrehozott sportszakosztályi rendszerrel, amelyben a bridzs mint versenysport kapott helyet.

Jóváhagyta a testület a Fogorvostudományi Karon működő állandó bizottságok ügyrendjét.

Elfogadták az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Egészségügyi Menedzserképző Központ adatvezérelt egészségügy mesterképzési szak létesítését, valamint ennek képzési és kimeneti követelményeit. Az egészségügyben jelenleg zajló digitális átalakulás, az adatvezérelt döntéshozatali modellek előtérbe kerülése teszi szükségessé a hiánypótló képzés elindítását. 

Megszavazta a testület az EKK Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak tantervének technikai jellegű módosítását. Döntöttek a Fenntarthatóság az egészségügyben (Sustainability in Healthcare) című angol nyelvű szabadon választható tárgy bevezetéséről az EKK-n, amelyet a tavaszi félévtől hirdetnek majd meg integrált kurzus formájában.

Jóváhagyták a Pető András Kar Szervezeti és Működési rendjének módosítását. A módosítást a karon a dékán közvetlen irányítása alatt augusztusban létrehozott új szervezeti egység, beemelése, valamint a modellváltással összefüggő változások indokolták.

A doktorandusz önkormányzati (DÖK) választások nyomán megszavazták az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok új doktorandusz tagjait.

Megalakulhat a Selye János Doktorandusz Szakkollégium, amely egy hiánypótló szakmai műhely kíván lenni az egyetemen.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.