Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 20.
509005 Összes oltás
Elfogadta a Szenátus a 2022. évi intézményi költségvetési koncepciót, valamint többek között döntés született több szabadon választható tantárgy bevezetéséről és a Budapesti Egyetemi Vívó Club Kft. megalapításáról is. A testület több, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) szervezeti és kurrikuláris fejlesztését célzó változtatást is megszavazott.

A Szenátus döntést hozott a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) Térítési és juttatási szabályzatának módosításáról, amellyel rögzítették a Dr. Szívós István Sportolói Ösztöndíj részletes feltételeit. Az ösztöndíjra az egyetem azon aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói pályázhatnak, akik a Semmelweis Egyetem Sport Klub valamely szakosztályának igazolt játékosai, részt vesznek az egyesület versenysport tevékenységében és edzésein, edzői vagy szakosztályvezetői ajánlással rendelkeznek, valamint a magas szintű sportolói tevékenységet folytatnak, illetve kiemelten eredményesek valamelyik egyetemi bajnokságban.

Döntés született a Budapesti Egyetemi Vívó Club Kft. megalapításáról, melyet a Semmelweis Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen, azonos mértékű üzletrésszel hoz létre. A kft adja a jogi-szervezeti hatteret a két intézmény közös vívóklubjának, a klub helyszíneként pedig az az V. kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlanban található vívóterem szolgál majd, melyet jelenleg az Orvosegyetem Sport Club (OSC) használ.

Tájékoztatást kapott a testület az Egyetem 2021. évi 1-7. havi költségvetéséről, mellyel lezáródott az intézmény, mint költségvetési szerv működése, hiszen 2021. augusztus 1-től az Egyetem a felsőoktatási modellváltás értelmében alapítványi fenntartásban működik tovább. Eszerint az első hét hónap költségeinek főösszege kis mértékben haladta meg a bevételi főösszeget, az így keletkező negatív költségvetési hiányt azonban szabad maradványok bevonásával sikerült mérsékelni, a modellváltáshoz kapcsolódó új finanszírozási szerződésben pedig kisimult a korrigált egyenlegben jelenlévő hiány.

Elfogadta a Szenátus a 2022. évi intézményi költségvetést megalapozó koncepciót, mely alapelveiben követi a 2021. évi költségvetés felépítését, így folytonosságot és kiszámíthatóságot biztosít a tervezésben és gazdálkodásban. A modellváltással összefüggésben a fenntartói támogatások tekintetében ugyanakkor jelentős változások és új finanszírozási jogcímek jelentek meg. A koncepció a szervezeti egységeket önálló, felelős elszámolási egységként kezeli, melyek a pénzügyi keretük meghatározása és felhasználása során a felelősségi elven alapuló gazdálkodást és a szervezeti teljesítménymérést állítják a középpontba. Az intézmény 2022. évi költségvetése öt fő részre tagolódik: működési költségvetés; pályázati tevékenységek költségvetése; egyetemi stratégiai és éves fejlesztési költségvetés; kockázati tartalékok elkülönített költségvetése; és a COVID-dal összefüggő speciális, elkülönített költségvetés.

Megszavazták az SzMSz Felvételi Szabályzatának módosítását, melyre az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak indítása okán volt szükség.  

Döntés született két szabadon választható tantárgy bevezetéséről. A „Zenélő orvostanhallgatók – a Medikus Zenekar” című tantárgy keretében a barokk és kortárs zenei kultúrát tematikusan bemutató oktatási programsorozat veszi kezdetét, mely a Medikus Zenekar által szervezett előadásokon és rendezvényeken való hallgatói részvételt 2 kredittel ismeri el. A Semmelweis Tudományos és Üzleti Szalon programsorozat új, 1 kreditértékű szabadon választható tantárgyként került bevezetésre az egyetem TDK és PhD hallgatói számára. A Szalonok célja a tudástranszfer és tapasztalatcsere mellett a szakmai, egyetemi és ipari szereplők közötti kapcsolatépítés, mely kulcsfontosságú a kutatási és innovációs területen az új projektek és együttműködések létrehozásához, valamint a jól működő kollaborációk fejlesztéséhez.

A Szenátus döntése értelmében a Szaknyelvi Intézetben német-magyar nyelvpárban is elindul az egészségtudományi szakfordító-tolmács posztgraduális képzés, mely Magyarországon először a Semmelweis Egyetemen válik elérhetővé.

Döntés született a Semmelweis Szimpózium Szabályzatának aktualizálásáról, melynek értelmében a Semmelweis Szimpózium szabadon választható tárgyként bekerült a kurrikulumba, valamint minősített továbbképzési programként is akkreditálták.

A Szenátus több, az Általános Orvostudományi Kar szervezeti és kurrikuláris fejlesztését célzó változtatást is megszavazott. A testület döntése értelmében a Plasztikai Sebészeti Tanszéki Csoport a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika alá került. Létrejött az Obezitológiai Tanszéki Csoport a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikához rendelten, valamint a Funkcionális Idegsebészeti Tanszéki Csoport az Idegsebészeti Tanszékhez rendelten.

Döntöttek a Pető András Karon működő állandó bizottságok ügyrendjének jóváhagyásáról, valamint véleményeztek egy aktuális vezetői pályázatot is.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (kiemelt kép)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.