Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás
Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Akkreditált Vizsgaközpont jöhet létre Szenátus augusztusi döntése alapján. A testület elfogadott több, az orvosképzés kurrikulumának módosítását érintő előterjesztést is, amelyek a tanterv folyamatos fejlesztését szolgálják, továbbá több kar esetében is döntöttek a kreditértékek harmonizálásáról.  

A szenátusi ülésen részt vett az egyetemet az augusztus 1-ji modellváltás után fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány elnöke, Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója. Csatlakoztak az egyetem közhasznúsági felügyelőbizottságának (fb) megválasztott tagjai is, akik a modellváltás kapcsán megújított SZMSZ értelmében a Szenátus meghívottjai. Az fb tagjai dr. Nagy Zoltán professor emeritus, a testület elnöke, aki augusztus 1-jéig a Semmelweis Egyetem Konzisztóriumának vezetője volt, valamint dr. Klebovich Imre és dr. Szabolcs Zoltán professor emeritusok. Az ülésen dr. Merkely Béla rektor röviden bemutatta a felügyelőbizottsági tagok szakmai pályáját.

Elfogadta a Szenátus a Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Akkreditált Vizsgaközpont létrehozásáról szóló előterjesztést, amellyel lehetővé válik egyebek mellett, hogy a szakképző intézményekben tanulók szakmai vizsgáztatását az egyetem maga végezhesse. Az akkreditációt követően az új szervezeti egység jogosulttá válik majd képesítő vizsgák lebonyolítására is, amely szolgáltatásként is nyújtható külső felnőttképzők által szervezett tanfolyamok számára.

A szenátorok több, az orvosképzés 2019/20-as tanévben megújított kurrikulumának módosítását érintő előterjesztésről is döntöttek, amelyek szerkezeti változásokat és kurrikuláris bővítéseket is tartalmaznak a tanterv folyamatos fejlesztése érdekében. Elfogadták az ÁOK vonatkozásában a kreditek teljesítését elősegítő javaslatcsomagot, amelynek részeként a nyári gyakorlatok kreditértéke egyről kettőre emelkedik, a mintatantervben pedig feltüntetésre kerülnek szemeszterenként a választható tárgyak, amelyek többször is felvehetők (pl. TDK-munka, klinikai munka, demonstrátori tevékenység, valamint új tárgyként jelenik meg a sport és életmód, ami kiváltható az egyetem sportszakosztályaiban történő versenysporttal is).

Döntöttek arról, hogy a május 1-jével megalakult Sürgősségi Orvostani Klinikához kerül a korábban az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikához rendelten működő Sürgősségi Orvostan – Oxiológiai Tanszéki Csoport. Az új klinika három tárgy oktatását végzi majd: az Elsősegélyt I., a Sürgősségi orvostan és oxyológiát IV., valamint a hat hetes Sürgősségi orvostan válaszható klinikai gyakorlatot VI. évfolyamon.  

Az Általános Orvostudományi Kar vonatkozásában a következő tanév második félévétől új kötelezően válaszható tárgy indításáról is döntés született Nefrológia: a molekulától a betegágyig címmel. Megszavazták, hogy a VI. éven a kurrikulumreformmal bevezetett hathetes klinikai gyakorlat az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikán is elvégezhető legyen. A Bevezetés a betegellátásban tárgy előadásszériával is kiegészül az angol és német nyelvű képzéseken.

A testület döntése értelmében Pszichiátriai Tanszéki Csoport jön létre az Asklepios Campus Hamburgon (ACH) a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikához rendelten, továbbá szintén az ACH-n bevezetésre kerül a Klinikai vészhelyzetek című új tantárgy.

Módosul a Fogorvostudományi Kar kurrikuluma is, többségében olyan tárgyak kreditértékét korrigálják, ahol az alacsonyabb volt az óraszámnál. A 10 félév alatt teljesítendő kreditszám 300-ról 311-re nő. Megszavazták a Gyógyszerésztudományi Karon az új és megújított mintatanterveket; a korrekciókra a kurrikulumreform óta eltelt év tapasztalatai alapján került sor, cél a tanulmányi előrehaladás segítése, a tárgyak egymásra épülésének jobb biztosítása, az egyenletesebb terhelés és krediteloszlás. Döntöttek az Egészségtudományi Kar kurrikulumának módosításáról, szintén a kreditharmonizáció keretében. Ennek érdekében egyebek mellett I. és II. évfolyamban oktatnak majd olyan alapozó tárgyakat, amelyek minden szakirány számára kötelezőek.

Megszavazták az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzés szak tantervének módosítását, amely keretében arányos kreditérték mellett szabadon választható tárgyként lesznek meghirdetve a korábban kredittel nem járó egészségügyi alapozó tárgyak. Módosult az EKK Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció tanterve; változik többek között az angol szaknyelvi tárgyak elnevezése.

Döntöttek a szenátorok a 2022. évi állami, miniszteri kitüntetésre felterjesztett egyetemi munkatársakról.

Módosult a Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási Követelményrendszert érintő része, amely egyszerűsíti az oktatói, kutatói munkakörökre vonatkozó felvételi eljárást.

A szenátusi ülés elején dr. Merkely Béla rektor tájékoztatást adott arról, hogy a július 15-i és augusztus 9-i elektronikus szavazáson minden előterjesztést elfogadott a testület. Így júliusban megszavazták az ÁOK 2021/2022-es tanévi tantárgyi követelményrendszereit, az orvosképzés kurrikulumának egyes módosításait, az egészségügyi menedzser mesterképzési szak tanterveinek javítását, valamint a Klinikai Központ szervezeti egységeinek strukturális változását. Utóbbi érinti egy új pancreas betegellátó szervezeti egység kialakítását, valamint a II. Sz. Sebészeti Klinika szervezeti és funkcionális jogutódlását. Az augusztusi elektronikus szavazáson elfogadták a Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvoda új alapító okiratát.

Dobozi Pálma
Fotó (kiemelt kép): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.