Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 15.
536180 Összes oltás
Tudományos díjak adományozásáról, valamint a Klinikai Központot érintő szervezeti változásokról is döntött egyebek mellett a Szenátus júniusi ülésén. A testület tájékoztatást hallgatott meg a Családbarát Egyetem Program megvalósulásáról, valamint az idei évre tervezett Semmelweis Szimpóziumról.  

Döntött a testület a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság (SZEB) személyi összetételének megújításáról, miután a 14 fős testület 3 évre szóló mandátuma hamarosan le fog járni. A megújult összetételű SZEB elnökévé ismét dr. Benyó Zoltán egyetemi tanárt választották.

Választható tárgyként 1-1 kreditpontot ér az idei évben is a Nyári Egyetemen való részvétel, a szeptember 2-3-i rendezvényen a hagyományoknak megfelelően az orvos- és egészségtudományi témák mellett a sport, a művészetek és egyéb társtudományok is megjelennek.

A Klinikai Központ szervezeti változásairól szóló előterjesztés keretében döntés született arról, hogy a Belső Klinikai Tömb (BKT) területén működő aneszteziológiai és intenzív terápiás tevékenységet a jövőben az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika látja el teljeskörűen, egységes szakmai irányítás alá vonva azt. Ezzel a BKT esetében is megtörténik az aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátás központosítása. Hasonló centralizáció és egységes szakmai irányítás valósul meg a képalkotó diagnosztikai tevékenységgel kapcsolatban, amelyet a tömb területén az Orvosi Képalkotó Klinika lát el a jövőben. Az integrációval fejlődik a BKT diagnosztikai háttere, kiterjeszthető lesz ide is a Külső Klinikai Tömbben már megvalósult 7/24-es ügyeleti rendszer. Határoztak arról is, hogy a Szent Rókus Klinikai Tömbben működő Minimál Invazív és Egynapos Sebészeti Klinikához kapcsolódó Szakrendelő a továbbiakban önálló szervezeti egység lesz Semmelweis Egyetemi Szakrendelő Intézet (SESZI) néven.

Tájékoztatás hangzott el a Családbarát Egyetem Program megvalósulásáról. A program elindításáról éppen egy évvel ezelőtt határozott a Szenátus. Azóta az egyetem elnyerte a Családbarát Munkahely címet és a Családbarát Hely tanúsító védjegy bronz fokozatát. A tájékoztató a számos eredmény közé sorolja egyebek mellett, hogy minden egyetemi polgár megkapta a különböző szolgáltatásokra és kedvezményekre jogosító Semmelweis Kártyát, elindult a Családbarát Rendelés, amelyet a május 15-i megnyitás óta már 73 munkatárs keresett fel, megerősödött a pszichológiai konzultációs szolgáltatás és fokozatosan bővül az elérhető szűrőprogramok köre.

Módosítás történt az orvosképzés 2019/20 tanévtől bevezetett kurrikulumában, amely az anatómiai tárgyak tematikájának felosztását és óraszámát érinti, de nem befolyásolja a kreditpontok számát.

Véleményezték a szenátorok az Asklepios Campus Hamburg tantárgyfelelősi pályázatait, az aktuális vezetői és oktatói pályázatokat, továbbá döntöttek Doctor Honoris Causa címek, valamint Pro Universitate díj adományozásáról. Szintén határoztak arról, hogy utóbbi elismerést – az eddigi évi 8 fős keretszámon felül – az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személy is megkaphatja.

Elfogadták a Szenátus által megválasztott, Gyógyszerésztudományi Karon működő állandó bizottságok ügyrendjét, amelyeknek megtörtént a felülvizsgálata és frissítése a hatályos vonatkozó szabályok szerint. Elfogadták az Egészségügyi Közszolgálati Kar egészségügyi mesterképzési szak nappali munkarendű képzésének tantervét, valamint a levelező képzés tantervének módosítását – mindkettőt a gyakorlatiasságra és a képzési kimeneti követelmények készségelemeire való fókuszálás jellemzi.

Elfogadták a Pető András Kar Dékáni Hivatalát érintő szervezeti felépítés módosítását, amely nyomán a dékán közvetlen irányítása alatt három csoport összeolvadásával létrejön a Nemzetközi és Nemzeti Kiemelt Szolgáltatási Központ.

Döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosításáról, amely szerint átvezetésre került az SZMSZ-be több, az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti egységet érintő változás: a Humán Agyszövet Bank és Laboratórium – függetlenséget élvező szervezeti egységként – beépül az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetbe, az Egészségtudományi Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda az Egészségtudományi Kar, a Perképviseleti Igazgatóság a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság szervezetébe épül be, továbbá átvezették a Központi Könyvtár és a Műszaki Főigazgatóság Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóság ügyrendi változásait.  

Elfogadták azt is, hogy a Professor Emeritus cím újabb öt évre való meghosszabbításáról a szervezeti egység vezetője és a dékán javaslatára a rektor dönt.

Határozott a testület a 2021. évi Semmelweis Budapest Award, Hugonnai Vilma, Huzella Tivadar és Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíjak, valamint a Hári Mária emlékérem és jutalomdíj adományozásáról. Tájékoztatást kaptak a szenátorok az idei, november 16-18. közötti Semmelweis Szimpózium megrendezéséről: a Semmelweis 250+ jubileumi szimpózium főszervezői dr. Merkely Béla rektor és dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, a fókuszban pedig a klinikai kutatás áll majd.

Módosult az Egyetemi Tudományos Tanács személyi összetétele, miután változott a Fogorvostudományi Kar képviselőjének személye. 

Dobozi Pálma
Fotó (kiemelt kép): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.