Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 05.
66714 Összes oltás
10868 Beoltott Semmelweis Polgár
Megszavazták a Semmelweis Egyetem kötelékében működő sportegyesület átalakításának előkészítését a Szenátus júliusi ülésén. Döntöttek egyebek mellett a Semmelweis Budapest Award és több elismerés odaítéléséről, valamint a rektor bejelentett egy, az egyetem felsővezetését érintő változást is.

A Szenátus elvi jóváhagyását adta az egyetem kötelékében működő sportegyesület átalakításának előkészítéséhez. A döntés értelmében a korábban Orvosegyetem SC-ként működő egyesület egyetemtől való függetlenedése után, 16 év elteltével az intézménynek ismét saját sportegyesülete lehet. Az elvi jóváhagyás alapján az SE-VKSE átalakításával, annak egyetemi szintű kibővítésével a Semmelweis Egyetemen működő egyes versenysportágak, szabadidős tevékenységek és E-sport szakosztályok csatlakoznak majd a klubhoz.

Több ponton módosult a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ). A szabályzatokat érintő átfogó felülvizsgálat eredményeként egyszerűsödtek a belső eljárások és csökkent a szabályozó dokumentumok száma, amely az SZMSZ vonatkozó mellékletének módosítását igényelte. Egyszerűsítették a Hallgatói Követelményrendszer magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók jogairól és kötelezettségeiről szóló részét; a szabályzat felülvizsgálata magába foglalta az esetleges adminisztrációs akadályok megszüntetését és a decentralizáció érvényesítését. Bekerültek az SZMSZ-be a devizatandíjas oktatásban részt vevő, önköltséges képzésen tanuló hallgatókra vonatkozó, a tanulmányi eredmények alapján adható kedvezményekről és a részletfizetés engedélyezéséről szóló szabályok.

Megszavazták a Semmelweis Nyári Egyetem választható tantárgyként való bevezetését. A 250. jubileumi év meghosszabbításaként idén is megrendezésre kerülő kétnapos programsorozat 1-1 napja 1-1 kreditként került elismerésre Nyári Egyetem I. és II. néven.

Döntés született több díj és elismerés, így a 2020. évi Semmelweis Budapest Award; a Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj; a Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj; a Huzella Tivadar emlékérem és jutalomdíj, valamint a Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj adományozásáról.

Új vezetőt választottak a Molekuláris orvostudományok Doktori Iskolájának élére, miután a korábbi vezető megbízatása az életkori határ betöltésével lejárt.

Módosultak az Általános Orvostudományi Kar 2020/2021-es tanévre szóló tantárgyi követelményrendszerei. A változtatásokra részben az oktatási szervezeti egységek részéről érkezett javaslatok miatt, részben az Oktatási Bizottság választható tárgyak felülvizsgálata során kért módosításai miatt volt szükség.  A 2019/2020-as tanévtől bevezetett kurrikulumnak megfelelően a 2020/2021-es tanévben új tantárgyak (Rehabilitáció; Sportorvostan) jelennek meg, ezeknek tantárgyi követelményrendszerei is kidolgozásra kerültek.

Megszavazták az Egészségtudományi Karon (ETK) működő állandó bizottságok személyi összetételének módosítását. A kar Tanulmányi és Vizsgabizottságába, Kreditátviteli Bizottságába, valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottságába is bekerültek a HÖK javaslatára delegált új tagok.

A Szenátus több, az Egészségügyi Közszolgálati Kart (EKK) érintő változtatásról is döntött. Megszavazták az Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak létesítését és elindítását. Az új szak jól illeszkedik az EMK fejlesztési koncepciójába, amely a vezetőképzésről nem projektszinten, hanem komplex megközelítésben és hosszútávon gondolkodik és hiánypótlónak számít a humán szolgáltatások, ellátások terén dolgozó szakemberek gyakorlatorientált felsőoktatási képzései terén. Ezek mellett hozzájárulhat a szociális ágazat tudományos és kutatási hátterének megerősítéséhez, a szakma új elitjének kialakításához és társadalmi presztízsének emeléséhez is. Több ponton módosították az EMK képzéseinek tantervét is. Ezek értelmében egyebek mellett az oktatói és hallgatói tapasztalatok alapján módosították egyes tárgyak helyét a képzésben, valamint a tárgyak súlyát és belső arányait is. Az EKK Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializációjának megnevezése digitális egészségügyi szervező specializációra módosult.

Módosult a Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya. Erre azért volt szükség, mert egy új, nyolcadik tudományági doktori iskola nyerte el akkreditációját, így az egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Választmánya 2 új taggal bővülhet, akiket az újonnan létrejött Egészségtudományi Tudományági Doktori Iskola doktoranduszai közül választanak meg.

A Szenátus jóváhagyta a Hallgatói Önkormányzat új Alapszabályát, melyre a szervezeti struktúra átláthatóságának javítása érdekében volt szükség.

A szenátusi ülés végén a rektor bejelentette, hogy dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes leköszön posztjáról, miután a továbbiakban az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkáraként dolgozik majd. Utódjául dr. Merkely Béla Feketéné dr. Szabó Évát, a Pető András Kar dékánhelyettesét kérte fel. 

Júliusban elektronikus szavazást is tartott a testület, amely során 8 szabályzatot elfogadtak, 29 szabályzatot véleményeztek, kettőt pedig hatályon kívül helyeztek.

Pro Universitate érdemrend dr. Kecskés Tamásnak
A Pro Universitate érdemrendet vehetett át dr. Kecskés Tamás rendőr alezredes, aki március 30-a óta a Semmelweis Egyetem kórházparancsnoki pozícióját látta el, augusztus 1-től azonban visszatért a VI. kerületi rendőrfőkapitányságra. „Kórházparancsnokként elévülhetetlen érdemeket szerzett a Semmelweis Egyetem újtípusú koronavírus járvány elleni sikeres küzdelmében” – mondta méltatásában dr. Merkely Béla rektor. Dr. Kecskés Tamás emellett a védőfelszerelések, a logisztika és a raktározás megszervezése, valamint a védelem megteremtésében végzett kimagasló tevékenységéért, továbbá az országos H-UNCOVER szűrőprogramban nyújtott kiemelkedő munkájáért részesült az elismerésben.
Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.