Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 14.
11481 Összes oltás
5019 Beoltott Semmelweis Polgár
Az egyetem balatoni üdülőingatlanjának munkatársak részére történő rekreációs központtá alakítására fordítják a fel nem használt tartalékalapot és elindul a Családbarát Egyetem Program részletes koncepciójának kidolgozása – többek között ezekről is döntött a Semmelweis Egyetem Szenátusa. A 2019-es év utolsó ülésén a Szervezeti és Működési Szabályzat fontos módosításairól szavaztak, amellyel az egy esztendővel ezelőtt megkezdett Szervezetfejlesztési Tanács által megfogalmazott SZMSZ módosítási folyamat a végéhez közeledik.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításának részeként több szervezeti egységet is érintő átalakítások átvezetéséről döntöttek a szenátorok. A Központi Levéltár a rektor és kancellár közös irányítása alá került, az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság neve Szervezési és Igazgatási Központra változott. Az Innovációs Igazgatóság Innovációs Központként a rektor közvetlen irányításával működik tovább azzal, hogy a kancellár hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében a kancellári irányítású szervezeti egységek biztosítják a működtetést. A Kiemelt Beruházások Igazgatósága a Műszaki Főigazgatóságba integrálódik, a feladatvégzés optimalizálása érdekében – a meglévő szervezeti egységek részben történő átalakításával – két új szervezeti egység is létrejön: a Beruházási Igazgatóság és a Létesítményüzemeltetési Igazgatóság. Változatlanul működik tovább a Biztonságtechnikai Igazgatóság, az Informatikai Igazgatóság és a Szolgáltatási Igazgatóság. A Beruházási Igazgatóság az egyetemi stratégia szempontjából jelentős feladatait a stratégiai és fejlesztés rektorhelyettessel együttműködésben, folyamatos tájékoztatás mellett látja el. A Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Igazgatóság elnevezéssel átkerül a Gazdasági Főigazgatóság szervezeti egységei közé, a terület jogi vonatkozású feladatait a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság végzi ezentúl. Oktatási szervezeti egységként rektori irányításba kerül a Testnevelési és Sportközpont és a Kollégiumok Igazgatósága, a Rektori Kabinet szervezetéhez kerül a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága mellett a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság, amely szervezeti egységek elsősorban a rektor vezetői feladatainak ellátását segítik. Rektori irányításba kerül még a Központi Könyvtár. A Szenátus döntött arról, hogy az akadémiai oldal eddigi gyakorlatának megfelelő módon és szintig a Szenátus gyakorol véleményezési jogot a kancellári irányítás alá tartozó vezetői és magasabb vezetői pályázatok vonatkozásában is.

A Szakmai Irányítási és Szervezési Főigazgatóság átalakulásával létrejön az Orvosszakmai Főigazgatóság, amelynek 3 igazgatósága közül az egyik az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság (OFMI) beolvadásával kialakított Egészségügyi Irányítási Igazgatóság. A minőségbiztosítási feladatok a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes irányításával rektori hatáskörbe kerülnek. A megújult kurrikulumhoz kapcsolódó gazdasági feladatok ellátása érdekében átstrukturálásra kerülnek az Általános Orvostudományi Karon a kari gazdasági feladatok, és három tömbigazgatóság összevonásával létrejött az Összevont Elméleti Tömbigazgatóság.

A Szenátus elfogadta Baumgartnerné Holló Irén kancellárhelyettes tájékoztatóját a 2020. évi elemi költségvetésről, melyből többek között kiderül, hogy működésre és az alapfeladat ellátására jövőre 511 millió forinttal több támogatás áll majd rendelkezésre; az egyetem jövő évi kiadási és bevételi előirányzatainak fő összege 95 976 700 000 forint.

A Szenátus támogatta a közös rektori-kancellárhelyettesi kezdeményezést, miszerint a tartalékalapban (vis maior hozzájárulás) megmaradt összegből a balatonvilágosi ingatlanon az alkalmazottak rekreációját szolgáló beruházás valósuljon meg. A rektori program és a családbarát egyetem koncepciójának fontos eleme a munkavállalók megbecsülése és megtartása, melynek keretében a dolgozók szabadidejének élménydús felhasználásához és rekreációs célú tevékenységéhez az egyetem is hozzá kíván járulni – tájékoztatott dr. Merkely Béla rektor. Ennek megvalósítása érdekében az eddig fel nem használt tartalékalap terhére 443 millió forint átcsoportosításával valósulhat meg az egyetem balatonvilágosi üdülőterületén egy rekreációs központ létrehozása, amely a pihenés mellett rendezvények, továbbképzések, konferenciák, csapatépítő tréningek megtartására is alkalmas lesz.

Támogatta a Szenátus a Családbarát Egyetem Program kidolgozását, melynek fő területei a rugalmas, atipikus foglalkoztatás, a családtámogatás, a dolgozói juttatások, támogatások, valamint a szervezeti kultúra, családtudatosság kommunikációja. A program kidolgozása érdekében négy munkacsoportot is felállítanak, amelyek februárig dolgozzák ki a koncepció részleteit.

Az Onkológiai Központ és az I. Sz. Belgyógyászati Klinika integrálásával létrejön az I. Sz. Belgyógyászati és Onkológiai Klinika. Az összevonás célja a – folyamatos és biztonságos betegellátás mellett – az erőforrások hatékony kihasználása.

A Doktori Szabályzat módosítása értelmében idegen nyelvű képzésre is lehetőség nyílik, valamint együttműködésre más egyetemekkel és kutatóintézetekkel. A szenátorok szavaztak az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról, amely hallgatói részvétellel és egyetértéssel keretet biztosít a kari szabályozáshoz. A kari speciális szabályozást tavaszig kell elfogadniuk az egyes karoknak. Támogatták a Semmelweis Ignác Szakkollégium megalapítását, ami a Korányi Frigyes Szakkollégium mellett fog működni és egyik kiemelt feladata lesz a tehetséggondozás.

Az év utolsó ülésén elfogadták az Általános Orvostudományi, az Egészségtudományi és a Fogorvostudományi Karok megújított Szervezeti és Működési Rendjéről szóló előterjesztéseket, valamint a Fogorvostudományi és az Egészségtudományi Karon működő állandó bizottságok személyi összetételének módosítását.

A Semmelweis Egyetem Asklepios Campus Hamburg (ACH) részlegén 2020. január 1-jével az Orvosi Képalkotó Klinikához rendelten létrejöhet az ACH Radiológiai Tanszéki Csoport és a Neurológiai Klinikához rendelten az ACH Neurológiai Tanszéki Csoport.

A szenátorok négy aktuális vezetői és nyolc oktatói pályázatot is véleményeztek és támogatták a Pető András Karon a harmadik specializáció, a pedagógiai rehabilitáció indítását.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.