Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 28.
64471 Összes oltás
10510 Beoltott Semmelweis Polgár

A Semmelweis Egyetem Szenátusa májusi ülésén megtárgyalta az Általános Orvostudományi Kar hatodéves tantervének módosításait, valamint támogatta négy egészségügyi képzést folytató szakképző köznevelési intézmény integrációját az egyetembe. Az ülésen a sikeresen lezajlott szenátusi választás eredményeit is ismertették, valamint jóváhagyták a Sportorvostan Tanszék létrehozását.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt dr. Merkely Béla rektor tájékoztatta a Szenátus tagjait, hogy érvényesen és eredményesen lezajlott a szenátusi választás, amely során a demokratikus alapelvek – a közvetlen választás, a titkosság, az arányosság és az egyszeres képviselet – is érvényesültek. 27 oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatott szenátor mandátumáról döntöttek az arra jogosult választók, mintegy 70 százalékos részvételi aránnyal. Dr. Szél Ágoston rector emeritus, a Választási Bizottság elnöke ismertette a 8 választási körzetben mandátumot szerzettek névsorát. A létszámában 45 fős, de struktúrájában változó új testület – a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében – 2019. július 1-jén kezdi meg működését, és mandátuma 4 évre szól. (A megújított választási rendszerről itt írtunk bővebben.)

Elfogadták az általános orvos szak hatodéves (szigorlóévi) tantervének módosításáról szóló előterjesztést a curriculum reformhoz kapcsolódóan. Ennek fontos eleme a 6 hetes választható klinikai gyakorlat bevezetése, a transzfuziológiai tanfolyam időtartamának 6 napról 2 hétre növelése, valamint a heti 40 órás gyakorlati idő és ezen belül az ügyeleti gyakorlat visszaállítása. A választható klinikai gyakorlat a Semmelweis Egyetem bármely klinikáján, tanszékén vagy tanszéki csoportjánál teljesíthető. Az Erasmus programban részt vevő és a külföldi hallgatók pedig lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Unióban, az Egyesült Államokban vagy Kanadában működő, továbbá a Semmelweis Egyetem vagy a Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált klinika vagy egyetemi kórház gyakorlóhelyen végezzék el a 6 hetes gyakorlatot. A magyarországi orvosképzésben teljesen új hathetes képzési elem által a szigorló hallgatók lehetőséget kapnak, hogy elmélyedjenek az általuk választott diszciplínában, így is segítve szakterületi orientációjuk megalapozását. Az újításokat az egyetem alapításának 250. jubileumi évében, a 2019/20-as tanévben vezetik be, a jövő tanévben hatodéves hallgatóknak lehetőségük lesz eldönteni, hogy az új vagy a régi tantervben szereplő tantárgyakat kívánják teljesíteni.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma elvi döntést hoztak az egészségügyi képzést folytató szakképző köznevelési intézmények fenntartóváltásáról. Ennek keretében a Semmelweis Egyetem fenntartásába kerül a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum (BVHSZC) Bókay János Szakgimnáziuma, a BVHSZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája, valamint a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A döntés stratégiai célja az egészségügyi szakdolgozói humánerőforrás utánpótlását biztosító középfokú szakképzés fejlesztése és a gyakorlati oktatás feltételeinek jobb kihasználása – áll az előterjesztésben. A négy iskolának összesen több mint 1900 nappali munkarendű és mintegy 900 felnőttképzésben részt vevő tanulója van. A Szenátus támogatta az előterjesztésben szereplő köznevelési intézmények integrációját, és az ennek megvalósítása érdekében szükséges munkacsoport létrehozását.

A szenátorok támogatták az Egészségügyi Technológia Értékelő és Elemző Központ létrehozását. A központ július 1-jével kezdi meg működését közvetlenül a rektor irányítása alá rendelt önálló keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező oktatási-kutatási szervezeti egységként. Feladata szakmai támogató tevékenységet biztosítani az egyetem egyéb szervezeti egységei részére, ennek keretében egészségügyi és technológia értékelést végez, koordinációs és oktatási feladatokat lát el. A központ illeszkedik az egyetem jövőbeli kutatási és innovációs irányaihoz, vagyis a megújuló innovációs ökoszisztéma és Tudományos és Innovációs Park („science park”) fejlesztéséhez.

Létrehozták a Sportorvostan Tanszéket a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, ahol a tanszék megalakulásához szükséges valamennyi tárgyi és személyzeti feltétel, valamint széleskörű szakmai tapasztalat rendelkezésre áll. Az új tanszék az Országos Sportegészségügyi Intézettel és a Traumatológiai Tanszékkel szoros együttműködésben végzi majd tevékenységét. Az előterjesztés szerint a megalakulást követően indulhat el a sportorvostan tantárgy beépítése a graduális oktatásba, aminek célja, hogy az egyetemen végzett orvosok naprakész ismeretekkel rendelkezzenek egyrészt a sportolók ellátásának specialitásairól, másrészt a testmozgás prevenciós és rehabilitációs hatásairól.

A szenátorok rangsorolták az aktuális vezetői, illetve oktató-kutatói pályázatokat. Professor emeritus címek odaítéléséről, 2020. évi állami, miniszteri szintű kitüntetésekre való felterjesztésekről, óraadó oktatóknak adományozható címek (címzetes egyetemi/főiskolai docens, címzetes egyetemi/főiskolai tanár, mesteroktató) odaítéléséről és a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományázásáról is szavaztak, és elfogadták a Fogorvostudományi Karon működő két bizottság személyi összetételének változásait.

A Szenátus elfogadta a kiegészített Gazdálkodási Szabályzatról szóló előterjesztést; így immár a szabályzat is rögzíti a szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács bevonását a vezetői költségvetés előkészítési folyamataiba. A szabályzatban rögzítettek biztosítják, hogy az egyetem megfelel a jogszabályokban, az alapító okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott működéséhez és feladatellátásához kapcsolódó hatékony gazdálkodás követelményeinek.

Az ülésen döntött a Szenátus a demonstrátori ösztöndíjak egységes szabályozásáról az egyetem valamennyi karára kiterjedően. Az új szabályok először a következő tanévben lefolytatott pályázatok során érvényesülnek, így nem érintik az idei évi, már folyamatban lévő demonstrátori pályázatokat.

Keresztes Eszter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.