Beszámoló a Minőségközpontú vezetés c. HEFOP-3.3.1.-P.-2004-06-0011/1.0 Európai Uniós projekt 2005 évi feladatainak végrehajtásáról

A Semmelweis Egyetem mint pályázó, valamint a Pest megyei Önkormányzat és a Menedzserek Országos Szövetsége mint konzorciumi partner pályázatot nyert az Európai Unió Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében „Minőségközpontú Vezetés” címmel.

A projektről

A projekt célja, hogy a pályázó Semmelweis Egyetem szervezeteiben, illetve a konzorciumi tagok intézményeiben olyan tudásbázist alakítson ki, illetve hozzon létre, amely lehetővé teszi a minőségközpontú vezetést, a projektszemléletÚ feladatmegoldást, ezek eszközeinek, valamint az egyszemélyi felelős vezetés és a testületi vezetés egymás melletti mÚködése hatékony módszereinek megismerését és elsajátítását.
A projekt kiemelt feladata, hogy meghatározza a Tulajdonosi és a Vezetői Információs Rendszerek (TIR és VIR) struktúráját, mÚködtetésük módszertanát, illetve megteremtse e rendszerek kiépítésének feltételeit és kísérleti üzembeállításukat.
A projektben az alábbi konzorciumi tagok és intézményeik vesznek részt:

1. A Semmelweis Egyetem szervezete
2. Kútvölgyi Klinikai Tömb
3. Flór Ferenc Kórház
4. Szent Rókus Kórház
5. Pest megyei Önkormányzat szervezete

A beszámoló felépítése:
1. A feladatok végrehajtásáról általában
2. Projektmenedzsment oktatás
3. A Minőségközpontú vezetés c. HEFOP projekt sajtóbeli és egyéb megjelenése

1. A feladatok végrehajtásáról általában

A feladatok végrehajtása a pályázati anyagban vállalt kötelezettségeknek és a projektek időarányos teljesítésének megfelelően halad. Ezt tükrözi az OMAI szakembereinek ellenőrző látogatásán felvett jegyzőkönyv is. A látogatás során az ellenőrök áttekintették a VIR struktúrájának leírását, a vállalkozási szerződéseket és a jelentéshez csatolt, az eredményeket igazoló dokumentumokat is. A látogatás célja a „Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) I.” alapján a „Monitoring szakmai szakértői jelentés”-ben felmerült kérdések tisztázása is volt, annak érdekében, hogy a projektfolyamatban elszámolt költségeknek a pályázó számlájára történő átutalása minden kétséget kizáróan történjen meg. A megbeszélés a további Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítésével kapcsolatban megfogalmazott kérések megvitatásának alapjául is szolgált.
A látogatás során az OMAI és a szerződő fél képviselői a következő témaköröket tárgyalták meg:

1. A projektcélok és a projekt eredményeinek újszerÚsége a konzorcium szintjén
2. Tanácsadói, szakértői megbízások
3. Közbeszerzési eljárás
4. Horizontális szempontok
5. Indikátorok

Az ellenőrzés alapján az alábbi általános megállapításokat tették:

1. A megbeszélés a felmerült kérdések és megoldások szempontjából konstruktív volt.
2. A látogatás során szinte minden kérdésben sikerült tisztázni a felmerülő problémákat, valamint konszenzust kialakítani a szerződő fél által a Projekt Előrehaladási Jelentésben megjeleníteni szükséges információkkal kapcsolatban.

Az év második, harmadik és negyedik negyedévében a terv szerint haladt a projekt feladatainak végrehajtása. A pályázati feladatok teljesítése feltételezte, hogy a Semmelweis Egyetem és a Kórházak kapcsolódó projektjei is az ezen projekt által megkívánt, módosított ütemben haladjanak.

2005 végére az alábbi fő feladatcsoportok készültek el:

– Az SE KUT új szervezeti struktúrájának leírása- Egészségügyi benchmarking nemzetközi tapasztalatainak felmérése és magyarországi alkalmazásának elemzése
– A VIR minőségbiztosítási környezetének kialakítása I., II. fázis
– A Pest Megyei TIR specifikáció előkészítése, jelenlegi helyzet felmérése és az adatstruktúrák meghatározása.
– A Tulajdonosi Információs Rendszer rendszertervének elkészítése I. fázis.
– A KUT Vezetői Információs Rendszer rendszertervének elkészítése és a végleges informatikai környezet kialakításához illeszkedő kiegészítése
– VIR oktatási segédanyagok előkészítése

2. Projektmenedzsment oktatás

Nemcsak a HEFOP pályázatban vállalt kötelezettség miatt, hanem az egységes strukturális, fogalmi és metodológiai rendszer alkalmazása érdekében is a konzorciumi tagok és a projektvezetés is szükségesnek tartotta, hogy tanfolyamot szervezzenek a projektmenedzsment jellemzőiről mind a projektekben résztvevő felsővezetők, mind pedig a középvezetők számára. 2005. május 17.-én a felsővezetők teljes létszámban (7 fő) vettek részt az oktatáson, a középvezetők (13 fő) pedig 2005. május 24.-én tájékozódhattak a fejlesztési projektek jellemzőiről a tervezéstől a megvalósításig. Mindkét rendezvénynek az előadója az a Zsoldosné Ámon Klára volt, aki jelentős elméleti és gyakorlati projektirányítási tapasztalattal rendelkezik az egészségügy és a közigazgatás területén is. Az előadó a legfontosabb terminus technicus meghatározásakor hangsúlyozta, hogy a projekt egy olyan egyedi, nem ismétlődő feladat, amely meghatározott idő-, és költségkerettel rendelkezik és az általa elérni kívánt cél egyértelmÚen rögzített. Majd beszélt a projektek általános jellemzőiről és problémáiról, mondanivalóját konkrét egészségügyi projekt-példákkal illusztrálta. Mindvégig a minőséget állította előtérbe, amit csak az egyértelmÚen meghatározott célok, az időtényező, és a költségek hármas egysége révén lehet elérni. Hasznos tanácsokat kaptak a résztvevők a projektszervezet kialakításához, a projekt életciklusának (indítás, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés, lezárás) jó színvonalú kezeléséhez, a projektesemények vagy mérföldkövek megfelelő előkészítéséhez, valamint a projektben résztvevők közötti rendszeres kommunikációs technikák és módszerek alkalmazásához. Az előadó sokat segített azzal is, hogy felhívta a figyelmet a projektek leggyakrabban előforduló kockázataira is, amelyeket a kockázatkezelési és a minőség-felügyeleti terv kidolgozásával el lehet kerülni. Mindkét tanfolyam egy 10 kérdésből álló tesztlap kitöltésével végződött, felmérendő a tanfolyamok projektismereteinek elsajátítását (a tesztlapot a beszámolóhoz mellékeljük).

3. A Minőségközpontú vezetés c. HEFOP projekt sajtóbeli és egyéb megjelenése

A projektről két sajtóorgánumban jelentek meg tájékoztató anyagok. Az egyik a Menedzserszövetség Menedzser c. havonta megjelenő lapja, a másik pedig a Világgazdaság c. napilap.
Ezen kívül a projektben résztvevő valamennyi szervezet internetes honlapján folyamatosan nyomon követhető a projekt feladatainak végrehajtása.

Budapest, 2005. december 29.

Dénes Gábor sk.
kommunikációs vezető

A dokumentum letoltése.