Herausgeber: Semmelweis Universität

Name der Abteileung: Abteilung für Molekularbiologie

Lehrstuhlleiter: Dr. Miklós Csala

Webmaster: Dr. Péter Szelényi