Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Róbert BÓDIZS Contact / Kontakt / Kapcsolat
Péter SIMOR
Szilvia CSÓKA
Márk BÉRDI
Mária S. KOPP
Title:
Titel:
Cím:
‘Dreaming and health promotion: A theoretical proposal and some epidemiological establishments’
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
25 October 2007
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
13 February 2008
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 3 (2008) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
35–62
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.1556/EJMH.3.2008.1.3
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
9 July 2008
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Róbert BÓDIZS
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4
H-1089 Budapest
Hungary
bodrob@net.sote.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

HRO

Sanjanje i promocija zdravlja: Teorijska razmišljanja i nekoliko epidemioloških ustanovljenja: Tematski krugovi koji imaju emotivni značaj i ogled emotivne ravnoteže u snovima podupiru živčano-fiziološka i psihička promatranja. Sve više dokaza podupire ono gledište po kojemu snovi igraju ulogu u reguliranju osjećajnog života tako da stvaraju narativne strukture, s novim asocijacijama obogaćuju one elemente zalihe pamćenja koji imaju emotivni značaj i smanjuju ili održavaju ravnotežu emotivnih napetosti budnog stanja nakon spavanja. Imajući u vidu da zdravlje znači stanje tjelesnog-duševnog i društvenog blagostanja, nije neosnovana pretpostavka prema kojoj se blagdostanje ogleda i u osobenostima snova. Ova teorijska razmišljanja podupire i prethodna analiza podataka Hungarostudy Egészségpanel (Zdravstveni panel), po kojemu smo otkrili značajne veze između pokazatelja snova i pokazatelja zdravstva. Naši rezultati nam ukazuju na to da je emotivni sadržaj sanjanja u svezi sa samoocjenom zdravstvenog stanja, s danima provedenimh bez radne sposobnosti zbog bolesti i sa subjektivnim blagostanjem. Negativni osjećaji u snu su u svezi s bolešću, a pozitivni sa zdravljem. Te zadnje veze samo djeliomično objašnjavaju tereti koje nanosi bolest, neposredni utjecaji koje vrši san na dnevno raspoloženje, ili opće veze blagostanja i sanjanja. Naši rezultati ukazuju na to da jednostavna pitanja koja se odnose na emotivnu boju snova, more i more koje se ponovno vraćaju mogu poslužiti s informacijama o tjelesnom-duševnom-društvenom blagostanju, dakle o zdravlju.

KLJUČNE RIJEČI
sanjanje, mora, REM spavanje, zdravlje, osobno zadovoljstvo, osjećaji, blagostanje

CZ

Sny a podpora zdraví: Teoretická úvaha a různé epidemiologické poznámky: Promítaní se tematických okruhů s emocionálním významem a emocionální rovnováhy ve snech podporují neurofyziologické i psychologické vyšetření. Mnoho důkazů svědčí o tom, že sny hrají významnou roli ve vývoji emocionálního života tím, že vyvolávají narativní struktury a obohacují naši zásobu emocionálních zážitků novými asociacemi a pomáhají snižovat nebo vyrovnávat emocionální napětí po probuzení. Vzhledem k tomu, že pojem zdraví znamená nejenom duševní a tělesné zdraví, ale také úroveň společenského blahobytu, není překvapující, že se tento blahobyt odráží ve snech. Takovýto způsob teoretického uvažování odpovídá předběžně provedené analyse průzkumu „Epidemiologický panel Hungarostudy“ , jež ukazuje významnou souvislost mezi sněním a zdravím. Výsledky rovněž ukazují, že míra citového napětí ve snech odpovídá ukazatelům zdravotního stavu, a jsou v souvislosti s počtem dní pracovní neschopnosti a subjektivním blahobytem. Ve snech se negativní pocity váží k nemoci, kladné emoce jsou ve vztahu se zdravím. Tyto návaznosti jsou však jen částečně vysvětleny nemoci, náladou po probuzení a blahobytem. Výsledky mají prokázat, zdali odpovědi na jednotlivé otázky zaměřené na emotivní charakter snů mohou poskytnout informace o všeobecném mentálním a fyzickém zdraví osob.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
snění, noční můra, spánek REM, zdraví, osobní spokojenost, pocity, blahobyt

GB

Dreaming and Health Promotion: A Theoretical Proposal and Some Epidemiological Establishments: Both neurobiological and cognitive psychological evidence suggests that dreams reflect the affective concerns and emotional balance of the dreamer. Moreover, there is increasing evidence for the thesis that dreams take part in the process of emotional regulation by creating narrative structures and new associations for memories with emotional and personal relevance and giving birth to a reduced emotional arousal or balanced mood state during postdreaming wakefulness. As health means a state of complete physical, mental and social wellbeing, it is reasonable to assume that it is reflected in the quality of dream experiences. These theoretical considerations are exemplified by significant associations between dream emotions and health indexes emerging after the preliminary analysis of the Hungarostudy epidemiological database. Results suggest that items of the Dream Quality Questionnaire correlate with selfrated health, days spent on sick leave and most prominently with well-being. Negative dream emotions are negative predictors of health, while the opposite is true for positive ones. This effect is only partially explained by the illness intrusiveness index, the effect of dreams on daytime mood or well-being as measured by the well-being scale of the World Health Organization (WHO). Our results indicate that simple practical questions regarding habitual dream-affect, nightmares and night-terror-like symptoms convey information on the general mental and physical health of the subjects, which could be useful in medical practice.

KEYWORDS
dreams, nightmares, REM sleep, health, personal satisfaction, emotions, well-being

D

Träumen und Gesundheitsförderung: Theoretische Überlegungen und einige epidemiologische Feststellungen: Neurophysiologische und psychologische Beobachtungen stützen die Annahme, dass sich emotional bedeutsame Themen und das emotionale Gleichgewicht in Träumen widerspiegeln. Immer zahlreichere Beweise belegen auch die Ansicht, der zufolge Träume in der Regelung des Gefühlslebens eine Rolle spielen, indem sie narrative Strukturen schaffen, emotionale Bedeutung tragende Elemente unseres Bestandes an Erinnerungen um neue Assoziationen bereichern und die emotionalen Spannungen des auf den Traum folgenden Wachzustandes mindern oder ausgleichen. Bedenkt man, dass der Begriff Gesundheit den Zustand körperlich-seelischen und sozialen Wohlbefindens bedeutet, so ist die Annahme nicht unbegründet, der zufolge dieses Wohlbefinden sich in den Eigenschaften des Traumes widerspiegelt. Diese theoretischen Überlegungen werden auch von der vorläufigen Analyse der Daten des Gesundheitspanels der Umfrage Hungarostudy gestützt, bei der wir auf bedeutende Beziehungen zwischen Traum- und Gesundheitsparametern stießen. Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass der emotionale Gehalt des Träumens mit der Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes, der Zahl der Fehltage wegen Krankheit und dem subjektiven Wohlbefinden im Zusammenhang steht. Negative Gefühle während des Träumens korrelieren mit Krankheit, positive mit Gesundheit. Letztere Zusammenhänge können nur zum Teil mit krankheitsbedingten Belastungen, der direkten Wirkung von Träumen auf die Tagesstimmung oder die allgemeinen Zusammenhänge des Träumens erklärt werden. Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass einfache Fragen nach der emotionalen Tönung der Träume, nach Albträumen und wiederkehrenden Albträumen Aufschluss über das allgemeine körperlich-seelisch-soziale Wohlbefinden der Person und somit über ihre Gesundheit geben kann.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Träumen, Albträume, REM-Schlaf, Gesundheit, persönliche Zufriedenheit, Gefühle, Wohlbefinden

H

Álmodás és egészségpromóció: Elméleti megfontolások és néhány epidemiológiai megállapítás: Az érzelmi jelentőséggel bíró témakörök és az érzelmi egyensúly álmokban való tükröződését idegélettani és lélektani megfigyelések is alátámasztják. Egyre több bizonyíték támasztja alá azt a nézetet is, miszerint az álmok szerepet játszanak az érzelmi élet szabályozásában azáltal, hogy narratív struktúrákat teremtenek, új társításokkal gazdagítják az emlékezeti készletünk érzelmi jelentőséggel bíró elemeit, és csökkentik vagy kiegyensúlyozzák az álmodás utáni ébrenlét érzelmi feszültségeit. Tekintve, hogy az egészség a testi-lelki és társadalmi jóllét állapotát jelenti, nem megalapozatlan az a feltételezés, miszerint ez a jóllét tükröződhet az álmok sajátosságaiban. Ezeket az elméleti megfontolásokat a Hungarostudy Egészségpanel adatainak előzetes elemzése is alátámasztja, amelynek nyomán az álommutatók és az egészségmutatók között jelentős kapcsolatokat fedeztünk fel. Eredményeink arra utalnak, hogy az álmodás érzelmi töltete összefüggésben áll az egészségi állapot önbecslésével, a betegség miatti munkaképtelenségben telt napok számával és a szubjektív jólléttel. A negatív álombeli érzelmek a betegséggel, a pozitívak az egészséggel állnak összefüggésben. Utóbbi összefüggéseket csak részben magyarázzák a betegség által okozott terhek, az álmok nappali hangulatra gyakorolt közvetlen hatásai vagy a jóllét és az álmodás általános összefüggései. Eredményeink arra utalnak, hogy az álmok érzelmi színezetére, a rémálmokra és visszatérő rémálmokra vonatkozó egyszerű kérdések információval szolgálhatnak a személyek általános testi-lelki-társadalmi jóllétéről, tehát egészségéről.

KULCSSZAVAK
álmodás, rémálmok, REM alvás, egészség, személyes elégedettség, érzelmek, jóllét

PL

Marzenia senne oraz promocja zdrowia: Teoretyczne rozważania i kilka określeń epidemiologicznych: Obserwacje neurologiczno-psychologiczne wykazują, że w marzeniach sennych następuje odzwierciedlenie objawów uczuciowych oraz harmonizacja stanów emocji. Coraz więcej dowodów potwierdza ten pogląd, że sny ogrywają znaczną rolę w regulacji życia psychicznego: wytwarzają struktury narratywne, wzbogacają elementy uczuciowe pamięci nowymi skojarzeniami, a po okresie snu zmniejszają i regulują napięcia psychiczne w stanie czuwania. Sam fakt, że zdrowie jest to stan pełni fizycznego, psychicznego i społecznego dobrobytu, pozwala stwierdzać, że stan dobrobytu może mieć odzwierciedlenie w osobliwościach marzeń sennych. Teorię tą potwierdza również wstępna analiza danych, zebranych w ramach programu badania zdrowia (Hungarostady), dzięki której odkryliśmy istotne związki pomiędzy wskaźnikami snu i wskaźnikami zdrowia. Wyniki badań wskazują na to, że ładunek emocjonalny snu powiązany jest z samooceną własnego stanu zdrowia, z liczbą dni niezdolności do pracy w przypadku choroby, jak również z subjektywną oceną stanu dobrobytu. Ujemne uczucia podczas snu związane są z chorobą, a pozytywne ze zdrowiem. Podane relacje tylko częściowo tłumaczą bezpośredni wpływ chorób na dzienny stan samopoczucia, ukształtowanego przez sen jak również tylko częściowo odkrywają podstawowe powiązania między zadowoleniem a snem. Analiza odpowiedzi uzykanych na proste pytania odnośnie stanów emocji w snach, czy też faktów powracania koszmarów sennych, dostarcza informacji o ogólnym stanie psychiczno-fizycznego i społecznego dobrobytu, a więc o stanie zdrowia zapytanych.

SŁOWA-KLUCZE
marzenia senne, koszmary senne, sen REM, zdrowie, osobiste zadowolenie, ucucia, dobrobyt

RO

Visele şi promovarea sănătăţii: Reflectări teoretice şi câteva constatări epidemiologice: Reflecţia stabilităţii emoţionale în vis sunt susţinute de observaţii neurofiziologice şi psihologice. Tot mai multe argumente dovedesc concepţia că visele au un rol în regularizarea vieţii emoţionale, prin faptul că crează structuri narative, îmbogăţesc cu asocieri noi memoria emoţională şi reduc sau echilibrează tensiunea emoţională în starea de veghe după visare. Prin faptul că sănătatea înseamnă bunăstare socială şi well-being fizic şi psihic este justificat presupunerea că acest lucru se regăseşte şi în caracteristicile visurilor. Aceste cumpăniri teoretice sunt justificate şi de analiza datelor de pe paleta sănătăţii Hungarostudy, pe baza căruia există o strânsă legătură între indicile sănătăţii şi al viselor. Rezultetele obţinute reflectă relaţia dintre contextul emoţional al viselor cu autoaprecierea stării de sănătate, cu numărul zilelor petrecute în incapacitate de lucru şi cu well-being-ul subiectiv. Sentimentele negative din vise sunt legate de boală, cele pozitive de starea sănătăţii. Aceste corelaţii pot fi explicate numai parţial de povara provocată de boală, de către efectul nemijlocit al viselor asupra predispoziţiei de-a lungul zilei sau de corelaţia generală dintre well-being şi visare. Rezultatele noastre confirmă faptul că întrebările simple referitoare la coloratura emoţională al viselor şi la coşmaruri, oferă informaţii despre starea generală de bunăstare fizică, psihică şi socială, în concluzie informaţii despre sănătate.

CUVINTE CHEIE
visare, coşmaruri, somn REM, sănătate, satisfacţie subiectivă, sentimente, wellbeing

RU

Сновидение и стимулирование здоровья: Теоретические размышления и несколько эпидемиологических определений: Отражение в снах тематики эмоциональной окраски и эмоционального баланса подтверждаются как психологическими, так и физиологическими наблюдениями нервной системы. Все больше фактов доказывает мнение о том, что сновидения играют важную роль в регулировании эмоциональной, чувственной составляющей жизни тем, что они создают повествовательные структуры, обогащают элементы эмоционального характера ресурсов нашей памяти новыми ассоциациями и снижают или уравновешивают эмоциональное напряжение, сопутсвующее состоянию бодрствования после сновидений. Учитывая, что здоровье означает совокупность физическодуховного здоровья и благосостояния общества, предположение, согласно которого это здоровье отражается в своеобразности снов, не кажется безосновательным. Эти теоретические соображения подтверждаются и предварительным анализом данных Hungarostudy Egészségpanel (венгерская программа исследований в области здоровья). В ходе этих исследований мы обнаружили важные связи между показателями снов и показателями здоровья. Наши результаты указывают на то, что эмоциональный заряд сновидений связан с самооценкой состояния здоровья, количеством дней, проведенном в состоянии нетрудоспособности из-за болезни и с субьективным благосостоянием. Ощущения от негативных снов связаны с болезнью, а от позитивных – со здоровьем. Эта последняя зависимость только частично объясняется ощущением тягости, вызванного болезнью, непосредственным влиянием снов на дневное настроение или общей связью между благосостоянием и сновидением. Наши результаты показывают, что простые вопросы, относящиеся к эмоциональной окраске снов, к снам ужасов и повторяющимся снам ужасов, могут служить информацией об общем физическо-духовно-социальном здоровье опрошенных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
сновидение, сны ужасов, РЕМ сон, здоровье, личная удовлетворен- ность, чувства, благосостояние

SK

Snívanie a podpora zdravia: Teoretické úvahy a niekoľko epidemiologických zistení: Odrazenie sa tematických okruhov s emocionálnym významom a emocionálnej rovnováhy v snoch podopierajú neurofyziologické a aj psychologické vyšetrenia. Stále viac dôkazov potvrdzuje aj názor, podľa ktorého sny majú funkciu v kontrole emocionálneho života prostredníctvom toho, že vytvárajú naratívne štruktúry, obohacujú novými asociáciami zložky s emocionálnym významom našej pamäťovej zásoby a znižujú alebo vyvažujú emocionálne napätie bdenia po snívaní. S ohľadom na to, že zdravie znamená stav fyzického, duchovného a spoločenského blahobytu, predpoklad o tom, že sa blahobyt môže odraziť vo zvláštnostiach snov, nie je nepodložený. Tieto teoretické úvahy potvrdí aj predbežná analýza údajov prieskumu „Epidemiologický panel Hungarostudy“, na základe ktorého sme zistili významné vzťahy medzi indikátormi snov a indikátormi zdravia. Naše výsledky ukazujú, že emocionálny obsah snívania súvisí so zdravotným stavom, počtom dní pracovnej neschopnosti a subjektívnym blahobytom. Záporné emócie v snoch súvisia s chorobou, kladné súvisia so zdravím. Tieto súvislosti sú však iba čiastočne vysvetlené chorobou, vplyvom snov na náladu počas dňa a blahobytom. Podľa našich výsledkov odpovede na jednoduché otázky týkajúce sa emocionálneho charakteru snov, nočných mor a opakujúcich sa nočných mor môžu poskytnúť informácie o všeobecnom fyzickom, duchovnom a sociálnom blahobyte jednotlivcov, a takto o ich zdraví.

KĽÚČOVÉ POJMY
snívanie, nočné mory, REM spánok, zdravie, osobná spokojnosť, emócie, blahobyt