Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

IGAZOLÁS Évközi gyakorlat pótlásáról

A sebészet oktatása

Óraszám:

A két ÁOK hallgatói negyedévben kezdik a sebészet hallgatását.

Kötelező óraszámuk Elmélet Gyakorlat Vizsga formája
IV. évfolyam
I.félévében
II.félévében
2
2
2
2,5
Kollokvium
Aláírás
V. évfolyam
I. félévében
1 1 Kollokvium
(Traumatológia)
II. félév
2 2 Kollokvium

Képzési cél:

A sebészet tárgyának szerves beépítése az orvosképzés folyamatába. Az általános orvosképzés keretei között az általános és részletes ebészet fő ismeretköreinek bemutatása.

A sebészet kialakulásának, fejlődésének már, általánosan alkalmazott módszereinek, távlati lehetőségeinek ismertetése.

A sebészetben az egyes kórképek diagnosztikus, differenciál diagnosztikus megközelítése, a sebészi kezelés indikációjának és kontraindikációjának, a választható sebészeti beavatkozások módjának, a műtéti kezelés feltételeinek, a műtét utáni szövődmények felismerésének és elhárításának, ill. kezelési módjainak bemutatása.

A záróvizsga után a fiatal orvos legyen jártas:

  • Az adequat anamnézis felvételben (életveszélyes állapotú beteg, eszméletlen beteg, akut és krónikus beteg)
  • Az alapvető fizikális vizsgálatok elvégzésében és értékelésében (agyidegek, típusos reflexek, légzési hang és zörej, szívhang és -zörej, szívtompulat, has fizikális vizsgálata, sérvkapuk vizsgálata, pajzsmirigy és emlő vizsgálata, egyenes anatómiai régiók nyirokcsomóinak vizsgálata, rektlis-digitális vizsgálat)
  • A vérnyomőásmérésben, a négy végtagon mért összehasonlító vérnyomásmérésben
  • A különböző képalkotó és endoszkópos eljárások értékelésében
  • Akut betegeknél a heveny, esetleg életet is veszélyeztető állapot megítélésében intrakranialis vérzés, feszülő PTX, üres szerv hasi perforációja, kizárt sérv, ileus, masszív gasztrointesztinális vérzés, hasüregi vérzés, artériás embólia, tüdőembólia, szívinfarktus, diabéteszes kóma, törés, ficam felismerése
  • Krónikus betegeknél a fontos differenciáldiagnosztikai jelek megítélésében (fájdalom, icterus, hypertónia, örülírt keringési zavarok, uraemia).

A legkorszerűbb ismeretek átadása a hallgatóságnak, hogy a friss diplomás orvos képes legyen az alapellátásban a sebészi kórképek felismerésére és ennek megfelelően a további szükséges diagnosztikai eljárások kiválasztására, valamint a beteg szelektív irányítására. A sürgősségi betegellátásban ismerje fel az azonnali sebészeti osztályra szoruló betegeket. A leggyakoribb műtéti megoldásokról olyan fokban alkosson képet, hogy képes legyen irányítani a sebészeti osztályról hazabocsátott beteg otthoni kezelését. Ismerje a postoperatív periódus alapvető életminőséget befolyásoló tényezőit és gondozási, mentálhigiénés feladatait.

Az általános orvos személyiségének alakítása a sebészet oktatása során is szükséges.

Legyen kellő ítélőképessége, ismerje saját képességeinek és szerzett tapasztalatainak határait. Helyesen ítélje meg, hogy mikor és milyen szakintézetbe kell irányítania betegét.

Ismerje a profilaktikus szemlélet módszereit és eszközeit.

Tudjon a beteggel és a hozzátartozókkal tárgyalni, őket felvilágosítani.

Általános információk:

A Sebészetet három szemeszteren át részben tantermi előadáson, részben ún. kiscsoportos (maximum 10 fő) gyakorlati foglalkozás keretében oktatjuk. A hallgatók az első és harmadik szemeszter végén kollokviumon számolnak be tudásukról. Az első két szemeszter után, a negyedévet követően négy hetes nyári kórházi gyakorlaton sebészeti osztályon teljesítenek szolgálatot, ahol lehetőség van a szakma alapjainak felügyelet melletti gyakorlásán kívül a sebészi kezelés (előkészítés, műtét, postop. Terápia, rehabilitáció, gondozás) folyamatának megismerésére is.

Ezt követi (külön diszciplinaként) az egy szemeszternyi traumatológiai stúdium kollokvium szintű záróvizsgával.

Hatodévben a szigorló újabb 10 hetes (8 hét sebészet+2 hét traumatológia) gyakorlati képzést kap, melynek során tutora vezetésével osztályos orvosi feladatkört lát el. Ennek a gyakorlatnak eredményes teljesítése után tehet közös, befejező szigorlati vizsgát sebészet-traumatológia tárgyköréből.

Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, az első és második szemeszterben 2- 2, a harmadik szemeszterben 1 hiányzás fogadható el.

Az előadások a klinika I. emeleti tantermében, a gyakorlatok az intézet kórtermeiben, konzultációs helyiségeiben, a Tanrend által biztosított időpontban kerülnek megtartásra. A 120 hallgatót befogadni képes tantermünk modern oktatástechnikai b erendezésekkel (dia-, írásvetítő, videó, computeres ábrák kivetítése, műtőből helyszíni közvetítés) lehetőségekkel rendelkezik és segíti az előadókat mondanivalójuk illusztrálásában.

Az előadásra és gyakorlatra érkező hallgatók a recepció melletti őrzött ruhatárban hagyhatják csomagjaikat és felsőruházataikat. Itt vehetik át az orvosi köpenyeket és a cipőre húzható textil lábzsákokat is, melyek használata elősegíti a klinika higiénéjének megőrzését.

A gyakorlatra érkezőket a csoportvezetőjük várják a ruhatárnál és kísérik a gyakorlatok színhelyére.

A zavartalan betegvizsgálathoz szükséges phonendoscopot minden hallgató hozza magával.

Követelmény a gyakorlatokon való aktív részvétel. Évközben a gyakorlat vezetők folyamatos számonkéréssel ellenőrzik a hallgatók tudását és gyakorlati-jeggyel (kiválóan megfelelt – megfelelt – félév elismerése aláírással – félévét nem ismerjük el, aláírást nem kap) minősítik a hallgatók évközi teljesítményét.

Az első és harmadik szemesztert lezáró kollokviumra és a VI. évi szigorlatra a vizsga időpontjának kiválasztására a NEPTUN program szolgál. Sikertelen vizsgát csak hét nap után lehet ismételni.

A szakma iránt kiemelkedően érdeklődő hallgatók részére az intézet lehetőséget biztosít a hivatalos foglalkozási időn túl is a betegágy melletti és műtői munka jobb megismerésére. Ezen externista ténykedésre a gyakorlatvezetőknél vagy tanulmányi felelősnél lehet jelentkezni.

A klinika Tudományos Diákkörös munkalehetőséggel folyamatosan a hallgatók rendelkezésére áll. Jelentkezni az intézet TDK felelősénél lehet.

Rektori pályázat és szakdolgozat témák kidolgozásában az intézet segítséget biztosít.

Tájékoztatónk végén a mellékletben közöljük témajavaslatainkat és az egyes témákban segítséget adó tútorok neveit.

Klinikánk az I. évesek ápolástani gyakorlatára turnusonként 10, IV.évesek sebészeti gyakorlatára turnusonként 10, VI.évesek sebészeti gyakorlatára turnusonként 10 orvostanhallgatót fogad.

A sebészeti tanulmányokhoz kötelezően használandó irodalom:

Flautner-Sárváry: Sebészet és traumatológia tankönyve (Semmelweis Kiadó, 2003).

Ajánlott irodalom:

Gaál Csaba: Sebészet (Novotrade)
Littmann: Sebészeti műtéttan (Medicina)
David-Christopher: Textbook of Surgery (Sabiston)
Reifferscheid-Weller: Chirurgie (Thieme).