Betűméret: A A A

Élettan

Félévi időbeosztásElőadások rendjeGyakorlatok rendjeKollokviumi tételsorSzigorlati tételsor

Tanulmányi rend

GYTK


A hallgatók teljesítményének értékelése

1. SZÁMONKÉRÉS A SZORGALMI IDŐSZAKON BELÜL

1.1 GYAKORLAT

Minden gyakorlaton az előadásokon leadott új elméleti anyag konzultációjára kerül sor. Ennek keretén belül a hallgatók félévenként 7 alkalommal írásban számolnak be előre meghatározott, de alapvetően a megelőző két héten leadott elméleti anyagból. Amennyiben a konzultáció ünnepnap vagy tanulmányi szünet miatt elmarad, a következő alkalommal az elmaradt teszt pótlásra kerül. Az elméleti számonkérés formája – a gyakorlatvezető módszere alapján – kiskérdések vagy „multiple choice” típusú kérdések. Az elméleti számonkérést követően kerül sor az előző két héten leadott előadásanyag megbeszélésére. A beszámolók értékelése 1-5 érdemjeggyel történik.

%-os teljesítmény Jegy
0-59% elégtelen (1)
60-69% elégséges (2)
70-79% közepes (3)
80-89% jó (4)
90-100% jeles (5)

A hiányzás, bármi okból történik is, elégtelen érdemjeggyel jár. A 7 beszámolóból a leggyengébb érdemjegy nem számít bele a féléves teljesítmény értékelésébe. A megmaradt 6 beszámoló átlaga, mint Gyakorlati Jegy kerül a félév végén az indexbe.

1.2 GYAKORLATI JEGY

A Gyakorlati Jegy megállapítása mindkét félévben 6 elméleti beszámoló átlagolásával történik. Amennyiben az átlag nem éri el az 2,0 értéket, a hallgató féléves gyakorlati teljesítménye elégtelen („nem felelt meg”), vagyis a hallgató féléves tanulmányi kötelezettségének nem tett eleget, ezért elméleti vizsgára nem bocsátható. Szintén nem teljesítette a hallgató féléves tanulmányi kötelezettségét, ha a félév során kettőnél többet hiányzott a gyakorlatokról.

2. VIZSGÁK

2.1 KOLLOKVIUMI ÉRDEMJEGY

A kollokviumi érdemjegy megállapítása két elméleti tétel szóban történő megválaszolása alapján történik.

Fejezetkihagyás esetén az érdemjegy elégtelen.

Megajánlott jegy: a Gyakorlati Jegy alapján jó (4.0-4.4) vagy jeles (4.5-5.0) kollokviumi jegy ajánlható meg. Ennek feltétele, hogy a Gyakorlati Jegy kiszámításához figyelembe vett 6 db beszámolón elért eredmény legalább közepes, illetve a hallgató a szemeszter legvégén sikeres írásbeli beszámolót tesz (44 „multiple choice” típusú tesztkérdés) a jegymegajánláshoz szükséges tudásáról. A jegymegajánláshoz szükséges ponthatárok: 31-34 pont: 4-es megajánlás – minden esetben; 35-44 pont: 5-ös megajánlás – ha a Gyakorlati Jegy is jeles.

2.2 SZIGORLATI ÉRDEMJEGY

A szigorlati érdemjegy megállapítása az első és második félév tananyagából 25 „multiple-choice” típusú kérdés írásban, és három elméleti tétel szóban történő megválaszolása alapján történik.

A 25 kérdés értékelése 1-5 érdemjeggyel történik az alábbiak szerint:

Pontszám Jegy
0-12 Elégtelen (1)
13-14 Elégséges (2)
15-17 Közepes (3)
18-19 Jó (4)
20-25 Jeles (5)

A szigorlat írásbeli részén szerzett elégtelen érdemjegy esetén a vizsga csak akkor folytatható, ha a tételhúzás előtt a hallgató az írásbeli vizsga témájához szorosan kapcsolódó, alapvető kérdésekre szóban megfelelő szintű válaszokat tud adni.

Fejezetkihagyás esetén az érdemjegy elégtelen.

Megajánlott jegy: A szigorlat írásbeli részére az első és a második féléves Gyakorlati Jegyek átlaga alapján jó (4.0-4.4) vagy jeles (4.5-5.0) jegy ajánlható meg. Elégtelen vizsgaeredmény vagy meg nem jelenés esetén a hallgató elveszti a szigorlat írásbeli része alól korábban nyert mentességét.

3. A VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Jelentkezés: A vizsgák lebonyolítására az Intézet hetente két napot jelöl ki a vizsgaidőszakban. Vizsgára jelentkezni a Neptun hallgatói számítógépes rendszeren lehet.

Módosítás: A vizsgajelentkezések záró napját megelőzően a vizsganapot szabadon, bármelyik kijelölt napra lehet módosítani. Vizsgaidőszakon belül vizsganap-módosítás és vizsgára jelentkezés a Neptun hallgatói számítógépes rendszer utasításainak megfelelően lehetséges.

Vizsgarend: A hallgató az általa választott vizsganapon köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni. A kollokvium reggel 9.00-kor, a szigorlat reggel 8.00-kor kezdődik. A szigorlat írásbeli részére megajánlott jeggyel rendelkezőknek a szigorlat szóbeli része 9.00-kor kezdődik.

Az írásbeli vizsga lebonyolításakor az alábbi szabályokat kell betartani:

  1. A hallgatókat a felügyelők random módon ültetik le a vizsgateremben.
  2. Elektronikus eszközök – pl. mobil telefon, PDA, stb. – használata nem megengedett, ezeket a táskákba kell helyezni.
  3. Táskákat és kabátokat a terem fala mellé kell helyezni.
  4. A dolgozatok kiosztásától kezdődően a megírás befejezéséig a teremben teljes csöndnek kell lennie. A kommunikációnak semmilyen formája nem megengedett.
  5. Azokat a hallgatókat, akik a fenti szabályokat megszegik a dolgozat írása alól azonnal felfüggesztjük.

A vizsgáról való távolmaradás esetén az indexbe “nem jelent meg” bejegyzés kerül – az Intézet bejelentése alapján a Dékáni Hivatal által – ami a vizsgalehetőségek számát csökkenti. Ebben az esetben a hallgató csak vizsgajeggyel bocsátható vizsgára. A “nem jelent meg” bejegyzés az elégtelenek számát nem növeli.

A távolmaradás orvosi igazolása a távolmaradást követő három napon belül lehetséges.

Elégtelen vizsgaeredmény esetén a hallgató ismételt vizsgát 3 nap kivárási idő után tehet.

Minden további és a fentiekben nem említett tanulmányi és vizsgákkal kapcsolatos kérdésben a SOTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (2006) rendelkezik.

4. TANULMÁNYI VERSENY

Tanulmányi versenyt a második félévben, az utolsó oktatási héten tartunk. A tanulmányi verseny jeligés. Az írásbeli dolgozatban 40 kiskérdést és 2 esszé típusú kérdést kell megválaszolni. Az elérhető maximális pontszám: 100. A verseny eredményének kihirdetésére a vizsgaperiódus első napján kerül sor. Azok a hallgatók, akik megfelelő eredményt értek el az írásbeli versenyvizsgán, a vizsgaidőszak első napján könnyített szóbeli vizsgát tesznek. Csak azok a hallgatók vehetnek részt a versenyen, akiknek mindkét féléves Gyakorlati Jegye legalább közepes!