Általános tudnivalók

Az előadások leadásának menete, illetve bírálói pontrendszere.

Általános tudnivalók az előadásokkal kapcsolatban

A konferencia helyszíne: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.

A rendezvény Dr. Tulassay Tivadar, egyetemi tanár, rektor megnyitójával kezdődik, amit a Tanácsteremben tartunk február 11-én, szerdán 8.30 órakor. Ezért a szerdai napon az előadások 10.00 órakor csütörtökön és pénteken 8.30-kor kezdődnek. A konferencián 370 előadás hangzik el 23 bizottságban. Az előadások a Zöld (A szekció) és a Barna (B szekció) tanteremben, valamint a Tanácsteremben (C szekció), és az Sz4 (D szekció), Sz7 (E szekció), Sz8 (F szekció) és Sz9 (G szekció) Szemináriumi termekben lesznek megtartva. Az előadók a konferencia ideje alatt az Sz10 Szemináriumi teremben tekinthetik meg előzetesen a vetítésre szánt ábráikat.

Az előadások időtartama 10 perc, amelyet 5 perc vita követ. VIGYÁZAT A zsűri az időtúllépést pontlevonással bünteti. (lásd a következő oldalon a pontozási szempontokat) A vetítés projektorral történik. Akinek írásvetítőre vagy diavetítőre van szüksége, kérjük hogy azt előzetesen emailben semmelweis.tdk@gmail.com jelezze legkésőbb február 8-ig.

Kérünk minden előadót, hogy demonstrációs anyagát digitalizálva, PC formátumban MS Power Point-ban, CD-n, pendrive-on hozza magával. A file elnevezése utaljon az előadó vezetéknévre. (ékezet nélkül, maximum 8 karakter felhasználásával) A kivetítendő Power Point-os előadás Mocrosoft Office 2003-asnál ne legyen újabb verziójú, hogy biztosan kompatibilis legyen a vetítésre használt számítógépekkel. Saját laptop használatára nincs lehetőség! A technikai problémák elkerülése érdekében kérjük az előadókat, hogy a prezentációk elkészítésekor gondoljanak annak méretére is, igyekezzenek elkerülni a túlméretezett fileokat. Lehetőség szerint az ábrák terjedelme ne legyen több 15 MB-nál Az ábrák elkészítésekor tartózkodjanak a show-elemek bemutatásától és a bonyolult animációk használatától.

A vetítésre szánt ábrákat a számítógépekre feltölteni kizárólag az előadást tartalmazó szünetben lehet. Annak az előadónak, aki az előadást tartalmazó szekciót megelőző szünet végéig az előadását nem tölti fel, a zsűri az előadás megtartását nem engedélyezi, így a konferencia értékeléséből kizárja.

A konferencia minden résztvevőjének sok sikert, jó eredményt kíván a konferencia szervezői nevében:

Prof. Csermely Péter a TDT elnöke és Prof. Merkely Béla a TDT titkára

Szempont

Adható pontszám

1. Az előadás kivonatának tartalma, minősége

0-5

2. Az előadás tartalma, az ábrák érthetősége és minősége

0-10

3. Előadókészség, vitakészség

0-10

4. Pontlevonások:

Időtúllépés: 1 percet meghaladó időtúllépés

Amennyiben az előadás hossza eléri a 15 percet, vita nem kezdhető, így a vitakészségért maximálisan adható 10 pont is levonandó (természetesen, a 10 + 5 perc időtartamok szigorúan betartandók)

– 5

– 10

Összesen adható pont: 25

A TDK előadás bemutatásának pontozási szempontjai:

  • Egy előadásra maximálisan adható pontszám 25.
  • Az előadás kivonatára maximum 5 pont.
  • Az előadás tartalmának értékelése maximum 10 pont
  • A hallgató előadókészségének vitakészségének maximum 10 pont

Előadás kivonata (0-5 pont)
Az absztrakt megfelel a konferencia felhívásában közzétett formai követelményeknek, nyelvezete szabatos és korrekt, minden lényeges információt tartalmaz amelyek az előadásban szerepelnek. Stílusa megfelel a tudományterület szabványainak.

Az előadás tartalma (0-10 pont)
A témaválasztás aktuális és a tudományterület szempontjából fontos, esetleg potenciális szerepe van a gyógyításban, illetve a betegségek patomechanizmusának megértésében. Az eredmények ismertetése tárgyilagos és lényegre törő, az előadó a diszkusszióban említi a terület kurrens irodalmi forrásait, az alkalmazott módszerek a tudományterület jelenlegi korszerű módszerei közé tartoznak. A képi dokumentáció alátámasztja az elmondottakat, szemléltetően és tárgyilagosan követi az előadó mondanivalóját; jól látható, érthető, nem szorul magyarázatra. A statisztikai eljárások korrekt módon és meggyőzően bizonyítják az előadó állításait.

Előadókészség, vitakészség, stílus (0-10 pont)
Folyamatos, jól érthető előadásmód, választékos beszédstílus. Az előadó a kérdésekre jól válaszol, a kérdéseket arra használja, hogy irodalmi tájékozottságát és a kísérleti munkában való jártasságát, a saját maga által elvégzett önálló munkát bizonyítsa.

A bírálói pontrendszert a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2006. áprilisi ülésén fogadta el.