Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 06.
474436 Összes oltás

Semmelweis Egyetem Sugárvédelmi Szolgálata (SE OFMI Sugárvédelmi Szolgálat, 1085 Budapest, Üllői út 26)

 

 

A Semmelweis Egyetem

 

SUGÁRVÉDELMI JELENTÉSE

 

2012. évről

 

Annual Report on Radiation Protection of the Semmelweis University, 2012

 

Készítette:      Dr. Kanyár Béla a Sugárvédelmi Szolgálat vezetője és

Dr. Voszka István a Sugárvédelmi Szolgálat helyettes vezetője,

az intézeti Sugárvédelmi Megbízottak közreműködésével.

(Compiled by: Béla Kanyár PhD, head of Radiation Protection Service and István Voszka MD-PhD, vice head of Radiation Protection Service, by contribution of the local health professionals in radiation protection of the departments)

Jóváhagyta:   Dr. Jákó Kinga az Orvos-szakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság igazgatója

(Proved by: Kinga Jákó MD, director of Directorate of Medical Affairs, Financing and Quality

Assurance)     

 

…………………………………..

Kapják (Provided to):

–          Rektor és Központi Könyvtár (nyomtatott formában)

Rector and Central Library (printed form), others: electronic form

–          Főigazgatók és az ionizáló sugárzások kutatásában, alkalmazásában meghatározóan résztvevő egyetemi intézetek vezetői (elektronikus formában)

–          Ionizáló sugárzásokat alkalmazó egyetemi intézetek sugárvédelmi megbízottjai (elektronikus formában)

–          Hatósági intézmények (ÁNTSz OTH, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum, OSSKI mint az ÁNTSz szakintézete, OAH Sugárvédelemben érdekelt részlegei) (elektronikus formában)

 

 

Budapest, 2013. március 15.


Gyakran használt rövidítések

(Abbreviations used frequently)

 

ÁNTSz     : Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (National Public Health and Medical Officer Service)

EOK         : Elméleti Orvostudományi Központ (Centre of Theoretical Medicine)

KUT         : Kútvölgyi-úti Tömb (Block of „Kútvölgyi út”)

MSSz        : Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (Local Rules of Occupational Radiation Protection)

NET          : Nagyvárad-téri Elméleti Tömb (Theoretical Block of „Nagyvárad tér”)

OAH         : Országos Atomenergia Hivatal (Hungarian Atomic Energy Office)

OFMI       : Orvos-szakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosításai Igazgatóság (Directorate of Medical Affairs, Financing  and Quality Assurance)

EMMI       : Emberi Erőforrás Minisztérium (Ministry of Human Resources)

OSJER      : Országos Sugárfigyelő, -Jelző és Ellenőrző Rendszer (National Radiation

Monitoring and Signalling System)

OSSKI      : Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet (Natl. Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene)

OTH         : Országos Tisztifőorvosi Hivatal (Office of the Chief Medical Officer)

SD            : Sugáregészségügyi Decentrum (Authorized Regional Subcenter of Radiohygiene)

SMIF        : Stratégiai, Működésfejlesztési és Igazgatásszervezési Főigazgatóság (Directorate General of Strategic Development and Management Affairs)

SvMb        : Sugárvédelmi megbízott (Health professional in radiation protection)

SvSz         : Sugárvédelmi Szolgálat (Radiation Protection Service)


A Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat szerint az egyetem Sugárvédelmi Szolgálata a tárgyévet követő I. negyedév végén jelentést készít a sugárvédelem helyzetéről, a problémákról, az eredményekről és javaslatokról, elsősorban az egyetemi vezetés részére. A jelen beszámoló – az elmúlt éviekhez hasonlóan – a következő részekből áll:

–          a sugárvédelem szervezete az egyetemen

–          a Sugárvédelmi Szolgálat feladatai

–          tevékenység, eredmények a tárgyévben

–          kiemelt sugárvédelmi munkák és események

–          várható tevékenység a következő évre és

–          összefoglalás/summary.

Az egyetemen összesen közel 30 intézet/klinika, ill. más önálló egység rendelkezik az ionizáló – röntgen vagy radioaktív – sugárzás alkalmazásához szükséges hatósági engedéllyel, átszervezések stb. következtében számuk évenként 1-2-vel ingadozik. Teleterápiás berendezés, nukleáris üzem, köztük pl. részecskegyorsító nincs az egyetemen. A nem-ionizáló (lézer, UV, mikrohullámú, UH stb.) sugárzással kapcsolatos védelem nem tartozik a Szolgálat hatáskörébe.

A jelentés a sugárvédelem szakterületére vonatkozik, miközben a sugárvédelem egyes részei szorosan kapcsolódnak a sugárbiztonság, nukleárisbaleset-elhárítás, a munkavédelem, a környezetvédelem és az egészségvédelem területekhez.

 

A sugárvédelem szervezete az egyetemen (Organization of the Radiation Protection Service)

Az atomenergia, az ionizáló sugárzások alkalmazásának feltételeit meghatározó törvények, rendeletek és más szabályozások az ember (köztük a dolgozók és páciensek) védelmét szolgálják, úgy, hogy az alkalmazásból eredő előnyök minél hatékonyabban érvényesüljenek és a védelemre fordított költség is még elfogadható legyen. A 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet alapján a Semmelweis Egyetem az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos tevékenységének és feladatainak összehangolására Sugárvédelmi Szolgálatot hozott létre és biztosítja a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A Szolgálat operatív vezetését a Rektor átruházta a Stratégiai, Működésfejlesztési és Igazgatásszervezési Főigazgatóság Orvos-szakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság igazgatójára.

Az előírások betartása elsősorban a sugárzás alkalmazásáért felelős egységek, az un. engedélyesek feladata, beleértve az ellenőrzéseket, a védekezés és a képzés költségeinek fedezését, valamint a sugárveszélyes munkakörben dolgozók kedvezményeinek biztosítását.

A Szolgálat az ionizáló sugárzást a kutatásban és a gyógyításban felhasználó intézetek, klinikák Sugárvédelmi Megbízottjaival tart kapcsolatot, összehangolja és segíti munkájukat.

A SvSz egy vezetőből és helyettesből áll, mindketten részmunkaidőben végzik tevékenységüket (Dr. Kanyár Béla ny. egy. tanár, a Szolgálat vezetője, Dr. Voszka István egy adj. a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben, a Szolgálat helyettes vezetője). Az ügyviteli munka (gazdasági ügyek, levelezés stb.) a SMIF, ill. OFMI  infrastruktúrájának keretében folyik.

A Sugárvédelmi Szolgálat feladatai (Tasks of the Radiation Protection Service)

A SvSz tevékenysége – az intézetek Sugárvédelmi Megbízottjainak közreműködésével – a következőkre terjed ki:

– a 16/2000. EüM rendelet alá eső, atomenergia alkalmazásokhoz kapcsolódó összes egyetemi munkahely és azok fontosabb jellemzőinek (pl. az alkalmazott sugaras eljárások, módszerek) összefoglaló nyilvántartása,

– az intézmények Sugárvédelmi Megbízottjai munkájának támogatása szakismereteivel és eszközeivel, az új sugárveszélyes eljárások bevezetéséhez szükséges sugárvédelem kialakítására, előírások kidolgozására, ellenőrzések végzésére,

– tanfolyamok, mérési bemutatások, gyakorlatok szervezése a sugárvédelmi képzés és továbbképzés különböző szintjén és formájában,

– részvétel a sugárveszélyes munkahelyek munkavédelmi és környezetvédelmi szemléjén, hatósági ellenőrzéseken, ill. lehetőségeihez mérten műszeres és más típusú ellenőrzések kezdeményezése,

– a kapcsolattartás az egyetem más védelmi intézményeivel, szakhatóságokkal és hasonló profilú külső szervezetekkel.

Tevékenység, eredmények a tárgyévben (Work and Results in 2012)

Oktatás (Training)

A sugárforrásokkal közvetlenül dolgozó szakembereknek 5 évenként kötelező „bővített sugárvédelmi ismereteket nyújtó tanfolyamot” 2012-ben is a tavaszi oktatási szünetben tartottuk. A vizsgaköteles tanfolyammal az orvos-, a PhD- és a szakasszisztensi továbbképzésben egyaránt kreditpontok szerezhetők. Az alapfokú tanfolyamokat – a sugárforrásokkal közvetlenül nem dolgozók, pl. izotóplaboratóriumi takarítók, beteghordózók – ősszel szoktuk meghirdetni, azonban ezekre ritkán van az elvárhatónál (10-nél) több jelentkező. A tárgyévben is a külsősök részvétele jellemezte a tanfolyamot Az utóbbi évek résztvevőinek megoszlása az 1. táblázatban látható. A résztvevők többsége orvos végzettségű.

  1. táblázat. A Sugárvédelmi Szolgálat által szervezett sugárvédelmi tanfolyamok résztvevőinek száma, az utóbbi években (Number of persons provided courses of radiation protection)

 

Bővített fokozatú tanfolyam (Extended course, 25 hrs) Alapfokú tanfolyam (Basic course, 8 hrs)
év SE dolgozó (from the Univ.) PhD hallgató/stud. Külső (from out) SE dolgozó Külső

2010

65

35

22

2011

41

34

14

2012

47

21

26

8

20

 

Az előadók – a több éve kialakultakhoz hasonlóan – elsősorban az egyetem oktatói, de speciális témákban az OSSKI és az Országos Onkológiai Intézet munkatársait kértük fel. A tanfolyami gyakorlatokat a Radiológiai és Onkoterápiás Klinikán, a Nukleáris Medicina Tanszéken és a NET Gyógyszerhatástani Intézetben tartottuk. A szervezési és adminisztratív munkákban részt vettek a SMIF OFMI és a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, ill. azok munkatársai.

Megjegyezzük, hogy a Fogorvostudományi Kar kötelező tárgy keretében, 2 kreditponttal folytatta a fogorvos hallgatók sugárvédelmi képzését, a Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyamokkal ekvivalens hatósági bizonyítvány kiadásával (szervező: FOK Önálló Radiológiai Részleg). A SvSz a magyar nyelvű képzés mellett résztvett az angol és német nyelvű csoportok képzésében is.

Ezek a tanfolyamok és az 5 évenkénti vizsgaköteles továbbképzés nem mentesíti a SvMb-t attól, hogy évente legalább 1 alkalommal, a résztvevők aláírásával igazolt képzést tartson a helyi feladatokról, tapasztalatokról, újonnan belépőnek pedig a munkavédelem stb. keretében a sugárvédelemről.

A Szolgálat munkatársai felkérésre más egészségügyi intézmények (pl. OSSKI Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GyEMSZI) Egészségügyi Továbbképző Intézete (ETI), nukleáris medicina szakasszisztensi képzés tanfolyamain is vállalnak előadásokat, vizsgáztatást.

 

Szabályozás, engedélyek, ellenőrzések (Regulation. Licence, Controlling)

Folyamatosan felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű változást (a SvMb személyének cseréjét, régi sugárforrás – köztük rtg-gép és helyiség – áthelyezését stb.) jelenteni kell a helyileg illetékes Sugáregészségügyi Decentruma felé, s ennek másolatát a SvSz-hoz is el kell juttatni. Természetesen új sugárforrás, új helyiség, új laboratórium stb. létesítése, ill. üzembe állítása is hatósági engedélyhez kötött (létesítési, majd tevékenységi engedély).

A 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet alapján az Országos Atomenergia Hivatal irányítása mellett az MTA Izotópkutató Intézet üzemelteti a radioaktív anyagok helyi és központi nyilvántartási, számítógépes rendszerét. A szoftver használata kötelező mindenegyes, a radioaktív anyagot alkalmazó engedélyesnek. Még mindig előfordul, hogy az utóbbi évek átszervezései, egyes munkatársak távozása bizonytalanságot eredményez a szoftver használatában. Esetenként a leltár és a sugárforrás fizikai jelenléte nem fedi egymást.

Az utóbbi 5 éves periódus alatt az alapvető sugárvédelmi normák nem változtak, a hatósági szervezetek elnevezése, szerepe és felállása viszont igen.

Különösen a sugárvédelmi mérések területén az egyetem Sugárvédelmi szolgálata és a Nukleáris Medicina Tanszék szervezetében működő, a nukleárisbaleset-elhárítást koordináló EMMI egyetemi OSJER-laboratóriuma között a szoros együttműködés folytatódott. A Minisztériumtól kapott célirányított támogatások felhasználását, mérőeszközök beszerzését is egyeztették.

Környezeti kibocsátás (Environmental releases of radioactivity)

A KÖM 15/2001 (VI.6.) rendelet alapján a nyílt radioaktív készítményeket alkalmazó intézményeknek évenként kell jelenteni a környezetbe történő kibocsátásokat. A SvSz az elmúlt évben folytatta azon munkáját, hogy az izotóp laboratóriumoktól a felhasznált radioaktivitás értékeket és néhány más jellemzőt (légtérfogat, szellőzés stb.) megkapja és ezekből számolja a környezeti kibocsátásokat, majd a dolgozók inhalációs dózisát. Az eredmények szerint a kibocsátás nem éri el a kivizsgálási szinteket, a legnagyobb hozzájárulást az utóbbi években a 99mTc készítmények mellett az izotópterápiai alkalmazások adják, a folyékony kibocsátás révén.

Dolgozók sugárterhelése (Occupational radiation impact)

A sugárvédelmi tevékenység lényeges eleme a személyi dozimetria, melyhez tartozó rendszeres ellenőrzés, a dolgozók által viselt filmek kiértékelése központosítottan folyik az OSSKI-ban, kéthavonkénti cserével, méréssel.

A filmdozimetriai eredmények, a külső sugárterhelések egyfajta bemutatása, az éves személyi dózisértékek előfordulási gyakorisága – a korábbi jelentésekben közöltekhez hasonlóan – látható az 1. ábrán, a 2008, 2010 és 2012 évekről.

 

 

1. ábra. Személyi dózisegyenérték (külső sugárterhelés) gyakoriságok a hatósági filmdozimetriai ellenőrzések alapján, a 2008, 2010 és 2012 években (az adatokat az OSSKI Informatikai Osztálya bocsátotta rendelkezésünkre). (Annual frequencies of dose equivalent values – external dose, Hp(10) –  of the employees provided by the filmdosimetry of the Authority in 2008, 2010 and 2012)

 

A gyakorisági eloszlások egymáshoz hasonlóak, az évek során sincs észrevehető változás, ill. az ellenőrzési bizonytalanságok ismeretében nem figyelhető meg lényeges tendencia. Az ellenőrzésben résztvevő személyek száma 2012-ben 402 volt (mindazok, akik legalább 1 kéthavi periódusban viseltek filmet). Most is a legtöbben (80 %) a röntgen sugárforrásokkal dolgoztak, beleértve a CT-t és a csontsűrűség mérést. A 2-havonként kiértékelt filmek száma összesen 1866 volt, ebből mindössze 256 esetben mutattak kimutatási határ (0,1-0,2 mSv) feletti értéket. Az ellenőrzöttek átlagos dózisjáruléka azonban ennél a csoportnál is 1 mSv alatti. A néhány nagyobb, 3-5 mSv éves érték a tárgyévben az intervenciós radiológiában és a nukleáris medicina területén dolgozók körében fordult elő, utóbbi esetben valószínűleg az izotópot kapott betegek közelében viszonylag többet tartózkodóknál.

A tárgyévben nem volt dóziskorlát (20 mSv effektív dózis), ill. hatósági kivizsgálási szint (6 mSv) túllépés, a legnagyobb dózist kapott alkalmazott éves járuléka (az effektív dózisnak megfelelő személyi dózisegyenérték) 4,88 mSv volt, a kollektív dózis pedig 97,9 személy.mSv, szintén hasonló a korábbi évekéhez. Megjegyzendő, hogy 2012-ben az intervenciós radiológiában előfordult néhány nagyobb, 3-4 mSv egyéni dózisérték, elsősorban a Kardiológiai Központban és a Transzplantációs Klinikán.

Az elméleti intézetekben (Élettani Intézet, NET laboratórium stb.) is többen dolgoznak radioaktív anyaggal, de a filmdozimetria csak igen ritkán, egy-egy alkalommal  mutatott ki mérhető dózist, igaz itt nagyrészt tiszta béta-sugárzókat, ill. a kis energiájú γ-sugárzást kibocsátó 125I-t alkalmaznak. Több ilyen intézetben, a korábbi tapasztalatokra alapozva már évek óta nem is veszik igénybe a hatósági filmdozimetriai szolgáltatást. A fogászati munkahelyeken az utóbbi 5 év során csak 2008-ban volt 1 eset a kimutatási határ felett.

A radioaktív anyag inkorporáció, a belső dózis meghatározására az alkalmazott aktivitáson alapuló becslést, korábbi eljárást és paramétereket alkalmaztuk. Ezek mellett a 2012-ben becsült inhalációs dózis a legnagyobb izotóp felhasználóknál (Nukleáris Medicina Tanszék részlegei, I. Belgyógyászati Klinika, NET Gyógyszerhatástani Intézet Izotóplaboratórium, Elméleti Orvostudományi Központ és Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet), minden egyes dolgozó esetén most is kisebb volt 0,1 mSv-nél. Ez az érték megfelel a máshol kapott hazai és nemzetközi értékeknek, a hasonló aktivitásokat felhasználó laboratóriumokban becsült dózisnak.

Egyéb tevékenység, pl. tájékoztatás (Other, information for the departments)

– Az érdekelt intézetek, a SvMb-ak informálása a fontosabb eseményekről, feladatokról az írásos jelentés és tájékoztatók formájában megtörtént. Egy-egy speciális munkához kapcsolódóan a szóbeli, a személyes tájékoztatásokat is fontosnak tartjuk, akár egyetemen kívüli megkeresés esetén.

 

Kiemelt sugárvédelmi munkák és események (Main activities and events )

–          A radioaktív sugárforrások központi (OAH) nyilvántartása keretében, a 190/2011. (IX.19.) Kormányrendelet szerint, az intézeteknek műszaki tervet kellett kidolgozni, benne meghatározni a források, a munka, a laboratórium besorolásait, majd realizálni az OAH által elfogadott fizikai védelmet. Ezzel kapcsolatban többször felmerült, hogy az érintett hatóságok közötti szorosabb együttműködéssel több adminisztrációs munkától mentesülhetnének a sugárforrásokat alkalmazók, az intézetek.

–          A radioaktív anyagot alkalmazó laboratóriumokra vonatkozó MSZ 62-7:2011. számú szabvány, elsősorban az abban szereplő beavatkozási szintek figyelembe vételével az eddigieknél részletesebb szennyezettség-ellenőrzés kezdődött el az I. Belgyógyászati Klinika Klinikai Kutató- és Izotóplaboratóriumban, mint a legnagyobb aktivitásokat alkalmazó laboratóriumban. Ennek keretében operatív dózismérőket is alkalmaztunk az egyes munkafolyamatok dózisjárulékának követésére. A tapasztalatok alapján hasonló szempontok szerinti rendszeres ellenőrzést javasolt a Sugárvédelmi szolgálat más, nyitott izotópokat alkalmazó munkahelyeken. Ehhez az eddigieknél nagyobb energiát kell fordítani a sugárvédelmi mérőeszközök kalibrálásához, hitelesítéséhez.

Tájékoztatás (Information)

Az 2012. év folyamán a Sugárvédelmi szolgálat 2 tájékoztatóban informálta a sugárvédelmi megbízottakat az újabb hatósági szabályozásokról és a fontosabb feladatokról, változásokról.

A helyi hatósági Sugáregészségügyi Decentrum összetétele, működése változatlan, decentrumvezető főorvosa: Dr. Polgár Attila, a röntgen sugárzással kapcsolatos felelős: Balla Gergely, a radioizotóppal kapcsolatos pedig Czelba Ferenc.

 

Várható tevékenység a következő évre (Plans to the next year)

A jövő évben a jelen munkák mellett az újabb sugaras tevékenységek bevezetésével a sugárvédelmi feladatok is bővülnek. A várható munkák a következők:

–       Az Alap- és Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, elsősorban egyetemi alkalmazottak számára,

–       a jelen műszeres háttér alkalmazásának szélesítése, a műszeres ellenőrzések révén a sugárvédelem javítása, különös tekintettel a radioaktív szennyezettség rendszeres ellenőrzése a MSZ-62-7:2011 szerint.

–       a 190/2011.(IX.19.) Korm. rendeletből adódóan, az intézetekre háruló „radioaktív anyagok fizikai védelmével” kapcsolatos műszaki tervek megvalósítása területén sugárvédelmi tanácsadás,

–       a hatósági, elsősorban a kialakított kormányhivatalok keretében folyó engedélyező és ellenőrző munka, az esetleges változások figyelembe vétele,

–       az újabb nemzetközi ajánlások és az ezeken alapuló hazai szabályozások követése, felkészülés ezek alkalmazásának bevezetésére, pl. a TL (termolumineszcens) dozimetria alkalmazása az intervenciós radiológiában.

 

Összefoglalás

A tárgyévben a Sugárvédelmi Szolgálat szerveződése nem változott, s tevékenysége során

–          segítette a klinikák, intézetek sugárvédelmi megbízottjainak munkáját, köztük a hatósággal együtt végzett műszeres ellenőrzésben, új laboratóriumok kialakításában, átalakításában, ill. egyesek felszámolásában,

–          a Bővítetett fokozatú sugárvédelmi tanfolyam szervezése mellett támogatta a FOK nappali tagozatos hallgatók sugárvédelmi oktatását,

–          egyetemi, intézeti kérésre helyszíni ellenőrző vizsgálatokat végzett, közösen értelmezték az eredményeket, tájékoztatták a dolgozókat a várható sugárterhelésekről, a veszélyekről, azaz  elősegítették az egyetemi laboratóriumok sugárvédelmi tevékenységének hatékonyságát.

A személyi külső sugárterhelések eloszlása a hatósági külső dózis ellenőrzések alapján hasonló a korábbi évekéhez, kivizsgálási szint túllépés nem fordult elő. A nukleáris medicinában, elsősorban a 99mTc radioizotópot kapott betegekkel foglalkozók körében, átlagosan nagyobb a dolgozók egyéni dózisa, mint pl. a rtg. sugárforrásokat alkalmazók körében. A röntgensugárzás területen elsősorban az intervenciós radiológiában fordultak elő nagyobb, 3-4 mSv éves effektív dózisok. A monitorozott 402 személy esetén összesen 1866 filmdozimetriai mérés történt, s ebből 256 esetben kaptak a kimutatási határnál (0,2 mSv effektív dózisnál) nagyobb értéket. A legnagyobb éves egyéni dózis 4,88 mSv, a kollektív dózis pedig 97,9 személy.mSv volt, az előző évekhez hasonlóan. Az izotóplaboratóriumokban jelentkező belső (elsősorban inhalációs, un. lekötött) dózis a becslések szerint kb. 10 %-a a külső sugárzásból eredőnek.

Továbbra is mondható, hogy a dolgozók sugárterhelésének ellenőrzésére és a dózishatárértékek, cselekvési szintek betartására kellő figyelmet fordítanak az intézetek.

A tárgyévben rendkívüli sugaras esemény nem volt.

Summary

At the Semmelweis University altogether nearly 30 departments, licensees are involved in the use of ionizing radiation (X-ray stations and radioisotope laboratories). In all of them the requirements of radiation protection are controlled by a proper specialist trained in the safety use of radiation sources. In addition the central managed Radiation Protection Service employs, partly two qualified experts to support and harmonize the special work and to organize trainings accepted by the Regulatory Authority.  The activity of the Service during the last year has been focused to:

–          monitoring of the radiation sources and determination of the occupational dose mainly related to the introducing and dismantling X-ray machines and/or radioactive sources, including interpretation of the results provided,

–          organizing courses in radiation protection and contribute to the educational activity of other institutes to improve their program in dosimetry and radiation protection,

–          according to the Authorized Standards and newly issued rules the Service contributed to improve the local rules and special work with radiation sources.

The main results of monitoring activity are the followings:

–          no exceeding of limits were observed concerning the criteria for annual occupational dose determined by the authorized system of filmdosimetry, and for airborne and liquid releases of radionuclides assessed,

–          altogether 402 persons were monitored by the authorized personal dosimetric system. The total number of determinations of personal dose was 1866 and 256 of them reached the detection limit (0.2 mSv effective dose for 2 months duration, at least in one period). The collective dose was 97,9 person-mSv, the highest individual dose was 4,65 mSv meanwhile the annual limit takes 20 mSv. No significant changes have been observed in the distributions of the individual effective doses during the last 10 years.

–            The staff exposed by the patients in nuclear medicine (mainly by in vivo use of radionuclide Tc-99m) obtained the largest values of dose by external exposition, in addition to the X-ray investigations of intervention radiology. The internal dose due to the inhalation of radioactive isotopes takes about 10 times less than the external one.

There was no event that required intervention or other special safety actions.

 

Budapest, 15. March, 2013.