A tanulószobát 9. és 10. évfolyamos, valamint a 11. nyelvi előkészítős tanulóknak szervezzük. Célunk, hogy megelőzhessük a tanulási kudarcokat, elősegítsük a sikeres tanulmányi előmenetelt. A tanulószobán hétfőtől csütörtökig napi 2-2 órában különböző szakos tanárok nyújtanak szakszerű segítséget a házi feladat elkészítésében, megtanulásában és a hiányosságok pótlásában.

A tanulószobára elsősorban a tanév elején lehet jelentkezni, de indokolt esetben lehetőség van a későbbi csatlakozásra is. Amennyiben a tanuló csak bizonyos napokon szeretné a tanulószobát igénybe venni, kérjük ezt az első hét folyamán a szülő írásban jelezze.

Emellett az osztályfőnök és a szaktanárok javaslatára kötelezzük a tanulószoba igénybevételére azokat a tanulókat, akik a tanév eleji bementi méréseken nagyon gyenge eredményt értek el, vagy évismétlők. A kötelezett tanulóknak egy héten legalább három délután bent kell maradniuk a tanulószobán. Amennyiben félévig a tanulmányi eredmény jelentősen javul, a kötelezett tanuló szülője kérelmezheti a tanulószoba alóli felmentést.

A jelentkezetteket és a kötelezetteket csoportokba soroljuk. Ha valaki másik csoportba szeretne kerülni, ezt írásban jelezze az osztályfőnöknek. Amennyiben van szabad hely, a tanulók átsoroljuk. Ha valaki egy-két alkalommal más tárgyat szeretne gyakorolni, mint amilyen szakos tanár a tanulószobai csoportjához be van osztva, kérheti, hogy kivételesen egy másik csoport foglalkozására mehessen be, amennyiben ezt mindkét érintett tanárral megbeszélte. Ha a tanulószoba időpontja tanítási órával ütközik, a tanulónak a tanítási órán kell részt vennie.

A tanulószobai foglalkozásokat is nyilvántartjuk az e-naplóban, tehát a szülő az e-ellenőrzőn keresztül nyomon követheti, hogy gyermeke mikor hiányzott a foglalkozásról.

A tanulószobán is az iskolai házirend szabályai érvényesek. Ha valaki rendbontóan viselkedik, nem hagyja a többieket nyugodtan tanulni, kitiltjuk a foglalkozásokról.

Aki rendszeresen jár tanulószobára, annak jutalomból javítási lehetőséget adunk. A tanulók a rendes órai füzetük hátsó lapján, vagy az ellenőrzőjükben kérhetik, hogy a tanulószobás tanár igazolja, hogy melyik tantárgyat tanulták. Ha valaki egy tantárgyból összegyűjt legalább 10 aláírást, szaktanáránál jelentkezhet javításra. A javító írásbeli vagy szóbeli felelet során az az anyagrész kérhető számon, amit az aláírások megszerzése alatt tanultak.