Az értekezés formai követelményei
Az értekezés nyelve – függetlenül a közlemények nyelvétől – magyar vagy angol lehet.

A disszertáció szerkezetével kapcsolatos formai követelmény
A disszertáció tagolása: Fedőlap – Tartalomjegyzék – Rövidítések jegyzéke – 1. Bevezetés (irodalmi háttér) – 2. Célkitűzések – 3. Módszerek – 4. Eredmények – 5. Megbeszélés – 6. Következtetések – 7. Összefoglalás – 8. Summary – 9. Irodalomjegyzék – 10. Saját publikációk jegyzéke (a disszertációhoz kapcsolódó és attól független közleményeket külön listában kell megadni) – 11. Köszönetnyilvánítás. A tartalomjegyzéknek a fenti szerkezetet kell követnie.

A disszertáció formai előírásai
A mellékelt tábla alapján kell a disszertációt elkészíteni, majd a tábla alján nyilatkozni, hogy az abban foglaltaknak megfelelően készült a disszertáció.

A fedőlap kivételével minden oldalt meg kell számozni (oldalszám a lap alján, középen). Nyomtatás: lehetőleg lézernyomtatóval jó minőségű papírra, egyoldalasan.
A megadott oldalszámba nem számítanak be a közlemények, amelyeknek eredeti különlenyomatát vagy jó minőségű fénymásolatát kell az értekezéshez csatolni.

Fedőlap
mintát lásd a honlapon (2016.szeptember 1. előtti képzést megkezdők részére)

mintát lásd a honlapon (2016.szeptember 1. után képzést megkezdők részére)

 

Összefoglalás

A disszertáció fontos része az 1-1 oldalas magyar és angol nyelvű összefoglaló.

Irodalomjegyzék, hivatkozások
Más szerzők műveire kétféle módon lehet hivatkozni:
a.) a számozott hivatkozásokat a szövegben való előfordulásuk sorrendjében kell felsorolni, a szövegben pedig arab számokkal (pl. 1-5 vagy 6,12) kell utalni a közlemények jegyzékére, vagy
b.) a hivatkozások az irodalomjegyzékben ABC sorrendben szerepelnek, a szövegben a szerző(k) nevével és az évszámmal (pl. Kovács és mtsai 1999, Kovács és Kiss 2005) történik utalás a közleményekre.
Valamennyi közleményt, amely a disszertációban szerepel, fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben, és az irodalomjegyzékben felsorolt összes közleményre hivatkozni kell a disszertációban.

Az irodalomjegyzékben a közlemények valamennyi szerzőjét fel kell tüntetni.

A folyóiratok neveit a PubMed-ben vagy a Social Science Citation Index-ben szereplő rövidítések szerint kell megadni.

A hazai folyóiratok rövidítéseit az adott folyóirat szerkesztősége által alkalmazott jelölés alapján kell alkalmazni.

Az idézett közlemények év-, kötet- és oldalszámozását (kezdő és utolsó oldal) fel kell tüntetni.

Könyvfejezet idézésénél az adott fejezet szerzőjén kívül feltüntetendő a könyv címe, szerkesztője vagy szerkesztői, a kiadó neve, a kiadás helye (város megnevezése) és éve, valamint az idézett fejezet kezdő és utolsó oldala.

Könyv idézésénél a szerző(k), a cím, a kiadó neve, a kiadás helye (város megnevezése) és éve, valamint az idézett oldal jelölése szükséges.

Az alábbiakban megadjuk a követendő formákat:

 • Jaiswal SP, Jain AK, Naik G Soni N, Chitnis DS. (2001) Viral hepatitis during pregnancy. Int J Gynaecol Obstet, 72: 103-108.
 • Marby T, Markham KR, Thomas MB. The systematic identification of flavonoids. Springer-Verlag, New-York, 1970: 62-68.
 • Rácz K. Adrenocorticotropin. Cushing-kór, Nelson-szindróma. In: Leövey A (szerk.), A klinikai endokrinológia és anyagcsere-betegségek kézikönyve. Medicina, Budapest, 2001: 178-186.

Ábrák, táblázatok
Az ábrákat és a táblázatokat felirattal, illetve olyan magyarázó szöveggel kell ellátni, amely önmagában is érthető.

Ezt a táblázat fölött, illetve az ábra alatt kell elhelyezni.

Az ábrákat és a táblázatokat külön-külön, de folyamatosan kell számozni és rájuk a szövegben hivatkozni (pl. l. ábra, l. táblázat).

Folyóiratból, könyvből átvett ábra/táblázat esetén az idézésnél leírtak szerint kell a forrásra hivatkozni.

Tézisfüzet

 • A tézisfüzet fedőlapja a megadott minta alapján szerkesztendő (mintákat lásd a honlapon).
 • A tézisfüzet terjedelme 8-20 oldal, A5-ös formátum
 • A tézisfüzet szerkezete: 1. Bevezetés – 2. Célkitűzés – 3. Módszerek – 4. Eredmények – 5. Következtetések – 6. Saját publikációk jegyzéke (a disszertációhoz kapcsolódó közleményeket az egyéb publikációktól elkülönítve kell felsorolni).
 • A tézisfüzet irodalomjegyzéke csak a jelölt publikációit tartalmazza.

Az értekezés benyújtása  visszavonásig kizárólag  emailben a titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu címre.

Tájékoztatjuk, hogy a 2020 augusztus 3-23 között a disszertációk formai elővéleményezésre történő befogadása  szünetelni fog.Kérjük, hogy ez idő alatt ne küldjenek be disszertációt.

 • eljárási díj befizetésének igazolása (hallgatók és SE dolgozó egyéni fokozatszerzők esetén  120 000 Ft, nem SE dolgozó egyéni fokozatszerzők esetén 200 000 Ft )
 • a Központi Könyvtár által leigazolt könyvtári adatlap
 • munkahelyi vita jegyzőkönyve (amennyiben nem került még leadásra)
 • a nyelvvizsgákról szóló igazolást (amennyiben nem került még leadásra)
 • a Tudományági Doktori Iskola tanácsának javaslata (aláírva a TDI vezető által) a bírálóbizottság összetételére
 • a jelölt 30 napon belül keltezett munkáltatói igazolása
 • nyilatkozat a disszertáció formai követelményeknek történő megfelelőségéről (Letöltés)
 • disszertáció pdf és word formában 10 MB alatt
 • a disszertáció alapját szolgáló közlemények
 • tézisfüzet magyar és angol nyelven
 • Nyilatkozat az értekezéshez felhasznált közleményben szereplő saját eredményekről (Letöltés)

 

Beadandó példányszám
Elővéleményezéshez visszavonásig  NEM kell nyomtatott példányt benyújtani.
Elővéleményezést követően 1 példány bekötve,

(Kizárólag opponensi kérés alapján szükség lehet további fűzött példány(ok) ra)

Letölthető fájlok

Dokumentum Letöltés
Formai követelmények (nyilatkozat) Letöltés (doc)
Fedőlap Minta Magyar (2016. 09.01. előtt tanulmányaikat megkezdők esetében) Letöltés (doc)
Fedőlap Minta Angol (2016. 09.01. előtt tanulmányaikat megkezdők esetében) Letöltés (doc)
Fedőlap Minta Magyar (2016. 09.01. után tanulmányaikat megkezdők esetében) Letöltés (doc)
Fedőlap Minta Angol (2016. 09.01. után tanulmányaikat megkezdők esetében) Letöltés (doc)