Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás

Tantárgy neve: Orális Patológia
Tantárgy típusa: kötelező
Kreditértéke: 4
Előadó: Dr. Zalatnai Attila, egyetemi docens
Tanév: 2021/2022, II. félév

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:
Olyan patológiai ismeretek elsajátítása, melyek alapját képezik a maxillofaciális, és ezen belül az orális megbetegedések és elváltozások helyes értelmezésének. A képzés során a hallgatók megismerik a patológia vizsgálómódszereit, és képet kapnak arról, hogy a patológia miképpen illeszkedik a diagnosztikus tevékenységbe. A fenti célok elérése érdekében rendszerezett tantermi előadásokat tartunk, míg a szükséges gyakorlati készségeket szövettani és preparátum gyakorlatokon sajátítják el, valamint megismerkednek az Intézet által nyújtott, széles körű patológiai tevékenység lehetőségeivel is. A félév során klinikopatológiai jellegű (elméleti és bonctermi) esetmegbeszélésekre is sor kerül.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

A tárgy oktatása a III. évfolyamon, a 6. szemeszterben történik, így alapkövetelmény az elméleti modul, és a Patológia szigorlatának sikeres letétele és feltételezzük az addig megszerzett tudásanyag aktív felhasználását.

Előadások (heti 1 óra)

Orálpatológiai mintavétel és feldolgozásuk.
Orofacialis fejlődési rendellenességek
Fej-nyak tájék lágyrészeinek patológiája
Orr, melléküregek, gége patológiája
Endokrinológia
Orofacialis gyulladásos kórképek.
Nyelv patológiája
Gingiva patológiája
Caries patológiája.
Regressiv fogelváltozások
Mandibula patológiája
Szájüregi laesiok, daganatok és praeneoplasticus laesiok
Nyálmirigyek patológiája
Odontogén daganatok
Szisztemás betegségek szájüregi manifesztációi
Fogágybetegségek, gócfertőzés.
Klinikopatológiai esetmegbeszélések

 

Szövettani gyakorlatok: (9×2 óra, heti szinten változó beosztással)

A félévév során számos szövettani metszet mikroszkópos tanulmányozását végzik el, melyek a patológiás folyamatok és elváltozások típuspéldáit mutatják be.

1. Nyak lágyrészek
▪ Molluscum contagiosum
▪ Haemangioma
▪ Lymphangioma cysticum (hygroma)
▪ Melanoma malignum
▪ Tophus uraticus
▪ Schwannoma
▪ Granuloma corporis alieni
▪ Kaposi sarcoma

2. Endocrinológia, nyirokcsomók
▪ Struma nodosa
▪ Hashimoto-thyreoiditis
▪ Pajzsmirigy papillaris carcinoma
▪ Chemodectoma
▪ Mellékpajzsmirigy adenoma
▪ Sarcoidosis
▪ Follicularis lymphoma
▪ Diffúz nagy-B-sejtes lymphoma

3. Orr-és melléküregek, gége
▪ Cysticus fibrosis
▪ Polypus nasi allergica
▪ Gyulladásos polypus nasi
▪ Sinusitis maxillaris chronica
▪ Carcinoma planocellulare keratoides laryngis
▪ Nyirokcsomó-metastasis (carcinoma planocellulare)

4. Orofacialis gyulladások
▪ Pemphigus vulgaris
▪ Actinomycosis tonsillában
▪ Actinomycosis
▪ CMV-fertőzés
▪ Phlegmonosus gyulladás
▪ Tbc-s nyelvfekély

5. Szájüregi laesiok
▪ Cysta lymphoepithelialis
▪ Hairy leukoplakia
▪ Papilloma oris
▪ Carcinoma in situ
▪ Ajakrák (carcinoma planocellualare keratoides)
▪ Leukoplakia
▪ Leukoplakia verrucosa
▪ Carcinoma verrucosum
▪ Lichen planus

6. Fogak, gingiva, nyelv
▪ Granuloma periapicale
▪ Gingivitis hyperplastica
▪ Cysta radicularis
▪ Pyogen granuloma
▪ Periapicalis tályog
▪ Perifériás óriássejtes granuloma (epulis)
▪ Granular sejtes tumor

7. Mandibula, odontogén daganatok
▪ Keratociszta
▪ Aneurysmáló csontciszta
▪ Osteomyelitis
▪ Fibrosus dysplasia
▪ Odontoma
▪ Extraossealis / perifériás/ ameloblastoma
▪ Ameloblastoma
▪ Pindborg-tumor

8. Nyálmirigyek
▪ Mucocele
▪ Atrophia lipomatosa nyálmirigyben
▪ Sialoadenitis chronica
▪ Sjögren-szindróma
▪ Benignus lymphoepithelialis laesio
▪ Pleiomorph adenoma
▪ Myoepithelioma
▪ Warthin-tumor
▪ Mucoepidermoid carcinoma
▪ Adenoid cystikus carcinoma

 

Szervdemonstrációs gyakorlatok: (félévente 2×2 óra)
A tantermi előadásokon és a szövettani gyakorlatokon elhangzott patológiás elváltozások makroszkópos megfelelőivel nem minden esetben találkozunk a boncteremben a tanév során. A szervdemonstrációs gyakorlatokon a hallgatóknak lehetőségük van a fontosabb patológiai elváltozások makroszkópos megjelenésének tanulmányozására, felismerésére  és jellemzésére konzervált készítményeken.

Nyúlajak és farkastorok
Macroglossia + hypophysis adenoma
Struma nodosa
Nyelv atrophia és hyperplasia
Idegentest tonsillában, glottis oedema
Hangszalag papilloma
Gége polypus
Gége, ulcus typhosum
Orrüregi polypus
Hodgkin lymphoma
Nyelvgyöki lymphoma
Nyelvrák
Nyelőcsőrák
Trachea carcinoma, környezetbe való áttöréssel
Gégét szűkítő daganat (supraglotticus carcinoma)
Kétoldali tonsilla- és nyelv pemphigus
Vérzéses gyulladás gégén, oedema

 

A tantárgy oktatásának időterve:
Heti 1 előadás és 2 gyakorlat.
Összes óraszám: 56 óra (28 óra elmélet, 28 óra gyakorlat)

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 Az előadások legalább 75%-án való részvétel kötelező, az ott elhangzottak a vizsgán számon kérhető anyag részét képezik. Az előadásokon véletlenszerűen jelenléti ívet vezetünk.

 A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a gyakorlatvezetők minden gyakorlat elején jelenléti ívet töltenek ki.

 Egy félév során a 3 (három) gyakorlatot meghaladó mulasztást a szemeszterben pótolni kell. (Szövettani és szervdemonstrációs gyakorlat csak ugyanazon gyakorlattal pótolható.

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

A megengedetten felüli gyakorlati hiányzásokat be kell pótolni, erről a pótolt gyakorlat vezetője ad igazolást. (Szövettani és szervdemonstrációs gyakorlat csak ugyanazon gyakorlattal pótolható.

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Előírt félévközi ellenőrzéseket nem tartunk, az egyes gyakorlatvezetők saját hatáskörükben végeztethetnek  tudásfelmérést. Ilyenkor az ellenőrzés módját a gyakorlatvezetők határozzák meg.

A szemeszterek alatt a gyakorlatvezetők folyamatosan tájékozódnak a hallgatók felkészültségéről.

 

 A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

 Az előadások és gyakorlatok előírt mennyiségének teljesítése.

 

Az osztályzat kialakításának módja:

 A szigorlati vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll. Gyakorlati résszel kezdődik, amely egy digitális szövettani metszet, egy konzervált készítmény demonstrációját jelenti. A hallgató mindegyik gyakorlati vizsgarészletre külön jegyet kap.  A gyakorlati vizsgát a szóbeli rész követi. A szóbeli rész bizottságoknál zajlik. A szóbeli vizsga a tanév elején meghirdetett vizsgatételek alapján zajlik, a szükséges felkészülési időt követően. A szóbeli rész befejeztével vizsgabizottság elnöke a gyakorlati és szóbeli vizsga-részletjegyek alapján megállapítja a végső érdemjegyet, amely nem feltétlenül a gyakorlati és elméleti vizsga-részletjegyek matematikai átlaga.

 

A vizsga típusa: Kiemelt kollokvium, mely gyakorlati és szóbeli részből áll

Vizsgakövetelmények: A félév aláírásának megfelelése és a vizsgán való megjelenés.

A vizsgajelentkezés módja: A NEPTUN-rendszeren keresztül.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:  NEPTUN rendszeren keresztül. Ennek sikertelensége esetén a tanszéki adminisztrátor is tud segítséget nyújtani.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:  A SE Vizsgaszabályzatnak megfelelően. 3 napon belül hiteles igazolás felmutatásával a „nem megjelent” törlendő.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Zalatnai A.: Gyakorlati patológia. Semmelweis Kiadó, 2014.
Soames és Southam: Orális Patológia. Medicina Kiadó, 2022