Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. február 06.
545424 Összes oltás

 

SZABADKA: https://www.vm4k.org.rs/

 1. A felvétel feltételei: Bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevél
 2. A képzési idő: 4 félév
 3. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 4. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzés célja:

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos nevelési igényű mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére konduktor (konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus) irányítása mellett.

Elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A szakirányú továbbképzés birtokában a konduktor-segítők:

 1. a képzés során bizonyították, hogy ismerik:
 • a konduktív pedagógia célját, rendszerjellegét és rendszerelemeit;
 • a központi idegrendszeri sérülések kialakulásának kockázatát, lehetséges prevencióját, a mozgás- és pszichomotoros fejlődés menetét;
 • az egészségre nevelés és mentális egészség védelmének kérdéseit az egyes életkorokban és tünettípusokban;
 • az egyes életkorokhoz kapcsolódó funkcionális és diszfunkcionális működés anatómiai, neuroanatómiai és patológiai alapjait, a motoros diszfunkció eredetét, tüneteit, vizsgálatát, differenciált diagnosztikájának alapjait;
 • a központi idegrendszeri sérültek fejlesztésének lehetőségeit valamennyi életkorban;
 • a problémacentrikus feladat és a program tervezésének módszereit, eszközeit, megvalósítási módjait;
 • az elbocsátás, a más intézménybe helyezés, az integrálás, utógondozás, utánkövetés és tanácsadás feladatait;
 • önálló felmérések, egyszerűbb vizsgálatok, megfigyelések tervezésének, lebonyolításának munkamenetét, az adatok értékelésének módját és az eredmények alkalmazását.
 1. ismereteik alkalmazását illetően kizárólag konduktori irányítás mellettalkalmasak:
 • elméleti (konduktív pedagógiai és orvosbiológiai) ismereteik kreatív és adekvát alkalmazására valamennyi életkorú és tünettípusú mozgássérült fejlesztésében;
 • különböző életkorú sérültek fő élettevékenységeinek, humán funkcióinak fejlesztésére, gyermekek és felnőttek konduktív pedagógiai szűrővizsgálatára, illetve a működési zavarok pedagógiai befolyásolására: problémacentrikus feladatsor összeállítására, a tevékenység irányítására, értékelésére, a sérült megfigyelésére, a fejlődés dokumentálására;
 • a fejlődés különböző állomásain differenciált egyéni- és csoportprogramok készítésére és lebonyolítására;
 • együttműködésre szak- és társintézményekkel;
 • együttműködésre családokkal, a szülő, hozzátartozó, gondviselő felkészítésére, a fejlesztő program beépítésére a sérült életrendjébe, és a sérültek iránti attitűdjeik alakítására;
 • ismeretek önálló, kritikus megfogalmazására;
 • nevelési helyzetek, problémák elemzésére, megoldására;
 • a nevelőmunka tervezésére, szervezésére, a tanulási folyamatok irányítására;
 • foglalkozáson kívüli nevelési feladatok ellátására;
 • önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével a meglévő képességek fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhatnak felelősségteljes munkakör vállalására.