A tehetséggondozásért felelős rektori megbízott köszöntője

Tisztelt Konduktorok! Tisztelt Oktatók, Hallgatók, Főiskolai Polgárok!
Tisztelt Munkatársak! Tisztelt Érdeklődők!

2016. február 1-től Főiskolánkon a tehetséggondozás szerteágazó feladatköre egy szakmai irányítás alatt összpontosul. A tehetséggondozásért felelős rektori megbízottként az új koncepciót a tehetséggondozás tradícióihoz és jelenkori kihívásaihoz illeszkedve, Intézményünk egyedi arculatát megőrizve fogalmaztam meg egy komplex tehetséggondozási program formájában a kutató-konduktor kompetenciák folyamatos alakításának és a humánértelmiségi létre való felkészítés szolgálatában.
A program a hatékony munka érdekében egyfelől összekapcsolja a tudományos diákkör tevékenységét az intézményi tudományfejlesztés törekvéseivel, másfelől dinamikus felületeket hoz létre a szakmai párbeszéd fenntartására és az eredmények publikálására.
A program keretében megalakításra kerül a Pető András Főiskola Kutatói és Tehetséggondozói Műhelye, amely egységesíti a hallgatói, oktatói és konduktori tehetséggondozás feladatát tudományos ülések, diákköri viták, szakmai és kulturális programok szervezése, valamint a tutori-mentori kapcsolatok szorgalmazása révén.
A program másik sarkalatos pontja a Tudomány és Hivatás című online szakmai folyóirat megalapítása, amely tudományos és művészeti közlemények, tanulmányok, gyakorlatiműhely-beszámolók, szakmai interjúk, recenziók, esemény-összefoglalók keretében ad lehetőséget a Főiskolán folyó tudományos és tehetséggondozó munka dokumentálására.
A program harmadik komponense a Pető András Főiskola Tehetséggondozó Központja, amely gondoskodik a tudományos, szakmai és művészeti versenyek megrendezéséről, illetve a valamely területen kiemelkedő teljesítményt mutató hallgatóink bemutatkozási lehetőségeiről.
A honlapunkon folyamatosan tájékozódhatnak a tehetséggondozás feladatköréhez tartozó eseményekről és aktualitásokról. Az együttgondolkodásra, a programokon való közös részvételre, az együttműködésre folyamatosan számítok.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens


A Tudományos Diákkör évnyitó konferenciája
2016. szeptember 14-én megrendezésre került az TDK első szakmai programja, amelynek keretében a hallgatói közösség megismerhette a tudományos tehetséggondozás eddigi eredményeit és e tanévi céljait, majd tájékoztatást kapott a TDK-ba való felvétel feltételeiről, a tudományos munka tartalmi és formai követelményeiről, az intézményi és országos versenyen való részvétel kritériumairól. Ezt követően meghirdetésre kerültek a 2016. évi TDK-témakörök, amelyek összhangban állnak az intézményi tudományfejlesztés területeivel, valamint alkalmat adnak az egyes szakterületek fejlesztéseit integráló, team-központú kutatások folytatására. A hallgatók végül megismerték az e félévi TDK-munkamenet rendjét, a Világkongresszus keretében megrendezésre kerülő ünnepi TDK-konferencia és a 2017-es OTDK legfontosabb információit.
A Pető András Főiskola 2016. évi tudományos diákköri témái
1. A PAF óvodai/iskolai programja és a zene kapcsolata – dallami, ritmikai, zenehallgatási, hangszer és játék javaslatok a komplex programhoz
2. A cp-s csoportokban használt alsó tagozatos ének-zene tankönyvek szakmai elemzése, javaslatok a tananyag és a tematika módosítására
3. Alternatív zenepedagógiai megoldások a konduktív iskolai csoportokban
4. A Soundbeam eszköz mint a fejlesztés egyik lehetséges eszköze a konduktív pedagógiában
5. A korai konduktív nevelés és a család
6. A csoportos és egyéni konduktív nevelés összehasonlítása
7. Párkapcsolat és családalapítás a fogyatékkal élők körében
8. A konduktorok pszichés jól-léte
9. A sérült állapot művészeti reprezentációja, a fogyatékkal élő ember ábrázolása irodalmi művekben
10. A korszerű mesepedagógia alkalmazása a konduktív nevelésben és a gyermekek személyiségfejlesztésében
11. A művészettel nevelés alkalmazásának lehetőségei a mozgássérült gyermekek fejlesztésében
12. A pedagógusszerep változásai korunkban
13. A játék személyiség- és képességfejlesztő hatása óvodás korban
14. Kooperatív tanulás egy inkluzív iskolában
15. Differenciált foglalkozás SNI tanulóval a tanulás kezdő szakaszában, integrált nevelést folytató közoktatási intézményben.
16. Pedagógia az előítéletek fogságában
17. Kisiskoláskorú mozgássérültek játszóképességének fejlesztése
18. Kisiskoláskorú mozgássérültek fejlesztése kooperatív munkaformával és projektorientált oktatással

19. Népművészeti, kézműves technikák és tanításuk mozgássérült gyermekcsoportban
20. Egy technikatörténeti érdekesség, találmány bemutatása, alkalmazása az iskolában
21. A fényképezés megismertetése, alkalmazása általános iskolában
22. Nyelvtan és problémamegoldás
23. Személyiségjegyek tükröződése a fogalmazásban
24. Virtuális sporteszköz alkalmazása a rehabilitációban
25. Kontraktúra, deformitás megelőzése sportmozgással
26. A hallgatók életmódja
27. Fogyatékossági ismeretek
28. A mozgásnevelés és az egészséges életmódra nevelés a mozgássérülteknél
29. A holisztikus emberkép nyomában Frankl, Moreno, Pető és Hári munkáiban
30. Integráció – inklúzió kutatások
31. Értékpedagógiák
32. Szövegértési vizsgálatok: A mondatszerkesztés szerepe a szövegértésben – összehasonlító vizsgálat vagy ép és mozgássérült gyermekek között, vagy korosztály szerint.
33. Mondatszerkesztési sajátosságok összehasonlító vizsgálata vagy ép és mozgássérült gyermekek között, vagy korosztály szerint
34. Szókincsvizsgálatok – összehasonlító vizsgálatok vagy ép és mozgássérült gyermekek között, vagy korosztály szerint.
35. Udvariassági nyelvi formulák gyűjtése (a megszólítás, köszönés, az említés, a tegezés-magázás, a kérés-megköszönés stb.)
36. A magyarországi konduktív pedagógiai hálózatban és azon kívül elhelyezkedő konduktorok nevelőmunkájának sajátosságai
37. A nevelési módszerek alkalmazása a gyakorlatban
38. Az óvodai nevelés alapelvei a gyakorlatban a különböző Helyi Óvodai Programok tükrében
39. Az erkölcsi tudatosság vizsgálata óvodáskorú (6-8 éves) és kisiskoláskorú (6-10 éves) gyermekek körében
40. Játékosság az óvodai tanulásban
41. Az inkluzív nevelést megvalósító befogadó pedagógusok
42. A CP-s gyermekektáplálási, táplálkozási és fogászati problémái, evés- és nyelészavarai
43. Fogyatékosság és szexualitás
44. Alvászavarok CP-ben
45. Tempó és ritmus a konduktív pedagógiában
46. A konduktív nevelést kiegészítő paraevezés szerepe a(z) motoros/affektív/szociális A szülők szerepe a konduktív nevelés eredményességében
47. kompetenciák fejlődésében
48. Részképességek játékos fejlesztésének lehetőségei a konduktív nevelésben
49. A konduktív nevelés eredményei – Sikeres életutak
50. Inklúzió versus szegregáció — integrációs törekvések a XXI. század elején
51. Orthopéd vizsgálatok a Pető Intézetben nevelt cerebral paretikus gyermekek körében
52. Diplomás pályakövetés
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

„Tudományos életút, tudományos karrier”: tudományos munkára felkészítő kurzus a Pető András Főiskolán
2016. április 13-án, szerdán a Tudományos Diákkör keretében megrendezésre került „Tudományos életút, tudományos karrier” címmel a hallgatói tehetséggondozás szolgálatában a kutatói életpályára felkészítő kurzus első programja.
A rendezvény keretében hallgatóink szakmai beszélgetés keretében kaptak információkat, tanácsokat a tudományos karrieralakítás lépéseiről, a tehetségkibontakoztatás módszereiről, a kutatói életpálya állomásairól. A szakmai beszélgetés résztvevője Zimonyi Nóra konduktor-tanító, doktorandusz volt, aki személyes tapasztalatainak átadása révén járult hozzá a legfiatalabb generáció szakmai elköteleződésének erősítéséhez.
A program második részében a dr. Pintér Henriett főiskolai adjunktus által mentorált hallgatói kutatócsoport – tagjai: Juhász Mónika, Nagy Anna, Resli Mirjam és Vajdáné Kondor Csilla – mutatta be a szövegértési kompetencia kutatásának témájához kapcsolódó vizsgálati eredményeit, amelyeket a Szegedi Tudományegyetemen megrendezendő XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencián oszt meg a nemzetközi szakmai közösséggel.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

A Tudomány és Hivatás című főiskolai folyóirat szerkesztőségének megalakulása
A hallgatói tehetséggondozás szolgálatában 2016. április 15-én megalakult a Tudomány és Hivatás című főiskolai folyóirat hallgatói szerkesztősége Dénes Dóra, Varga Veronika és Winkler Petra hallgatóink részvételével. Ifjú szerkesztőink lelkes és elkötelezett munkával szólítják meg Főiskolánk polgárait az egyes tematikus rovatok – tudományos közlemények, szakmai műhely, szakmai interjú, művészeti közlemények, kritika – keretében publikálásra kerülő szövegek vonatkozásában, hogy az online intézményi felület lehetőséget adhasson a szakmai párbeszéd fenntartására, a tudományos eredmények közlésére és a hivatásgyakorlás napi sikereinek közzétételére. A 2016. április 29-én megtartott második szerkesztőségi ülésen az egyes tematikus rovatok szakmai anyaga bemutatásra került.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

Tehetséges pedagógusjelöltek a Pető András Főiskolán: sikeres részvétel a Szegedi Tudományegyetemen megrendezett 14. Pedagógiai Értékelési Konferencián
A 2016. április 21-23. között megrendezett nemzetközi konferencián a dr. Pintér Henriett Adjunktus Asszony által mentorált kutatócsoport mutatta be vizsgálatának eredményeit. Gratulálunk ifjú tehetségeinknek a tudományos munkához és a színvonalas szerepléshez, gratulálunk dr. Pintér Henriett Adjunktus Asszonynak a kutatócsoport vezetéséhez, a kétéves mentori munkához.
Az elhangzott előadások sorrendben a következők voltak:
Szövegértési képességek mérési lehetőségei 5-8. osztályban (szimpózium)
Elnök: dr. Pintér Henriett, Opponens: dr. Józsa Krisztin
Vajdáné Kondor Csilla: Az iskolai és az iskolán kívüli tudás hatásának vizsgálata nyolcadik osztályosok körében
Resli Mirjam: Az absztrakció megjelenésének vizsgálata a költői eszközök értelmezésében nyolcadik osztályos tanulók körében
Nagy Anna: A szövegértés hatása a matematikai szöveges feladatok megoldására ötödik osztályosok körében
Juhász Mónika: Matematikai szöveges feladatok megoldásának stratégiái hetedik osztályos mozgássérült tanulók körében
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

Folytatódik a tudományos munkára felkészítő kurzus a Pető András Főiskolán

2016. április 27-én, szerdán a Tudományos Diákkör keretében megrendezésre került a hallgatói tehetséggondozás szolgálatában a kutatói életpályára felkészítő kurzus második programja. A rendezvény keretében hallgatóink körében felmérésre kerültek a szakmai érdeklődés irányai, a konduktív pedagógia és az annak határterületeihez kapcsolódó tudományos vizsgálatok aktuális, illetve az intézményi kutatásfejlesztés paradigmáiba illeszthető tematikái.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

2016. május 5-én, csütörtökön hallgatóink sikeresen teljesítettek Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna főiskolai tanár asszony szervezése révén a felsőoktatási intézmények részvételével megrendezett kosárlabda-rekordkísérlet versenyen. Főiskolánk kiemelt figyelmet fordít a konduktorhivatás gyakorlásához szükséges életmód, a komplex egészségmegőrzés feladatára, a mozgás népszerűsítésére, sportprogramok szervezésére.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

2016. május 18-án, szerdán a tudományos tehetséggondozás keretében hallgatóink és oktatóink a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában kutatásmódszertani foglalkozáson vettek részt dr. Kollega-Tarsoly István könyvtárvezető úr szervezésében. A konduktív pedagógia interdiszciplináris környezetéből fakadóan a főiskolai tudományszervezés az empirikus vizsgálatok mellett az elméleti kutatások fontossága mellett is elkötelezett, így a teoretikus kutatások egyik fellegvárában tett látogatás haszonnal járult hozzá a kutatási kultúra folyamatos fejlesztéséhez.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

2016. május 18-án, szerdán a hallgatói tehetséggondozás szolgálatában „A vers néma. Te adj neki hangot” címmel szavalóverseny került megrendezésre dr. Pintér Henriett adjunktus asszony szakmai vezetésével. A művészeti program keretében Ádám Ágnes, Baki Flóra, Bálint Bernadett, Bíró Evelin, Buthi Szonja, Juhász Mónika, Kovács Enikő Réka, Leszkó Dóra, Paál Rebeka, Palkovics Anita, Pankotay Anna és Sághegyi Diána hallgatóink, valamint Vay Ábel, egykori neveltünk adták elő az egyetemes és magyar irodalom költeményeit. A szakmai zsűri – Simon Ágnes konduktor-tanító, dr. Szegfű Mária főiskolai tanár és dr. Molnár Krisztina főiskolai docens – méltatta hallgatóink sokoldalú versválasztását, hiteles és kifejező előadásmódját. A szavazatok alapján Sághegyi Diána első, Ádám Ágnes második és Vay Ábel harmadik helyezést ért el. A program keretében oktatóink és hallgatóink kötetlen irodalmi beszélgetésben vehettek részt. Gratulálunk a résztvevőknek és díjazottjainknak.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

„Az év dolgozata” verseny a Pető András Főiskolán
A hallgatói tehetséggondozás égisze alatt működő intézményi tudományos diákkör keretében ez évben is megrendezésre került “Az év dolgozata” verseny 2016. június 8-án az alábbi ifjú kollégák részvételével:
1. Balogh Adrienn (konzulense dr. Szegfű Mária)
2. Buda Manka (konzulense Pásztorné dr. Tass Ildikó)
3. Dobrotka Boglárka (konzulense Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna)
4. Galyó Evelin (konzulense dr. Matos László)
5. Gruber Szandra (konzulense Babos Zsuzsanna)
6. Holló Melinda (konzulense dr. Bácskai Erzsébet)
7. Horváth Kinga (konzulense Klein Anna)
8. Kalmár Anna (konzulense Feketéné dr. Szabó Éva)
9. Laczkovszki Krisztina (konzulense Frank Tamás)
10. Lipp Dominika (konzulense dr. Bácskai Erzsébet)
11. Ódor Fruzsina (konzulense Pásztorné dr. Tass Ildikó)
12. Fidel-Szabó Benjámin (konzulense Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna)
13. Szoljár Fanni (konzulense dr. Gombás Judit)
14. Tóth Emese (konzulense Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna)
15.Török Blanka (konzulense Frank Tamás)
16. Zilai Bernadett (konzulense Czigléné Farkas Katalin).
Dr. Molnár Krisztina köszöntője után négy szekcióban történt a versenydolgozatok bemutatása az alábbi oktató kollégák részvételével:
I. bizottság
Levezető elnök: dr. Deák Adrienn
Zsűri: Babos Zsuzsanna, Pásztorné dr. Tass Ildikó, dr. Pintér Henriett
II. bizottság
Levezető elnök: Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna
Zsűri: Gál Franciska, Hollósy Helga, Horváthné Kállay Zsófia
III. bizottság
Levezető elnök: Feketéné dr. Szabó Éva
Zsűri: Frank Tamás, dr. Mascher Róbert, Schaffer Katalin
IV. bizottság
Levezető elnök: dr. Szegfű Mária
Zsűri: Czigléné Farkas Katalin, dr. Gombás Judit, Klein Anna
A tudományos verseny keretében a hallgatók prezentációval kísért 15 perces előadásban mutatták be kutatásuk eredményeit, majd 5 perc állt a rendelkezésükre a kérdések megválaszolására. Előadásukat a szakmai zsűri az OTDK pontozási rendszerét modellálva öt bírálati szempont szerint értékelte: az előadás szerkezete, felépítése, időarányossága; az előadás nyelvezete, stílusa; az előadás tartalma, szakmai színvonala; az előadás szemléletessége; az előadó tudományos vitakészsége.
A bizottságok tanácskozása után dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea rektor beszéde következett, majd Rektor Asszony, Kancellár Úr és dr. Molnár Krisztina átadták a résztvevőknek, a felkészítő tanároknak, valamint a helyezetteknek szóló oklevelet, illetve a három első helyezettet megillető könyvutalványokat.
Az év dolgozata verseny harmadik helyezettje Horváth Kinga, dolgozatának címe: A játék diagnosztikus szerepe: részképességek fejlesztése, zavaraik felismerése, a megelőzés lehetősége játéktevékenységen keresztül.
Az év dolgozata verseny második helyezettje Török Blanka, dolgozatának címe: A médiában megjelenő társadalmi, nemi sztereotípiák hatása a mozgássérült, serdülőkorú gyermekekre a Pető Intézetben.
Az év dolgozata verseny első helyezettje Szoljár Fanni, dolgozatának címe: A korai fejlesztésben résztvevő családok pszichológiai vizsgálata.Gratulálunk hallgatóinknak a kiváló teljesítményhez, gratulálunk az oktatói-hallgatói szakmai közösség gyümölcsöző együttműködéséhez.
Molnár Krisztina PhD, PhD tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

Megjelent a Pető András Főiskola szakmai folyóirata
A Főiskola szakmai folyóirata 2016. június 22-én megjelent. A Tudomány és Hivatás első számának ünnepélyes bemutatójára 2016. június 23-án, 13 órakor került sor a Hári Mária Könyvárban. A kiadvány a Főiskola minden polgára számára lehetőséget ad tudományos közlemények, szakmai műhelybeszámolók, művészeti közlemények, kritikák-recenziók publikálására, az intézményi események rögzítésére, szakmai interjúk közlésére: ily módon a főiskolai szellemi élet, a társszakmákkal való párbeszéd egyik bázisaként, az intézményi tudományos élet reprezentánsaként kíván működni. A folyóirat célja továbbá az intézményi tudományfejlesztés feladatára: a konduktív pedagógia interdiszciplináris kapcsolatrendszeréből következően a szakmai aktualitások közlése, a konduktori, oktatói, hallgatói kutatási anyagok megjelentetése, a tudományos diákkör tevékenységének bemutatása, módszertani kísérletek, innovációk rögzítése, a tudományos és kulturális események, konferencia-összefoglalók dokumentálása. A kiadvány kiemelt figyelemmel kívánja követni a konduktív nevelés gyakorlatának új eredményeit, valamint a konduktív pedagógiához kapcsolódó és a képzés tartalmát meghatározó tudományok új eredményeit: az orvostudományi vizsgálatoktól kezdve a társadalomtudományi kutatásokon át az egyes műveltségterületekhez köthető kutatásokig, valamint a neveléstudomány és a pszichológia diszciplínáinak aktualitásait. A folyóirat kiemelt figyelmet fordít továbbá a hallgatói közösség sokoldalú tehetséggondozására, a leendő szakemberek és a fiatal kutatógeneráció publikációinak szorgalmazására, a tudományos és szakmai szövegalkotás kompetenciáinak fejlesztésére.
A folyóirat szerkesztőbizottságában a főiskolai kiadványokért felelős Dénes Dóra főiskolai hallgató, Varga Veronika főiskolai hallgató, Winkler Petra főiskolai hallgató. A konduktív pedagógia gyakorlatához tartozó teoretikus és empirikus vizsgálatok, felelőse Horváthné Kállay Zsófia főiskolai tanársegéd, a humántudományok körébe tartozó anyagok felelőse dr. Pintér Henriett PhD főiskolai adjunktus és dr. Kollega-Tarsoly István PhD könyvtárvezető. A folyóirat szerkesztője dr. Molnár Krisztina PhD, PhD tehetséggondozásért megbízott főiskolai docens.
A folyóirat első számában négy tanulmány jelent meg. Földesi Renáta főiskolai tanársegéd (Konduktív Pedagógiai Intézet) és Molnár Krisztina (Humántudományi Intézet) neveléstörténeti munkáját két hallgatói tanulmány követi. Szoljár Fanni negyedéves hallgató kutatási beszámolója (konzulense dr. Gombás Judit főiskolai adjunktus, Humántudományi Intézet), valamint Török Blanka negyedéves hallgató kutatási beszámolója (konzulense Frank Tamás főiskolai tanársegéd, Humántudományi Intézet): „Az év dolgozata” verseny első és második helyezettjeinek publikációi. A szakmai műhely rovatban dr. Bácskai Erzsébet nyugalmazott főiskolai mestertanár (Humántudományi Intézet) és dr. Pintér Henriett főiskolai adjunktus (Humántudományi Intézet) munkáit olvashatják, valamint Varga Veronika elsőéves hallgató cikkét. A következő rovatban a folyóirat hallgató-szerkesztői által készített interjúk kapnak helyet: a dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea rektorral, valamint a dr. Matos László főiskolai docenssel (Humántudományi Intézet) készített beszélgetések. Ezt követően Dénes Dóra másodéves és Winkler Petra elsőéves hallgatók recenzióit ismerheti meg az Olvasó, majd Szász Anna másodéves hallgató novelláját, illetve Dénes Dóra és Winkler Petra fotóit. Az első számot Vajdáné Kondor Csilla és Sághegyi Diána negyedéves hallgatók beszámolói zárják a hallgatói tehetséggondozás körébe tartozó eseményekről.

A Pető András Főiskola Tudományos Diákköri Irodája

2016. októberétől a 152/A oktatói szoba Tudományos Diákköri Irodaként, Tehetséggondozási Központként és a főiskolai folyóirat szerkesztőségi irodájaként működik. Az irodában kerül sor minden tehetséggondozással kapcsolatos megbeszélésre, oktatói és hallgatói egyeztetésre, szakmai és operatív értekezletre. Az iroda telefonszáma: +36-1-224-1537.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

A Tudomány és Hivatás 2016/2. számának előkészítő szerkesztőségi ülése
2016. október 19-én a főiskolai folyóirat szerkesztőbizottsága szakmai megbeszélést tartott. A Tudomány és Hivatás második száma a Világkongresszus szellemiségéhez csatlakozva ünnepi kiadványként került megtervezésre. A Tudományos Közlemények rovatba Földesi Renáta Tanársegéd Asszony, rovatszerkesztő várja a tanulmányokat, kutatási beszámolókat, szakmai összefoglalókat. Ugyanő gondozza a Szakmai Interjú rovatot, amelynek célja a Főiskolán, illetve a társszakmák, az esélyegyenlőség-szellemű társadalmi értelmiség körében munkálkodó kollégák szakmai életútjának, tevékenységének, személyiségének bemutatása. Horváthné Kállay Zsófia Tanársegéd Asszony, rovatszerkesztő felelős a Szakmai Műhely rovatért, amelybe a konduktív pedagógiai gyakorlat, illetve a főiskolai gyakorlati képzés területéhez kötődő innovációk, eredmények, esettanulmányok kerülnek. Tanársegéd Asszony gondozza továbbá a Hírek, események rovatot, amelybe rövid összefoglalót vár a Főiskolán, illetve más intézményekben szervezett szakmai programokról, konferencia-részvételekről. Aki a Kritika és a Művészeti Közlemények rovatokban kíván írást megjelentetni, a főszerkesztőhöz fordulhat írásaival. A folyóirat koncepciójának fontos része, hogy a fogyatékosüggyel kapcsolatos, illetve a Főiskolán oktatott tudományokhoz kapcsolódó aktuális szakirodalmak bemutatásra kerüljenek, valamint a művészetekhez kapcsolódó anyagok is gazdagítsák a folyóiratot. A hallgatói publikációkért felelős szerkesztőbizottsági tag a Hallgató Önkormányzat részéről Ádám Ágnes Képviselő Asszony, aki tehetséggondozási ügyekben kapcsolattartó a hallgatói közösség irányában.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

A Tudományos Diákkör Műhelykonferenciája
2016. október 19-én került sor a 2016/2017. tanév TDK-rendezvénysorozatának második ülésére, amelynek keretében minden kutatómunkára jelentkezett fiatal tehetségünk bemutatta tématervét, kutatási ütemtervét. A Pető András Főiskolán az idei tanévben huszonkilenc hallgató kezdte meg, illetve folytatta kutatómunkáját huszonhárom TDK-kutatás keretében. A tudományos eredmények ez évi bemutatására a főiskolai hagyományoknak megfelelően a Pető Napon kerül sor. A tudományos tehetséggondozás koncepciója szerint a hallgatók folyamatos tudományos képzésben vesznek részt, amelynek célja a kutatói életpályára való komplex felkészítés.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

Irodalmi pályázat az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
A Pető András Főiskola Tehetséggondozási Központja 2016 októberében irodalmi pályázatot írt ki az 1956-os forradalom tiszteletére a hallgatói közösség részére. A pályázat szakmai feltételei a következők. A benyújtandó szöveg tartalma kapcsolódjék a “hős” témájához, és műfaja szerint kapcsolódjék a szépirodalom valamely kisebb terjedelmű lírai vagy prózai műfajához. A szöveget november 15-ei határidővel kell benyújtani nyomtatott és elektronikus formában Ádám Ágnes HÖK-képviselőnek kóddal ellátva. A szövegeket szakmai zsűri bírálja el, az első 3 helyezett könyvutalványban részesül, és az alkotások a szerző engedélye szerint megjelennek a Tudomány és Hivatás ünnepi számában.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

„Népek Meséi” Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Verseny
A Pető András Főiskola hallgatói hosszú évek óta sikeresen vesznek részt az ELTE TÓK szervezésében megrendezett Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó versenyen. Ez évben a verseny időpontja: november 25., jelentkezési határidő: november 18. A verseny keretében egy maximum 10 perces népmesét kell előadni bármely nép mesevilágából. Főiskolánkat ez évben Hernádi Fruzsina Emese és Kocka Jázmin hallgatóink képviselik.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

Részvétel a „Jó gyakorlatok a felsőoktatási tehetséggondozásban. Hazai és külföldi példák, eredmények” című konferencián
2016. november 3-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szervezésében egynapos konferenciára került sor „Jó gyakorlatok a felsőoktatási tehetséggondozásban. Hazai és külföldi példák, eredmények” címmel. A sokoldalú szakmai program keretében a felsőoktatási tehetséggondozás történeti és jelenkori modelljei, sajátos kihívásai köré épült. A konferencia tematikája a szakmai kérdések mellett érintette a finanszírozás, a tehetségmenedzsment gyakorlati vonatkozásinak kérdését is. A haza és nemzetközi stratégiák tükrében a Pető András Főiskola komplex tehetséggondozási programjának koncepciója megerősítést nyert.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

Tudományos Diákköri Műhelyfoglalkozás a kutatói életpályára felkészítő kurzus keretében
2016. november 9-én 16,30 és 18,30 között TDK-műhelyfoglalkozás került megrendezésre a kutatói életpályára felkészítő kurzus keretében. A foglalkozás során a szakirodalom-feldolgozás kérdéseivel foglalkozunk, a forrásfeldolgozás lépéseivel, a tudományos szövegek kritériumaival, valamint a szakirodalom elemzésének és bemutatásának eljárásaival.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott

Tudományfejlesztés és tehetséggondozás a Pető András Főiskolán: az első év eredményei és a második év feladata
2017. január 31-én kedden Tudományos Ülés keretében került sor a hallgatói tehetséggondozás eddigi eredményeinek összefoglalójára, valamint további feladatainak kijelölésére. A rektori megbízott egyéves összefoglalóját a Hallgatói Önkormányzat megbízottjának előadása zárta le, amelyben a hallgatói igények, tervek kaptak szót.
Előadás : A 2016. év tudományos eredményei (dr. habil. Kelemen Anna PhD főiskolai tanár, tudományfejlesztési igazgató)
Előadás: A hallgatók tudományos képzésének eredményei és tapasztalatai a 2016. évben (dr. Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott)
Előadás: Hallgatói reflexiók a tudományos tehetséggondozás vonatkozásában (Ádám Ágnes tehetséggondozási projektasszisztens)
Előadás: A 2016/2017. tanév második félévében tudományos programismertetője (dr. habil. Kelemen Anna PhD főiskolai tanár, tudományfejlesztési igazgató
A szakmai rendezvényen megerősítést nyert a főiskolai kutatások egységének elve, a kutató életpályára való komplex felkészítés fontossága, valamint a konzulensi szerep megerősítésének prioritása.

A tudomány jelentősége a pedagóguspályán
2017. február 8-án, szerdán került sor a Tudományos Diákkör félévnyitó ülésére. Az ülés keretében a kutatómunkát folytató hallgatók három szakmai előadást hallgattak meg.
Előadás: A szakmai és az értelmiségi identitás kapcsolata a pedagóguspályán (dr. Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott)
Előadás: A tudós személyiségének tudománytörténeti horizontja (dr. Schaffhauser Franz PhD főiskolai tanár)
Előadás (20’): A kutatói életpálya pszichológiai kihívásai (dr. Gombás Judit PhD főiskolai docens)
A szakmai program végeztével beszélgetésre, eszmecserére, a tapasztalatok megosztására került sor, majd a félév munkamenetének áttekintésére.

A Pető András Főiskola Kutatói és Tehetséggondozó Műhelyének keretében a 2017. február 22-ei Tudományos Ülésen Kürti Fanni elsőéves hallgató előadást tartott készülő TDK-dolgozata eddigi eredményei alapján SDR és életminőség témában.
Molnár Krisztina PhD, PhD főiskolai docens, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott