Betűméret: A A A

Molekuláris sejtbiológia II

ÁOK (3 kredit, szigorlat, Dr. Bánhegyi Gábor; AOKOVM464_2M)
FOK (3 kredit, szigorlat, Dr. Csala Miklós; FOKOOVM205_2M)

2019/2020. tanév I. félév

Tanulmányi felelős: Dr. Sipeki Szabolcs

Tájékoztató a vizsgák lebonyolításáról

Leírás

A Molekuláris Sejtbiológia tantárgy második félévében a hallgatók megismerkednek a sejtműködéseket befolyásoló exta- és intracelluláris jelek feldolgozásához szükséges, továbbá az élet-halál döntések hátterében álló molekuláris mechanizmusokkal (szignál transzdukció, sejtciklus, apoptózis, kronobiokémia, öregedés). Az eukarióta sejt organellumai, az általuk létrejövő intracelluláris kompartmentáció, a sejtszervecskék közötti munkamegosztás és kommunikáció, az organellumok sajátos proteomjának és metabolomjának kialakulása, valamint az organellum stressz ugyancsak tárgyalásra kerülnek. A szöveti szerveződést biztosító extracelluláris mátrix és annak kapcsolatai a sejtekkel szintén a félév témaköre. A hallgatók betekintést nyernek a megismert struktúrák és folyamatok vizsgálatához rendelkezésre álló technikák rejtelmeibe is.

A tananyag könnyebb elsajátításához segítő kétirányú kommunikációt konzultációkkal tudjuk biztosítani. A konzultációk alkalmával, egy-egy nagyobb előadási blokk után, a hallgatók feltehetik a tananyaggal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket az előadóknak. A tananyag folyamatos elsajátítását olyan módon is segítjük, hogy szóbeli demonstrációt szervezünk a 10. oktatási hétre, melyen a megjelenés önkéntes. Ekkor a hallgató egy a szigorlati tételsor III. témaköréből húzott tétel alapján felelhet az első 9 oktatási hét anyagából. Legalább 4-es osztályzat elérésekor a III. témakörből nem kell tételt húzni a szigorlaton. A pontos részletekről (lehetséges időpontok, regisztráció) később adunk tájékoztatást.

A félév szóbeli szigorlattal zárul, melynek során a vizsgázó 4 tétel alapján ad számot tudásáról. A szigorlat anyaga a Molekuláris Sejtbiológia tantárgy mindkét félévének tananyaga.

Javasolt irodalom:
– Biokémia, molekuláris és sejtbiológia (szerk.: Bánhegyi G., Sipeki Sz.)
– Szubcelluláris Biokémia (Bánhegyi G.) egyetemi jegyzet
– Orvosi Kémiai és Biokémiai Gyakorlatok (szerk.: Keszler Gergely) egyetemi jegyzet

Előadások

Időpont és helyszín (két tanteremben átvetítéssel)::
Kedd 11:20-12:30, EOK (Tűzoltó u. 37-47.) Szent-Györgyi (és Hári) terem
Péntek 14:20-15:30, EOK (Tűzoltó u. 37-47.) Szent-Györgyi (és Békésy) terem

HétDátumTémaElőadó
1.2019.09.10.Jelátvitel 1.Buday László
2019.09.13.Jelátvitel 2.Buday László
2.2019.09.17.Jelátvitel 3.Buday László
2019.09.20.Jelátvitel 4.Sipeki Szabolcs
3.2019.09.24.Intracelluláris jelek érzékeléseLizák Beáta
2019.09.27.KronobiokémiaLizák Beáta
4.2019.10.01.Sejtciklus, sejtosztódás, proliferáció 1.Csala Miklós
2019.10.04.Sejtciklus, sejtosztódás, proliferáció 2.Csala Miklós
5.2019.10.08.Sejtciklus, sejtosztódás, proliferáció 3.Csala Miklós
2019.10.11.Sejtciklus, sejtosztódás, proliferáció 4.Csala Miklós
6.2019.10.15.Sejthalál 1.Csala Miklós
2019.10.18.Sejthalál 2.Csala Miklós
7.2019.10.22.Oktatási szünet
2019.10.25.Oktatási szünet
8.2019.10.29.ÖregedésSőti Csaba
2019.11.01.Ünnepnap
9.2019.11.05.Az eukarióta sejt szerveződése, kompartmentáció, organellum-biogenezisNagy Szilvia
2019.11.08.Citoszkeleton, molekuláris motorokLizák Beáta
10.2019.11.12.Vezikuláris transzportStiller Ibolya
2019.11.15.Exo- és endocitózisStiller Ibolya
11.2019.11.19.A kompartmentumok proteomjának kialakulása, fehérje irányítás 1.Mészáros Tamás
2019.11.22.A kompartmentumok proteomjának kialakulása, fehérje irányítás 2.Mészáros Tamás
12.2019.11.26.A kompartmentumok metabolomjának kialakulása, organellum-stressz és kapcsolt jelpályák 1.Mészáros Tamás
2019.11.29.A kompartmentumok metabolomjának kialakulása, organellum-stressz és kapcsolt jelpályák 2.Mészáros Tamás
13.2019.12.03.Szöveti szerveződés, extracelluláris mátrix, kapcsolófehérjék 1.Csermely Péter
2019.12.06.Szöveti szerveződés, extracelluláris mátrix, kapcsolófehérjék 2.Csermely Péter
14.2019.12.10.Rendszerbiológia, biológiai hálózatokCsermely Péter
2019.12.13.Sejtbiológiai módszerek (sejttenyésztés, frakcionálás, mikroszkópia élő sejtben)Szelényi Péter

Tételek

I.

 1. A nukleotidok felépítése. A nukleinsavak primer és szekunder szerkezete (DNS, különböző RNS-k)
 2. A génállomány kondenzációja pro- és eukarióta sejtekben. A topoizomerázok és a kromatinfehérjék szerepe
 3. A humán kromoszómák szerkezete és sejtciklusfüggő változásai
 4. A humán genom felépítése; kódoló és génexpressziót szabályzó szekvenciák. A humán genom nem-kódoló szakaszai: intronok, pszeudogének, ismétlődő szekvenciák
 5. Genetikai variációk szerepe a betegségek kialakulásában, a genetikai faktorok meghatározásának jelentősége és lehetőségei
 6. A szemikonzervatív DNS-replikáció elve. A replikációs villa, vezető és késlekedő szálak
 7. A replikáció folyamata pro- és eukariótákban. Az ehhez szükséges enzimek, fehérjék összehasonlítása
 8. Telomer régió: az eukarióta kromoszómák végének replikációja, a telomeráz működése és jelentősége
 9. A legfontosabb DNS-károsodások. A dezamináció javításának mechanizmusa
 10. A timin-dimerek kialakulása és javítása. A mismatch repair
 11. A pontmutációk. A spontán pontmutációk kialakulása. A polimorfizmusok. A DNS-variációk lehetséges hatása a képződő RNS-re ill. fehérjére
 12. Az E. coli RNS‑polimeráz szerkezete és működése. A transzkripció iniciációja és terminációja prokarióta sejtekben, a prokarióta transzkripciós egység
 13. Az RNS típusai, a különböző RNS-ek funkciója. Az rRNS és a tRNS szintézise
 14. A transzkripció szabályozása prokariótákban. Erős és gyenge promóterek, konstitutív gének, operon fogalma, pozitív/negatív szabályozás
 15. Az eukarióta gének szerkezete, a transzkripció iniciációja és terminációja eukarióta sejtekben
 16. A transzkripció szabályozása eukariótákban. Specifikus transzkripciós faktorok, szabályozó szekvenciák, koaktivátorok, korepresszorok
 17. Az eukarióta mRNS érése
 18. A polimeráz-láncreakció és a real-time PCR működésének lényege, alkalmazási területei.
 19. Genetikai mutációk és polimorfizmusok vizsgálati módjai (RFLP, allél-specifikus PCR, DNS-szekvenálás és primerextenzió). A TAS2R38 ízérző receptor genotipizálása PCR-RFLP módszerrel
 20. Restrikciós endonukleázok és biotechnológiai jelentőségük. A pGl3 plazmid emésztése restrikciós endonukleázokkal és a fragmentumok elválasztása agaróz gélelektroforézissel
 21. Rekombináns DNS készítése (klónozás) és fontosabb alkalmazási területei (riporter- és expressziós vektorok)

II.

 1. Az eukarióta géneszpresszió transzkripciót követő lépéseinek szabályozása (alternatív splicing, editing, RNS-stabilitás és -minőségellenőrzés)
 2. A mikroRNSek képződése és szabályozó mechanizmusaik eukarióta sejtekben
 3. A génexpresszió epigenetikai szabályzása: a DNS-metiláció és hisztonmódosítások jelentősége eukariótákban
 4. A genetikai kód. A tRNS szerepe, szerkezete, az aminoacil-tRNS-szintetázok, a kodon-antikodon kapcsolat
 5. A prokarióta és az eukarióta riboszómák szerkezete, a riboszóma ciklus, a tRNS kötődése a riboszómákhoz a transzláció során
 6. A transzláció iniciációs szakasza prokariótákban és eukariótákban. A transzláció szabályozása eukariótákban, az eIF2 faktor foszforilációjának szerepe
 7. A transzláció elongációs szakasza prokariótákban és eukariótákban, terminálás. A fehérjeszintézis gátlószerei
 8. A fehérjék poszttranszlációs módosításai
 9. A kollagén fajtái, szerkezete és szintézise (a glicin és a prolin kiemelt szerepe, prokollagén, tropokollagén, kollagénrost, hidroxilezés, keresztkötések)
 10. Fehérjék vizsgálata I.: reverzibilis és irreverzibilis kicsapás, a peptidkötés kimutatása, a fehérjék mennyiségi meghatározása biuret-reakcióval. Az SH-csoportok mérése Ellmann-módszerrel
 11. Fehérjék vizsgálata II.: kromatográfiai eljárások (molekulaszűrés)
 12. Fehérjék vizsgálata III.: SDS-poliakrilamid gélelektroforézis és western blot
 13. A génexpresszió vizsgálata in vitro real-time PCR és DNS-microarray módszerekkel
 14. A prokarióta génexpresszió vizsgálata in vivo: a β-galaktozidáz indukciója E. coliban
 15. A proteosztázis fogalma. Az intracelluláris fehérjelebontás módozatai
 16. A proteaszóma felépítése és működése. Immunoproteaszóma. TAP. Proteaszóma gátlás és következményei
 17. Az autofágia fajtái, a lizoszóma szerepe
 18. A bakteriofágok replikációjának lítikus és lizogén útja (a fág-represszor)
 19. Az állati vírusok csoportosítása replikációs mechanizmusuk szerint. A retrovírusok szerkezete és replikációja
 20. A humán génterápia eszköztára (in vivo és ex vivo technikák; génaugmentáció, virális és nem-virális vektorok; célzott genomszerkesztés a CRISPR/Cas9-rendszer segítségével

III.

 1. Magi (szteroid-tiroid-retinoid) receptor géncsaládhoz tartozó transzkripciós faktorok
 2. Plazmamembrán receptorok csoportjai és működési mechanizmusuk
 3. A jeltovábbításban szerepet játszó GTP-kötő fehérjék csoportjai, működésük szabályozása, a legismertebb effektor fehérjék (Gs, Gi, Gt, Gq, és Ras esetében)
 4. Szerin/treonin protein-kinázok aktiválásának ismert mechanizmusai példákkal
 5. A cAMP jelpálya-rendszerében résztvevő komponensek. A cAMP segítségével történő génexpresszió-szabályozás folyamata
 6. Foszfatidil-inozitol származékokkal működő jelpályák
 7. Az NFκB, illetve a TGFβ jelpályája
 8. A receptor tirozin-kinázok szerkezete és működése, a Ras aktiválódásának mechanizmusa Az Erkl/Erk2 MAP-kináz kaszkád felépítése és szerepe
 9. Az inzulin-receptorról induló jelpályák
 10. Az intracelluláris jelátvitel fő integrátora, az mTOR szerepe és működése
 11. Az AMPK szerepe az anyagcsere szabályozásában, az autofágia és az AMPK kapcsolata
 12. A sejtek oxigénérzékelő mechanizmusa
 13. Kronobiokémia: a központi oszcillátor működése, a cirkadián óra szerepe a humán patológiában
 14. Kronobiokémia: a kimenő és bemenő jelpályák szerepe és működése
 15. A sejtciklus szabályozása a G1 és S fázisokban
 16. A sejtciklus szabályozása a G2 és M fázisokban
 17. DNS-hibák és a replikáció befejezésének ellenőrzése a sejtciklus során
 18. Az apoptoszóma, a DISC és a PIDD-oszóma szerkezete és működése
 19. A Bcl-2 fehérjék típusai és szerepük a különböző eredetű apoptózis útvonalakban
 20. A kaszpázok tulajdonságai, és szerepük az apoptózis szabályozásában
 21. A p53 fehérje szintjének és aktivitásának szabályzása. A p53 és a „túlélési jel” szerepe a sejt sorsának meghatározásában
 22. Az öregedés definíciója és jellemzői. Az öregedésben szerepet játszó molekuláris mechanizmusok (celluláris szeneszcencia és tápanyagérzékelő jelpályák) bemutatása

IV.

 1. Az eukarióta sejt szerveződése, kompartimentáció, az organellumok sajátosságai
 2. Organellum-biogenezis és szabályozása
 3. A citoszkeleton felépítése
 4. A motorfehérjék felépítése és működése
 5. A fehérjeszekréciós pálya. A Rab-ciklus szerepe a vezikuláris transzport szabályzásában
 6. Endo- és exocitózis
 7. Az organellumok proteómájának kialakulása. A fehérjeirányítás alapelvei és mechanizmusai
 8. Fehérjeirányítás a szekréciós pályán belül
 9. Fehérjeirányítás a peroxiszómába és a mitokondriumba. Lizoszomális szubsztrátok felvétele
 10. Makromolekulák transzportja a sejtmagba/ból
 11. Az organellum stressz koncepciója. A peroxiszomális és a mitokondriális stressz
 12. Az endoplazmás retikulum stressz fogalma, a „selejtfehérje válasz” (UPR), az endoplazmás retikulum eredetű apoptózis
 13. Fehérje-minőségellenőrzés az endoplazmás retikulumban, és a selejtfehérjék sorsa, ERAD
 14. Az organellumok metabolómájának jellegzetességei
 15. Az organellumok belső környezetének sajátosságai és annak fenntartása
 16. Az extracelluláris mátrix szerepe a jelátvitelben az integrin receptor példáján (a sejtből kifelé irányuló jelátvitel molekuláris alapjai, az alfa/béta alegységek jelentősége, a fokális adhéziós kináz jelátvitelének specifikus elemei)
 17. Az extracelluláris mátrix szerepe a rákos metasztázisban (epiteliális-mezenchimális átmenet, a metasztatikus sejtek kiszabadulásának, vándorlásának és letapadásának a molekuláris háttere)
 18. Biológiai hálózatok: a kisvilágság, a csomópontok, a hálózatos csoportok és a hálózatos hierarchia jelentősége a fehérje-fehérje kölcsönhatások, a metabolikus, a jelátviteli és a génexpressziós, valamint a sejtszervecskék által alkotott hálózatokban
 19. Setjtbiológiai vizsgálómódszerek I.: sejttenyésztés, sejtfrakcionálás, a szubcelluláris frakciók egyes marker enzimeinek detektálása
 20. Setjtbiológiai vizsgálómódszerek II: in vivo mikroszkópia, áramlási citometria, FACS

Letöltés


Előadásábrák, konzultációs anyagok, gyakorlati jegyzetek és egyéb kiegészítések a tananyaghoz innen tölthetők le.
A letöltésekhez szükséges jelszót minden jogosult személyesen a gyakorlatvezetőjétől tudhatja meg.