Betűméret: A A A

Tantárgyi leírások

Tantárgyleírás – Orális biológia

1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:

A Fogorvostudományi Kar 6. oktatási szemeszterében a fogorvostan-hallgatók elméleti
képzése, a diagnosztikai, a labor vizsgálatok elvi ismereteinek megalapozása, egyes speciális mérési gyakorlatok bemutatása; végcélként a hallgatók felkészítése a fogorvosi klinikai tárgyak elsajátítására. Az orális biológia, mint diszciplina a szájüreg szöveteinek felépítésével, funkcióival, a szervezet más szöveteivel, szerveivel és szervrendszereivel való kapcsolatával, továbbá az általános jellegű illetve a szervezet egészét érintő szabályozási folyamatokban való részvételével, diagnosztikai hátterével foglalkozik egészséges és beteg emberben. Az orális biológia egyrészt az elméleti alaptárgyakban megtanultakat egészíti ki a szájüregre vonatkozó elméleti ismeretekkel, másrészt a klinikai tanulmányok le nem választható részét képezi. Ismeretanyagának szintetizálásával a hallgatót segíti a prevenciós orvosi látásmód, a klinikai diagnózis felállítás, az optimális orvosi beavatkozás elsajátításának folyamatában.

2. Előképzettségi szint – elvárt tudásanyag:

Az orális biológia fogorvosi preklinikai tárgy. A fogorvosképzés kurrikulumában sorrendben az alap orvostudományi elméleti tárgyakat követi, az ott elsajátítható ismeretekre épít. A kredit rendszerű oktatásban ezért: az anatómia, a biofizika, a kémia, a biokémia, az élettan, az immunológia, a mikrobiológia, a kórélettan tárgyak eredményes vizsgája tantárgyunk felvételének és hallgatásának előfeltételei. Az orális patológiával azonos időben kerül oktatásra. Másod-diplomás képzésben is önálló tárgyi kurrikulum.

3. A tantárgy tartalma:

Két fő kérdéskörre csoportosítható. Az elsőben az orális régió struktúráinak kifejlődése,
felépítése, szerkezeti sajátosságai, a másodikban ezen struktúrák fiziológiás és pathológiás
funkcionális működései, valamint az orális régiónak a szervezeti belső és a külső környezettel kialakuló viszonyai kerülnek tárgyalásra.

Az előadási tematika és a kredit kurzus témakörei:

1- A fogcsíra kialakulása, fejlődése
2- A keményszövetek alapállománya
3- A zománc és a dentin ásványi anyag összetétele. Bioapatitok
4- A keményszövetek kialakulása, a mineralizáció
5- Csontrezorpció és osteoclastok
6- Osteogenesis
7- Dentinogenesis és zavarai
8- A primer, szekunder és tercier dentinképződés, a dentin permeabilitás
9- Amelogenesis
10- Cementogenesis
11- A fogak előtörése és a fogelmozdulás

12- Fog-eredetű őssejtek
13- A caries, a dentális plakk és a nyál kapcsolatai
14- A fluorid-anyagcsere és a fluoridok toxikológiája
15- A fogbél strukturális és funkcionális jellemzői és a szájképletek keringése
16- A nyálmirigyek morfológiája, funkciója, működés szabályozása
17- A nyálszekréció zavarai, hypo-és hypersalivatio, xerostomia.
18- A nyál diagnosztikai jelentősége. A nyál prevenciós jelentősége a kórfolyamatok
megelőzésében.
19- A szájüreg és az orális mikroflóra kölcsönhatásai
20- A gyulladás patomechanizmusa, típusai és általános jellemzői
21- A sulcus gingivális és a sulcusnedv betegségek patofiziológiája
22- A szájüregi daganatok kialakulási mechanizmusai
23- Ionizáló sugárzások és a sugárterápia következtében kialakuló orális tünetek
24- A génterápia és a gén-polimorfizmus a fogorvoslásban
25- Orális Érzőtevékenység: Ízérzés-szaglás
26- A táplálkozás jelentősége az orális egészségben.
27- A rágási és nyelési folyamat fiziológiája és patofiziológiája
28- A vérzékenységgel járó kórképek patomechanizmusa és fogászati vonatkozásai

Az orális biológia gyakorlatok összeállításánál fő cél volt a klinikumban tevékenykedő
fogorvos diagnosztikai hátterének tudományos igényű megalapozása. A gyakorlati periódus közel felét a szájüregi manifesztációkat adó haematológia témaköre képezi, melynek elsajátítási szintjét központi írásbeli demonstráció ellenőrzi. A gyakorlati foglalkozások többi része a szájüregi biológiai funkciók és paramétereik valamint a keményszövet analízis és diagnosztika tárgykörébe tartozik.

Gyakorlati tematika:

1. – Haematológia I: Normál heamopoesis
2. – Haematológia II: Reaktív vérképek
3. – Haematológia III: Krónikus leukémiák
4. – Haematológia IV: Akut leukémiák
5. – Haematológia. V: Véralvadási rendellenességek
6. – Haematológia VI: Anémiák
7. – Haematológia VII: Hematológia demonstráció
8. – OB Speciális gyakorlatok-1: Orális clearance
9. – OB Speciális gyakorlatok-2: Orális védelmi mechanizmusok, immunológia
10. – OB Speciális gyakorlatok-3: Keményszövetek vizsgáló módszerei
11. – OB Speciális gyakorlatok-4: Dentális plakk
12. – OB Speciális gyakorlatok-5: Nyál vizsgálati módszerek
13. – OB Speciális gyakorlatok-6: Rágás
14. – OB Speciális gyakorlatok-7: PCR analitika a fogászatban