Betűméret: A A A

A felmentés szabályai

A molekuláris biológia tantárgy alóli felmentés általános szabályai

A molekuláris biológia tantárgy alól a tárgy anyagát min. 75%-ban lefedő, megfelelő óra- és kreditszámú tanulmányok (tantárgyak) alapján lehet felmentést kérni. Mivel a különböző felsőfokú intézményekben különböző nevű tantárgyak keretében tanítanak különböző színvonalon molekuláris biológiai ismereteket, szükségessé vált egy normatív szabályzat kidolgozása. Ennek alapján felmentést vagy jegymegajánlást előzetes tudás-ellenőrzés nélkül (de csak dokumentumok alapján !) olyan korábbi tanulmányok esetén teszünk lehetővé, ahol az adott intézményben hosszú ideje, ismert standardok, tankönyvek alapján folyik az adott tárgyak oktatása. 

Hivatalos út: A felmentési kérelmeket a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) Kari Kreditátviteli Bizottságához (elnök: Mizsei János) kell benyújtani, ahonnan azt a Semmelweis Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének Molekuláris Biológiai Tanszékére továbbítják véleményezésre. Az érdemi véleményezéshez az alábbiakban feltüntetett csatolandó dokumentumokat az első előadásokon kérjük az előadónak közvetlenül átadni (egyúttal a kérelemről tájékoztatni). A kérelmek beadásának végső határideje a BME VIK Dékáni Hivatala által megadott időpont. (A felmentésről szóló döntés csak később születik meg, a dokumentumok ellenőrzése után, de a kérelmet a határidő előtt be kell nyújtani !) Későbben beadott, vagy a kért dokumentumokat nem vagy hiányosan tartalmazó kérelmekre nem adható felmentés. 

Mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján a fenti kérelem benyújtásának határidejéig a legtöbb felmentésre jogosult hallgató nem tudja benyújtani a kérelmet, a következő  alternatív megoldás lehetséges: Az első előadáson az előadóknál jelezzék, hogy rendelkeznek a felmentéshez szükséges korábbi végzettséggel (l. alább). A megfelelő dokumentumok benyújtása után az alábbiakban felsorolt tárgyak jegyeinek alapján jegymegajánlást kaphatnak, amelynek elfogadása esetén nem kell látogatniuk az előadásokat és vizsgázniuk sem kell.  

A megfelelő igazoló dokumentumok (egyetemi leckekönyv) bemutatása alapján a molekuláris biológia tananyagát tartalmazó tárgyak (biokémia, molekuláris biológia) jegyeiből képzett átlaggal automatikusan felmentést kapnak az általános-, fogorvos- és gyógyszerésztudományi karokon, a természettudományi karok biológus illetve biológia-kémia tanári szakjain, a műszaki egyetemek vegyészmérnöki karának biomérnöki szakjain végzett hallgatók, amennyiben a végzés évétől számítva öt évnél több nem telt el. A fenti szabályok mind a korábbi osztatlan, mind a jelenlegi kétciklusú, mester- vagy alapképzésben résztvett hallgatókra érvényesek. Az alapképzést (BSc) végzett hallgatókra ez azzal a megszorítással érvényes, hogy jegyátlaguknak a közepes eredményt el kell érnie (tehát esetükben elégségest nem ajánlunk meg).

 Más egyetemek, karok, szakok  „biológia”, „biokémia”, „molekuláris biológia”, „biotechnológia” „géntechnológia” illetve „sejtbiológia” tárgyainak elvégzése esetén az elvégzést igazoló dokumentumot be kell nyújtani, továbbá az adott tantárgy(ak) heti óraszámát, kreditpont-értékét igazoló dokumentumot is.

Ezt követően három héten belül a felmentést kérő hallgatóknak egy feleletválogatós módszerrel történő ellenőrző vizsgán kell résztvenniük, ennek min. 50 %-os teljesítése esetén adható jegymegajánlásos felmentés. A sikeres ellenőrző vizsgáig az előadásokat látogatniuk kell.

A felmentett hallgatók molekuláris biológia érdemjegyét a felmentés alapjául szolgáló tárgy(ak) szigorlati (ennek hiányában záró kollokviumi) jegye(inek átlaga) alapján számoljuk ki. 

  1. Amennyiben a diploma megszerzését követően 5 évnél több telt el, a tananyag avulása, változása miatt felmentés egyáltalán nem adható. Ez alól a 2. pontban jelzett eset jelenthet kivételt.
  2. Az említett eseteken kívül egyéni mérlegelés alapján felmentés adható azoknak a kérelmezőknek, akik igazolni tudják, hogy a jelentkezés idején legalább 5 éve folyamatosan molekuláris biológiai vagy más olyan laboratóriumban dolgoznak, ahol maguk is rendszeresen használnak molekuláris biológiai módszereket. Az igazolást a laboratórium vezetőjének kell kiadnia és aláírásával hitelesítenie. A tantárgy jegyének megállapításához ebben az esetben is szükség van a korábbi érdemjegyet igazoló dokumentumra.
  3. Amennyiben a felmentett, vagy jegymegajánlásra jogosult hallgató nem elégedett a korábbi tanulmányi alapján számított érdemjeggyel, lehetősége van a kurzus végén vizsgára jelentkezni jobb érdemjegy megszerzése érdekében.