Betűméret: A A A

Zsidó orvosi etika

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Zsidó orvosi etika I.

Angol nyelven: Jewish Medical Ethics I.

Német nyelven:

Kreditértéke: 2 kredit

Heti óraszám: 2                      előadás: 28                      gyakorlat: –           szeminárium: –

Tantárgy típusa: szabadon választható

Tanév: 2020/21. I.
Tantárgy kódja: AOSMAG139_1M

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően)

Tantárgyfelelős neve: Oberlander Baruch

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Budapesti Ortodox Rabbinátus, 06-20/936-4682

Beosztása: Elnök

Habilitációjának kelte és száma: doktori (Ph.D.) tudományos fokozat, 2010. május 5.

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A tárgy bemutatja az ősi zsidó etikai rendszert, továbbá az ősi rendszer modernkori alkalmazásának módját és eredményeit.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

1052 Budapest, Károly körút 20. 2. emeleti előadóterem

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Általános orvosi kompetenciák speciális zsidó aspektusú ismeretekkel való kiegészülését eredményezi.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

A Zsidó orvosi etika I. féléves felvételéhez nem szükséges előtanulmány,

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók kiválasztásának módja:
A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptun
A tárgy részletes tematikája:

(Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni,      az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével, megjelölve a vendégoktatókat. Mellékletben nem csatolható!

Vendégoktatókra vonatkozóan minden esetben szükséges CV csatolása!)

 

Kurzusvezető: Oberlander Báruch rabbi

 

I. félév:

1-2. előadás: A vallási előírások és az életmentés kötelessége

3-4. előadás: Az orvos és Isten – a gyógyítás és az ima szerepe a zsidó etikában

5-6. előadás: Eutanázia – A halál és haldoklás kérdései a társadalomban

7-8. előadás: Dohányzás és könnyű drogok használata a zsidóság szemszögéből

9-10. előadás: Orvosi műhibák a zsidó jog és etika fényében

11-12. előadás: A mesterséges megtermékenyítés lehetősége a zsidó jogban

13-14. előadás: A klónozás előnyei, hátrányai és feltételei

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:
A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.)

A félév aláírásának követelményei:-
A vizsga típusa: gyakorlati jegy
Vizsgakövetelmények:

(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.)

A tételsor megegyezik a félévközi előadások címével.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

(Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.)

Írásos beszámoló (dolgozat) készítése megadott témakörök és irodalomjegyzék alapján.

A vizsgára történő jelentkezés módja: Neptun
A vizsga megismétlésének lehetőségei: Neptun

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 

Kötelező: A kurzus során kiosztott írásos jegyzetek

 

Ajánlott irodalom: Dr. Avraham Steinberg (Translated by Dr. Fred Rosner): Encyclopedia of Jewish

Medical Ethics, Feldheim Publishers, Jerusalem-New York, 1988, ISBN: 1-58330-592-0

Fred Rosner: Pioneers in Jewish Medical Ethics, Jason Aronson, New Jersey, 1997

Fred Rosner: Medicine in the Bible and the Talmud: Selections from Classical Jewish Sources, Ktav

Publishing House, New York 1977

Rabbi Moshe Tendler–Fred Rosner: Practical Medical Halachah, Association of Orthodox Jewish Scientists,

New Jersey 1990

David J. Bleich: Judaism and Healing: Halakhic Perspectives, Ktav Publishing House, New York 1981

Faitel Levin: Halacha, medical science, and technology: Perspectives on contemporary Halacha issues,

Maznaim Publishing Corporation, New York-Jerusalem, 1987

Fred Rosner: Medicine and Jewish Law II, Jason Aronson, New Jersey, 1993

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:
A gesztorintézet igazgatójának aláírása:
Beadás dátuma:

 

 

 

 

 

OKB véleménye:
Dékáni hivatal megjegyzése:
Dékán aláírása: