Betűméret: A A A

Szike és paragrafus: az orvosi tevékenység speciális problémái a jog tükrében

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Szike és paragrafus: az orvosi tevékenység speciális problémái a jog tükrében

Kreditértéke: 2

Heti óraszám: szeminárium: heti 2 óra (a félév során mindösszesen 28 óra)

Tantárgy típusa: szabadon választható

Tanév: 2020/2021

Tantárgy kódja: AOSMAG512_1M

 A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A kurzus keretei között az orvosi etika, valamint a jog iránt mélyebben érdeklődő hallgatók megismerkedhetnek a jogi szemlélet sajátosságaival, valamint bizonyos olyan jogi alapfogalmakkal és megközelítési módokkal, amelyek a gyakorló orvos számára a későbbiekben fontossá válhatnak, azonban részletes bemutatásukra más, kötelező tantárgyak keretei között ilyen mélységben nem nyílik lehetőség. Az elméleti ismereteken túl nagy hangsúly kerül a gyakorlati kérdésekre, ezen belül konkrét (a magyar és nemzetközi joggyakorlatból származó) jogesetek bemutatására és elemzésére, amelynek alapján a kurzus hallgatói képessé válhatnak annak átlátására, hogy gyógyító szakemberként megvalósított döntéseik, tetteik hogyan minősülhetnek egy esetleges jogi, bírósági eljárás során.

 A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri elméleti tömbje (NET), szemináriumi helyiség

 A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A résztvevők tisztába jönnek a jogászi megközelítés sajátosságaival, a polgári jog és a büntetőjog alapfogalmaival, valamint azzal, hogy az orvosi gyakorlatban felmerülő legsúlyosabb, legtöbb konfliktust generáló bizonyos kérdések milyen módon kerülnek értékelésre a hatályos magyar, valamint uniós jog által, továbbá az Egyesült Államok tagállamaiban.

 A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): Nincsenek

 A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók kiválasztásának módja:

A legkisebb hallgatói létszám (alapértelmezés szerint 10): 10 fő

A legmagasabb hallgató létszám: 15 fő, a Neptun-rendszerben történő jelentkezés sorrendje alapján.

A kurzusra történő jelentkezés módja: tárgyfelvétel a Neptun-rendszeren keresztül

 A tárgy részletes tematikája:

 1. Bevezetés, elméleti alapvetés: a tárgy célkitűzései, követelményei, az interdiszciplináris munkamódszer bemutatása (oktató: dr. iur. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 2. A jog fogalma; az orvosi gyakorlat szempontjából legrelevánsabb jogágak (polgári jog, büntetőjog) sajátosságai (oktató: dr. iur. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 3. A jog emberképe, történeti fejlődésben. Jogképesség és cselekvőképesség. Az ember, mint alapvető emberi és személyiségi jogok alanya (oktató: dr. iur. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 4. A betegjogi jogviszony alanyai: az orvos és a beteg. Az orvos és a beteg jogállása, jogai és kötelezettségei a különböző jogrendszerekben (oktató: dr. iur. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 5. Az orvos-beteg jogviszony keletkezése: a tájékozott beleegyezés és az ezzel kapcsolatos jelenlegi joggyakorlat általános jellemzői Magyarországon, az Európai Unió országaiban és az Egyesült Államokban (oktató: dr. iur.Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 6. Az orvos-beteg kapcsolat, mint jogviszony a különböző jogrendszerekben. Különböző kapcsolati modellek (megbízás, vállalkozás, ellátási jogviszony) és ezek jogi következményei (oktató: dr. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 7. Az orvos és a polgári jog: sérelemdíj, a kárfelelősség fogalma, megállapításának szabályai Magyarországon, az Európai Unió országaiban és az Egyesült Államokban (oktató: dr. iur. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 8. Az orvos és a büntetőjog: milyen bűncselekményeket követhet el az orvos, mint szakember? (oktató: dr. iur. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus)
 9. Az emberi élet kezdete és a jog: a magzat jogi státusza, potenciális jogainak léte vagy hiánya a különböző jogrendszerekben (oktató: dr. iur. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 10. Az emberi élet kezdete és a jog: az asszisztált humán reprodukció új megoldásai (dajkaanyaság, béranyaság) által felvetett új jogi problémák és az azokra adott válasz Európa és a világ különböző országaiban (oktató: dr. iur. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 11. Szabadalmaztatható-e az ember? Az embrionális őssejtkutatások, humángenetikai kutatások, emberklónozás és a jog. (oktató: dr. iur. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus)
 12. Az életvégi döntések jogi keretei: az eutanázia (legalizálás illetve tiltás/bűncselekménnyé minősítés), az „élő végrendelet” és egyéb, előrehozott egészségügyi döntések jogi lehetőségei a különböző jogrendszerekben (oktató: dr. iur.Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 13. A sérülékeny betegcsoportok speciális jogai, különös tekintettel a pszichiátriai betegek jogaira az Európai Unióban és az Egyesült Államokban (oktató: dr. iur.Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus).
 14. A féléves munka áttekintése és kiértékelése, észrevételek és javaslatok megbeszélése. (oktató: dr. Péter Orsolya Márta egyetemi adjunktus)

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

Önálló prezentáció egy, a kurzus valamelyik témaköréhez illeszkedő résztémában (elméleti probléma vagy konkrét jogeset bemutatása).

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A foglalkozások 75%-án való részvétel kötelező, maximum 4 hiányzás megengedett. A jelenlét minden órán katalógus formájában kerül ellenőrzésre. Négynél több igazolatlan hiányzás esetén az elmulasztott témakör(ök)ből történő szóbeli beszámoló vagy írásbeli esszé szükséges.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: nincs

A félév aláírásának követelményei:

 1. Megfelelő színvonalú, 15-20 perces prezentáció elkészítése és bemutatása, a hallgató által szabadon választott és az oktató által előzetesen jóváhagyott jogi témában.
 2. Órai jelenlét (maximum 4 hiányzás; ezt meghaladó hiányzás esetén kimentés vagy pótfeladat)

A vizsga típusa: a tárgyból vizsga nincsen.

Vizsgakövetelmények: a tárgyból vizsga nincsen.

 Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

3 fokozatú értékelés

 1. Kiválóan megfelelt (5): négynél kevesebb hiányzás, aktív és konstruktív részvétel a vitákban, az önálló prezentáció magas színvonalú teljesítése.
 2. Megfelelt (3): az órák rendszeres látogatása esetenkénti hiányzással, a prezentáció teljesítése.
 3. Nem felelt meg (1): a megengedettnél több indokolatlan hiányzás azok pótlása nélkül, a prezentáció nem teljesítése vagy nem megfelelő színvonalon történő teljesítése.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Kötelező irodalom nincsen.

Ajánlott irodalom:

– Belovics-Gellér-Nagy-Tóth: Büntetőjog – általános rész (2014-től kezdődő kiadások) – a büntetőjog alapelvei, bűncselekménytan.

– Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége (HVG-Orac, 2. kiadás, 2010)

– Hidvéginé dr. Adorján L. – Sáriné dr. Simkó Á.: A betegek jogairól (Medicina, 2012)

– Hidvéginé dr. Adorján L. – Sáriné dr. Simkó Á.: Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben (Medicina, 2014)

– Kovács József (szerk): A biotechnológia etikai kérdései (Semmelweis Kiadó, 2017)

– Lenkovics-Keserű-Kőhidi: Polgári jogi alapok (2014-től kezdődő kiadások) – általános rész; az ember, mint jogalany; a személyhez fűződő jogok.

– Szabó Miklós: A jogdogmatika előkérdéseiről (Bíbor Kiadó, 2012)

Minden résztvevő egyéni kutatási témájának megfelelő, személyre szabott magyar és idegen nyelvű szakirodalmi ajánlást kap az oktatótól.