Betűméret: A A A

Pszichoszociális onkológia

Követelményrendszer

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Pszichoszociális onkológia

Angol nyelven: Psychosocial Oncology

Német nyelven: Psychosoziale Onkologie                 

Kreditértéke:  2                 

Heti óraszám:   2/hét                     előadás:                        gyakorlat:  28            szeminárium:

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2020/2021
Tantárgy kódja: AOSMAG820_1M

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően)

Tantárgyfelelős neve: Dr. Purebl György

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36 1 210 2930

Beosztása: igazgató

Habilitációjának kelte és száma: 2019.06.06., 05/2019

Kurzusfelelős: dr. Pálfiné dr. Kegye Adrienne

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A rákbetegségek minden orvosi szakmát érintenek, az érintettek és családjaik számára fokozott fizikális, pszichés, spirituális és szociális megterheléssel járnak. Ezért kezelésük modell értékű az orvoslás oktatásában.

A pszichoszociális onkológia tantárgy a biomedicinához kapcsolódva a rákbetegek interdiszciplináris ellátásának lélektani és szociális aspektusaira helyezi a hangsúlyt. Célja a korábban oktatott társtudományok, illetve kommunikációs készségek integrálása a multidiszciplináris team munkába, kiemelve a szakterület specifikus – megelőzési, kivizsgálási, terápiás, rehabilitációs és palliatív – vonatkozásait. Támogatja továbbá az egészségügyi személyzet kiégésének megelőzését is.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Bp. Nagyvárad tér 4.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik

·         a beteg onkológiai alapbetegségnek sikeres terápiájához szükséges pszichoszociális állapotának felmérésére,

·         integrálni a betegellátásba a pszichoszociális és spirituális tényezőket,

·         azon pszichológiai készségek alkalmazására, melyek elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő betegvezetéshez, és a beteg minél teljesebb együttműködésének pszichológiai támogatásához,

·         a rákbetegséghez kapcsolódó érzelmi terhek elviselésében pszichés támogatást nyújtani,

·         krízishelyzeteket kezelni,

·         a rákbetegek családjának hatékony támogatást nyújtani,

·         a multidiszciplináris team tagjaként a lehető legeredményesebb ellátást nyújtani a team szakmai erőforrásainak leghatékonyabb felhasználásával,

·         a kompetenciájának határain kívül álló eseteket megfelelő további ellátásba irányítani (klinikai pszichológiai vagy pszichiátriai),

·         pszichológiai készségeket alkalmazni az elsődleges és másodlagos prevencióban,

·         valamint saját érzelmi terheinek megfelelő kezelésére, és így a kiégés megelőzésére.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Orvosi kommunikáció, Orvos-egészségügyi szociológia, Orvosi pszichológia

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

3-6. év

minimum 10 fő

maximum 24 fő

A Neptun rendszeren keresztül történő jelentkezés.

A kurzusra történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül.

A tárgy részletes tematikája:

(Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni,      az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével, megjelölve a vendégoktatókat. Mellékletben nem csatolható!

Vendégoktatókra vonatkozóan minden esetben szükséges CV csatolása!)

Gyakorlatok:

1.      hét: Pszichoszociális onkológia fogalma, tárgyköre, feladatai, hazai és nemzetközi körkép. Kiemelt aktuális kutatási területek.

dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

2.      hét: A daganatos megbetegedés, mint magatartás orvoslási modell (biopszichoszociális modell és rendszerszemlélet, pszicho-neuro-immunologiai és pszicho-neuro-endokrinologiai modellek.) A rákbetegség, mint népegészségügyi probléma: kockázati tényezők – genetikai, magatartási – és a megelőzés lehetőségei.

dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

3.      hét: A rákbetegség, mint pszichotrauma és krízisállapot. A gyakori lelki jelenségek ismertetése. (E Kübler-Ross, veszteségek, halálfélelem…) Tipikus félelmek, veszteségélmények, elhárító mechanizmusok. A poszttraumás növekedés folyamata. Szűrés jelentősége.

dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

4.      hét: Leggyakoribb pszichés zavarok az onkológián (szorongás, Damoklész kardja-szindróma, depresszió, alkalmazkodási zavarok, stb.). Pszichiátria vonatkozások.

dr. Molnár Mária pszichiáter főorvos, Bács-Kiskun megyei Onkoradiológiai Központ

5.      hét: A betegség és a kezelések okozta tünetek, várakozás kontroll vizsgálatokra.

dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

6.      hét: Hosszútávú túlélés, életmódváltoztatás, a társadalomba való re-integráció, munka újrakezdése. Team munka jelentősége: orvos pszichológus együttműködés. 

dr. Kovács Péter klinikai szakpszichológus, Országos Onkológiai Intézet

7.      hét: Onkológiai esetek a mindennapi orvosi gyakorlatban: az onkológus orvos és a beteg találkozása.

dr. Lohinszky Júlia klinikai főorvos, SE, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

8.      hét: A család szerepe. A gyermek, mint hozzátartozó. Érzékenyítő, ráhangolódást segítő film vetítése és megbeszélése.

dr. Mailáth Mónika pszichiáter-gyermekpszichiáter szakorvos, Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Onkológiai Klinika

9.      hét: Amikor a gyermek beteg.

Földesi Enikő egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

10.  hét: A rákbetegek pszichoszociális ellátásának szintjei, az alkalmazott pszichológiai és pszichoterápiás modalitások és a komplementer terápiák, kombinálása, az onkológiai ellátásba való integrálása az aktuális hazai és nemzetközi irányelvek alapján.

dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

11.  hét: Team munka jelentősége: orvos pszichológus találkozó.

dr. Kovács Péter klinikai szakpszichológus, Országos Onkológiai Intézet

12.  hét: A pszichoszociális onkológiában alkalmazott módszerek kiscsoportban való megismerése. Workshop: gyógyító képzelet, méltóság terápia, MBCR.

Kanjo Nada szakpszichológus jelölt, Magyar Hospice Alapítvány

13.  hét: A korai palliatív ellátás jelentősége.

dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

14.  hét: A kurzus zárása. Az áttekintést segítő film vetítése és megbeszélése.

dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

~        Pszichiátria

~        Belgyógyászat

~        Neurológia

~        Orvosi kommunikáció

~        Orvosi pszichológia

~        Alvásmedicina

~        Tanatológia

~        Onkológia

~        Sebészet

~        Fül-orr-gégészet

~        Nőgyógyászat

~        Urológia

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: –

(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon való aktív részvétel (legfeljebb három hiányzás).

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.)

 

Minden hallgató az oktató által felajánlott és/vagy a hallgató által választott pszichoonkológiai témakörben három tudományos cikk alapján összefoglalót készít, amelynek célja az ismeretek mélyítése és a szakirodalmi feldolgozásokban a jártasság megszerzése.

A félév aláírásának követelményei:

A gyakorlatokon való aktív részvétel (legfeljebb három hiányzás).

A vizsga típusa:

Írásbeli, a tanulmány elkészítése.

 

Vizsgakövetelmények: –

(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.)

 

 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

(Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.)

 

A tanulmány értékelése: háromfokozatú minősítés (kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg).

A vizsgára történő jelentkezés módja: – 
A vizsga megismétlésének lehetőségei: –
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 

Kötelező irodalom:

Kegye A. (szerk.): Pszichoszociális onkológia, Zafír Press, Budapest, 2014.

Ajánlott irodalom:

Holland JC. et al.: Psycho-oncology 3nd ed. Oxford University Press, Oxford. 2015.

Horti J, Riskó Á. (szerk.): Onkopszichológia a gyakorlatban 2. online kiadás. Budapest, 2017. http://mek.oszk.hu/16600/16625/pdf/16625_1.pdf

Gerlinger L., Kovács P. (szerk.): Egy hajóban… Tisztelgő tanulmánykötet Riskó Ágnes születésnapjára. Medicina, Budapest, 2018.

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 
A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 
Beadás dátuma: 2020.03.10.; korrekció: 2020. 05. 11.

Aktualizálás: 2021.06.06. 

Tematika

Pszichoszociális onkológia

AOSMAG820_1M

(Szabadon választható tárgy, 2 kredit)

 

Az előadások helye és időpontja:                 Online / Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 6. Szemináriumi terem

(Bp. VIII. Nagyvárad tér 4.)

keddenként, 16:30-től 18:00 óráig

Tematika

 1. február 01.

Pszichoszociális onkológia fogalma, tárgyköre, feladatai, hazai és nemzetközi körkép.

Előadó: Dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

 1. február 08.

A daganatos megbetegedés, mint magatartás orvoslási modell és mint népegészségügyi probléma

Előadó: Dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

 1. február 15.

A rákbetegség gyakori lelki jelenségei. A szűrés jelentősége.

Előadó: Dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

 1. február 22.

Leggyakoribb pszichés zavarok és pszichiátria vonatkozások az onkológia ellátás során.

Előadó: dr. Molnár Mária pszichiáter főorvos, Bács-Kiskun megyei Onkoradiológiai Központ

 1. március 01.

A betegség és a kezelések okozta tünetek, várakozás a kontroll vizsgálatokra.

Előadó: Dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

 1. március 08.

Hosszútávú túlélés, életmódváltoztatás, a társadalomba való re-integráció, munka újrakezdése. Team munka jelentősége: orvos pszichológus együttműködés. 

Előadó: dr. Kovács Péter klinikai szakpszichológus, Országos Onkológiai Intézet

2022.március 15. Nemzeti ünnep

 1. március 22.

A rákbetegek pszichoszociális ellátásának szintjei, az alkalmazott pszichológiai és pszichoterápiás modalitások és az onkológiai ellátásba való integrálásuk.

Előadó: Dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

 1. március 29.

Onkológiai esetek a mindennapi orvosi gyakorlatban: az onkológus orvos és a beteg találkozása.

Előadó: dr. Lohinszky Júlia klinikai főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

 1. április 05.

Amikor a gyermek az onkológiai beteg.

Előadó: Földesi Enikő egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

 1. április 12.Tavaszi szünet
 2. április 19. Korai palliatív ellátás jelentősége.

Előadó: Dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

 1. április 26.

Az alkalmazott pszichológiai módszerek megismerése: méltóság terápia.

Előadó: Kanjo Nada szakpszichológus jelölt, Magyar Hospice Alapítvány

 1. május 03.

A család szerepe. A gyermek, mint hozzátartozó.

Előadó: dr. Mailáth Mónika pszichiáter-gyermekpszichiáter szakorvos, Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Onkológiai Klinika

 1. május10.

A kurzus zárása.

Előadó: Dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Kurzusvezető: Dr. Pálfiné Dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: +36 30 99 434 77
E-mail: kegyeadrienne@gmail.com