Betűméret: A A A

Pszichoszociális onkológia

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Pszichoszociális onkológia

Angol nyelven: Psychosocial Oncology

Német nyelven: Psychosoziale Onkologie                 

Kreditértéke:  2                 

Heti óraszám:   2/hét                     előadás:                     gyakorlat: 28              szeminárium:

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2020/2021
Tantárgy kódja:

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően)

Tantárgyfelelős neve: Dr. Purebl György

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36 1 210 2930

Beosztása: klinikai igazgatóhelyettes

Habilitációjának kelte és száma: 2019.06.06., 05/2019

Kurzusfelelős: dr. Pálfiné dr. Kegye Adrienne

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A rákbetegségek minden orvosi szakmát érintenek, az érintettek és családjaik számára fokozott fizikális, pszichés, spirituális és szociális megterheléssel járnak. Ezért kezelésük modell értékű az orvoslás oktatásában.

A pszichoszociális onkológia tantárgy a biomedicinához kapcsolódva a rákbetegek interdiszciplináris ellátásának lélektani és szociális aspektusaira helyezi a hangsúlyt. Célja a korábban oktatott társtudományok, illetve kommunikációs készségek integrálása a multidiszciplináris team munkába, kiemelve a szakterület specifikus – megelőzési, kivizsgálási, terápiás, rehabilitációs és palliatív – vonatkozásait. Támogatja továbbá az egészségügyi személyzet kiégésének megelőzését is.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Bp. Nagyvárad tér 4.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik

·         a beteg onkológiai alapbetegségnek sikeres terápiájához szükséges pszichoszociális állapotának felmérésére,

·         integrálni a betegellátásba a pszichoszociális és spirituális tényezőket,

·         azon pszichológiai készségek alkalmazására, melyek elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő betegvezetéshez, és a beteg minél teljesebb együttműködésének pszichológiai támogatásához,

·         a rákbetegséghez kapcsolódó érzelmi terhek elviselésében pszichés támogatást nyújtani,

·         krízishelyzeteket kezelni,

·         a rákbetegek családjának hatékony támogatást nyújtani,

·         a multidiszciplináris team tagjaként a lehető legeredményesebb ellátást nyújtani a team szakmai erőforrásainak leghatékonyabb felhasználásával,

·         a kompetenciájának határain kívül álló eseteket megfelelő további ellátásba irányítani (klinikai pszichológiai vagy pszichiátriai),

·         pszichológiai készségeket alkalmazni az elsődleges és másodlagos prevencióban,

·         valamint saját érzelmi terheinek megfelelő kezelésére, és így a kiégés megelőzésére.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Orvosi kommunikáció, Orvos-egészségügyi szociológia, Orvosi pszichológia

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

4-6. év

minimum 10 fő

maximum 30 fő

A Neptun rendszeren keresztül történő jelentkezés.

A kurzusra történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül.

A tárgy részletes tematikája:

(Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni,      az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével, megjelölve a vendégoktatókat. Mellékletben nem csatolható!

Vendégoktatókra vonatkozóan minden esetben szükséges CV csatolása!)

A gyakorlatokat vezeti dr. Pálfiné dr. Kegye Adrienne:

1.      hét: Pszichoszociális onkológia fogalma, tárgyköre, feladatai, hazai és nemzetközi körkép. Kiemelt aktuális kutatási területek.

2.      hét: A daganatos megbetegedés, mint magatartás orvoslási modell (biopszichoszociális modell és rendszerszemlélet, pszicho-neuro-immunológiai és pszicho-neuro-endokrinológiai modellek.) A rákbetegség, mint népegészségügyi probléma: kockázati tényezők – genetikai, magatartási – és a megelőzés lehetőségei.

3.      hét: A rákbetegség, mint pszichotrauma és krízisállapot. A gyakori lelki jelenségek ismertetése. (E Kübler-Ross, veszteségek, halálfélelem…) Tipikus félelmek, veszteségélmények, elhárító mechanizmusok. A poszttraumás növekedés folyamata. Szűrés jelentősége.

4.      hét: Leggyakoribb pszichés zavarok az onkológián (szorongás, Damoklész kardja-szindróma, depresszió, alkalmazkodási zavarok, stb.). Pszichiátria vonatkozások.

5.      hét: A betegség és a kezelések okozta tünetek, várakozás kontroll vizsgálatokra.

6.      hét: Hosszútávú túlélés, életmódváltoztatás, a társadalomba való re-integráció, munka újrakezdése.

7.      hét: Onkológiai esetek a mindennapi orvosi gyakorlatban: Onkológus orvos, családorvos (és beteg) találkozása.

8.      hét: A család szerepe. A gyermek, mint hozzátartozó. Érzékenyítő, ráhangolódást segítő film vetítése és megbeszélése.

9.      hét: Amikor a gyermek beteg.

10.  hét: A rákbetegek pszichoszociális ellátásának szintjei, az alkalmazott pszichológiai és pszichoterápiás modalitások és a komplementer terápiák, kombinálása, az onkológiai ellátásba való integrálása az aktuális hazai és nemzetközi irányelvek alapján.

11.  hét: Team munka jelentősége: orvos pszichológus találkozó.

12.  hét: A pszichoszociális onkológiában alkalmazott módszerek kiscsoportban való megismerése: gyógyító képzelet, méltóság terápia, MBCR.

13.  hét: A korai palliatív ellátás jelentősége.

14.  hét: A kurzus zárása. Az áttekintést segítő film vetítése és megbeszélése.

 

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

~        Pszichiátria

~        Belgyógyászat

~        Neurológia

~        Orvosi kommunikáció

~        Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

~        Alvásmedicina

~        Tanatológia

~        Onkológia

~        Sebészet

~        Fül-orr-gégészet

~        Nőgyógyászat

~        Urológia

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: –

(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon való aktív részvétel (legfeljebb három hiányzás).

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.)

 

Minden hallgató az oktató által felajánlott és/vagy a hallgató által választott pszichoonkológiai témakörben három tudományos cikk alapján összefoglalót készít, amelynek célja az ismeretek mélyítése és a szakirodalmi feldolgozásokban a jártasság megszerzése.

A félév aláírásának követelményei:

A gyakorlatokon való aktív részvétel.

A vizsga típusa:

Írásbeli, a tanulmány elkészítése.

 

Vizsgakövetelmények: –

(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.)

 

 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

(Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.)

 

A tanulmány értékelése: háromfokozatú minősítés (kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg).

A vizsgára történő jelentkezés módja: –

 

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: –

 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 

Kötelező irodalom:

Kegye A. (szerk.): Pszichoszociális onkológia, Zafír Press, Budapest, 2014.

Horti J, Riskó Á. (szerk.): Onkopszichológia a gyakorlatban 2. online kiadás. Budapest, 2017. http://mek.oszk.hu/16600/16625/pdf/16625_1.pdf

 

Ajánlott irodalom:

Holland JC. et al.: Psycho-oncology 3nd ed. Oxford University Press, Oxford. 2015.

Gerlinger L., Kovács P. (szerk.): Egy hajóban… Tisztelgő tanulmánykötet Riskó Ágnes születésnapjára. Medicina, Budapest, 2018.

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma: 2020.03.10.; korrekció: 2020. 05. 11., 2020.06.03.

 

 

 

Oktatási Bizottság véleménye:

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

Dékán aláírása: