Betűméret: A A A

Pszichoszociális onkológia

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Pszichoszociális onkológia

Angol nyelven: Psychosocial Oncology

Német nyelven: Psychosoziale Onkologie                 

Kreditértéke:  2                 

Heti óraszám:   2/hét
előadás:  28
gyakorlat:
szeminárium:

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2020/2021

Tantárgy kódja: AOSMAG820_1M

 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Purebl György

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36 1 210 2930

Beosztása: klinikai igazgatóhelyettes

Habilitációjának kelte és száma: 2019.06.06., 05/2019

Kurzusfelelős: dr. Pálfiné dr. Kegye Adrienne

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A rákbetegségek minden orvosi szakmát érintenek, az érintettek és családjaik számára fokozott fizikális, pszichés, spirituális és szociális megterheléssel járnak. Ezért kezelésük modell értékű az orvoslás oktatásában.

A pszichoszociális onkológia tantárgy a biomedicinához kapcsolódva a rákbetegek interdiszciplináris ellátásának lélektani és szociális aspektusaira helyezi a hangsúlyt. Célja a korábban oktatott társtudományok, illetve kommunikációs készségek integrálása a multidiszciplináris team munkába, kiemelve a szakterület specifikus – megelőzési, kivizsgálási, terápiás, rehabilitációs és palliatív – vonatkozásait. Támogatja továbbá az egészségügyi személyzet kiégésének megelőzését is.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Bp. Nagyvárad tér 4.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik

 • a beteg onkológiai alapbetegségnek sikeres terápiájához szükséges pszichoszociális állapotának felmérésére,
 • integrálni a betegellátásba a pszichoszociális és spirituális tényezőket,
 • azon pszichológiai készségek alkalmazására, melyek elengedhetetlenül szükségesek a megfelelő betegvezetéshez, és a beteg minél teljesebb együttműködésének pszichológiai támogatásához,
 • a rákbetegséghez kapcsolódó érzelmi terhek elviselésében pszichés támogatást nyújtani,
 • krízishelyzeteket kezelni,
 • a rákbetegek családjának hatékony támogatást nyújtani,
 • a multidiszciplináris team tagjaként a lehető legeredményesebb ellátást nyújtani a team szakmai erőforrásainak leghatékonyabb felhasználásával,
 • a kompetenciájának határain kívül álló eseteket megfelelő további ellátásba irányítani (klinikai pszichológiai vagy pszichiátriai),
 • pszichológiai készségeket alkalmazni az elsődleges és másodlagos prevencióban,
 • valamint saját érzelmi terheinek megfelelő kezelésére, és így a kiégés megelőzésére.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Orvosi kommunikáció, Orvos-egészségügyi szociológia, Orvosi pszichológia

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

4-6. év

minimum 10 fő

maximum 30 fő

A Neptun rendszeren keresztül történő jelentkezés.

A kurzusra történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül.

A tárgy részletes tematikája:

(Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni,      az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével, megjelölve a vendégoktatókat. Mellékletben nem csatolható!

Vendégoktatókra vonatkozóan minden esetben szükséges CV csatolása!)

Előadások:

 1. hét: Pszichoszociális onkológia fogalma, tárgyköre, feladatai, hazai és nemzetközi körkép. Kiemelt aktuális kutatási területek.

Előadó: dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

 1. hét: A daganatos megbetegedés, mint magatartás orvoslási modell (biopszichoszociális modell és rendszerszemlélet, pszicho-neuro-immunologiai és pszicho-neuro-endokrinologiai modellek.) A rákbetegség, mint népegészségügyi probléma: kockázati tényezők – genetikai, magatartási – és a megelőzés lehetőségei.

Előadó: dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

 1. hét: A rákbetegség, mint pszichotrauma és krízisállapot. A gyakori lelki jelenségek ismertetése. (E Kübler-Ross, veszteségek, halálfélelem…) Tipikus félelmek, veszteségélmények, elhárító mechanizmusok. A poszttraumás növekedés folyamata. Szűrés jelentősége.

Előadó: dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

 1. hét: Leggyakoribb pszichés zavarok az onkológián (szorongás, Damoklész kardja-szindróma, depresszió, alkalmazkodási zavarok, stb.). Pszichiátria vonatkozások.

Előadó: dr. Molnár Mária pszichiáter főorvos, Bács-Kiskun megyei Onkoradiológiai Központ

 1. hét: A betegség és a kezelések okozta tünetek, várakozás kontroll vizsgálatokra.

Előadó: dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

 1. hét: Hosszútávú túlélés, életmódváltoztatás, a társadalomba való re-integráció, munka újrakezdése. Team munka jelentősége: orvos pszichológus együttműködés.

Előadó: dr. Kovács Péter klinikai szakpszichológus, Országos Onkológiai Intézet

 1. hét: Onkológiai esetek a mindennapi orvosi gyakorlatban: az onkológus orvos és a beteg találkozá

Előadó: dr. Lohinszky Júlia klinikai főorvos, SE, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

 1. hét: A család szerepe. A gyermek, mint hozzátartozó. Érzékenyítő, ráhangolódást segítő film vetítése és megbeszélése.

Előadó: dr. Mailáth Mónika pszichiáter-gyermekpszichiáter szakorvos, Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Onkológiai Klinika

 1. hét: Amikor a gyermek beteg.

Előadó: Földesi Enikő egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

 1. hét: A rákbetegek pszichoszociális ellátásának szintjei, az alkalmazott pszichológiai és pszichoterápiás modalitások és a komplementer terápiák, kombinálása, az onkológiai ellátásba való integrálása az aktuális hazai és nemzetközi irányelvek alapján.

Előadó: dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

 1. hét: Team munka jelentősége: orvos pszichológus találkozó.

Előadó: dr. Kovács Péter klinikai szakpszichológus, Országos Onkológiai Intézet

 1. hét: A pszichoszociális onkológiában alkalmazott módszerek kiscsoportban való megismerése. Workshop: gyógyító képzelet, méltóság terápia, MBCR.

Előadó: Kanjo Nada szakpszichológus jelölt, Magyar Hospice Alapítvány

 1. hét: A korai palliatív ellátás jelentősége.

Előadó: dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

 1. hét: A kurzus zárása. Az áttekintést segítő film vetítése és megbeszélése.

Előadó: dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd, SE, Magatartástudományi Intézet

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

 • Pszichiátria
 • Belgyógyászat
 • Neurológia
 • Orvosi kommunikáció
 • Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban
 • Alvásmedicina
 • Tanatológia
 • Onkológia
 • Sebészet
 • Fül-orr-gégészet
 • Nőgyógyászat
 • Urológia

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: –

(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)

 A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon való aktív részvétel (legfeljebb három hiányzás).

 A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.)

Minden hallgató az oktató által felajánlott és/vagy a hallgató által választott pszichoonkológiai témakörben három tudományos cikk alapján összefoglalót készít, amelynek célja az ismeretek mélyítése és a szakirodalmi feldolgozásokban a jártasság megszerzése.

A félév aláírásának követelményei:

A gyakorlatokon való aktív részvétel.

A vizsga típusa:

Írásbeli, a tanulmány elkészítése.

Vizsgakövetelmények: –

(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.)

 Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

(Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.)

A tanulmány értékelése: háromfokozatú minősítés (kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg).

A vizsgára történő jelentkezés módja: –

 A vizsga megismétlésének lehetőségei: –

 A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 

Kötelező irodalom:

Kegye A. (szerk.): Pszichoszociális onkológia, Zafír Press, Budapest, 2014.

Horti J, Riskó Á. (szerk.): Onkopszichológia a gyakorlatban 2. online kiadás. Budapest, 2017. http://mek.oszk.hu/16600/16625/pdf/16625_1.pdf

Ajánlott irodalom:

Holland JC. et al.: Psycho-oncology 3nd ed. Oxford University Press, Oxford. 2015.

Gerlinger L., Kovács P. (szerk.): Egy hajóban… Tisztelgő tanulmánykötet Riskó Ágnes születésnapjára. Medicina, Budapest, 2018.

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

Beadás dátuma: 2020.03.10.; korrekció: 2020. 05. 11.

Aktualizálás: 2021.02.21.