Betűméret: A A A

Pszichoneuroimmunológiai tényezők hatása az emberi szervezet károsításában

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Pszichoneuroimmunológiai tényezők hatása az emberi

                      szervezet károsításában

Angol nyelven: —

Német nyelven: —

Kreditértéke:  2

Heti óraszám: 2 szeminárium:

Tantárgy típusa:  szabadon választható

Tanév:2020/21 2. félév
Tantárgy kódja: AOSMAG141_1M

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően)

Tantárgyfelelős neve: Dr habil Lázár Imre

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE Magatartástudományi Intézet

Tel.: 06 70 3386935

Beosztása: egyetemi adjunktus

Habilitációjának kelte és száma: 

KRE  2016 november 7.   20/2016/ EDHT

egyetemi tanár (KRE) 2018.január 15. IV.-3/05632-2/2017

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A magatartástudományok klinikai pszichofiziológiai látásmódjának kialakítása, a pszichoszomatika magatartásorvostani és egészséglélektani vonatkozásainak a pszichoimmunológiai fogalmi keretein belüli elsajátítása

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Magatartástudományi Intézet Könyvtára

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A bio-pszicho-szociális látásmód, a szociális idegtudományok és a magatartásorvostan transz-diszciplináris szemléletének elsajátítása és gyakorlati vonatkozásainak felismerése,

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Orvosi pszichológia, Immunológia

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

15-20

 

A kurzusra történő jelentkezés módja:

Neptun

 

A tárgy részletes tematikája:

(Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni,      az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével, megjelölve a vendégoktatókat.

 

1 hét szeminárium Bevezető (Lázár I.)

2. hét szeminárium PNI (Lázár I)

3. hét szeminárium Immunológia alapjai (Erdei A. DSc)

4. hét szeminárium CNS és az immunrendszer kétirányú kapcsolata (Szelényi J DSc.)

5. hét szeminárium A stressz pszichoimmunológiája ( Lázár I.)

6. hét Neuroimmun betegségek (Lázár I)

7 hét szeminárium Pszichoszomatikus betegségek (Lázár I)

8.hét Az interleukinek hálózata és a szervezet (Lázár I)

9 hét szeminárium Az alvás immunológiája (Bódizs R)

10. hét szeminárium Az öregedés és az immunválasz közötti kapcsolatok (Szelényi J.)

11 hét szeminárium Egészséglélektani tényezők  (Lázár I.)

12 hét szeminárium Összefoglalás

13. hét szeminárium Tesztvizsga

 

Mellékletben nem csatolható!

Vendégoktatókra vonatkozóan minden esetben szükséges CV csatolása!)

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Orvosi pszichológia 10 %

Immunológia 10 %

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)

PPT prezentáció

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév végi aláíráshoz szükséges a tantárgy gyakorlatainak legalább 75%-án (azaz legalább 10 gyakorlaton) való részvétel.

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.)

PPT prezentáció)

 

A félév aláírásának követelményei:

PPT prezentáció,

 

A vizsga típusa:

 

Vizsgakövetelmények:

(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.)

 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

(Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.)

gyakorlati jegy a prezentáció és a szorgalmi időszak utolsó hetében megírt tesztvizsga alapján

 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Lázár Imre Szociálpszichoimmunológia és Klinikai pszichoimmunológia fejezetek in Orvosi Pszichológia Kopp M -Berghammer R. Medicina 2007

Ajánlott irodalom:

Lázár Imre Az idült gyulladásos bélbetegségek (IBD) pszichoimmunológiája MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM 48: pp. 335-341. (1995

Dr. Lázár, Imre A pszichoimmunológia klinikai horizontja  ORVOSKÉPZÉS 89 : 3 pp. 381-391. , 11 p. (2014)

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

Dr habil Lázár Imre

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma:

 

 

 

OKB véleménye:

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

Dékán aláírása: