Betűméret: A A A

Orvosi humaniórák

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: Magatartástudományi Intézet

 

A tárgy neve: ORVOSI HUMANIÓRÁK

Angol nyelven: MEDICAL HUMANITIES

Német nyelven: MEDIZINISCHE GEISTESWISSENSCHAFTEN                   

Kreditértéke:  2

Teljes óraszám:              előadás:                        gyakorlat:              szeminárium: 28

Tantárgy típusa:    kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2020/2021 I. (őszi szemeszter)
Tantárgy kódja1:
Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács József

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, +36 (1) 210-2953

Beosztása: intézetvezető, egyetemi tanár

Habilitációjának kelte és száma: 2006. 05. 26 (231)

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

 

A tantárgy oktatásának célja az orvosi hivatásra való reflexió, egyrészt az orvosi humaniórák, humán tudományok történetének, témáinak, módszereinek bemutatása, másrészt az orvosképzés, a klinikai praxis területén, az orvos-páciens viszonyban megjelenő, az orvosi humaniórák hatáskörébe tartozó gyakorlati készségek fejlesztése révén.

 

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

 

szemináriumi terem

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

 

Ismeretek az orvosi humaniórák jelentése, területei, témái, megközelítései, módszerei, elméletei terén. Narratív és kulturális kompetencia fejlesztése. Nyitottság és érzékenység a reflektált praxisra (reflective practice), átgondolt orvosi hivatástudatra.

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

 

Minimum 12, maximum 24.

 

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptun

 

 

A tárgy részletes tematikája2:

 

1. Az orvosi humaniórák (medical humanities) fogalma, kialakulása, szerepe (Dr. Nemes László)

2. Orvosképzés, szocializáció, hivatástudat, orvos-beteg kapcsolat (Dr. Nemes László)

3. Az orvoslás történeti-társadalmi beágyazottsága: reprezentációk és metaforák (Dr. Nemes László)

4. Vallás, spiritualitás, filozófia, kultúraközi tapasztalatok, orvoslás (Dr. Nemes László)

5. Betegségtörténet, patográfia, narratív medicina (Dr. Nemes László)

6. A betegség mint fenomenológiai, egzisztenciális tapasztalat (Dr. Nemes László)

7. Orvos-írók, reflektív praxis (Dr. Nemes László)

8. A mentális és neurológiai betegségek reprezentációja (Dr. Nemes László)

9. Az öregedés, halál, szexualitás kulturális reprezentációja (Dr. Nemes László)

10. Nemi szerepek az orvoslásban (Dr. Nemes László)

11. Betegség és gyógyítás a vizuális művészetekben (Dr. Nemes László)

12. Betegség és gyógyítás a digitális kultúrában (Dr. Nemes László)

13. Bioetika és az orvosi humaniórák (Dr. Nemes László)

14. A kurzus összefoglalása (Dr. Nemes László)

 

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

 

bioetika, orvosi szociológia, orvosi antropológia, orvosi kommunikáció

 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka3:

 

Rövid prezentáció készítése a feldolgozott szakirodalom alapján.

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 

A kiadott szakirodalom elolvasása, ami a pótlás lehetősége is.

 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban4:

 

Az órákon való aktív részvétel.

 

 

A félév aláírásának követelményei:

 

Legalább 11 órán való aktív részvétel.

 

A vizsga típusa:

 

gyakorlati félév közi jegy (plusz a félév végi beszámoló esszé)

 

Vizsgakövetelmények5:

 

Rövid írásos beszámoló, esszé készítése.

 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa6:

 

Öt fokozatú gyakorlati jegy:

 

5 (jeles): kevés hiányzás, kiváló munka, kimagasló órai aktivitás, magas minőségű prezentáció és esszé

4 (jó): kevés hiányzás, kiváló munka, órai aktivitás, jó minőségű prezentáció és esszé

3 (közepes): elfogadható számú hiányzás, órai aktivitás, elfogadható minőségű gyakorlati munka és esszé

2 (elégséges): elfogadható számú hiányzás, nem megfelelő gyakorlati munka

1 (elégtelen): nem elfogadható mennyiségű és minőségű órai munka, aktivitás, túl sok hiányzás

 

Órai aktivitás, gyakorlat: 50%, beszámoló esszé: 50%

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

 

Neptun

 

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

 

A beszámoló esszé leadása a megadott határidőre.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 

Kötelező irodalom:

Az egyes órákra kiadott, választott cikkek, fejezetek.

 

A kurzus alapjául szolgáló tankönyv:

T. R. Cole, N. S. Carlin, R. A. Carson: Medical Humanities: An Introduction. Cambridge UP,

2014

 

Ajánlott olvasmányok:

M. Evans, I. G. Finlay (eds.): Medical Humanities. BMJ Books, 2001

V. Bates, A. Bleakley, S. Goodman (eds.): Medicine, Health and the Arts: Approaches to the

Medical Humanities. Routledge, 2015

R. Charon: Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. Oxford UP, 2006

R. Charon, M. M. Montello (eds.): Stories Matter: The Role of Narrative in Medical Ethics.

Routledge, 2002

D. Sulmasy: The Rebirth of the Clinic: An Introduction to Spirituality in Health Care.

Georgetown UP, 2006

H. Carel: Illness. Routledge, 2018

S. Sontag: A betegség mint metafora. Európa Könyvkiadó, 1983

S. Sontag: Az AIDS és metaforái. Európa Könyvkiadó, 1990

Karinthy F.: Utazás a koponyám körül. 1937 (több kiadás)

Csabai M.: Eset-történet: A klinikai mesétől az esetbankig. Oriold és Társai Kiadó, 2017

 

A szemináriumok vezetőjének a témához kapcsolódó írásai:

Nemes L.: A test és a lélek gyógyítói: Orvoslás és filozófiai terápia az ókortól napjainkig.

Nagyerdei Almanach. 2012 (3) 5, 2012/2. 1-13.

Nemes L.: A klinikai etika visszatérése. LAM. 2014, 24(7), 386–392.

Nemes L.: A betegség mint fenomenológiai tapasztalat. Nagyerdei Almanach, 2015/1. 21-33.

Nemes L.: “Filozofálni annyi, mint felkészülni a halálra” – Filozófiai praxis az élet

végén. Kharón: Thanatológiai Szemle, 2014/1, 1-19.

Nemes L. Halál Kávéház – Egy új mozgalom a halálról való nyilvános diskurzus

előmozdítására. Kharón: Thanatológiai Szemle, 2014/1, 42-48.

Nemes L.: Narratív medicina és bioetika. Századvég, 2015/2, 74. 43-67.

Nemes L.: The personal is also the political – A betegségnarratíva mint az emancipáció

aktusa. Performa, 2020

 

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma:

 

 

 

OKB véleménye:

 

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

 

Dékán aláírása:

 

 

 

1   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

2 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

3   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

4   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

5  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

6 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.