Betűméret: A A A

Orvosi antropológia

Tantárgy neve: Orvosi antropológia

Tantárgy típusa: kötelezően választható

kódja: AOMAGANT-1M

kreditértéke: 3 kredit

A tantárgyat második évfolyamtól felvehetik. Előkövetelmény: orvosi szociológia

Tantárgy előadójának neve: Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A tantárgy célja az orvoslásban alkalmazható orvosi antropológiai – ezen belül az alkalmazott klinikai antropológiai – ismeretek elsajátítása és készségszintre emelése; a globalizációs jelenségek, mint a migráció, a gyógyítás pluralizációja, a kulturális különbségek kihívásainak megértése és a megfelelő gyógyító gyakorlatot segítő készségek fejlesztése. További cél az interetnikus gyógyítást nehezítő előítéletesség csökkentése, a kulturális empátia fokozása.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

1 hét gyakorlat: A gyógyítás kultúrája: az egészség és betegség orvosi antropológiája.
2 hét gyakorlat: Az orvoslások emberképe: metaforák, reprezentációk és magyarázó modellek. Az anatómia és élettan kulturális kontextusa.
3 hét gyakorlat: Az orvosi antropológia humán ökológiai megközelítése.
4 hét gyakorlat: A táplálkozás kultúrája és az egészség.
5 hét gyakorlat: A szexualitás orvosi antropológiája. A születés és a halál kultúrája. A korai kötődés és késői következményei.
6 hét gyakorlat: Gyógyító rendszerek: plurális társadalom – plurális medicina.
7 hét gyakorlat: A gyógyítóvá válás folyamata. Gyógyító és betegszerepek: normák és devianciák.
8 hét gyakorlat: A stressz kulturális szemszögből. Ártó-védő hiedelmek: nocebo és placebo hatás.
9 hét gyakorlat: Medikalizáció és iatrogénia, szimbolikus gyógyítás.
10hét gyakorlat: Alternatív vagy komplementer medicina: a biomedicina és a nem konvencionális gyógyítás kritikai vizsgálata.
11 hét gyakorlat: Szimbólumok és szertartások: a gyógyítás rítusai.
12 hét előadás: Multikulturális és interetnikus gyógyítás. Roma egészségügy, migráció antropológiai szemszögből.
13 hét gyakorlat: Kulturális pszichiátria, kultúrához kötött szindrómák.
14 hét gyakorlat: Terepmunka beszámolók,a félévi munka értékelése

A szemináriumok mellett 14 óra terepgyakorlat kötelező.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév során maximum 3 hiányzás lehetséges.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: Zárthelyi dolgozat a tantárgy témaköreiből, vagy órai referátum készítése.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

A félév végi aláíráshoz szükséges a tantárgy gyakorlatainak legalább 75%-án (azaz legalább 10 gyakorlaton) való részvétel.

A terepgyakorlatról beszámoló készítése. Záró írásbeli tesztvizsga.

Az osztályzat kialakításának módja:

A tantárgy értékelése ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik.

Az osztályzat a terepmunka beszámolón és a tesztvizsga értékelésén alapul.

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy a fentiek alapján.

Vizsgakövetelmények:

Megállapítást nyert, hogy a hallgató elvégezte a félév végi aláíráshoz szükséges kitűzött feladatokat.

A vizsgajelentkezés módja: Neptun

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Neptun

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Tankönyv: Cecil G. Helman: Kultúra, egészség és betegség. Medicina Kiadó, Budapest, 2003.

Ajánlott irodalom:

Lázár I., Pikó B. szerk.: Orvosi antropológia. Medicina, Budapest, 2012 (válogatott fejezetek).
Demetrovics Zs. szerk.: Egészség és kultúra. Szöveggyűjtemény. Az Orvosi Antropológia Részleg belső kiadványa, 2000.
Babulka Péter, Borsányi László, Grynaeus Tamás (szerk.): Síppal-dobbal. Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek körében. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1989.