Betűméret: A A A

Ökológiai szemlélet az egészség szolgálatában, ökológiai szempontú orvoslás

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve:  Ökológiai szemlélet az egészség szolgálatában, ökológiai szempontú orvoslás

Angol nyelven: Ecological approach in healthcare, ecological approach in medical practices

Német nyelven:                     

Kreditértéke:                    

Heti óraszám:        28              előadás:                        gyakorlat:              szeminárium: 28.

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2020/2021.
Tantárgy kódja:

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően)

Tantárgyfelelős neve: Dr. Purebl György

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36(1) 210-2953

Beosztása: igazgatóhelyettes

Habilitációjának kelte és száma: 2019.06.06. 5/2019.

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A környezeti hatások egészségre gyakorolt befolyásának alapos ismerete és a beavatkozási lehetőségek tárgyalása, ön – és betegmenedzselési eszközök elsajátítása

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Bp. Nagyvárad tér 4

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Az ökológiai szemléletben való nagyobb jártasság révén a gyógyító munka hatékonyságát kívánja fejleszteni a kurzus. Részben az ökológiai változások okozta stresszel való megküzdésben nyújt segítséget, ami az orvos mentálhigiénéjének része amellett, hogy a betegségek hatékony gyógyításának is összetevője. Az ökológiai szorongás kiemelt jelentőségre tesz szert napjainkban, az ezzel való hatékony bánásmód egy sajátos önmenedzselési és egyben egészségügyi kihívás, amihez a kurzus eszközöket nyújt. Emellett a biológiai összefüggés alapos ismertetése révén áttekintést ad a környezet és ember kölcsönhatásáról, akár egészségvédő, akár megbetegedést elősegítő szempontból. A hallgatók a tematikában felsorolt témakörökben hasznosítható tudásra tesznek szert, melyek révén alapszintű felvilágosító programokat tudnak készíteni az adott témákban, illetve ismerni fogják a hiteles források fellelhetőségét és felhasználásuk módját. Ennek révén saját mentálhigiénéjük ápolásához kapnak szempontokat, illetve hasznos segítői lehetnek betegeiknek és munkahelyüknek az adott témákat illetően. Emellett a hallgatók a projektmunkában is jártasságra tesznek szert, valamint a közösségi gondolkodás, csapatmunka kompetenciájában is fejlődhetnek

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Nincs

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

 

A kurzust 30 ember veheti fel.

A Neptun rendszeren keresztül történő jelentkezés

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül

 

 

A tárgy részletes tematikája:

 

1.      Bevezető előadás az ökológiai szemléletről. Kurzus ismertetése, projektmunka felvázolása.

2.      Egészség, bio-pszicho-szocio-spirituális modell, környezettudatosság

3.      Bioritmus. Cirkadián ritmus. Ökológiai hangolódás.

4.      Cirkadián ritmus és egészség biológiai összefüggései.

5.      Állatok a gyógyításban.

6.      A lelki jóllét összefüggése környezettudatossággal és a gyógyítói kapacitással

7.      A viselkedésváltozás, motiváció az egészségtudatosság és ökológiai tudatosság érdekében.

8.      Fenntarthatóság, feltarthatóság.

9.      Tudatos jelenlét és a lemondás általi gyarapodás

10.  Klímaszorongás. Kommunikációs lehetőségek az ökológiai gondolkodás jegyében.

11.  Az egészséges életmód ökológiai vonatkozásai és ökológiai fejlesztési lehetőségei

12.  Eszközök és lehetőségek az ökotudatos egészségügyi működésért

13.  Applikációk, közösségi összefogások, honlapok, szervezetek

14.  Projektmunkák bemutatása és megbeszélése

15.  A kurzus lezárása, filmklub segítségével

 

Előadók: Dr. Purebl György, Dr. Kőpájer Gabriella

 

 

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

 

 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon való aktív részvétel (legfeljebb három hiányzás).

 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

 

Rendszeres beszámolók tartása a projektmunkáról

 

A félév aláírásának követelményei:

A gyakorlatokon való részvétel, egy projektmunka készítése. A projektmunka a tematikát érintő egy téma feldolgozását jelenti 3-4 fős csoportokban. Célja az, hogy olyan projektek készüljenek, melyek hatékony, kézzelfogható megküzdési módot, segítséget jelenthetnek az adott témában az egészségügyi dolgozók és/vagy a betegek/egészségügyet igénybe vevők részére. Ide tartozhat a prevenciós munka, tájékoztatás, egészségnevelés is.

 

A vizsga típusa:

A vizsga félévközi gyakorlati jegy. A projektmunka alapján az értékelés háromfokozatú gyakorlati jeggyel történik: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. A projektmunka értékelésénél a legfontosabb szempont a hallgatók belefektetett energiája, a munka gyakorlatias jellege, és a csapatmunkában való együttműködési készség. Nem kritérium azonban a projektmunka valóságban való kivitelezhetősége, bár ez az irány szempont a felkészülés során.

 

Vizsgakövetelmények:

A vizsga félévközi gyakorlati jegy.

 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

A vizsga félévközi gyakorlati jegy. A projektmunka alapján az értékelés háromfokozatú gyakorlati jeggyel történik: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. A projektmunka értékelésénél a legfontosabb szempont a hallgatók belefektetett energiája, a munka gyakorlatias jellege, és a csapatmunkában való együttműködési készség. Nem kritérium azonban a projektmunka valóságban való kivitelezhetősége, bár ez az irány szempont a felkészülés során.

 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: újabb projektmunka készítése.

 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

A moodle-ra feltöltött, valamint a gyakorlatok alatt a hallgatók rendelkezésére bocsátott diasorok, cikkek és könyvfejezetek

 

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: Dr. Purebl György

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma: 2020.06.23.

 

 

 

OKB véleménye:

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

Dékán aláírása: