Betűméret: A A A

Istenhit és ész az Orvostudományban

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

SE Magatartástudományi Int.

 

A tárgy neve:  Istenhit és ész az Orvostudományban

Angol nyelven:

Német nyelven:

Kreditértéke: 2

Heti óraszám:    2                    előadás:   2                     gyakorlat:              szeminárium:

Tantárgy típusa:                   szabadon választható

Tanév:2020/21
Tantárgy kódja: AOSJNK136_1M

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően)

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács József

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE Magatartástudományi Intézet

Beosztása: Intézetvezető, Igazgató

Habilitációjának kelte és száma: 2006.V.26. (231)

 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Csókay András

Munkahelye, telefonos elérhetősége: MHEK – mobil: 06-30-222-7075

Beosztása: idegsebész o.vez.főo.

Habilitációjának kelte és száma: nincs

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

Támpontokat ad a címben foglaltak értelmezéséhez az eddigi ellentéteket feloldva

 

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Bőrgyógyászati klinika előadóterem

 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Tisztábban látást eredményez ebben az évezredek óta fennálló vitában

 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

SE egyetemi hallgató legyen a jelentkező

 

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

minimum nincs – max 80 fő

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptun

 

A tárgy részletes tematikája:

 

1. Hogyan segíti a kultúra és a vallás a belső világunk gazdagságát, ami alapfeltétele a kreativitásnak  (Dr Csókay András)

2. A szerelem biokémiája, hit-remény-szeretet-megbocsátás az egészséglélektan szemszögéből  Dr.Gloviczki Eszter

3. Tudományos tévtan ami alapul szolgál az emberi magzatok elpusztításának  Dr.Csókay András)

4. Szent-Gyögyi Albert  útja  Kell-e Istenhit a jó tudományhoz. Daganatkutatás  (Prof.Hidvégi Máté)

5. Mi a feladata és mi nem feladata a tudománynak az igazsággal kapcsolatban? Az élő sejt (Prof Kellermayer Miklós)

6. Magyarságunk az orvostudományban  Prof. Papp Lajos

7. Az emberi személy Milyen tévedések teremtették meg a tudományfilozófiai alapját az indiánok kiirtásának vagy a holocaustnak  (Prof Kellermayer Miklós)

8. Az I. és II. kopernikuszi fordulat  (Prof Kellermayer Miklós)

9. Orvosi Missziók Afrikában I.Dr. Fodor Réka

10. Jelen lenni az elesettek mellett  (Vecsei Miklós)

11. Orvosi Missziók Afrikában II. Dr.Fodor Réka-Dr Csókay András

12. Hit szerepe az orvos számára a nehézségek (szakmai ellenségeskedés) elviselésében (Boldog Batthyány-Strattman László-Semmelweis Ignác életút összehasonlító elemzése)  Dr.Csókay András

13. Vizsga előkészítő  Dr.Csókay András
14. Vizsga (írásbeli ) Dr.Csókay András
 

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: —

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: nincs

(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

TVSZ alapján

 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

konzultáció, írásbeli záróvizsga

 

 

A félév aláírásának követelményei: sikeres záróvizsga

 

 

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

 

 

Vizsgakövetelmények:

Előadáson elhangzottak.

Javasolt irodalom:

Prof. Kellermayer Miklós: Élet ill. Az Igazság című könyve (Kairosz könyvkiadó)

 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: írásbeli záróvizsga

 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: Neptun

 

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: TVSZ alapján

 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Előadáson elhangzottak, valamint javasolt irodalom:

Prof.Kellermayer Miklós Élet ill. Az Igazság című könyve (Kairosz könyvkiadó

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

Prof Kovács József gesztor int.vezető.

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma:2020. június 15.

 

 

 

OKB véleménye:

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

Dékán aláírása: