Betűméret: A A A

Hangszeres improvizációs gyakorlatok

2020/2021 I. félév

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

 

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet1 – SE FOK  Orálbiológia Tanszék2 – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Jazz Tanszék3

A tárgy neve:

Hangszeres improvizációs gyakorlatok

Angol nyelven:

Practice Course for Instrumental Improvisation

Német nyelven: 

Instrumentelle Improvisationsübungen

Kreditértéke:  2

Teljes óraszám: 2 x 45 perc/hét              előadás és gyakorlat:   45-45 perc

Tantárgy típusa: kötelezően választható

Tanév: 2020/21 tanév, I. félév
Tantárgy kódja1:
Tantárgyfelelős neve:

Dr. Túry Ferenc 1,  Dr. Blazsek József 2,  Binder Károly 3

 

Munkahelye, telefonos elérhetősége:

1Magatartástudományi Intézet (30-9638140),  2Orálbiológia Tanszék (30-3128642), LFZE Jazz Tanszék (30-6020641)

Beosztása:  ny. egyetemi tanár1    és  2-3 docensek

Habilitációjának kelte és száma:  12006/2041

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A tárgy motivációt nyújt az empátia és a manuális készségek fejlesztéséhez, valamint segíti a kommunikációs készségeket. Interdiszciplináris:  a korábban elsajátított hangszeres tudásra építve fejleszti az orvos-beteg kapcsolatot és a terápiás készségeket.

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

NET Tanácsterem Galéria (E-GALERI Zenei Műhely), 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

jó empátia-készség, fejlett manuális készségek, magabiztos kommunikáció, jó előadói képesség

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

korábbi tanulmányok során legalább középszintű (5-8 év) zenetanulás

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:  minimum 5, maximum 25 hallgató

a hozott készségek meghallgatása a kurzus első két hetében történik

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: órarendi meghirdetés alapján a NEPTUN-rendszerben

 

A tárgy részletes tematikája2:

 

I. félév

Hangszeres improvizációs gyakorlatok a jazzben és a kortárs zenében

Kurzusvezető: Dr. Blazsek József docens

 

1. Bevezetés: improvizáció oktatása alsó, közép és felső fokon

A  zene = hangok!   a hangok = zene?

Mitől lesz valamilyen hangzó  sor „zene”?  ( vonat, szél-orkán-villámok, patak-vízesés, feketerigó, a hajnal a nádas „koncertje”).

Vezeti: Binder Károly

 

2. Dallam oktatás, dallam szerkesztés

Hogyan „találkozhatunk” a saját testünk (szívünk, lelkünk) harmónia-világával? A mindenkiben rejtőző „saját zenei világ”. Egyedül  vagy együtt könnyebb felszabadítani a belső zenei világunkat?  (dudorászás, fütyülgetés, dalolgatás….)

Vezeti: Binder Károly

 

3. LGT: „Kotta nélkül játszom az életem

Amihez nem kell kotta:  A HANGOKKAL TÖRTÉNŐ  JÁTÉK !   ……..  akkor JÁTSSZUNK !!

Vezeti: Benkő Zsolt

 

4. Érzelmek megjelenése a zenei folyamatokban, anticipált figyelem                                                                                                                                                        

Vezeti: Pozsár Máté

 

5. A rögtönzés magatartásformái a jazz kultúrában

Vezeti: Pozsár Máté

 

6. Hangszerek és az improvizáció I.

A ritmus és a ritmus-szekció ! Ütő- és basszus, valamint harmonizáló hangszerek.

A ritmus és a „hangzás-tartalom”:  a ritmusra épülő  „tónus-mező”, dallam, vagy harmónia menet  – az a zenei-folyam, amely elindul „valahonnan”  és majd  megérkezik „valahová”.

Vezeti: Borbély Mihály, Oláh-Tzumo Árpád

 

7. Hangszerek és az improvizáció II.

A szólisztikus hangszerek és a „hangzás-mezőt” (tónust), vagyis a harmóniát képző hangszerek feladatai és lehetőségei

Vezeti: Borbély Mihály, Oláh-Tzumo Árpád

 

8. A „megérkezés nélküli” zenei folyam léte (létjogosultsága), szerepe, veszélyei.

A „free-zene.  A session zenélés és a „free-zene (azonosságok – különbözőségek).

Vezeti: Kathy-Horváth Lajos, Oláh-Tzumo Árpád

 

9. A „közös szabad-zenélés” gyakorlati szempontjai I.

A. A SZÍV: ami a játékunk motorja

B. A FÜL: ami a játékunk kordában tartója, koordináló kontroll, a  hangzás és a beilleszkedés rendező szabályzója.

Vezeti: Grencsó István, Pozsár Máté

 

10. A „közös szabad-zenélés” gyakorlati szempontjai II.:

C. A FEJ: amely dönt, hogy a kíséretet adjam, vagy szólót játsszak

1. Az  arányos egyenlő mértékű hangerők: kíséret vagy a közös-összhangzás előtérbe helyezése.

Halk rezdülések, vagy éppen orkán-szerű hangzuhatagok keltése.

2. A hangszerek különböző mértékű hangereje: erősebb hangerővel játszás, „előre-lépés”, front-játék: SZÓLÓ. Halkabb hangerővel játszás, „háttérbe lépés”, kísérő-játék.

Vezeti:  Grencsó István, Pozsár Máté

 

11. Adott témára történő improvizálás. A téma értelme:  a keretek megadása, a hangnem vagy hangnemek kijelölése, a mondanivaló „megfogalmazása”,  „a játék csontváza”,      amire építkezhetünk (legyen az a kíséreti motívum, vagy egy dallamvitel hangzásvilága).

Vezeti: Borbély Mihály, Oláh-Tzumo Árpád, Benkő Zsolt

12. Közös zenélések I. Improvizációk kísérete és improvizáció  szólók

Vezeti: Kathy-Horváth Lajos,  Oláh-Tzumo Árpád, Blazsek József

 

13. Közös zenélések II. Improvizációk kísérete és improvizáció szólók

Vezeti: Borbély Mihály, Oláh-Tzumo Árpád, Benkő Zsolt

 

14. Vizsgakoncertek: kisebb-nagyobb formációkban történő fellépések (duó, trió, egyéb kombók) Jelen: a kurzus oktatói

 

15. Koncertek egyetemi rendezvényeken – „SZABADOS KLUB”, a kurzus tehetségeinek közéleti jelenléte.

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Nincsenek átfedések más tárgyakkal.

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka3:

A kurzusok aktív látogatása, zenei együttműködés a többi hallgatóval és oktatóval – a megfelelő kapcsolati készségek

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A kurzus aktuális tematikájának zenei gyakorlatában történő hangszeres részvétel. A „szabad műhelygyakorlat” keretein belül opcionálisan van mód a hiányzás pótlására – kivétel a klinikai műhelymunka, azok egyediek.

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban4:

Folyamatos meghallgatások és értékelések

 

A félév aláírásának követelményei:

Vizsgakoncerten, és/vagy hivatalos egyetemi ünnepeken történő zenélés

 

A vizsga típusa: szóbeli, illetve előadásbeli

 

Vizsgakövetelmények5:

vizsgakoncert, ill. zeneterápiában történő részvétel

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa6:

A kurzusvezetők konszenzusa alapján, 3-fokú osztályozás: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

A vizsgaidőpontokat kétszer meghirdetjük.

A vizsgaprogramok műsorának összeállítása, illetve a rendezvényeken történő részvétel egyéni beosztások szerint történik.

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

A kurzus jellegéből fakadóan igen sok lehetőség adódik a repetícióra.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

A kurzusok video-felvételét tervezzük és ezt az anyagot az Egyetem web-felületén meg lehet jeleníteni.

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma:

2020. május 15.

 

 

OKB véleménye:

 

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

 

Dékán aláírása:

 

 

 

1   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

2 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

3   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

4   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

5  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

6 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.

 

2020/2021 II. félév

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

 

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet1 – SE FOK  Orálbiológia Tanszék2 – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Jazz Tanszék3

A tárgy neve:

Hangszeres improvizációs gyakorlatok

Angol nyelven:

Practice Course for Instrumental Improvisation

Német nyelven: 

Instrumentelle Improvisationsübungen

Kreditértéke:  2

Teljes óraszám: 2 x 45 perc/hét             előadás és gyakorlat:   45-45 perc

Tantárgy típusa: kötelezően választható

Tanév: 2020/21 tanév II. félév
Tantárgy kódja1:
Tantárgyfelelős neve:

Dr. Túry Ferenc 1,  Dr. Blazsek József 2,  Binder Károly 3

 

Munkahelye, telefonos elérhetősége:

1Magatartástudományi Intézet (30-9638140),  2Orálbiológia Tanszék (30-3128642), LFZE Jazz Tanszék (30-6020641)

Beosztása:  ny. egyetemi tanár1    és  2-3 docensek

Habilitációjának kelte és száma:  12006/2041

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A tárgy motivációt nyújt az empátia és a manuális készségek fejlesztéséhez, valamint segíti a kommunikációs készségeket. Interdiszciplináris:  a korábban elsajátított hangszeres tudásra építve fejleszti az orvos-beteg kapcsolatot és a terápiás készségeket.

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

NET Tanácsterem Galéria (E-GALERI Zenei Műhely), 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

jó empátia-készség, fejlett manuális készségek, magabiztos kommunikáció, jó előadói képesség

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

korábbi tanulmányok során legalább középszintű (5-8 év) zenetanulás

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:  minimum 5, maximum 25 hallgató

a hozott készségek meghallgatása a kurzus első két hetében történik

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: órarendi meghirdetés alapján a NEPTUN-rendszerben

 

A tárgy részletes tematikája2:

 

II. félév

Improvizáció a klasszikus zenében és a népzenében

Kurzusvezető: Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár

1. Improvizáció a klasszikus zenében

Vezeti: Vinczeffy Adrienne karnagy

 

2. Népzenei rögtönzések: a duda aprája.

Vezeti: Túry Ferenc

 

3. Progresszív folkzene: improvizációk citerával.

Vezeti: Túry Ferenc

 

4. A citera hangzáslehetőségei.

Vezeti: Debreczeni-Kis Helga

 

5. Improvizációk citerán: Zithe-Random együttes.

Vezeti: Debreczeni-Kis Helga, Dömény Krisztián

 

6. Improvizációk citerán: ÚjGereben együttes.

Vezeti: Debreczeni-Kis Helga, Túry Ferenc

 

7. Progresszív folkzene kobzon.

Vezeti: Szlama László

 

8. Ritmus és tánc

Vezeti: Farkas Zoltán Batyu, Túry Ferenc, Debreczeni-Kis Helga

 

9. Fúvós hangszerek a népzenében: klarinét

Vezeti: Szlama László

 

10. A világzene felé: más népek zenéjéből 1.

Vezeti: Szlama László

 

11. Világzene 2.

Vezeti: Túry Ferenc

 

12. Zeneterápia: improvizációk gyógyító céllal 1.

Vezeti: Túry Ferenc

 

13. Zeneterápia 2.

Vezeti: Vinczeffy Ágota

 

14. Vizsgakoncertek: kisebb-nagyobb formációkban történő fellépések (duó, trió stb.)

15. Koncertek egyetemi rendezvényeken – „SZABADOS KLUB”, a kurzus tehetségeinek közéleti jelenléte.

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: a zeneterápia gyakorlat kapcsolódik az orvosképzés pszichiátria, valamint a pszichoterápia tárgyához.

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka3:

A kurzusok aktív látogatása, zenei együttműködés a többi hallgatóval és oktatóval – a megfelelő kapcsolati készségek

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A kurzus aktuális tematikájának zenei gyakorlatában történő hangszeres részvétel. A „szabad műhelygyakorlat” keretein belül opcionálisan van mód a hiányzás pótlására – kivétel a klinikai műhelymunka, azok egyediek.

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban4:

Folyamatos meghallgatások és értékelések

 

A félév aláírásának követelményei:

Vizsgakoncerten, és/vagy hivatalos egyetemi ünnepeken történő zenélés

 

A vizsga típusa: szóbeli, illetve előadásbeli

 

Vizsgakövetelmények5:

vizsgakoncert, ill. zeneterápiában történő részvétel

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa6:

A kurzus vezetők konszenzusa alapján, 3-fokú osztályozás: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

A vizsgaidőpontokat kétszer meghirdetjük.

A vizsgaprogramok műsorának összeállítása, illetve a rendezvényeken történő részvétel egyéni beosztások szerint történik.

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

A kurzus jellegéből fakadóan igen sok lehetőség adódik a repetícióra.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

A kurzusok video-felvételét tervezzük és ezt az anyagot az Egyetem web-felületén meg lehet jeleníteni.

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma:

2020. május 15.

 

OKB véleménye:

 

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

 

Dékán aláírása:

 

 

 

1   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

2 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

3   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

4   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

5  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

6 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.