Betűméret: A A A

Halál, kultúra, orvosi antropológia

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar
A tárgy neve: Halál, kultúra, orvosi antropológia

Angol nyelven1:

Német nyelven1:                     

Kreditértéke:           2        

Teljes óraszám:     13                   előadás:  7                      gyakorlat:    2          szeminárium: 4

Tantárgy típusa:
kötelező     kötelezően választható     szabadon választható

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente):évente

Tanév: 2020/2021
Tantárgy kódja2:
Tantárgyfelelős neve: Dr. Zana Ágnes

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE ÁOK Magtud, +36305301647

Beosztása: egyetemi docens 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

A kurzus témája a halálról alkotott elképzelések antropológiai megközelítésmódja, a gyógyító és a halál viszonyának értelmezése a recens, plurális társadalom és egészségügy kontextusában.

A tantárgy olyan interdiszciplináris áttekintést kíván adni, amely az orvostudománytól kiindulva az antropológia, a filozófia, a művészetek nézőpontján keresztül értelmezi és magyarázza a halál, haldoklás témakörében megjelenő kulturális jelenségeket, mint a halálfélelem, halálhoz kötődő rítusaink és szertartásaink, ezek hiánya, illetve a változások folyamata. 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
FOK Centrum, Szentkirályi utca, Balogh terem, kedd, 15.30. 
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

A kurzus során választ keresünk azokra a dilemmákra, amellyel a hallgatók majdani munkájuk során szembesülhetnek, mint a halálfélelem, a társadalmi elvárások, a modern kor kihívásai, a gyógyíthatatlan vagy rossz kórjóslatú beteg ellátása, az orvosi munka korlátai vagy a holisztikus szemlélet alkalmazása a gyógyászatban.  A kurzus célja egy, a halálhoz való természetesebb viszonyulás kialakítása a hallgatókban, amely segítséget nyújthat saját mentális egészségük megtartásában és betegeikkel kialakított viszonyukban egyaránt.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):- 
A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:
A kurzus maximum 30 főt fogad be.
A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptun

 

A tárgy részletes tematikája3:
(a tantárgy tananyagának leírását, a tárgy tematikáját olyan módon, hogy az lehetővé tegye más intézményben a kreditelismerési döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását ) Szeptember 8.

A halál antropológiai megközelítésmódjai, kulturális összefüggései.
Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

Szeptember 15.
Mivel foglalkozik az orvosi antropológia?
Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

Szeptember 22.
Rítusok és szertartások egykor és ma. Az életvégi ellátás alapjai.
A halálkép generációs változása és nemi sajátosságai.
Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

Szeptember 29.
A kereszténység előtti halálkép Európában.
Előadó: Dr. Péter Orsolya egyetemi docens

Október 6.
A halál tabu és a hospice.
Előadó: Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens

Október 13.
Állatasszisztált terápia
Előadó: Tuza Erika kutyás terapeuta

Október 20.
Helyzetgyakorlatok
Előadó: Dr. Hegedűs Katalin, Dr. Kegye Adrienne

Október 27.
A (vizuális) kultúra változásának hatása az egyéni és a kollektív halálkép alakulására.
Előadó: Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

November 3.
Death cafe – Halál kávéház
Előadó: Geiszbühl-Szimon Petra pszichológus

November 10.
Veszteségek, gyász jellemzői, folyamata, feldolgozása.
Előadó: dr. Kegye Adrienne pszichoterapeuta, sugárterápiás szakorvos

November 17. dupla óra!
Filmvetítés és a film megbeszélése: Mindhalálig zene (Bob Fosse: All that jazz).

+1. A félév során egyéni konzultációs lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak, a személyre szabott téma kiválasztásához, a beszámolók elkészítéséhez. Szükség esetén terepmunka helyszínt szervezünk egészségügyi ellátó intézményben.

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: – 
A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4:
Orvosi antropológiai terepmunka/esettanulmány készítése 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:   3 hiányzás lehetséges.  
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5: – 
A félév aláírásának követelményei: Terepmunka-beszámoló vagy esettanulmány készítése 
A vizsga típusa: Az írásbeli beadandó munka kurzusvezető által történő értékelése
Vizsgakövetelmények6:  

A megadott kötelező irodalom felhasználása a beadandó elkészítéséhez. A beadandó esszé/interjú/terepmunka-beszámoló minimum 5 A4-es oldal, Times New Roman 12-es betűtípussal, 1,5-ös sorközzel. A dolgozat szabályos referencialistát és illusztráció-listát tartalmaz. A témát a hallgató előre egyezteti a kurzusvezetővel. 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: Ötfokozatú érdemjegy
A vizsgára történő jelentkezés módja: Kurzusvezetőnél 
A vizsga megismétlésének lehetőségei: Kurzusvezetővel való egyeztetést követően 
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Kötelező irodalom:
Zana Ágnes (2018): Mit mondjak, hogyan mondjam. Gondolatok az életről és az élet végéről. Kossuth Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom:

·         www.kharon.hu

·         Helman, Cecil, G. (2003): Kultúra, egészség és betegség. Medicina Kk. Budapest

·         Dr. Hegedűs Katalin (2017): Létezik-e jó halál? Oriold Kiadó, Budapest

·         Kübler-Ross, Elisabeth (1988): A halál és a hozzá vezető út. (Ford..: Blasszauer Béla). Gondolat Kiadó, Budapest

·         Kunt Ernő (1981): A halál tükrében. Magvető Kiadó, Budapest

·         Pilling János (szerk.) (2010): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája és pszichológiája, Semmelweis Kiadó, Budapest

·         Polcz Alaine (1989): A halál iskolája. Magvető, Budapest

·         Rohánszky Magdolna, Kegye Adrienne, Molnár Mária., Buda Éva, Kapitány Zsuzsanna (2014): Pszichoszociális onkológia. Integratív Medicina Sorozat, Zafír Press.

·         Berta Péter (szerk.) (2001): Halál és kultúra – Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Janus/Osiris, Budapest

·         Ward E. Jones: The Art of Dying. In: Vol. 41, No. 3 (November 2012), Philosophical Papers

https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/philosophy/documents/The%20Art%20of%20Dying.pdf

·         Kulcsár Zsuzsanna (1992): Egészségpszichológia. ELTE Tankönyvkiadó, Budapest

 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása:
A gesztorintézet igazgatójának aláírása:
Beadás dátuma:

 

OKB véleménye:
Dékáni hivatal megjegyzése:
Dékán aláírása:

1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.

2   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

4   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

5   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

6  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.