Betűméret: A A A

Életmód orvoslás

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve:  Életmód orvoslás

Angol nyelven:–

Német nyelven:–

Kreditértéke: 2

Heti óraszám 2 szeminárium:

Tantárgy típusa:  szabadon választható

Tanév: 2020-21 1 félév
Tantárgy kódja:

AOSMAG619_1M

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően)

Tantárgyfelelős neve: Dr habil Lázár Imre

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE Magatartástudományi Intézet

Tel.: 06 70 3386935

Beosztása: egyetemi adjunktus

Habilitációjának kelte és száma: 

KRE  2016 november 7.   20/2016/ EDHT

egyetemi tanár (KRE) 2018.január 15. IV.-3/05632-2/2017

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A tárgy az életmód és az egészségmegőrzés, a betegségek kockázati tényezői közötti kapcsolatokat tárgyalja, és célja az orvostanhallgatók érzékenyítése a magatartástudományok és az egészségfejlesztés és egészségnevelés orvosi feladatai iránt.

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

szemináriumterem

 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: Az életvitel medicína a preventív medicína részét képező alterület, mely az egészségmegőrzéssel illetve betegségkockázatokkal kapcsolatos életviteli döntéseket vizsgálja, és azt befolyásolni szándékozik.
A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

nincs

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

20-40

 

A kurzusra történő jelentkezés módja:

Neptun

 

A tárgy tematikája:

1 hét szeminárium „A jó egészség megtartásának módjáról.” A „diaetetica” orvostörténetivonatkozásai

2. hét szeminárium Az egészséges életvitel orvosi szociológiai és antropológiai alapjai. Habitus és egészségmagatartás . Az egészségmagatartás módosítás etikája

3. Egészségkockázati viselkedés fejlődéslélektani és személyiséglélektani meghatározói

4. hét szeminárium Az életmód orvoslás és a pszichoszomatika kapcsolata. Az egészségmagatartás módosítás lehetősége – betegedukáció- és kognitív –viselkedésterápiás lehetősége, stresszmenedzsment tréningek

5. hét szeminárium Család és életviteli egészségkockázat

6. hét szeminárium Munkahely és életviteli egészségkockázatok, munkahely mint az életmódorvoslás színtere – diagnosztika, prevenció és intervenció

7. hét szeminárium Életvitel orvoslás és a bio-pszichoszocio-ökológiai paradigma

Alvás és életviteli egészségkockázatok

8. hét szeminárium Táplálkozás és testkép, evészavarok és az életviteli egészségkocká

9. hét szeminárium A mozgásszegénység egészségkockázatai és a mozgás mint gyógyszer

10. hét szeminárium Függőségek hálójában –életviteli kihívások és megoldások

11. hét szeminárium Klinikai életmód medicína I.:  viselkedésepidemiológiai ismeretek

Belgyógyászati kórképek és az életmódorvoslás I. Kardiovaszkuláris

kórképek, anyagcsere betegségek és az obezitás életvitel medicínája

Gasztroenterológia és életmód orvoslás. A légúti betegségek életmód medicínája.

12. hét szeminárium Belgyógyászati kórképek és az életmódorvoslás II.

Immunológiai betegségek életvitel orvoslása  Balneológia és életviteli medicína

13. Életvitel medicína a családorvosi gyakorlatban és a szakrendelői ellátásban és az

öntevékeny betegcsoportok, betegklubok különös tekintettel a közvetlen és közvetett

orvosi kommunikáció egészségfejlesztő gyakorlatára

14. Tesztvizsga

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Orvosi pszichológia 10 %

Belgyógyászat 10 %

Orvosi szociológia 5 %

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)

PPT prezentáció

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév végi aláíráshoz szükséges a tantárgy gyakorlatainak legalább 75%-án (azaz legalább 10 gyakorlaton) való részvétel.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.)

PPT prezentáció

 

A félév aláírásának követelményei:

aktív órai jelenlét, PPT prezentáció

 

A vizsga típusa:

Teszt

 

Vizsgakövetelmények:

(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.)

 

 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

(Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja. PPT és teszt)

 

 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

Az utolsó órán van a tesztvizsga.

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

Egyeztetett időben,

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

az előadások ppt-i

Ajánlott irodalom: ÉMOT ajánlások alapján

Egyetemi jegyzet a Garry Egger, Andrew Binns, Stephan Rossner Lifestyle Medicine: Managing Diseases of Lifestyle in the 21st Century  McGraw-Hill,

és a Jeffrey I. Mechanick (Editor), Robert F. Kushner (Eds) Lifestyle Medicine: A Manual for Clinical Practice 1st ed. 2016 Edition kötetek alapján

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

Dr habil Lázár Imre

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma:

 

 

 

OKB véleménye:

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése:

 

 

Dékán aláírása: