Betűméret: A A A

Az obezitás magatartástudományi vonatkozásai – A testsúlykontroll pszichológiai támogatása

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Az obezitás magatartástudományi vonatkozásai – A testsúlykontroll pszichológiai támogatása

Angol nyelven: Obesity in Behavioral Sciences perspective – Psychological strategies in weight control

Német nyelven: Die verhaltenswissenschaftliche Relation der Adipositas – Psychologische Unterstützung für die Gewichtskontrolle

Kreditértéke: 2

Heti óraszám: 2   előadás: 1    gyakorlat: 1    szeminárium: –

Tantárgy típusa: kötelező kötelezően választható szabadon választható

Tanév: 2021/2022.

Tantárgy kódja: AOSMAG870_1M

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Purebl György

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36-1-210-2953

Beosztása: intézetvezető egyetemi tanár

Habilitációjának kelte és száma: kelte 2019.06.08., száma: 05/2019

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

Az elhízás a XXI. század egyik legnagyobb jelentőségű népegészségügyi problémája. Prevenciója és hatékony kezelése optimálisan integratív és páciensközpontú szemléletben, élethosszig tartó multidiszciplináris gondozás keretében valósítható meg. Mindezt megnehezíti az elhízásnak az egészségügyi ellátórendszerben is megjelenő negatív megítélése, az együttműködési problémák jelentős gyakorisága és a visszaesésre való fokozott veszélyeztetettség. Éppen ezért az elhízás epidémiájának visszaszorításáért folytatott küzdelem sikerének előfeltétele az elhízással szembeni negatív attitűdök pozitívabbá formálása és az elhízással élő páciensek stigmatizációjának csökkentése; az obezitás komplex etiológiai hátterének megértése; a súlyfelesleg és a gyakori mentális betegségek kapcsolatának ismerete; a hatékony testsúlykontrollt nehezítő sokrétű tényezők megismerése és ezek leküzdésének támogatása; valamint a páciensek kezelési együttműködésének javításán való folyamatos munkálkodás a motiváció növelésével, illetve szinten tartásával, és az egészséges testsúlykontrollt szolgáló magatartásokra vonatkozó készségfejlesztéssel. A tárgy mindezen területeket érinti, az elméleti tudás mellett a mindennapi klinikai munka keretében jól alkalmazható gyakorlati készségekkel ruházva fel a résztvevőket.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.;
Elméleti Orvostudományi Központ, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–43.;
Avicenna International College, 1089 Budapest, Orczy út 3.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra, hogy a súlyfelesleggel élő páciensek esetében

 • előítélettől mentes, páciensközpontú és szenzitív gondozást folytasson;
 • azonosítsa az elhízás komplex etiológiájának aktuálisan érvényesülő aspektusait;
 • felismerje a gyakori mentális betegségeket;
 • facilitálja az egészséges életmódváltást;
 • elősegítse az életmódváltás akadályainak leküzdését;
 • sikerrel támogassa az élethosszig tartó testsúlykontrollt.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Orvosi kommunikáció, Orvosi pszichológia

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók kiválasztásának módja:

ÁOK 3–6. évfolyamai számára.

Minimum: 15 fő, maximum: 50 fő.

A kurzusra történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül.

A tárgy részletes tematikája:

Az első előadást Prof. Dr. Purebl György, a többi előadást és gyakorlatot Dr. Czeglédi Edit tartja.

 1. Az elhízás társadalmi és kulturális vonatkozásai (előadás)
 2. Az elhízás és a gyakori mentális zavarok komorbiditása (előadás)
 3. Az elhízás magatartástudományi szempontú etiológiai modelljei (előadás)
 4. Az elhízással kapcsolatos attitűdök az egészségügyi ellátórendszerben (előadás)
 5. A viselkedésváltozás transzteoretikus modellje (előadás)
 6. Az anamnézisfelvétel módja és a kezelési lehetőségek áttekintése (előadás)
 7. Teendők a fontolgatás előtti és a fontolgatás szakaszában (motivációs interjú) (gyakorlat)
 8. Teendők a felkészülés és a cselekvés szakaszában 1. (edukáció, önmegfigyelés, SMART-célállítás, problémamegoldás) (gyakorlat)
 9. Teendők a cselekvés szakaszában 2. (ingerkontroll, ingerexpozíció, viselkedéses helyettesítés, magatartási szabályok, cselekvési tervek, jelentudatos evés, kognitív újrastrukturálás, a megbotlás adekvát kezelése) (gyakorlat)
 10. Teendők a cselekvés szakaszában 3. (stresszkezelés, asszertív kommunikáció) (gyakorlat)
 11. Teendők a fenntartás szakaszában (a motiváció fenntartása, az egyénre szabott testsúlymegtartási terv kidolgozása, relapszusprevenció) (gyakorlat)
 12. A visszaesés kezelése. Esetmegbeszélés. (gyakorlat)
 13. Összefoglalás. Esetmegbeszélés. (gyakorlat)
 14. Írásbeli vizsga

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Orvosi kommunikáció (az életmódváltás támogatása), Orvosi pszichológia (adherencia, compliance, az életmódváltás segítése a mindennapi orvosi gyakorlatban; szorongás és szorongásoldás a mindennapi orvosi gyakorlatban; a hangulatzavarok felismerése; evészavarok), A stresszkezelés elmélete és gyakorlata (asszertív kommunikáció; adaptív feszültséglevelező készségek), Klinikai obezitológia (az elhízás kezelési lehetőségei)

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: —

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlati alkalmakon való aktív részvétel. A félév során legfeljebb három hiányzás megengedett. A gyakorlati alkalmak közül legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni. Vis major helyzet esetében – legfeljebb 1 alkalommal –, egyedi elbírálás alapján ezt az alkalmat egy háziorvossal végzett interjú készítésével és az arról szóló írásbeli beszámoló benyújtásával lehet pótolni.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: Az írásbeli vizsga az utolsó órán történik. A pótlásra, illetve javításra a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség, a kurzus szokásos időpontjában.

A félév aláírásának követelményei: A gyakorlatokon való aktív részvétel és eredményes írásbeli vizsga tétele.

A vizsga típusa: Kollokvium, amely online írásbeli tesztből áll.

Vizsgakövetelmények:

A félév végi írásbeli vizsga összesen 30 tesztkérdést és egy hosszú esszékérdést tartalmaz. A vizsgán az alábbi témakörök számonkérése történik, az esszékérdés esetében konkrét esetleírás segítségével.

 1. Az elhízás és a mentális zavarok komorbiditása
 2. Az elhízás magatartástudományi szempontú etiológiája
 3. Az elhízással kapcsolatos attitűdök az egészségügyi ellátórendszerben és az attitűdformálás módjai
 4. Az anamnézisfelvétel módja és az elhízás kezelési lehetőségei
 5. A viselkedésváltozás transzteoretikus modellje és a szakember teendői az egyes szakaszokban

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

Az írásbeli vizsga értékelése ötfokozatú skálán történik (a jeles és az elégtelen között).

A vizsgára történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül.

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Kötelező irodalom:

Az előadások és gyakorlatok diasorai, amelyek feltöltésre kerülnek a MOODLE rendszerben a kurzus felületére.

Czeglédi, E. (szerk.) (2021). Az obezitás magatartástudományi vonatkozásai. Budapest: Semmelweis Kiadó. 2., 3.1., 3.2., 3.4., 4., 5.1., 5.2., 5.3., és 7. fejezetek.

Ajánlott irodalom:

Bedros, J.R. (szerk.) (2017). Klinikai obezitológia. Budapest: Semmelweis Kiadó.

Pilling, J. (2018). Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

Prochaska, J.O., Norcross, J.C., & DiClemente, C.C. (2009). Valódi újrakezdés: hatlépcsős program ártalmas szokásaink leküzdésére és életünk jobbá tételére. Budapest: Ursus Libris.

Purebl, Gy. (2018). Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.