Betűméret: A A A

A tanulás művészete

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: A tanulás művészete

Angol nyelven: Art of Learning

Német nyelven: –                     

Kreditértéke: 2                    

Heti óraszám: 4 (5 héten át)  előadás:  4 (5 héten át) gyakorlat: –              szeminárium: .

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2020/2021
Tantárgy kódja: AOSMAG392_1M

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően)

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kollár János

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36203410870

Beosztása: egyetemi docens

Habilitációjának kelte és száma: – 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A hallgatók tanulási, prezentációs képességeinek javítása, a tananyagok elsajátítása terén produkált teljesítményük növelése. 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): Szemináriumi helyiség 
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

–          kreativitásfejlesztő gyakorlatok ismerete,

–          oktatástechnikai és előadástechnikai ismeretek bővülése (beleértve az egyéni képességek fejlesztését, valamint a technikai újdonságok ismeretét),

–          mnemotechnikai eljárások ismerete,

–          az internet által nyújtott lehetőségek (információ-keresés, kommunikáció) széles körű alkalmazásának ismerete,

–          a relaxáció elméletének és gyakorlatának ismerete. 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): Nincs. 
A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja: Minimum: 3, maximum: 10.
A kurzusra történő jelentkezés módja: A Neptunon keresztül. 
A tárgy részletes tematikája:

  1. találkozás: Kreativitás-fejlesztés – ennek során a résztvevők olyan, naponta alkalmazható, egyszerű, de hatékony módszereket sajátíthatnak el, melyek alkalmasak kreativitásuk fejlesztésére.
  2. találkozás: Oktatástechnika, előadás-technika – a prezentáció alapszabályainak elsajátítása, modern, az utóbbi években kifejlesztett prezentációs módszerek és alkalmazásuk bemutatása. A magabiztos előadóképesség kialakításának és gyakorlásának szabályai.
  3. találkozás: Lecketanulás – A tanulást segítő mnemotechnikai eljárások és a megfelelő időgazdálkodás elsajátítása.
  4. találkozás: Lehetőségek az interneten – Az RSS alkalmazásának elsajátítása, saját kutatómunka végzése RSS segítségével. A tanulás és kutatómunka során hasznosítható internetes források feltérképezése. Általános relaxáció: A relaxáció alapjainak megtanulása, a test-lélek-szellem harmónia megteremtésének elsajátítása.
  5. találkozás: Vizsga – A résztvevők a kurzuson tanultak felhasználása segítségével saját prezentációt készítenek, előadják, és visszajelzéseket kapnak egymástól, valamint a kurzus vezetőjétől.

Előadó: Dr. Kollár János

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: Nincs. 
A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: Nincs. 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Az 5 gyakorlat 20 órájából összesen maximum 4 óra hiányzás lehetséges. 
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:
A kurzus az 5. találkozás alkalmával vizsgával zárul. 
A félév aláírásának követelményei:
1. Prezentáció elkészítése megtartása megfelelő színvonalon.
2. Aktív részvétel, a hallgatótársak munkájának tisztelete és aktív támogatása. 
A vizsga típusa: Gyakorlati jegy a fentiek alapján.

Vizsgakövetelmények: A kurzus során tárgyalt témák alapján prezentáció elkészítése megfelelő színvonalon történő megtartása.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

5 fokozatú értékelés.

Jeles: Aktív és konstruktív részvétel, a feladatok magas színvonalú teljesítése. A vizsgaprezentáció magas színvonalon történő teljesítése.

Jó: Aktív és konstruktív részvétel, a feladatok jó színvonalú teljesítése. A vizsgaprezentáció jó színvonalon történő teljesítése, apróbb hibákkal.

Közepes: Passzív részvétel, a vizsgaprezentáció megfelelő színvonalon történő teljesítése.

Elégséges: Passzív részvétel, gyenge színvonalú vizsgaprezentáció készítése.

Elégtelen: Passzív részvétel, a prezentáció elmulasztása vagy a vizsgaprezentáció nem megfelelő színvonalon történő teljesítése. 

A vizsgára történő jelentkezés módja: A vizsga a kurzus részét képezi. Nincs szükség külön jelentkezésre. 
A vizsga megismétlésének lehetőségei: Sikertelen vizsga esetén a hallgató egyszeri lehetőséget kap a prezentációjának javítására.
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Könyvek:

Kermani, K. 1990. Autogenic Training. Souvenir Press Ltd. London.

Herkert, R.. 1993. Die 90-Sekunden Pause. Integral Verlag, Wessobrunn.

Tracy, B. 2005. Focal Point. Amacom, American Management Association International, New York.

O’Connor, J., Seymour, J. 1993. Introducing NLP. Thorsons Publisher Ltd. London.

Metzig, W., Schuster, M. 1996. Lernen zu lernen. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Burke, J. 2001. The Knowledge Web. Simon & Schuster. New York. 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása:
A gesztorintézet igazgatójának aláírása:
Beadás dátuma: 2020. április 17.

 

OKB véleménye:  
Dékáni hivatal megjegyzése:
Dékán aláírása: