Betűméret: A A A

A reprodukció kulturális különbségei. A gyermekvállalás antropológiai és biológiai megközelítésben.

Semmelweis Egyetem      

Oktatási szervezeti egység megnevezése: Magatartástudományi Intézet

Általános Orvostudományi Kar

Tantárgy neve: A reprodukció kulturális különbségei. A gyermekvállalás antropológiai és biológiai megközelítésben.

                 kreditértéke: 2 kredit

Tantárgy előadójának neve: Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár

Kurzusvezető: Susánszky Anna

A tárgy tematikája: (hetekre bontva):

 1. febr. 7. Bevezetés, a tantárgyi követelmények ismertetése, az írásbeli munka (dolgozat) előkészítése.
 2. febr. 14. TDK konferencia
 3. febr. 21. Párválasztás
 4. febr. 28. Párkapcsolatok, család (kapcsolati és család típusok, monogámia, poligámia, poligínia, élettársi kapcsolat) A gyermekvállalás kulturális és biológiai szempontjai, meghatározottsága
 5. márc. 7. A fogantatás antropológiája és biológiája. A termékenység / meddőség biológiai és kulturális vonatkozásai
 6. márc. 14. A várandósság időszaka. Anya-magzat kapcsolat, és ennek hatása a kötődésre.
 7. márc. 21. Segítők a szülés körül.
 8. márc. 28. Vajúdás
 9. ápr. 4.  Az oxitocin szerepe és hatásai a szülés során és a későbbi életben.
 10. ápr. 11. A szülés rítusai (a szülés, mint átmeneti rítus). A szülés medikalizációja, a kórházi szülés rítusai.
 11. ápr. 18.  Tavaszi szünet
 12. ápr. 25. A szülés/születés eseményeinek későbbi hatásai.
 13. máj. 2. A szülői stratégiák biológiája és kulturális különbségei.
 14. máj. 9.  Terepmunka elkészítése
 15. máj. 16. Összegzés, a hallgatók munkáinak bemutatása

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon jelenléti ív vezetésével. A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel.

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

 

A félév végi aláírás követelményei:

A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel. Beadandó dolgozat sikeres teljesítése.

 

 

Az osztályzat kialakításának módja:

Gyakorlati jegy – a gyakorlatok teljesítése és az írásbeli számonkérés eredménye alapján. Az írásbeli számonkérés anyagát a foglalkozásokon elhangzott ismeretek és a szakirodalmi kutatás eredményei képezik.

 

A vizsga típusa: írásbeli/szóbeli  gyakorlati jegy

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 

Felhasználásra ajánlott irodalom:

Bereczkei T. (2003): Evolúciós pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest

ajánlott fejezet: Szülői stratégiák (228-320)

Cole  M., Cole S.R. (1998): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest

ajánlott fejezetek: A gyermek és gondozói közötti kapcsolatok fejlődése (241-253)

A szeparáció hatásai (268-274)

Felépülés a nélkülözésből (279-281)

Csóka Sz. (2008): Életminőség és esélyegyenlőség a korai kötődés tükrében In: Kopp M.

(szerk): Magyar Lelkiállapot 2008. Életminőség és esélyerősítés a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest (179-192)

Davis-Floyd R. (2001): The technocratic, humanistic and holistic paradigms of childbirth. International journal of gynecology and obstetrics vol. 75. Supplement no.1. (S5-S23)

Deák Z., Krász L. (2005): Minden dolgok kezdete. A születés kultúrtörténete Magyarországon (XVI.-XX. sz.) Századvég Kiadó, Budapest

Kitzinger, S. (2008): A szülés árnyékában. Katarzis vagy krízis? Alternatal Alapítvány, Budapest

Lakatos K., Gervai J. (2003) A korai kötődés neurobiológiai háttere In: Pléh Cs., Kovács Gy.,

Gulyás B. (szerk): Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó, Budapest

Lázár I. (2005): Fejlődéslélektan In: Kopp M., Berghammer R. (szerk) Orvosi pszichológia.

Medicína Könyvkiadó, Budapest

Varga K., Suhai-Hodász G. (2002): Szülés és születés. Pólya Kiadó, Budapest

 

Kisdi B. szerk. (2015): Létkérdések a születés körül. L’Harmattan Kiadó – Könyvpont Kiadó, Budapest

 

Varga K.(2009): Szexualitás, szülés, kötődés: az oxitocin pszichoemotív hatásai. in: Bagdy E., Demetrovics Zs., Pilling J. /szerk./ 2009. Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. Bp. Akadémia KIADÓ 447-474.o.

Varga K. (2011): Az oxitocin mint neurotranszmitter: a perifériás hatókörön túl. Lege Artis Medicinae 2011; 21(12)

Varga K. (2011): Az első életóra a centrális oxytocin tükrében. Magyar nőorvosok lapja 2011; 74(5) 14-18.