Betűméret: A A A

A reprodukció kulturális különbségei. A gyermekvállalás antropológiai és biológiai megközelítésben.

KÖVETELMÉNYRENDSZER

A tárgy neve: A reprodukció kulturális különbségei. A gyermekvállalás antropológiai és biológiai megközelítésben.

Kreditértéke:   2 kredit                

Heti óraszám:  2 tanóra           előadás:                gyakorlat: 2 tanóra             szeminárium: Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2021/22 I. félév
Tantárgy kódja:

AOSMAG222_1M

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A tárgy célja, hogy a hallgatók az élet egyik legfontosabb, legmeghatározóbb eseményéről a biológiai és antropológiai szempontokat összekötve halljanak. A kurzus során a reprodukció és a gyermekvállalás momentumait, eseményeit párhuzamosan vizsgáljuk biológiai szempontból és a kapcsolódó kulturális tényezők mentén. Összeillesztjük, hogy a biológiai események hogyan befolyásolhatják a kultúrában való megjelenést, illetve a különböző kultúrákban megjelenő szemléletek, szokások hogyan hathatnak a biológiai működésre. A reprodukcióval, szüléssel/születéssel kapcsolatos biomedikális szemléletet tehát igyekszünk a bio-pszicho-szociális megközelítéssel kiegészíteni.

Az órán elhangzottakat a hallgatók a társadalomtudományok kutatási módszereivel a gyakorlatban is vizsgálják, megtapasztalják.

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tantárgy sikeres teljesítése során megszerezhető kompetenciák:

Azon társadalmi, kulturális tényezők megismerése, amelyek a reprodukció, szülés/születés biológiai működésére hatással lehetnek. Ez a szemlélet a leendő orvos segítségére lehet munkája gyakorlása során bármely szakterületen, ha végiggondolja, megfontolja a lehetséges bio-pszicho-szociális hatások összefüggéseit. Felkészíti a hallgatót a szülés magatartástudományi szempontból való megközelítésére, a hallgató jártasságot szerez a szülés és reprodukció eseményeinek interkulturális szemlélettel való megértésében, segítésében.

A tantárgy fontos pillérét adja az elvégzendő gyakorlati kutatás a kurzus témájában.

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

nincs

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

A kurzus minimum 8, maximum 15 fővel indul. A hallgatók a kurzus meghirdetésekor jelentkezési sorrendben kerülhetnek a csoportba.

A kurzusra történő jelentkezés módja:

Neptun

A tárgy részletes tematikája:

 

szept. 10. Bevezetés, a tantárgyi követelmények ismertetése, a terepmunka és az írásbeli munka (dolgozat) előkészítése. Módszertani felkészítés. (Dr. Susánszky Anna)

szept. 17. Párválasztás (Dr. Susánszky Anna) Párkapcsolatok, család (kapcsolati és család típusok, monogámia, poligámia, poligínia, élettársi kapcsolat) A gyermekvállalás kulturális és biológiai szempontjai, meghatározottsága (Dr. Susánszky Anna)

szept. 24. A fogantatás antropológiája és biológiája. A termékenység / meddőség biológiai és kulturális vonatkozásai (Dr. Susánszky Anna)

okt. 1. A várandósság időszaka, kulturális különbségek. Anya-magzat kapcsolat, és ennek hatása a kötődésre. (Dr. Susánszky Anna)

okt. 8. Érdekek és jogok. Az anya és a baba érdekei és jogai a várandósság és szülés során. (Dr. Péter Orsolya[1])

okt. 15. Vajúdás. A fájdalom szerepe a kultúrában, a fájdalom megélésének különbözőségei.(Dr. Susánszky Anna)

okt. 22. Segítők a szülés körül. (Dr. Susánszky Anna)

okt. 29. Őszi szünet

nov. 5. A szülés neuroendokrinológiája, avagy a szülés pszichobiológiája. (Dérné Faust Imola[2])

nov. 12. A szülés rítusai (a szülés, mint átmeneti rítus). A szülés medikalizációja, a kórházi szülés rítusai. (Dr. Susánszky Anna)

nov. 19. A szülés/születés eseményeinek későbbi hatásai. (Dr. Susánszky Anna)

nov. 26. A szülői stratégiák biológiája és kulturális különbségei. (Dr. Susánszky Anna)

dec. 3. A hallgatók munkáinak bemutatása és értékelése. (Dr. Susánszky Anna)

dec. 10. A hallgatók munkáinak bemutatása és értékelése. Összegzés. (Dr. Susánszky Anna)

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

A tantárgy határterületen érintkezhet (jelentős átfedés nélkül) az Orvosi szociológia, Orvosi pszichológia, Orvosi etika, Orvosi kommunikáció, Orvosi antropológia egyes témaköreivel.

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

A kurzus témájában végzendő kutató munka (terepmunka).

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon jelenléti ív vezetésével. A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel.

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

A hallgató saját kutató munkát (terepmunka) végez a kurzus témájában. A munka eredményeiről beadandó dolgozatot készít, amelyet a félév elején kihirdetett időpontig (tanulmányi időszak utolsó előtti hetéig) elküld az oktatónak, majd az eredményeket rövid bemutatóban a csoport előtt prezentálja.

A félév aláírásának követelményei:

A tantárgy óráinak minimum 75%-án való részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

Az évközi számonkérés eredményén alapul. A leadott dolgozat és prezentáció együttesen kerül értékelésre. A hallgató teljesítményének értékelése ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 

Csóka Sz. (2008): Életminőség és esélyegyenlőség a korai kötődés tükrében In: Kopp M.

(szerk): Magyar Lelkiállapot 2008. Életminőség és esélyerősítés a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest (179-192)

Davis-Floyd R. (2001): The technocratic, humanistic and holistic paradigms of childbirth. International journal of gynecology and obstetrics vol. 75. Supplement no.1. (S5-S23)

Deák Z., Krász L. (2005): Minden dolgok kezdete. A születés kultúrtörténete Magyarországon (XVI.-XX. sz.) Századvég Kiadó, Budapest

Kisdi B. szerk. (2015): Létkérdések a születés körül. L’Harmattan Kiadó – Könyvpont Kiadó, Budapest

Kitzinger, S. (2008): A szülés árnyékában. Katarzis vagy krízis? Alternatal Alapítvány, Budapest

Lakatos K., Gervai J. (2003) A korai kötődés neurobiológiai háttere In: Pléh Cs., Kovács Gy.,

Gulyás B. (szerk): Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó, Budapest

Pápay N. , Rigó A. szerk. (2015): Reproduktív egészségpszichológia. Eötvös Kiadó, Budapest. 13-171, 331-383.

Varga K., Suhai-Hodász G. (2002): Szülés és születés. Pólya Kiadó, Budapest

Varga K.(2009): Szexualitás, szülés, kötődés: az oxitocin pszichoemotív hatásai. in: Bagdy E., Demetrovics Zs., Pilling J. /szerk./ 2009. Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. Bp. Akadémia KIADÓ 447-474.o.

Varga K. (2011): Az oxitocin mint neurotranszmitter: a perifériás hatókörön túl. Lege Artis Medicinae 2011; 21(12)

Varga K. (2011): Az első életóra a centrális oxytocin tükrében. Magyar nőorvosok lapja 2011; 74(5) 14-18.

Varga K., Andrek A., Herczog M. (2011): A várandósság és a szülés pszichológiai vonatkozásai és társadalmi beágyazottsága. In.: Balázs István szerk.: A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Biztos kezdet kötetek I., Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

[1] Dr. Péter Orsolya a SE Magatartástudományi Intézetének munkatársa, az etika csoport oktatója.

[2] Dérné Faust Imola önéletrajza csatolva