Betűméret: A A A

A pszichoszomatika elmélete és gyakorlata I-II.

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar

A tárgy neve:   A pszichoszomatika elmélete és gyakorlata I.

Angol nyelven1:

Német nyelven1:                     

Kreditértéke: 2                   

Teljes óraszám: 28                        előadás: 14                   gyakorlat:              szeminárium:

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente): évente

Tanév: 2020/21 őszi szemeszter
Tantárgy kódja2: AOVMAG405_1M, FOSVMAG180_1M
Tantárgyfelelős neve: Dr. Lázár Imre

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, 06703386935

Beosztása: habil. egyetemi docens

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A kurzus kimondott célja a biopszichoszociális szemlélet általános és esetszintű mélyítése, begyakorlása. A magatartásorvoslással, pszichoszomatikával és szomatizációval kapcsolatos alapfogalmak, elméleti megközelítések és tünetképzési mechanizmusok megismerése. A témában született meghatározó elméletek és evidence-based vizsgálati eredmények alapján tárgyalja az egyes pszichoszomatikus zavarok illetve esetek diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai szempontjait. Az elméleti alapok tisztázása után a kurzus a kapcsolódó kórképekre koncentrál. Azok szakértői mutatják be a zavar hatékony, holisztikus ellátásához szükséges ismereteket, készségeket és terápiás módszereket. Az I. félév az elméleti alapok és általános kérdések mellett az alvással, evéssel, testképpel, gasztrointesztinális rendszerrel kapcsolatos tünetegyütteseket részletez.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

NET, 21. emelet, Johan Béla előadóterem

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):  nincs előfeltételi tárgy

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:

ÁOK 3.,4.,5., 6. évfolyamai számára

FOK 2, 3.,4.,5. évfolyamai számára

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptunon keresztül 

 

A tárgy részletes tematikája3:

(a tantárgy tananyagának leírását, a tárgy tematikáját olyan módon, hogy az lehetővé tegye más intézményben a kreditelismerési döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását )

A tárgy tartalma: tematika, 2019/20-as tanév, őszi szemeszter

Elméleti alapok, általános kérdések

Szept. 8.          Lázár Imre A pszichoszomatika paradigmái

Szept. 15.        Túry Ferenc: A pszichoszomatikus orvoslás alapjai. A biopszichoszociális modell. Extero- és interocepció, embodiment, szociális idegtudományok, epigenetika

Szept. 22.        Guseo András: A krónikus stressz szerepe a sclerosis multiplex lefolyásában és kezelésében

Szept. 29..       Lázár Imre: Pszichoneuroimmunológia

Október 6.      Orosz Katalin: Perinatális pszichológia

Október 13.    Lázár Imre: Szocioszomatika: az antropológia és a pszichoszomatika határmezsgyéje

Október 20.   Bódizs Róbert  Alvás és pszichoszomatika

Október 27.   Lázár Imre A klinikai pszichofiziológia helye a pszichoszomatikában

November 5. Foglalkozásegészségügyi pszichoszomatika

November 12. Major János Gyermekgyógyászati pszichoszomatika

November 19. Major János Gasztrointesztinális pszichoszomatika

November 26. A pszichoszomatika  klinikai gyakorlata Európában

December 3.   Szalai Tamás: Evészavarok: anorexia nervosa, bulimia nervosa

December 10. Szalai Tamás: Testedzésfüggőség, a férfiak evés- és testképzavarai

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Orvosi pszichológia

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

TVSZ alapján

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:  
A félév aláírásának követelményei:  
A vizsga típusa: Kollokvium.
Vizsgakövetelmények6:

A félév végi írásbeli vizsga minden témakörhöz kapcsolódóan 3-4, összesen 30-40 egyszerű feleletválasztós tesztkérdést, és egy hosszú esszékérdést tartalmaz. 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: NEPTUN  
A vizsga megismétlésének lehetőségei: TVSZ alapján, Neptunon keresztül
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Az intézeti honlapon és a moodle-ön: https://semmelweis.hu/magtud/oktatas/valaszthato-kurzusok/a-pszichoszomatika-elmelete-es-gyakorlata-i/

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 
A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 
Beadás dátuma: 2020.05.14. 

 

OKB véleménye:  
Dékáni hivatal megjegyzése:
Dékán aláírása: 

 

1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.

2   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

4   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

5   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

6  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .

7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések ered