Betűméret: A A A

A munka egészségkultúrája és a munkahelyi stressz

Tantárgy neve: A munka egészségkultúrája és a munkahelyi stressz

kódja: AOSMAG204_1M

kreditértéke: 2

Kurzusvezető: Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

Helye: Nagyvárad tér 4,  8 Szemináriumi terem

Időpontja: Szerdánként 14.00

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A tárgy célja, hogy a hallgatóval megismertesse a munka világának, a szervezeti kultúrának az egészséget és betegséget érintő vonatkozásait, különös tekintettel a munkahelyi stresszre, annak megelőzésére és kezelésére. Az orvosi antropológia szervezeti kultúrával foglalkozó területeként vizsgálja az egészség-betegség kérdését a munkakultúrában.
A tantárgy feladata, hogy a hallgatók képessé váljanak a munkavégzés során adódó és a szervezeti kultúrából következő stresszhelyzetek felismerésére, vizsgálatára és kezelésére. A tárgy felkészít az egészségügyben végzett munka során adódó egészséglélektani problémákra és a velük való megküzdésre.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva külön-külön fel kell megadni, lehetőleg az előadók és/vagy a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.

Munkahelyi pszichoszomatika : mentális egészség és foglalkozásegészségügy

A munkahelyi stressz és szervezetek „mikroökológiája”

Szervezetantropológia

A munkahelyi stressz diagnózis a szervezeti hatékonyságfejlesztésben

Kockázatbecslés és kockázatkezelés

A munkavállaló életminősége

Munkahelyi stresszkezelési módszerek és stratégiák  Williams Életkészség Tréning

Kiégés

Életvitel orvoslás  (Life-style medicine)

Szervezeti egészségkommunikáció Az egészségvédő megelőző munka és a munkahelyi egészségnevelés és egészségmegőrzés kérdései

Munkanélküliség, lelki egészség és betegségkockázat

Munkanélküliség és életminőség

Spiritualitás, menedzsment és az alkalmazotti egészség

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
Kötelező részvétel, három igazolt hiányzás lehetősége, konzultációs időpontok pótlásra

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
Jelenléti ív a részvétel igazolására; orvosi igazolás a távollét igazolására

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:
(pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb.) témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége
Tesztvizsga, terepmunka-dolgozat

A félév végi aláírás követelményei Szemináriumi aktivitás; eredményes írásbeli vizsga és terepmunka-dolgozat

Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli vizsga , a gyakorlati aktivitás értékelése és a terepmunka-dolgozat értéke együtt adja a vizsgajegyet.

A vizsga típusa: írásbeli vizsga

Vizsgakövetelmények:

az előadások anyagának ismerete (hand-out, ppt-k),
a kötelező olvasmányok ismerete

A vizsgajelentkezés módja: gyakorlati tárgy

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Orvosi igazolás

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Lázár I. szerk.: A munka és a munkanélküliség pszichoszomatikája. Semmelweis Kiadó, Budapest, 220 old. (előkészületben). Elektronikus változatban már hozzáférhető
2. Harrach A., Kopp M.: Munka, egészség-betegség. In Kopp M., Berghammer R. szerk.: Orvosi pszichológia. Medicina, Budapest, 2008. 489-501. old.