Betűméret: A A A

A digitális egészség alapjai

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:
Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: A digitális egészség alapjai
Angol nyelven: The basics of digital health
Német nyelven: Die Grundlagen der digitalen Gesundheit

Kreditértéke:
Teljes óraszám: 28 előadás: gyakorlat: szeminárium: 28
Tantárgy típusa: kötelező kötelezően választható szabadon választható
Tanév: 2020/21
Tantárgy kódja1:
Tantárgyfelelős neve: Dr. Győrffy Zsuzsa
Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE ÁOK Magatartástudományi Intézet 1089. Nagyvárad tér 4. 06/203120506
Beosztása: egyetemi docens
Habilitációjának kelte és száma:2018. nov. 27. Pécs. 46/2018

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
A 21. század egészségügyi kihívásai közé tartozik a krónikus betegségek nagyarányú növekedése, a várható élettartam és az egészségügyi költségek emelkedése. Mindezzel párhuzamosan a web 2.0 korszak óriási hatást gyakorolt a medicinára, jelentős számban jelennek meg azok a betegek, akik a világhálón tájékozódnak, keresnek megoldást problémáikra, online próbálnak kapcsolatot teremteni gyógyítóikkal, viselhető szenzorok és applikációk révén monitorozzák egészségüket, menedzselik krónikus betegségeiket. Ez az átalakulás számos technikai, kulturális, etikai, pszichológiai és társadalmi kérdést vet fel. Kurzusunkban a digitális egészség lehetőségeinek és potenciális veszélyeinek felmérését és a jó megoldások mind szélesebb körben való ismertetését tűzzük ki célul. Különböző digitális technológiák vizsgálatával ismertetjük meg a hallgatókat, hogy például az internetes információkeresés, a közösségi média, az applikációk szenzorok használata valamint a telemedicina lehetőségei miként vannak jelen és hogyan alkalmazhatóak az egészségügyben.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
NET vagy EOK

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:
Bevezetést ad az alapvető digitális technológiák mindennapi orvosi gyakorlatba való használatához, lehetőséget ad a digitális egészség alapkutatásainak megismeréséhez és kritikai értelmezéséhez, fejleszti az alapvető kommunikációs, etikai, pszichológiai és társadalmi relevanciájú kérdések felismerését és az ehhez kapcsolódó problémamegoldó gondolkodás készségeit.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
orvos-egészségügyi szociológia

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók kiválasztásának módja:
Jelentkezés Neptun rendszeren keresztül min. 10 fő, max. 20 fő.

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptun rendszer

A tárgy részletes tematikája2:
1. A digitális egészség alapkérdései I. Dr. Győrffy Zsuzsa
2. A digitális egészség alapkérdései II. Dr. Győrffy Zsuzsa
3. Információkeresés az interneten és email használat az orvosi gyakorlatban Dr. Győrffy Zsuzsa
4. Közösségi média használat alapkérdései Dr. Győrffy Zsuzsa
5. Közösségi média lehetőségei a prevencióban Döbrössy Bence
6. A telemedicina lehetőségei. Dr. Győrffy Zsuzsa
7. Applikciók és szenzorok a mindennapi orvosi gyakorlatban Dr. Győrffy Zsuzsa
8. Digitalizáció és mentális egészség. Dr. Tóth Mónika Ditta PhD
9. Virtual reality az orvoslásban Dr. Kollár János PhD
10. Az adatvezérelt egészségügy Dr. Girasek Edmond PhD
11. A mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei Dr. Girasek Edmond PhD
12. Etikai kérdések a digitális egészség területén. Dr. Szebik Imre PhD
13. Projektbemutató, összefoglalás
14. Projektbemutató, összefoglalás

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: A tantárgy határterületen érintkezhet (jelentős átfedés nélkül) orvosi szociológia, orvosi kommunikáció, etika és pszichológia tantárgyakkal.

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka3: Projektmunka
A projektmunka során a hallgatók a tematika alapján választanak egy területet/témát a felsoroltakból, melyhez egy prezentációt készítenek. A prezentációhoz egy min. 2 oldalas írásos összefoglalót is szükséges mellékelni.
A prezentációban min. 2 tudományos cikket/könyvfejezetet, releváns statisztikai adatokat, min. egy videó részletet szükséges bemutatni. Ezen kívül továbbgondolandó kérdéseket és interaktív feladatokat szükséges a csoport számára prezentálni.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatok 75%-án való részvétel kötelező, a gyakorlatvezető minden gyakorlat elején jelenléti ívet töltet ki.
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban4:
Projektmunka beszámoló a félév során folyamatosan

A félév aláírásának követelményei:
A gyakorlatok legalább 75 százalékán való részvétel, valamint a projektmunka elvégzése és arról írásbeli beszámoló készítése, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetéig

A vizsga típusa: –

Vizsgakövetelmények5 –

Az osztályzat kialakításának módja és típusa6:
Félévközi jegy, amely a projektmunka szóbeli és írásos prezentációján alapuló ötfokozatú jegy.
Az érdemjegy kialakítása az alábbi módon történik.
Elérhető maximális pontszám: 100
Szóbeli prezentáció: 60 pont
Írásbeli prezentáció 30 pont
Órai aktivitás: 10 pont

Ponthatárok:
61-70 pont:2
71-80 pont:3
81-90 pont:4
91-100 pont: 5

A vizsgára történő jelentkezés módja: –

A vizsga megismétlésének lehetőségei:-

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Tankönyv: Digitális kommunikáció a mindennapi orvosi gyakorlatban (szerk: Dr. Győrffy Zsuzsa) in press

Ajánlott irodalom:
Mesko Bertalan, Győrffy Zsuzsa: The Rise of the Empowered Physician in the Digital Health Era: Viewpoint, JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 21: (3) p. e12490., 2019; https://bmjopen.bmj.com/content/9/3/e025267.info
Meskó B, Drobni Zs, Bényei É, Gergely B, Győrffy Zs: Digital health is a cultural transformation of traditional healthcare, MOBILE HEALTH 3: (9) 38, 2017; doi:10.21037/mhealth.2017.08.07 http://mhealth.amegroups.com/article/view/16494/16602

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

Beadás dátuma:

OKB véleménye:

Dékáni hivatal megjegyzése:

Dékán aláírása:

1 Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.
2 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével. Mellékletben nem csatolható!
3 Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.
4 Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.
5 Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .
6 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.