Betűméret: A A A

A digitális egészség alapjai

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

 

A tárgy neve: A digitális egészség alapjai

Angol nyelven:  The basics of digital health

Német nyelven: Die Grundlagen der digitalen Gesundheit

              

Kreditértéke:                    

Teljes óraszám:      28                  előadás:                        gyakorlat:             szeminárium: 28

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2021/22
Tantárgy kódja1:
Tantárgyfelelős neve: Dr. Győrffy Zsuzsa

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE ÁOK Magatartástudományi Intézet 1089. Nagyvárad tér 4. 06/203120506

Beosztása: egyetemi docens

Habilitációjának kelte és száma:2018. nov. 27. Pécs. 46/2018

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A 21. század egészségügyi kihívásai közé tartozik a krónikus betegségek nagyarányú növekedése, a várható élettartam és az egészségügyi költségek emelkedése. Mindezzel párhuzamosan a web 2.0 korszak óriási hatást gyakorolt a medicinára, jelentős számban jelennek meg azok a betegek, akik a világhálón tájékozódnak, keresnek megoldást problémáikra, online próbálnak kapcsolatot teremteni gyógyítóikkal, viselhető szenzorok és applikációk révén monitorozzák egészségüket, menedzselik krónikus betegségeiket. Ez az átalakulás számos technikai, kulturális, etikai, pszichológiai és társadalmi kérdést vet fel. Kurzusunkban a digitális egészség lehetőségeinek és potenciális veszélyeinek felmérését és a jó megoldások mind szélesebb körben való ismertetését tűzzük ki célul. Különböző digitális technológiák vizsgálatával ismertetjük meg a hallgatókat, hogy például az internetes információkeresés, a közösségi média, az applikációk szenzorok használata valamint a telemedicina lehetőségei miként vannak jelen és hogyan alkalmazhatóak az egészségügyben.

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

NET vagy EOK illetve a tárgy egyes órái TÁVOKTATÁSI FORMÁBAN (zoom rendszeren keresztül) kerülnek megtartásra.

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Bevezetést ad az alapvető digitális technológiák mindennapi orvosi gyakorlatba való használatához, lehetőséget ad a digitális egészség alapkutatásainak megismeréséhez és kritikai értelmezéséhez, fejleszti az alapvető kommunikációs, etikai, pszichológiai és társadalmi relevanciájú kérdések felismerését és az ehhez kapcsolódó problémamegoldó gondolkodás készségeit.

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): orvos-egészségügyi szociológia 
A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

 Jelentkezés Neptun rendszeren keresztül min. 10 fő, max. 20 fő.

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptun rendszer
A tárgy részletes tematikája2:

1. A digitális egészség alapkérdései I.

2. A digitális egészség alapkérdései II.

3. Információkeresés az interneten és email használat az orvosi gyakorlatban

4. Közösségi média használat alapkérdései

5. Közösségi média lehetőségei a prevencióban

6. A telemedicina lehetőségei.

7. Applikciók és szenzorok a mindennapi orvosi gyakorlatban

8. Digitalizáció és mentális egészség.

9. Virtual reality az orvoslásban

10. Az adatvezérelt egészségügy

11. A mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei

12. Etikai kérdések a digitális egészség területén.

13. Projektbemutató, összefoglalás

14. Projektbemutató, összefoglalás

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: A tantárgy határterületen érintkezhet (jelentős átfedés nélkül) orvosi szociológia, orvosi kommunikáció, etika és pszichológia tantárgyakkal.

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka3: Projektmunka

A projektmunka során a hallgatók a tematika alapján választanak egy területet/témát a felsoroltakból, melyhez egy prezentációt készítenek. A prezentációhoz egy min. 2 oldalas írásos összefoglalót is szükséges mellékelni.

A prezentációban min. 2 tudományos cikket/könyvfejezetet, releváns statisztikai adatokat, min. egy videó részletet szükséges bemutatni. Ezen kívül továbbgondolandó kérdéseket és interaktív feladatokat szükséges a csoport számára prezentálni.

A projektmunka mellet az egyes órákon a témák feldolgozása workshop/ projekt módszerrel történik – az ebben való aktív részvétel az érdemjegy 30%-át adja.

  

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 A gyakorlatok 75%-án való részvétel kötelező, a gyakorlatvezető minden gyakorlat elején jelenléti ívet töltet ki.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban4:

Projektmunka beszámoló és workshop/projekt részvétel a félév során folyamatosan 

A félév aláírásának követelményei:

A gyakorlatok legalább 75 százalékán való részvétel, valamint a projektmunka elvégzése és arról írásbeli beszámoló készítése, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetéig 

A vizsga típusa: –
Vizsgakövetelmények5
Az osztályzat kialakításának módja és típusa6:

Félévközi jegy, amely a projektmunka szóbeli és írásos prezentációján alapuló ötfokozatú jegy.

Az érdemjegy kialakítása az alábbi módon történik.

Elérhető maximális pontszám: 100

Szóbeli prezentáció: 50 pont

Írásbeli prezentáció 20 pont

Órai (workshop/projekt) aktivitás: 30 pont

 Ponthatárok:

61-70 pont:2

71-80 pont:3

81-90 pont:4

91-100 pont: 5 

A vizsgára történő jelentkezés módja: – 
A vizsga megismétlésének lehetőségei:-
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Tankönyv: Digitális kommunikáció a mindennapi orvosi gyakorlatban (szerk: Dr. Győrffy Zsuzsa) Letölthető: www. digitalisegeszseg.hu

Ajánlott irodalom:

Mesko Bertalan, Győrffy Zsuzsa: The Rise of the Empowered Physician in the Digital Health Era: Viewpoint, JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 21: (3) p. e12490., 2019; https://bmjopen.bmj.com/content/9/3/e025267.info

Meskó B, Drobni Zs, Bényei É, Gergely B, Győrffy Zs: Digital health is a cultural transformation of traditional healthcare, MOBILE HEALTH 3: (9) 38, 2017; doi:10.21037/mhealth.2017.08.07 http://mhealth.amegroups.com/article/view/16494/16602