Betűméret: A A A

Orvosi szociológia (FOK) – követelményrendszer

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Fogorvostudományi Kar

Semmelweis Egyetem                                                              

Oktatási szervezeti egység megnevezése: Magatartástudományi Intézet

Tantárgy neve: Orvosi szociológia (FOK)

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

                 kódja: FOKMAG235_1M

                 kreditértéke: 1

Tantárgy előadójának neve: Dr. Purebl György, intézetvezető
Tanév: 2020/2021 II. félév
A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A fogorvostanhallgatók megismertetése az egészség és a betegség társadalmi jellegzetességeivel, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek okaival és következményeivel, a pszichoszociális tényezők egészségügyi szerepével, az önkárosító magatartásformák, devianciák szabályszerűségeivel, a gyógyítás szociológiai jelenségeivel, az orvostudomány helyével és helyzetével, valamint az egészségügyi intézményrendszer társadalmi beágyazottságával és jellegzetességeivel.

A tantárgy sikeres teljesítése során megszerezhető kompetenciák:

Azon társadalmi háttérismeretek megszerzése, amelyek a páciensekkel való első találkozás előtt és a gyógyító munka egész folyamatában elengedhetetlenül szükségesek. A társadalmi, interkulturális és egészségügyi rendszert érintő legfontosabb, fogorvosok számára leginkább szükséges háttértudás megszerzése.

A tantárgy egyik fontos pillérét adó esetelemzések révén a társadalmi kérdések mindennapi orvosi gyakorlatban való megjelenésének megismerése.

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

 1. Bevezetés a fogorvosi szociológiába. A lakosság orális és általános egészségi állapota (előadás Döbrössy Bence)
 2. Társadalmi tényezők hatása az orális magatartásra (előadás Dr. Girasek Edmond)
 3. 21. századi fogászat – technológiai és szociokulturális változások (előadás Dr. Győrffy Zsuzsa)
 4. Interkulturális kérdések a fogorvoslásban (előadás Döbrössy Bence)
 5. Nemzeti ünnep
 6. A fájdalom szociokulturális vonatkozásai (előadás Dr. Zörgő Szilvia)
 7. A medikalizáció kérdései (előadás Dr. Susánszky Anna)
 8. Társadalmi egyenlőtlenségek I. (gyakorlat)
 9. Társadalmi egyenlőtlenségek II. (gyakorlat)
 10. Mit vár a páciens a fogorvostól? A fogászati betegelégedettség elmélete és mérése.                  Fogorvoshoz fordulás, betegviselkedés (gyakorlat)
 11. A fogorvosi hivatás, fogorvos-beteg kapcsolat (gyakorlat)
 12. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei I. (gyakorlat)
 13. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei II. (gyakorlat)
 14. Összefoglalás, értékelés (gyakorlat)
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az előadásokon való részvétel nem kötelező. .

A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a gyakorlatvezetők minden gyakorlat elején jelenléti ívet töltenek ki. A félév során maximum 2 hiányzás lehetséges. Félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel. 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
Orvosi igazolás szorgalmi időszakban a következő órán a gyakorlatvezetőnek, vizsgaidőszakban a tanulmányi felelősnek; félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel. 
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: – 
A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):
A gyakorlatok legalább 75 százalékán való részvétel.
Az osztályzat kialakításának módja:

Írásbeli vagy szóbeli vizsga.

A szóbeli- és írásbeli-vizsgán számon kért anyag megegyezik. A vizsga anyaga az előadások és szemináriumok témája, a honlapra feltöltött fogalomtár illetve a tankönyv megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga az Intézet honlapjáról és a Moodle-ből letölthető.

1.      a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) választható:

a.       írásbeli tesztvizsga – egy alkalommal, a vizsgaidőszak legelején

b.      szóbeli vizsga

 

2.      Írásbeli vizsga egy alkalommal lesz, a pontos kezdési időpont a Neptunban lesz megadva, teszt kérdésekből és esetelemzésből fog állni. Az írásbeli vizsgán szerzett jegy kizárólag szóban javítható.

Az írásbeli vizsga értékelésének kategóriái:
Jeles (5): 85-100 pont
Jó (4): 74-84 pont
Közepes (3): 61-73 pont
Elégséges (2): 51-60 pont

3.      Szóbeli vizsga az első hetet leszámítva hetente egy alkalommal lesz. A vizsgán minden hallgató 2 fogalmat és egy tételt húz.

 

A vizsga típusa: kollokvium
Vizsgakövetelmények:
Az előadások és szemináriumok témája, illetve a tankönyv megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga az Intézet honlapjáról letölthető.Az írásbeli vizsga értékelésének kategóriái:
Jeles (5): 85-100 pont
Jó (4): 74-84 pont
Közepes (3): 61-73 pont
Elégséges (2): 51-60 pontA kötelező írásbeli teszt- és esetelemző vizsgán ill. a szóbeli vizsgán a hallgatók az alábbi témakörökből vizsgáznak:

1.      Betegség, gyógyítás, társadalom. A lakosság orális és általános egészségi állapota.

2.      Az orális egészségi állapot egyenlőtlenségeinek kialakulásában szerepet játszó főbb tényezők.

3.      Egészségmagatartás: hagyományos és nem hagyományos rizikó- és protektív tényezők.

4.      Gyógyítók a társadalomban: az orvosi hivatás változása és az orvoslás jövője.

5.      Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei.

6.      Hozzáférés és költségnövelő tényezők az egészségügyben.

7.      Az interkulturális egészségügyi ellátás kérdései.

8.      Epidemiológiai átmenetek

 

A vizsgajelentkezés módja: Neptun
A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Orvosi igazolás átadása a tanulmányi felelősnek 
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Győrffy Zsuzsa- Szántó Zsuzsa: Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó 2019. e-tankönyvének fejezetei

 

Ajánlott irodalom:

Molnár Regina (szerk): Orvosi szociológia. Medicina Könyvkiadó 2013.

Giddens Anthony: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 2006