Betűméret: A A A

Orvosi szociológia (FOK) – követelményrendszer

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Fogorvostudományi Kar

Semmelweis Egyetem                                                              

Oktatási szervezeti egység megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

Tantárgy neve: Orvosi szociológia (FOK)

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

                 kódja: FOKMAG235_1M

                 kreditértéke: 1

Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács József egyetemi tanár

Tanév: 2019/2020 II. félév

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A fogorvostanhallgatók megismertetése az egészség és a betegség társadalmi jellegzetességeivel, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek okaival és következményeivel, a pszichoszociális tényezők egészségügyi szerepével, az önkárosító magatartásformák, devianciák szabályszerűségeivel, a gyógyítás szociológiai jelenségeivel, az orvostudomány helyével és helyzetével, valamint az egészségügyi intézményrendszer társadalmi beágyazottságával és jellegzetességeivel.

A tantárgy sikeres teljesítése során megszerezhető kompetenciák:

Azon társadalmi háttérismeretek megszerzése, amelyek a páciensekkel való első találkozás előtt és a gyógyító munka egész folyamatában elengedhetetlenül szükségesek. A társadalmi, interkulturális és egészségügyi rendszert érintő legfontosabb, fogorvosok számára leginkább szükséges háttértudás megszerzése.

A tantárgy egyik fontos pillérét adó esetelemzések révén a társadalmi kérdések mindennapi orvosi gyakorlatban való megjelenésének megismerése.

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

 1. Bevezetés a fogorvosi szociológiába (gyakorlat)
 2. A lakosság orális és általános egészségi állapota (előadás, Döbrössy Bence)
 3.  Társadalmi tényezők hatása az orális magatartásra (előadás, Dr. Girasek Edmond)
 4. 21. századi fogászat –  technológiai és szociokulturális változások (előadás Dr. Győrffy Zsuzsa)
 5. Interkulturális kérdések a fogorvoslásban (előadás Döbrössy Bence)
 6. A fájdalom szociokulturális vonatkozásai (előadás Zörgő Szilvia)
 7. A medikalizáció kérdései (előadás Dr.. Susánszky Anna)
 8. Mit vár a páciens a fogorvostól ? A fogászati betegelégedettség elmélete és mérése. Fogorvoshoz fordulás, betegviselkedés (gyakorlat)
 9. A fogorvosi hivatás, fogorvos-beteg kapcsolat (gyakorlat)
 10. Társadalmi egyenlőtlenségek (gyakorlat)
 11. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei I. (gyakorlat)
 12. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei II. (gyakorlat)
 13. A fogorvosi szociológia kérdései  a mindennapi forgorvosi praxisban(előadás-meghívott vendégekkel)
 14.  Összefoglalás, értékelés (gyakorlat)

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az előadásokon való részvétel nem kötelező. .

A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a gyakorlatvezetők minden gyakorlat elején jelenléti ívet töltenek ki. A félév során maximum 2 hiányzás lehetséges. Félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel.

 Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás szorgalmi időszakban a következő órán a gyakorlatvezetőnek, vizsgaidőszakban a tanulmányi felelősnek; félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel.

 A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: –

 A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

 A gyakorlatok legalább 75 százalékán való részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja:

Írásbeli vagy szóbeli vizsga.

A szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag megegyezik. A vizsga anyaga az előadások és szemináriumok témája, a honlapra feltöltött fogalomtár illetve a tankönyv megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga az Intézet honlapjáról letölthető.

 1. a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) választható:
  írásbeli tesztvizsga – egy alkalommal, a vizsgaidőszak legelején
  szóbeli vizsga
 2. Írásbeli vizsga egy alkalommal lesz, a pontos kezdési időpont a Neptunban lesz megadva, (NET Barna és Zöld előadó), teszt és esetelemzésből fog állni. Az írásbeli vizsgán szerzett jegy kizárólag szóban javítható.

Az írásbeli vizsga értékelésének kategóriái:
Jeles (5): 85-100 pont
Jó (4): 74-84 pont
Közepes (3): 61-73 pont
Elégséges (2): 51-60 pont

 1. Szóbeli vizsga az első hetet leszámítva hetente egy alkalommal lesz. A vizsgán minden hallgató 2 fogalmat és egy tételt húz.

A vizsga típusa:  kollokvium

Vizsgakövetelmények:

Az előadások és szemináriumok témája, illetve a tankönyv megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga az Intézet honlapjáról letölthető.

Az írásbeli vizsga értékelésének kategóriái:
Jeles (5): 85-100 pont
Jó (4): 74-84 pont
Közepes (3): 61-73 pont
Elégséges (2): 51-60 pont

A kötelező írásbeli teszt- és esetelemző vizsgán ill. a szóbeli vizsgán a hallgatók az alábbi témakörökből vizsgáznak:

 1. Betegség, gyógyítás, társadalom. A lakosság orális és általános egészségi állapota.
 2. Az orális egészségi állapot egyenlőtlenségeinek kialakulásában szerepet játszó főbb tényezők.
 3. Egészségmagatartás: hagyományos és nem hagyományos rizikó- és protektív tényezők.
 4. Gyógyítók a társadalomban: az orvosi hivatás változása és az orvoslás jövője.
 5. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei.
 6. Hozzáférés és költségnövelő tényezők az egészségügyben.
 7. Az interkulturális egészségügyi ellátás kérdései.
 8. Epidemiológiai átmenetek

A vizsgajelentkezés módja:

 Neptun

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

Neptun

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Orvosi igazolás átadása a tanulmányi felelősnek

 A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Győrffy Zsuzsa- Szántó Zsuzsa: Orvosi

szociológia. Semmelweis Kiadó 2019. tankönyvének fejezetei

Ajánlott irodalom:

Molnár Regina (szerk): Orvosi szociológia. Medicina Könyvkiadó 2013.

Giddens Anthony: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 2006