Betűméret: A A A

Fogorvosi pszichológia – Követelményrendszer

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar 
A tárgy neve:  Fogorvosi pszichológiaAngol nyelven1: Dental psychology

Német nyelven1:  Zahnmedizinische Psychologie                                   

Kreditértéke:  1                 

Teljes óraszám:      28                  előadás:   28                     gyakorlat:    –          szeminárium: –

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente): évente

Tanév: 2020/2021 II. félév
Tantárgy kódja2:
Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács JózsefMunkahelye, telefonos elérhetősége: : Magatartástudományi Intézet, +36 (1) 2102953

Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: A tantárgy interdiszciplináris, erőteljesen kapcsolódik a biomedicinához, különösen a pszichofiziológia révén, ugyanakkor az orvoslás humán oldalát is tárgyalja. Célja, hogy a hallgatók megismerjék az emberi személyiség, viselkedés, érzelem és motiváció alapvető törvényszerűségeit. Az emberi viselkedés alapelveinek gyakorlati szempontú megismertetése segíti a hallgatókat abban, hogy jobban megértsék a páciensek mentális állapotát és jobban tudják kezelni a pszichológiai problémákat. Megismerik a fogorvoslás szempontjából legjelentősebb pszichológiai jelenségeket: a fájdalom, a szorongás és a stressz alaptörvényeit. Betekintést nyernek a pszichoszomatika működésébe és az alapvető pszichoterápiás eljárásokba.
A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): NET, EOK
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra, hogy

·        felismerje az alapvető pszichológiai folyamatokat;

·        felismerje a mentális zavarok fő tüneteit;

·        felismerje a fogorvosi szorongás tüneteit, és képes legyen az alapvető szorongás csökkentő intervenciók elvégzésére;

·        alkalmazni tudjon olyan kommunikációs módszereket, amelyek segítik különböző páciensek fogorvosi kezelését

·        tudjon megfelelően kommunikálni és életkornak megfelelő tájékoztatást nyújtani;

·        ismerje a fogorvosi gyakorlatban alkalmazható pszichoterápiás intervenciókat;

·        felismerje a fogorvosi kezeléssel kapcsolatos, valamint a fogorvosi hivatásból adódó stressz forrásokat, és képes legyen ezek adekvát kezelésére.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): A tantárgy felvételének nincs előtanulmányi feltétele. 
A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja: Minimum 30 fő
A kurzusra történő jelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül 
A tárgy részletes tematikája3:
(a tantárgy tananyagának leírását, a tárgy tematikáját olyan módon, hogy az lehetővé tegye más intézményben a kreditelismerési döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását )
 Az előadások tematikája:

1. Bio-pszicho-szociális modell a gyógyításban. Az orvosi hivatás kihívásai és szépségei. Mentálhigiéniai kérdések.

2.  Személyiség, személyiségfejlődés.

3. Tudat, tudatállapotok, ébrenlét, alvás. Bruxizmus.

4. A fájdalom pszichológiája és pszichoterápiás befolyásolása.

5. Testkép, testképzavarok, evészavarok és fogorvosi vonatkozásaik.

6. A szorongás pszichológiai elméletei. Szorongásos kórképek. Motiváció.

7. Félelem, szorongás, fájdalom, és ezek kommunikációs kezelése a fogászatban. Különleges esetek a fogászati gyakorlatban.

8. A gyógyító team: a fogorvos, az asszisztens és a technikus együttműködésének

sajátosságai.

9. A tájékoztatás és együttműködés kialakításának pszichológiája és módszertana- I

10. A tájékoztatás és együttműködés kialakításának pszichológiája és módszertana- II

11. Kommunikáció különböző korosztályú páciensekkel.

12. Pszichoterápiás készségek és ezek használata a fogorvosi gyakorlatban. Prevenció.

13. Relaxáció, hipnózis és szimbólumterápiák a fogorvosi gyakorlatban.

14. Stressz, a stresszkezelés technikái. Kiégés és megelőzése.

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:
·        Orvosi szociológia (Lehetséges átfedés: fogorvos-beteg kapcsolat, az orvosi hívatás)
·        Fogorvosi etika (Lehetséges átfedés: betegtájékoztatás) 
A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: nincs 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Az előadásokon való részvétel nem kötelező. 
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5: Zárthelyi dolgozat a 8. héten. A zárthely dolgozat témaköre: az előadások anyaga. Pótlása, javítása egy héttel később lehetséges. 
A félév aláírásának követelményei: A zárthelyi dolgozat min. 50%-os teljesítése.
A vizsga típusa: Kollokvium
Vizsgakövetelmények6: Év végi írásbeli tesztvizsga 
Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: 5 fokozatú értékelés.
A vizsgára történő jelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül. 
A vizsga megismétlésének lehetőségei: TVSZ szerint
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):Kötelező irodalom:

Pilling János: Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018. 65-120 old.

Orvosi pszichológia (szerk: Kopp Mária, Berghammer Rita). Medicina kiadó, 2009. 39-54old,  96-108 old, 131-156 old, 336-339 old, 451-474 old.

Félelem, szorongás, fájdalom a fogászatban. Magyar és angol nyelvű szöveggyűjtemény. Dental Press, 2002 .

Az előadások anyaga letölthető:
https://itc.semmelweis.hu/moodle/ https://semmelweis.hu/magtud/oktatas/tantargyak/fogorvostudomanyi-kar/fogorvosi-pszichologia-fok/ 

Oktatásszervező: Dr. Szumska Irena, elérhetősége: szumiren@gmail.com