Betűméret: A A A

Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

Tantárgy neve: Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

                 kódja: AOKPSI050_1M

                 kreditértéke: 2 (egy félév)

Tantárgy előadójának neve: Dr. Réthelyi János, egyetemi tanár, Dr. Kovács József, egyetemi tanár

A tantárgy tanulmányi felelősei: Dr. Unoka Zsolt, Dr. Purebl György

Tanév: 2018/2019 2. szemeszter

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban kurzusok célja, hogy a hallgatók az általános orvosi működéshez szükséges pszichoterápiás alapismereteket szerezzenek. Elvárás a hallgatókkal szemben, hogy az orvosi munkához szükséges alapvető pszichoterápiás technikákról ismereteket szerezzenek, képesek legyenek alapvető pszichoterápiás technikákat alkalmazni. A kurzus elvégzésének további célja, hogy a hallgatók elmélyítsék kommunikációs készségeiket, önállóan legyenek képesek pszichoterápiát igénylő problémák felismerésére, és azok alapszintű kezelésére.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

A blokkok során élményközpontú készségfejlesztő tréning-elemeket használunk. Az előadások a blokkokba ágyazva hangzanak el, minden blokkban két előadás. Minden tömb 4 blokkból áll. A tömb végén a hallgatók többszörös választásos tesztvizsgát tesznek

 1. Blokk

Fókusz: bevezetés, az orvosi kommunikáció és orvosi pszichológiai tantárgyban tanultak felidézése, szocializáció a tömbösített tréning-jellegű oktatásra. Elsajátítandó készségek: visszatükrözések, normalizálás, átkeretezés, dekatasztrofizálás, Szókratészi kérdezés.

Témák:

 

 • Bevezetés.
 • A pszichoterápia szerepe az orvosi gyakorlatban és a betegség okozta stressz kezelése
 • Pszichoterápiás alaptechnikák
 • A szorongás pszichoterápiás kezelésének alaptechnikái

 

A blokkban elhangzó előadások:

 

 • Pszichoterápia alapmechanizmusai, változást előidéző technikák, alapkompetenciák
 • Szorongás pszichoterápiája
 1. Blokk

Fókusz: olyan egymással is gyakran komorbid mentális zavarokkal kapcsolatos alap-pszichoterápiás készségek megismerése, ahol a KVT első választandó kezelési mód. Elsajátítandó készségek: Viselkedés-aktiváció, pozitív élményekre fókuszálás elősegítése, standard kérdések, kognitív torzítások felismerése, oszlop-módszerek, tanácsadás alapkészségei, stimulus kontroll, paradox instrukciók alapelvei, párterápia alapelvei

Témák:

 • Depresszió pszichoterápiája
 • Alvászavarok pszichoterápiája
 • Szexuális problémák pszichoterápiája

A blokkban elhangzó előadások:

 • A depressziós epizód pszichoterápiás kezelésének alaptechnikái
 • Tanácsadási módszerek, stimulus kontrol ill. paradox technikák elsősorban inszomnia és a szexuális zavarok kezelésében
 1. Blokk

Fókusz: a mindennapi orvosi gyakorlatban gyakori problémát jelentő mentális zavarok ill. együttműködési problémák kezelése. A blokk központi kérdése a motivációt növelő készségek elsajátítása. Elsajátítandó készségek: motivációs interjú, megoldásközpontú tanácsadás, asszertív konfrontáció

Témák:

 • Krónikus betegek pszichoterápiás támogatása
 • Szomatizáció pszichoterápiája
 • Az addikciók pszichoterápiája

A blokkban elhangzó előadások:

 • Motivációs technikák a mindennapi orvosi gyakorlatban (elsősorban szerhasználattal és compliance-problémákkal küzdő betegek esetében)
 • Szomatizáció pszichoterápiája
 1. Blokk

Fókusz: speciális  nehéz helyzetek kezelése. Elsajátítandó készségek: pszichológiai  elsősegély, krízisintervenció, KOMP.

Témák:

 • A pszichotikus betegségek pszichoterápiás megközelítése
 • Nehéz betegek az orvosi gyakorlatban
 • Krízisintervenció. Öngyilkossági késztetés felismerése, pszichoterápiás kezelése az orvosi gyakorlatban

A blokkban elhangzó előadások:

 • Krízis intervenció. Öngyilkossági késztetés felismerése, pszichoterápiája az orvosi gyakorlatban
 • Pszichotikus betegek pszichoterápiás kezelése

E-learning tananyag: A tananyag, írásos tartalom mellett pszichoterápiás technikákat bemutató videó felvételeket tartalmaz. A diákok feladata, hogy a vonatkozó az e-learning tananyagot a tömbösített oktatás blokkjai előtt átnézzék, és abból előre felkészüljenek

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

A gyakorlatvezetők jelenléti ívet és gyakorlati jegyzőkönyvet vezetnek. Utóbbiban az oktatók rögzítik a következő adatokat: oktatott csoport, dátum, a gyakorlatokon ismertetett témák, bemutatott pszichoterápiás technikák. 3×45 perc hiányzás megengedett a pótlásokra a tömbösített kurzusok általános ide vonatkozó szabályai érvényesek

 A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: –

 A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is): Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való aktív részvétel, melyek során a pszichoterápiás technikák gyakorlása zajlik. A félévek elfogadásának feltétele továbbá az e-learning tananyagok áttanulmányozása

Az osztályzat kialakításának módja:  a maximálisan elérhető pont kevesebb, mint 50%-a -elégtelen, 51-60% – 2, 61-70% – 3, 71-85% 4, 86% vagy több – 5

A vizsga típusa: többszörös választásos írásbeli teszt

Vizsgakövetelmények: A tömb végén a hallgatók többszörös választásos tesztvizsgát tesznek

A vizsgajelentkezés módja: A hallgatók csak ahhoz az intézményhez jelentkezhetnek vizsgára, ahol a gyakorlatokat végezték. A vizsgajelentkezések a Neptun portálon történnek, amely a vizsgakezdés időpontjától számított 48 órán belül lezárja a jelentkezést. Ezt követően sem újabb jelentkezésre, sem vizsganap cseréjére nincs lehetőség a rendszeren.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A vizsgajelentkezés módosítása a Neptun Rendszer által megszabott keretek között történik. Rendkívüli esetben a Dékáni Hivatal Neptun felelőse segít a létszámzárás utáni módosítás végrehajtásában.

 A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

A vizsgáról való távolmaradást a hallgató orvosi igazolással igazolhatja három munkanapon belül. Ebben az esetben nem rögzítjük a „nem jelent meg” kifejezést a rendszerben.

 A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban e-learning tananyag

Unoka Zsolt, Purebl György, Túry Ferenc, Bitter István, Réthelyi János, Kovács József: A pszichoterápia alapjai. 2. átdolgozott kiadás.  Semmelweis Kiadó. 2019.

Purebl: Alacsony intenztású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban. Oriold és Tsa Kiadó, 2018.

Ajánlott olvasmányok:

Szőnyi Gábor, Füredi János: A pszichoterápia tankönyve. Medicina. Budapest. 2008.

Perczel Forintos D, Mórotz K.: Kognitív viselkedésterápia. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest. 2010.

Tringer László: Gyógyító beszélgetés. VIKOTE. 2007.