Betűméret: A A A

Orvosi szociológia (AOK) teljes követelményrendszere

2019/2020. II. félév

KÖVETELMÉNYRENDSZER
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: Magatartástudományi Intézet

 A tárgy neve: Orvos-egészségügyi szociológia

Angol nyelven1: The Sociology of Medicine and Healthcare

Német nyelven1: Medizin- und Gesundheitssoziologie

Kreditértéke:                 

Teljes óraszám: 28  előadás:  8         gyakorlat: 20       szeminárium:

Tantárgy típusa:  kötelező

Tanév: 2019/2020 (I. félévben: A-D, II. félévben: E-H csoportoknak)

Tantárgy kódja2: AOKMAG669_1M

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Kovács József

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, 1089. Nagyvárad tér 4.

Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár

Habilitációjának kelte és száma: 2006.V.26. (231) 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
A 20. század második felében az orvoslásban a biomedikális modellt egyre inkább felváltotta a rendszerszemléletű bio-pszicho-szociális elmélet. E megközelítés szerint a megbetegedések hátterében mind a biológiai, mind a pszichológiai, mind pedig a társadalmi háttértényezőknek és kölcsönös egymásra hatásuknak jelentős szerepe van. Oktatásunkban e szemlélet alapján közelítjük meg az egészség-betegség világának különböző témaköreit.

A fenti megközelítést alapul véve, az orvosi szociológia célja, hogy megismertesse a leendő orvosokat azokkal a társadalmi tényezőkkel, amelyeknek az ismerete a gyógyítás folyamatában elengedhetetlen. A társadalmi egyenlőtlenségek szerepének megismerése, az egészségügyi rendszerek működésének alapelvei, az orvosi hivatás és átalakulása vagy a medikalizáció jelensége egyaránt részei a képzés tematikájának. Oktatási és projektfeladati programunk része továbbá, a digitális egészség/egészségügy társadalmi relevanciájú kérdéseibe való betekintés.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Elméleti Orvostudományi Központ 1094 Budapest Tűzoltó utca 37-47.

 A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Azon társadalmi háttérismeretek megszerzése, amelyek a páciensekkel való első találkozás előtt és a gyógyító munka egész folyamatában elengedhetetlenül szükségesek. A társadalmi, interkulturális és egészségügyi rendszert érintő legfontosabb, orvosok számára leginkább szükséges háttértudás megszerzése.

A tantárgy egyik fontos pillérét adó esetelemzések révén a társadalmi kérdések mindennapi orvosi gyakorlatban való megjelenésének megismerése.

A projektfeladat révén gyakorlati kutatómunkában való tapasztalatszerzés és a teammunka alapjainak elsajátítása.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): –

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:
I. félévben: A-D, II. félévben: E-H csoportoknak

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptun

 A tárgy részletes tematikája3:

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

 1. febr.3-7.. Egészség és betegség a társadalomban – bevezetés az orvosi és egészségszociológiába (előadás) Dr. Győrffy Zsuzsa
 2. febr. 10-14. Az orvosi szociológia módszerei – bevezetés az orvosi szociológiába (gyakorlat)
 3. febr.17-21.A projektfeladat előkészítése (gyakorlat)
 4. febr.. 24-28. A digitális egészség kihívásai (előadás) Dr. Győrffy Zsuzsa
 5. márc. 2-6. Interkulturális kérdések az orvoslásban (előadás) Döbrössy Bence
 6. márc. 9-13.. Epidemiológiai átmenetek (előadás) Susánszky Anna
 7. márc. 16-20 . Tavaszi szünet
 8. márc.23-28. Orvoshoz fordulás-betegviselkedés (gyakorlat)
 9. márc. 30-ápr.03. Társadalmi egyenlőtlenségek I.(gyakorlat)
 10. ápr. 6-11. Társadalmi egyenlőtlenségek II. (gyakorlat)
 11. ápr.13- 17. Az egészségügyi rendszerek általános jellemzői (gyakorlat)
 12. ápr. 20-24 Orvossá válás, a hivatás jellegzetességei (gyakorlat )
 13. ápr. 27-máj. 1. Esetelemzés és projektmunka beszámoló (gyakorlat)
 14. máj. 4-8 . Projektmunka beszámoló és összefoglalás (gyakorlat)
 15. máj. 11-15. Esetelemzés és projektmunka beszámoló (gyakorlat)

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:
Népegészségtan
A digitális egészségügy alapjai

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4:
 A projektfeladat megfelelő szintű elvégzése a tárgy aláírásának feltétele.

 A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
Az előadásokon való részvétel nem kötelező.

A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a gyakorlatvezetők minden gyakorlat elején jelenléti ívet töltenek ki. A félév során maximum 2 hiányzás lehetséges. Félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel.

Hiányzás igazolása: Orvosi igazolás szorgalmi időszakban a következő órán a gyakorlatvezetőnek, vizsgaidőszakban a tanulmányi felelősnek; félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel.

 A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5
A projektfeladat megfelelő szintű elvégzése a tárgy aláírásának feltétele.

 A félév aláírásának követelményei:
A félév végi aláíráshoz szükséges a tantárgy óráinak legalább 75%-án és legalább 8 gyakorlaton való részvétel valamint a projektfeladat elkészítése.

A vizsga típusa: Kollokvium

A távvizsgázás szabályai

Vizsgakövetelmények6:

Az előadások és a gyakorlatok anyaga, illetve a tankönyv megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga illetve egyéb kiegészítő anyagok az Intézet honlapjáról letölthetőek. Írásbeli vizsga.

Az értékelés kategóriái:
Jeles (5): 85-100 pont
Jó (4): 74-84 pont
Közepes (3): 61-73 pont
Elégséges (2): 51-60 pont

A kötelező írásbeli teszt- és esetelemző vizsgán a hallgatók az alábbi témakörökből vizsgáznak:

 1. Betegség, gyógyítás, társadalom. Epidemiológiai korszakok.
 2. Az egészségszociológia alapvető módszertani kérdései.
 3. Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek kialakulásában szerepet játszó főbb tényezők.
 4. Egészségmagatartás: hagyományos és nem hagyományos rizikó- és protektív tényezői.
 5. Gyógyítók a társadalomban: az orvosi hivatás változása és az orvoslás jövője.
 6. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei.
 7. Hozzáférés és költségnövelő tényezők az egészségügyben.
 8. Az interkulturális egészségügyi ellátás kérdései.

 Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:

A projektfeladat megfelelő szintű elvégzése a szorgalmi időszakban a vizsgára bocsáthatóság feltétele.

A kötelező írásbeli tesztvizsga a vizsgaidőszakban tehető le, maximálisan 100 pont szerezhető.

A vizsgára történő jelentkezés módja: Neptun

A vizsga megismétlésének lehetőségei: TVSZ szerint

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Győrffy Zsuzsa – Szántó Zsuzsa: Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2019

További kötelező tananyagok:
Az előadások és gyakorlatok témái (elektronikus tananyagok), illetve a tankönyv megfelelő fejezetei.

Ajánlott irodalom:
Molnár Regina (szerk): Orvosi szociológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017
Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003

 

 

 

1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.

2   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

4   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

5   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

6  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.

7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.

2019/2020. I. félév

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Orvos-egészségügyi szociológia

Angol nyelven1: The Sociology of Medicine and Healthcare

Német nyelven1: Medizin- und Gesundheitssoziologie

Kreditértéke:                 

Teljes óraszám: 28  előadás:         8               gyakorlat:       20       szeminárium:

Tantárgy típusa:  kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2019/2020 (I. félévben: A-D, II. félévben: E-H csoportoknak)

 Tantárgy kódja2: AOKMAG524_1M

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Kovács József

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, 1089. Nagyvárad tér 4.

Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár

Habilitációjának kelte és száma: 2006.V.26. (231)

 A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

 A 20. század második felében az orvoslásban a biomedikális modellt egyre inkább felváltotta a rendszerszemléletű bio-pszicho-szociális elmélet. E megközelítés szerint a megbetegedések hátterében mind a biológiai, mind a pszichológiai, mind pedig a társadalmi háttértényezőknek és kölcsönös egymásra hatásuknak jelentős szerepe van. Oktatásunkban e szemlélet alapján közelítjük meg az egészség-betegség világának különböző témaköreit.

A fenti megközelítést alapul véve, az orvosi szociológia célja, hogy megismertesse a leendő orvosokat azokkal a társadalmi tényezőkkel, amelyeknek az ismerete a gyógyítás folyamatában elengedhetetlen. A társadalmi egyenlőtlenségek szerepének megismerése, az egészségügyi rendszerek működésének alapelvei, az orvosi hivatás és átalakulása vagy a medikalizáció jelensége egyaránt részei a képzés tematikájának. Oktatási és projektfeladati programunk része továbbá, a digitális egészség/egészségügy társadalmi relevanciájú kérdéseibe való betekintés.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

 Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.

Elméleti Orvostudományi Központ 1094 Budapest Tűzoltó utca 37-47.

 A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Azon társadalmi háttérismeretek megszerzése, amelyek a páciensekkel való első találkozás előtt és a gyógyító munka egész folyamatában elengedhetetlenül szükségesek. A társadalmi, interkulturális és egészségügyi rendszert érintő legfontosabb, orvosok számára leginkább szükséges háttértudás megszerzése.

A tantárgy egyik fontos pillérét adó esetelemzések révén a társadalmi kérdések mindennapi orvosi gyakorlatban való megjelenésének megismerése.

A projektfeladat révén gyakorlati kutatómunkában való tapasztalatszerzés és a teammunka alapjainak elsajátítása.

  A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

 1. félévben: A-D, II. félévben: E-H csoportoknak

 

A kurzusra történő jelentkezés módja:

Neptun

 A tárgy részletes tematikája3:

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

 1. Egészség és betegség a társadalomban – bevezetés az orvosi és egészségszociológiába (előadás) Dr. Győrffy Zsuzsa
 2. Az orvosi szociológia módszerei – bevezetés az orvosi szociológiába (gyakorlat: Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Győrffy Zsuzsa, Susánszky Anna)
 3. A projektfeladat előkészítése (gyakorlat Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Győrffy Zsuzsa, Susánszky Anna)
 4. A digitális egészség kihívásai (előadás) Dr. Győrffy Zsuzsa, Dr.Meskó Bertalan
 5. Interkulturális kérdések az orvoslásban (előadás) Döbrössy Bence
 6. Epidemiológiai átmenetek (előadás) Susánszky Anna

7. Orvoshoz fordulás-betegviselkedés (gyakorlat Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Győrffy Zsuzsa, Susánszky Anna)

 1. Társadalmi egyenlőtlenségek I.(gyakorlat, Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Győrffy Zsuzsa, Susánszky Anna)
 2. Társadalmi egyenlőtlenségek II. (gyakorlat, Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Győrffy Zsuzsa, Susánszky Anna)
 3. Az egészségügyi rendszerek általános jellemzői (gyakorlat, Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Győrffy Zsuzsa, Susánszky Anna)
 4. Orvossá válás, a hivatás jellegzetességei (gyakorlat Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Győrffy Zsuzsa, Susánszky Anna)
 5. Esetelemzés és projektmunka beszámoló (gyakorlat Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Győrffy Zsuzsa, Susánszky Anna)
 6. Esetelemzés és projektmunka beszámoló (gyakorlat Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Győrffy Zsuzsa, Susánszky Anna)
 7. Projektmunka beszámoló és összefoglalás (gyakorlat Döbrössy Bence, Dr. Girasek Edmond, Dr. Győrffy Zsuzsa, Susánszky Anna)

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Népegészségtan

A digitális egészségügy alapjai

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4:

 A projektfeladat megfelelő szintű elvégzése a tárgy aláírásának feltétele.

 A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az előadásokon való részvétel nem kötelező.

A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a gyakorlatvezetők minden gyakorlat elején jelenléti ívet töltenek ki. A félév során maximum 2 hiányzás lehetséges. Félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel.

Hiányzás igazolása: Orvosi igazolás szorgalmi időszakban a következő órán a gyakorlatvezetőnek, vizsgaidőszakban a tanulmányi felelősnek; félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható egy másik tanulócsoport gyakorlatán való részvétel.

 A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:

 A projektfeladat megfelelő szintű elvégzése a tárgy aláírásának feltétele.

 A félév aláírásának követelményei:

 A félév végi aláíráshoz szükséges a tantárgy óráinak legalább 75%-án és legalább 8 gyakorlaton való részvétel valamint a projektfeladat elkészítése.

 A vizsga típusa:

 Kollokvium

Vizsgakövetelmények6:

Az előadások és a gyakorlatok anyaga, illetve a tankönyv megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga illetve egyéb kiegészítő anyagok az Intézet honlapjáról letölthetőek. Írásbeli vizsga.

Az értékelés kategóriái:
Jeles (5): 85-100 pont
Jó (4): 74-84 pont
Közepes (3): 61-73 pont
Elégséges (2): 51-60 pont

A kötelező írásbeli teszt- és esetelemző vizsgán a hallgatók az alábbi témakörökből vizsgáznak:

 1. Betegség, gyógyítás, társadalom. Epidemiológiai korszakok.
 2. Az egészségszociológia alapvető módszertani kérdései.
 3. Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek kialakulásában szerepet játszó főbb tényezők.
 4. Egészségmagatartás: hagyományos és nem hagyományos rizikó- és protektív tényezői.
 5. Gyógyítók a társadalomban: az orvosi hivatás változása és az orvoslás jövője.
 6. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei.
 7. Hozzáférés és költségnövelő tényezők az egészségügyben.
 8. Az interkulturális egészségügyi ellátás kérdései.

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:

A projektfeladat megfelelő szintű elvégzése a szorgalmi időszakban a vizsgára bocsáthatóság feltétele.

A kötelező írásbeli tesztvizsga a vizsgaidőszakban tehető le, maximálisan 100 pont szerezhető. 

A vizsgára történő jelentkezés módja:

Neptun

 A vizsga megismétlésének lehetőségei:

TVSZ szerint

 A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Győrffy Zsuzsa – Szántó Zsuzsa: Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2019

További kötelező tananyagok:

Az előadások és gyakorlatok témái (elektronikus tananyagok), illetve a tankönyv megfelelő fejezetei.

Ajánlott irodalom:

Molnár Regina (szerk): Orvosi szociológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017

Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

 A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 Beadás dátuma:

 OKB véleménye:

 Dékáni hivatal megjegyzése:

 Dékán aláírása:

 1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.

2   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.

3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!

4   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.

5   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.

6  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.

7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.