Betűméret: A A A

Orvosi kommunikáció – Követelményrendszer

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve:  Orvosi kommunikáció

Angol nyelven: Medical communication

Német nyelven: Ärztliche Kommunikation                    

Kreditértéke:   2                

Teljes óraszám: 28                       előadás:     10                   gyakorlat:       18       szeminárium:

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2020/2021

Tantárgy kódja2: AOKMAG670_1M

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően)

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács József

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Magatartástudományi Intézet, +36 (1) 2102953

Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár

Habilitációjának kelte és száma: 2006.V.26. (231)

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A hatékony gyógyítás nélkülözhetetlen eleme a megfelelő kommunikáció. Ez teremti meg az orvos és a páciens közötti bizalomteljes kapcsolatot, ez teszi lehetővé, hogy az orvos megismerje a diagnózist megalapozó információkat, s ez szükséges ahhoz is, hogy a beteg megfelelően együttműködjön az orvossal. Az oktatás célja részben azoknak a kommunikációs módszereknek az átadása, amelyekkel hatékonyabbá válhatnak az orvosok mindennapos feladatai: a betegek meghallgatása, kikérdezése, tájékoztatása, együttműködésük kialakítása. Az oktatás tárgyai a mindennapi orvos-beteg kapcsolat olyan – az utóbbi időben előtérbe került – elemei is, mint pl. a közös döntéshozatal, az orvosi kommunikáció szuggesztív hatásai, a betegbiztonság kommunikációs vonatkozásai.

Az orvosi kommunikáció általános szabályszerűségeinek ismertetése mellett a tantárgy a gyógyítás különböző színtereinek kommunikációs sajátosságait is bemutatja. Így többek között foglalkozunk a gyermekekkel, az idősekkel való kommunikáció sajátosságaival, a szexuális témák megbeszélésének és az orvos kulturális kompetenciájának a kérdésköreivel is. Oktatásunkban nagy hangsúlyt helyezünk az orvos-beteg kapcsolat nehéz kérdéseire, így foglalkozunk a rossz hírek közlésével, az agresszió kommunikatív kezelési lehetőségeivel.
A tárgy oktatásának fő célja, hogy az orvosi hivatásra készülő hallgatók olyan kommunikációs ismereteket sajátítsanak el, amelyek elősegítik a megfelelő orvos-beteg kapcsolat kialakítását, s amelyeket a mindennapi gyakorlatukban alkalmazva hatékonyabbá tehetik gyógyító munkájukat.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

Az előadások helyszíne: EOK Békésy György előadóterem, Tűzoltó utca 37-43

A gyakorlatok helyszíne: Avicenna Oktatási Központ (1089 Budapest, Orczi út 3-5.)

és Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató képessé válik arra, hogy

  • megfelelő kérdezési technikát használva hatékonyan tudja feltérképezni a diagnózisalkotáshoz szükséges információkat;
  • alkalmazni tudjon olyan kommunikációs módszereket, amelyek a betegtájékoztatás során elősegítik az információk megértését és megjegyzését;
  • figyelmének és empátiájának kifejezésére konkrét kommunikációs módszereket ismerjen és alkalmazzon;
  • a páciens terápiás együttműködésének javítása érdekében többféle kommunikációs módszert is használni tudjon;
  • a kezelések lehetséges kockázatairól jogszerű, tárgyilagos, mégsem riasztó módon tudja tájékoztatni a pácienst;
  • aktivizálni tudja a pácienst annak érdekében, hogy minél inkább részesévé váljon saját kezelésének, és így a páciens maga is minél többet tegyen gyógyulása, állapotának javulása érdekében;
  • hatékony módszerek álljanak rendelkezésére az életmódváltás elősegítése érdekében;
  • tudatosítsa, hogy az orvos kommunikációjának milyen szuggesztív hatásai lehetnek; alkalmazni tudjon olyan kommunikációs módszereket, amelyek az orvos szavainak pozitív hatásait állítják az együttműködés és a gyógyítás szolgálatába;
  • képes legyen a páciensek egyedi adottságaihoz (életkorához, eltérő szociális és kulturális hátteréhez, különböző egészségértési szintjeihez, esetleges pszichés zavaraihoz vagy fogyatékosságához) illeszkedő módon kommunikálni;
  • zavarmentesen tudjon kommunikálni intim kérdésekről is;
  • ismerjen és alkalmazni tudjon olyan kommunikációs módszereket, amelyekkel a feszültségek kezelhetők;
  • képes legyen együttérző módon közölni rossz híreket (pl. gyógyíthatatlan betegség hírét, halálhírt, veleszületett fejlődési rendellenesség hírét);
  • hatékonyan tudja használni a modern technikai lehetőségeket az orvosi kommunikáció céljai érdekében;
  • ismerjen és alkalmazni tudjon olyan kommunikációs módszereket, amelyek növelik a betegbiztonságot.

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

A tantárgy felvételének nincs előtanulmányi feltétele.

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:

A tantárgy oktatása kötelező jelleggel az I. félévben az E-H csoportok, a II. félévben az A-D csoportok számára történik.

A kurzusra történő jelentkezés módja:

A Neptun rendszeren keresztül

A tárgy részletes tematikája:

  1. hét: előadás. Az orvosi kommunikáció tantárgy bemutatása. Kommunikációs nehézségek, megoldási lehetőségek a mindennapi orvosi gyakorlatban.
  2. hét: előadás. Az életmódváltás elősegítése
  3. hét: előadás. A betegtájékoztatás kommunikációs kérdései
  4. hét: előadás. Rossz hírek közlése. Kommunikáció fogyatékossággal élőkkel
  5. hét: előadás. A betegbiztonság kommunikációs vonatkozásai. Kommunikáció szexuális kérdésekről
  6. hét: gyakorlat. Kommunikáció a mindennapokban, kommunikáció az orvoslásban.
  7. hét: gyakorlat. Betegtájékoztatás. Információk átadása az orvosi gyakorlatban.
  8. hét: gyakorlat. Az aktív figyelem, az empátia jelenségvilága.
  9. hét: gyakorlat: A páciens aktív bevonódását segítő módszerek: a szuggesztív kommunikáció technikái, motivációs interjú, közös döntéshozatal
  10. hét: gyakorlat. Rossz hírek közlése. Kommunikáció komplementer és alternatív gyógymódokról.
  11. hét: gyakorlat. Az agresszió megelőzésének és kommunikációs kezelésének lehetőségei
  12. hét: gyakorlat. Kommunikáció szexuális problémákról. Az orvos kulturális kompetenciája.
  13. hét: gyakorlat. Beszámoló a terepgyakorlatokról.
  14. hét: gyakorlat. Beszámoló a terepgyakorlatokról. A félév zárása

 

Előadók: Dr. Pilling János, Dr. Stauder Adrienne, Dr. Kollár János

Gyakorlatvezetők: Dr. Balog Piroska, Dr. Kollár János, Dr. Pilling János, Sándor Imola, Dr. Stauder Adrienne, Dr. Tóth Mónika Ditta, Földesi Enikő

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

  • Orvos-egészségügyi szociológia (Lehetséges átfedés: a modern technika hatása az orvosi kommunikációra)
  • Orvosi pszichológia, Pszichiátria (Lehetséges átfedés: kapcsolat, kommunikáció pszichés zavarokkal küzdő emberekkel.)
  • Bioetika (lehetséges átfedés: számos területen. Az orvosi kommunikáció a bioetika által követendőnek tartott elvek gyakorlati megvalósításának lehetőségeivel foglalkozik.)

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)

Terepgyakorlat. A hallgató egy egészségügyi intézményben figyeli meg, hogy a tantárgy során oktatott kommunikációs módszerek hogyan jelennek meg a mindennapi orvosi gyakorlatban, majd tapasztalatairól a gyakorlatokon rövid beszámolót tart.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév végi aláíráshoz a gyakorlatok legalább 75%-án való részvétel szükséges. A hiányzás hetében a hallgató (legfeljebb egy alkalommal) a tárgy más időpontban tartott gyakorlatain hiányzását pótolhatja.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.)

A szorgalmi időszakban az ismeretek ellenőrzésére kötelező jellegű számonkérés nincs.

A félév aláírásának követelményei:

  • A gyakorlatok legalább 75%-án való részvétel
  • Terepgyakorlaton való részvétel
  • Vetített (Power Point-os vagy Prezi-s) terepgyakorlati beszámoló prezentálása (szóbeli előadása)

 

A vizsga típusa: Kollokvium

Vizsgakövetelmények:

(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját.)

A szóbeli vizsga alapja az Orvosi kommunikáció a gyakorlatban című tankönyv (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018) tananyagának ismerete. A szóbeli vizsga eredményes teljesítéséhez azonban ezen túlmenően szükség van az előadások és a gyakorlatok tananyagának ismeretére is.

A vizsgán a hallgatók két tételsorból egy-egy tételt húznak.

 

„A” tételsor

 

  1. Az orvosi kommunikáció jelentősége. Tévhitek és tények az orvosi kommunikációval kapcsolatban.

 

  1. Az orvos-beteg konzultáció

 

  1. Az életmódváltás támogatása: az 5A és az 5R módszer, a viselkedésváltozás szakaszainak modellje

 

  1. Az életmódváltás támogatása: a motivációs interjú

 

  1. Az egészségértés fejlesztésének kommunikációs lehetőségei

 

  1. Kommunikáció a kezelések kockázatairól

 

  1. Közös döntéshozatal

 

  1. Szuggesztív kommunikáció az orvosi gyakorlatban

 

  1. Kommunikáció gyermekekkel

 

  1. Kommunikáció idős emberekkel. Kommunikáció idős korban jelentkező mentális zavarok esetén

 

  1. Az orvos kulturális kompetenciája

 

„B” tételsor

 

  1. Kommunikáció funkcionális tünetekről

 

  1. Kommunikáció komplementer és alternatív módszereket használó betegekkel

 

  1. Kommunikáció intim kérdésekről

 

  1. Kommunikáció feszült, indulatos emberekkel

 

  1. Kommunikáció depressziós betegekkel. Az öngyilkossági veszély felismerése

 

  1. Kommunikáció szorongó betegekkel és szenvedélybetegekkel

 

  1. Rossz hírek közlése

 

  1. A betegbiztonság kommunikációs vonatkozásai

 

  1. Kommunikáció fogyatékos emberekkel

 

  1. Kommunikáció abúzusok áldozataival

 

  1. E-health: technikai eszközök használata az egészségügyi kommunikációban

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

(Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.)

 

A szóbeli vizsgán (kollokvium) a vizsgajegy a két tételre adott osztályzat átlaga, ám a vizsga csak akkor tekinthető eredményesnek, ha a hallgató egyik tételére sem kap elégtelen jegyet.

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül.

A vizsga megismétlésének lehetőségei: TVSZ szerint

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 

Kötelező irodalom:

Pilling János: Orvosi kommunikáció a gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018.

 

Ajánlott irodalom:

– Csabai Márta – Csörsz Ilona – Szili Katalin: A gyógyító kapcsolat élménye. Oriold és Társa Kiadó, Budapest, 2009.

– Kollár János: Világunk (h)arcai – Beszélgetések fogyatékossággal élő emberek életéről. TT Play Kiadó, Debrecen, 2013.

– Léder László: A gyógyító kommunikáció. Betűvirág Kiadó, Budapest, 2012.

– Varga Katalin – Diószeghy Csaba (2001): Hűtésbefizetés avagy a szuggesztiók szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban. Pólya Kiadó, Budapest

– Varga Katalin (szerk.): A szavakon túl. Kommunikáció és szuggesztió az orvosi gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011.

– Varga Katalin: Helyzet+oldások. Kommunikációs stratégiák kiélezett orvosi helyzetekben.  Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2013.

– Zana Ágnes: Mit mondjak, hogyan mondjam? Gondolatok az életről és az élet végéről. Kossuth kiadó 2018.

 

Ajánlott online anyagok:

A tankönyvhöz tartozó, a tananyagot kiegészítő (ajánlott) honlap, amely oktatóvideókat, további információs anyagokat és interaktív tanulási lehetőségeket biztosít: www.orvosikommunikacio.hu

 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

 

Beadás dátuma: