Betűméret: A A A

Szakdolgozati témák Általános Orvostudományi Kar hallgatói részére

EGÉSZSÉGLÉLEKTAN – MAGATARTÁSORVOSLÁS

Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus

 • A szív- és érrendszeri betegségek pszichoszociális rizikótényezői
 • A házastársi konfliktusok és a gyermekek egészségi állapota közötti összefüggések
 • A meddőség pszichoszociális aspektusai
 • A krónikus (házastársi, munkahelyi és meddőségből fakadó) stressz és az egészségi állapot összefüggései

Dr. Babusa Bernadett egyetemi adjunktus

 • Az evészavarok etiológiája, tünettana, és kezelési lehetőségei.
 • Nemi különbségek az evészavarokban.
 • A férfiak evés-és testképzavarai, különös tekintttel az izomdiszmorfiára.
 • A sportolás és az evészavarok kapcsolata, testedzésfüggőség.

 Dr. Bódizs Róbert tudományos főmunkatárs, kutatási igazgatóhelyettes

 • Kronotípusok és személyiség
 • Az alvás-ébrenlét állapotok elektrofiziológiája
 • Differenciálpszichológia alvásélettani megközelítésben
 • Alvás- és álomsajátosságok epidemiológiai vizsgálata
 • A nemi különbségek az alvás elektrofiziológiai mutatóiban

 Dr. Czeglédi Edit egyetemi adjunktus

 • Az elhízás etiológiája
 • A fiatalkori elhízás kezelési lehetőségei
 • Az elhízás magatartásorvoslása
 • A gyermekkori elhízás prevenciója
 • Az elhízással kapcsolatos attitűdök az egészségügyben

Dr. Kegye Adrienne egyetemi tanársegéd

 • A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota
 • A daganatos betegség pszichés kihívásai – pszichoszociális onkológia
 • A humor szerepe a súlyos betegek ellátásában

Dr. Lajtai László  egyetemi tanársegéd

 • A fiatalkori szerhasználat hatása az egyénre és a társadalomra
 • Általános ártó- és védőfaktorok a  drogfogyasztó magatartásban.

Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

 • A mozgásterápiák jelentősége a krónikus betegségekben
 • Alternatív medicina a klinikum határterületein
 • Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája
 • A szociális tehetetlenség pszichofiziológiai vonatkozásai

Javasolt témák – a szociális veszteségélmény (gyász, munkanélküliség, menekült állapot) pszichoimmun vonatkozásai; a pszichoimmunológiai veszélyeztetettség felderitése, a kórházi betegellátás pszichoimmunológiai elemzése.

Kulcsszavak: pszicho-neuro-immun kétirányú kommunikáció, stresszhormonok immunológiai hatásai, C. tipusú személyiség, ld. Viselkedésszempontú immunológia – Egyetemi jegyzet).

Dr. Major János egyetemi tanársegéd

 • A krónikus fájdalom epidemiológiája és multidiszciplináris kezelése
 • A gyermekkori funkcionális hasi fájdalomzavar és más funkcionális gyomor-bélrendszeri betegségek vizsgálata
 • Fájdalommenedzsment rendszerek kialakítása

Dr. Purebl György egyetemi tanár

 • A depresszió és az öngyilkossági veszélyeztetettség megelőzése, közösségi alapú  program
 • A szív- és érrendszeri betegségek magatartásorvoslása
 • A kognitív terápia története és fejlődése
 • Nemi különbségek pszichológiája
 • Nemi különbségek a pszichiátriai betegségekben
 • Nemi különbségek és epidemiológiai kockázat
 • Az alvási elégtelenség háttere és komplex kezelése
 • Hangulatzavarok és testi betegségek
 • Szív és érrendszeri betegségek magatartásorvoslása
 • Kronológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában
 • A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban
 • Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései
 • Pszichoszomatika és magatartásorvoslás

Témák: a tudományos kutatás és klinikai gyakorlat azon széles, interdiszciplináris területe, amely az egészséggel és megbetegedésekkel kapcsolatban a pszichofiziológia szabályozás, háttértényezők, funkciók szerepét vizsgálja. A magatartási rizikófaktorok feltárása, a visszafordítható pszichofiziológiai szabályozási zavarok felismerése és kezelése, a szorongás és depresszió magatartásorvoslási jelentősége, sziv-érrendszeri megbetegedések magatartásorvoslása, pszichoneuroimmunológia, táplálkozási és gyomor-bélrendszeri megbetegedések, a fájdalom magatartásorvoslási szemlélete, magatartási zavarok más krónikus nem fertőző megbetegedésekben.

Dr Salavecz Gyöngyvér egyetemi adjunktus

 • A mindfulness, azaz a tudatos jelenlét jótékony hatása a a szív-és érrendszeri betegségek megelőzésében

Dr. Stauder Adrienne  egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

 • A viselkedésváltozás elősegítése a mindennapi orvosi gyakorlatban
 • A munkahelyi zaklatás és erőszakos viselkedések hatásai az egészségi állapotra
 • Pszichológiai tényezők a deréktáji fájdalom krónikussá válásában

Dr. Szalai Tamás Dömötör egyetemi adjunktus

 • Az evészavarok etiológiai tényezői, pszichológiai korrelátumai
 • Az evészavarok pszichoterápiája
 • A testképzavar etiológiája és pszichoterápiája
 • Kötődés és mentális egészség
 • Kötődés és orvos-beteg kapcsolat

Dr. Szalárdy Orsolya, tudományos munkatárs

 • Hang- és beszédészlelés
 • Tanulás és memória a hallási modalitásban
 • A hallási percepció vizsgálata klinikai populációban

 Dr. Szumska Irena pszichológus, egyetemi adjunktus

 • Krónikus betegségek és család
 • Evészavarok

Dr. Tóth Mónika Ditta, egyetemi adjunktus

 • Öngyilkossági magatartás pszichés háttere
 • A Covid-19 lélektani hatásai
 • Depresszió és kiégés a munkahelyen

Dr. Ujma Péter, egyetemi adjunktus

 • Digitális jelfeldolgozó módszerek az alvási EEG elemzésére
 • Az intelligenciaszint tükröződése az ébrenléti EEG-ben
 • Vonások és napi események hatása az alvási EEG-re
 • Testvér- és ikervizsgálatok az NLSYLinks segítségével

BIOETIKA

Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens

 • Az állatkisérletek etikai kérdései
 • Bioetikai kérdések a filmművészetben
 • Egészségügy az I. és a II. világháborúban

Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens

 • Életvégi döntések. Életvégi tervezés.
 • A haldokló beteg ellátásának etikai és mentálhigiénés kérdései
  Az orvos és a haldokló beteg kapcsolata. Attitűdök a halállal, a haldoklással és a gyásszal kapcsolatban. A hospice/palliatív gondozási modell lényege és előnyei a hagyományos ellátáshoz viszonyítva. A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi személyzet mentálhigiénéje.
  Élethez és halálhoz való jog kérdése. A súlyos állapotú betegek jogainak megvalósulása az új egészségügyi törvény elfogadása után. Az eutanázia és a hospice/palliatív ellátás különbségei.

Dr. Kovács József  egyetemi tanár

 • A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései
 • A pszichiátria etikai kérdései (tájékozott beleegyezés, emberkísérletek a pszichiátriában, visszaélések a pszichiátriában, az egészség-betegség kérdései a pszichiátriában).
 • A pszichoterápia etikai kérdései (egyéni, csoportos pszichoterápiák).
 • Igazságossági kérdések az alapellátásban
 • Igazságossági kérdések a medicinában

 Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató

 • Orvosi etikai kategóriák, orvosi jogi intézmények
 • Orvosi etikai kategóriák (foglalkozási szabályok) kialakulásának, a betegviselkedés (egészséggel, betegséggel kapcsolatos magatartás) jogiasodásának történeti-összehasonlító vizsgálata az ókortól napjainkig, különös tekintettel interkulturális és etnikai jellegzetességekre.
 • A terhességmegszakítás etikai kérdései
 • Az abortusszal kapcsolatban felmerülő etikai dilemmák. Jogi szabályozás. A terhesség-megszakítás társadalmi és egyéni meghatározottsága. A pszichológiai és szociológiai háttértényezők kutatása. A motivációs rendszer feltárása. A terhesség-megszakításra jelentkező nők magzattal kapcsolatos attitűdjei.
 • Az anyai viselkedés magatartásorvolási megközelítése (lélektani, szociológiai, etikai, jogi szempontok)
 • A nemek közötti különbségek etikai, jogi vetületei (Szociológiai, antropológiai, biológiai, lélektani, etikai, jogi szempontok integrációja)
 • Pszichés felkészítés, tájékoztatás és beleegyezés műtétek kapcsán
 • A műtét előtti stressz, szorongás oldása a műtéti eredmények javulásában is megmutatkozik; jelentősége empirikus vizsgálatokkal mérhető.
 • Alternatív orvoslás és etika

Dr. Nemes László egyetemi adjunktus

 • Orvosi humaniórák
 • Narratív medicina
 • Életvégi döntések etikai és társadalmi vonatkozásai
 • Az orvosi etika és a bioetika története
 • Az asszisztált reprodukció etikája
 • Az orvoslás filozófiája
 • Orvosi erények

Dr. Péter Orsolya egyetemi adjunktus

 • A betegjogok és érvényesülésük etikai problémái a gyakorlatban
 • A tájékozott beleegyezés etikai és jogi problémái cselekvőképes és nem teljesen cselekvőképes betegek esetében
 • A humánreprodukció új etikai és jogi kihívásai – dajkaanyaság, béranyaság

Dr. Szebik Imre  egyetemi docens

 • A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései
 • A prenatális genetikai diagnózis. Genetikai betegségek szűrésének, génterápiájának etikai kérdései.
 • Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdése
 • Az emberen végzett tudományos vizsgálatok, a tudományos kutatás, a placebo vizsgálatok, a tudományos publikációk dilemmái.
 • A preimplantációs genetika etikai kérdései

Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

 • Az állatasszisztált terápia hatása a krónikus betegségek rehabilitációjában
 • A multidiszciplináris teammodell alkalmazása és a team működését befolyásoló pszichoszociálistényezők az intenzív osztályon


ORVOSI SZOCIOLÓGIA

Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd

 • Interkulturális egészségügyi ellátás

Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus

 • Mesterséges intelligencia alkalmazása az egészségügyben
 • Big Data technológiák alkalmazás az egészségügyben
 • Digitális egészségügyi megoldások hatása az egészségügyi ellátórendszerre
 • Egészségügyi rendszerek összehasonlító elemzése

Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi docens

 • Orvosok és orvosnők testi-lelki egészsége
 • Orvostanhallgatók testi-lelki egészsége
 • Stressztényezők és megküzdés orvosok és orvostanhallgatók körében
 • Kiégés alakulása az orvosok és orvostanhallgatók körében
 • A digitális egészség kérdései a mindennapi orvosi gyakorlatban

 Dr. Susánszky Anna egyetemi tanársegéd

 • Orvoskép a médiában
 • Nemi szerepek és orvosi hivatás
 • Szülés- születés kulturális különbségei, a szülés medikalizációja
 • Egészség- és betegviselkedés a koronavírus járvány idején
 • A Covid19 járvány hatása az orvosi pályaválasztásra és az orvosi hivatásra
 • Preventív egészségmagatartások a fiatalok körében


ORVOSI ANTROPOLÓGIA

Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

 • A mozgáskultúra orvosi antropológiája (tánc, sport, mozgásszegény életmód)
 • A mozgáskultúra egészséglélektani jelentősége. A mozgás-nevelés kulturális meghatározottsága és szerepe az egészség megtartásában és fejlesztésében. A mozgásszegénység környezeti meghatározói. Mozgás és krónikus betegségek, mozgás és gyógyítás. Mozgás és kultúrák (thai chi: harcművészetek, aerobik, stb.) A tánc orvosi antropológiája.
 • A kínai hagyományos orvoslás elemzése orvosi antropológiai szempontból
 • Terepmunka egy budapesti akupunktura klinikán.

A TCM (hagyományos kínai orvoslás) elméleti, világnézeti rendszere, ágai és gyakorlata. Az akupunktúra változatai (hagyományos, lektroakupunktúra, UH. akupunktúra) és magyarázó modellje. A TCM testkép. A kínai orvoslás metaforái. A kínai hagyományos medicinához kapcsolódó gyógyító rendszerek. A TCM helye az alternatív medicinában.

 • Plurális társadalom – plurális orvoslás
 • Az orvosi rendszerek összehasonlító elemzése az ezredforduló  Magyarországán. (Komplementer medicina, alternatív orvoslás, természetgyógyászat, etnomedicina, professzionális hagyományos orvoslás (manuális medicina, TCM, homeopathia) természetgyógyászat, népi orvoslás összevető elemzése.) Gyógyító szerepek. A betegek “fogyasztói magatartásának” elemzése a plurális egészségügyben.

Dr. Zana Ágnes egyetemi docens

 • A halál iránti attitűd vizsgálata, tanatológia az orvosi antropológiában.
 • Születés és halál az orvoslásban, hagyományok és új rítusok
 • Az emberi életfordulók, ún. „kritikus periódusok” funkcionális elemzése kultúrközi összevetésben


ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ

Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens

 • A haldokló beteggel való kommunikáció nehézségei
 • Veszteség, gyász, gyászfeldolgozás kommunikációja

 Dr. Kollár János egyetemi docens

 • Zeneterápia Parkinson betegekkel
 • Zene segítségével végzett szupportív terápia daganatos betegekkel
 • Gamifikáció az orvosképzésben
 • Az orvosi hivatáshoz kapcsolódó félelmek és az orvostanhallgatók megküzdési mechanizmusai
 • Tanulássegítő módszerek az orvosképzésben
 • Virtuális valóság technikák alkalmazása az orvostanhallgatók oktatásában

Dr. Pilling János egyetemi docens

 • A szomatikus tünetzavar orvosi kommunikációs vonatkozásai 
 • Az orvos-beteg kommunikáció szerepe a terápia hatékonyságának javításában
 • Az orvosi kommunikáció mérésének és fejlesztésének lehetőségei
 • Életmódváltást segítő kommunikációs módszerek
 • A betegbiztonság kommunikációs kérdései
 • Szexuális problémák orvosi kommunikációs vonatkozásai

 Sándor Imola klinikai szakpszichológus

 • Reflektivitást fejlesztő módszerek az orvosi professzionalizáció során
 • Az orvos érzelem regulációjának jelentősége az orvos-beteg kapcsolatban
 • Az empátia jelensége az orvos-beteg kommunikációban